تاثیر جیره غذایی(علوفه ای) بر خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب شیر بز


مقدمه: کیفیت شیر رابا توجه به ترکیبات شیمیایی آن نظیر پروتئین،لاکتوزوچربی می سنجند.اخیرا به ترکیب اسیدهای چرب شیرکه به طور مستقیم روی سلامتی انسان تاثیر می گذارندنیز توجه ویژه ای شده است. وترکیب این اسیدها به عوامل مختلفی وابسته هستند که شامل مرحله شیردوشی،نژاد،تنوع ژنتیکی،سن،سلامت دام وتغذیه است.(گرومر1991،جنسن وهمکاران1991،پالمکویست وهمکاران1993،کیلژیان1995،مورفی وهمکاران1995).برخی آزمایش ها برای بررسی تاثیر جیره غذایی روی ترکیب وتولید شیر انجام شده است(اسپاین وپولان1995).در کشورهای اروپایی به منظور کاهش اثر اسیدهای چرب اشباع بر روی سلامتی انسان که به عنوان اجزای سازنده چربی ها می باشند تحقیقاتی صورت گرفته است(،کیلژیان1995،اسپاین وهمکاران1995).سامپیالو وهمکاران  اهمیت وتاثیر منابع مختلف غذایی پروتئینی( نظیر یونجه)را روی ترکیب وتولید شیر در سال 1998گزارش داده اند. مطالعات انجام شده در بزهایی که با علوفه های با کیفیت بالا وپایین تغذیه می شدند نشان داد که مصرف علوفه های با کیفیت پایین تاثیر منفی روی افزایش وزن وتولید شیر دارد.هم چنین این حیوانات اختلاف بیشتری در ارزشهای سلولهای بدنی نسبت به آنهایی که با علوفه های سیلویی وبا کیفیت  تغذیه شده بودند نشان می دادند(هوسیان وهمکاران1996).علاوه بر این خوراک مصرفی تاثیر بیشتری بر کیفیت ارگانولپتیکی شیر بزها  نیز داشت وسیلاژهای نامرغوب می توانند باعث صدمه زدن به این ویژگی شیر شود(سبب کاهش کیفیت شیر تولیدی در بزمیشود).واین یافته بسیار اهمیت دارد، چون محققان می توانند با استفاده از روش های آماده سازی شیر به دنبال کسب اطلاعا بیشتر درباره این تنوع کیفیت باشند.وهدف از این کار بررسی تاثیرات جیره های مختلف غذایی بر روی ترکیب وخصوصیات فیزیکی-شیمیایی شیر تولید نژاد سانن بود. مواد و روشها: حیوانات وتیمارها:برای انجام آزمایش از 9نژاد شیری سانن که به طورمتوسط50 کیلوگرم وزن داشتند استفاده شد.آنهابه طور جداگانه در اصطبل های(باکس) انفرادی قرار داده شدند، آب،غذا،املاح معدنی در اختیارشان گذاشته شدواندازه این باکس های انفرادی 3.75مترمربع به ازای هر حیوان بود. تیمارها از سه جیره علوفه ای یونجه،جو وسیلوی ذرت تشکیل شده بودند(طبق جدول 1). جدول1:ترکیبات جیره غذایی آزمایش(براساس ماده خشک) اجزا تیمارها(درصد) یونجه جو                  سیلوی ذرت یونجه 48.11 - - جو - 50 - سبوس سویا 20.74 25.75 28 دانه ذرت 29.26 18.41 16.30 اوره - - 0.97 کنجاله سویا 0.30 3 - سنگ آهک 0.14 1.65 2.83 دی کلسیم فسفات 1.44 1.20 1.90 مواد مغذی پروتئین قابل هضم(درصد) 18 18 18 انرژی قابل هضم 3.100 3.100 3.100 کلسیم(درصد) 1.150 1.150 1.150 فسفر(درصد) 0.600 0.600 0.600                     تغذیه ومدیریت: علوفه مورد استفاده خرد قبل از دادن به حیوانات خرد وبا استفاده از توری مخصوص الک شد واین علوفه با مواد تشکیل دهنده کنسانتره مخلوط شد.حیوانات حدود 5درصد  وزن زنده(براساس ماده خشک)، روزانه در دو نوبت 8صبح و16بعداز ظهر خوراک دریافت می کردند واین آزمایش در سه دوره 21روزه بود.دوره آداپتاسیون یا سازگاری در 14روز انجام شد(4روز باهم وروزهای 15،17،19،21) ودوره بعدی از روز22به بعد شروع میشد.هم چنین حیوانات در دو نوبت 8صبح و16بعداز ظهر دوشیده می شدند. نمونه های شیر: نمونه هایی از شیری که در هر نوبت دوشیده می شد گرفته میشد ودر فریزر گذاشته می شدتا ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی وهم چنین ترکیب اسیدهای چرب آن مورد آزمایش قرار گیرد. آنالیزهای فیزیکی-شیمیایی شیر:برای تجزیه وتحلیل(آنالیز) پروتئین خام،چربی،لاکتوز وهمچنین کل مواد جامد، نمونه های شیر در یک پلاستیک حدودا40میلی لیتری که حاوی مواد نگهدارنده نیز بود قرار داده شد.این آزمایش بنتلی2000 که اشعه مادون قرمز را در داخل خود دارد انجام شد وترکیبات الکتریکی آن توسط دستگاه فوتومولتی پلیر اندازه گیری شدوبعد از هموژنیزه کردن نمونه های شیر به وسیله اصولهای موسسه آدلفو تخمین زده شد(1995). ترکیب اسیدهای چرب: نمونه های شیر به مدت 10دقیقه (3000دور در هر دقیقه) سانتریفوژشد وپس از آن مایع شناورشده جمع آوری شد.بخش چربی آن شامل موارد زیر بود:استرهای متالیک به دست آمده از اسیدهای چرب به وسیله تبادل استری چربی در هپتان پتاسیم هیدروکسید ومتانول 2مول بر لیتر،آنالیزهای آماری در روش کروماتوگرانی با گاز سیلیس وبا استفاده از یک دستگاه آشکار کننده یونیزاسیون به دست آمد.دماهای دستگاه انژکتور وآشکار ساز به ترتیب220و245درجه سانتی گراد بودند.ستون دستگاه با دمای اولیه40درجه به ازای هر 3دقیقه شروع شد(این دما باید تا240درجه سانتیگراد می رسید).والگوی سیگماومناطق مربوطه به وسیله پردازش انتگرال سی جی-300مشخص میشد. تجزیه وتحلیل های آماری: در ابتدا یک طرح مربع لاتین(3در3) در نظرگرفته شده بودودر این مربع لاتین 3حیوان در 2دوره مورد آزمایش قرار می گرفتند(کوچران وکاکس1957).نتایج به دست آمده به وسیله پارامترهای تک متغیره وچند متغیره مورد مطالعه قرار گرفتند که مورد دوم با روشGLM، PRINCOMP وهم چنین از برنامه آماریSAS برای اندازه گیری استفاده شد.از آزمون توکی نیز برای مقایسه معنی دار بودن یا نبودن پارامتر ها به کار برده شد. نتایج وبحث: مقادیر پارامترهای فیزیکی –شیمیایی که شامل اسیدیته،چگالی،PH،پروتئین،لاکتوز ومجموع مواد جامد بوددر جدول 2آورده شده است.برای ویژگی اسیدیته هیچ تفاوتی بین تیمارها دیده نشد.این نتایج با آزمایش هایی که گونزالو-کریسو(1995) و لیمنز(1991) برای بررسی ترکیبات شیر بز سانن که ارتباط بین اسیدیته وکازئین انجام داده بودند مطابقت داشت.در رابطه با ویژگی تراکم، خوراک مصرفی هیچ تاثیر بر شیر بز سانن نداشت که این نتایج باآزمایش های Chornobai(1998) مطابقت داشت.(تراکم آن1.031 kg.m-3). با توجه به بررسی های لیمنس(Le Mens1991) تراکم یا چگالی شیر بین1.026تا1.042نوسان داشته است وبراساس نتایج به دست آمده از شیر بزهایی که به صورت تنها،گله ای یا هر دوبا هم بوده اندتاثیر پذیری مربوط به عواملی نظیرفصل سال،حالت های فیزیولوژیکی دام ونژادبوده است.برای فاکتور چربی نیز نتایج مشابهی بین تیمارهای مختلف به دست آمد(P>0.05).این مقادیر وارزش ها با نتایج Damascenoوهمکارانش(1997)که تاثیر سطوح مخلف کنسانتره را روی شیر بزها آزمایش کرده بودند نزدیکی داشت وهم چنین مقادیر به دست آمده توسط کاروالهو نتو وهمکارانش(1993)،Chornobai(1998) به ترتیب 4و3.81درصد بودند. Palmquistوهمکارانش در سال 1993گزارش دادندکه تغییرات محتوای چربی مربوط به عوامل مختلفی نظیر مراحل شیر دهی،دما،مقدار شیر تولیدشده،نژاد ونوع خوراک مصرفی می باشد. مقادیر PHشیر تقریبا6.48بوده است وهیچ گونه اختلافی میان تیمارهای مختلف نبوده است(با احتمال بالای0.05).با این وجود نتایج به دست آمده به وسیلهChornobai(1998) نشان دادمقدارPHدر شیر طبیعی متوسط6.7است.در اندازه گیری های لیمنس(1991)تغییرات PHدر طول دوره شیردهی در دو نژاد سانن وChamoisée بین6.8-6.5بوده است. بر ای پروتئین نیز مقادیر بین تیمارهای مختلف(بر حسب درصد) مشابه بودند. Bonassiوهمکارانش(1996)، میزان پروتئین شیر را در دو نژاد سانن وپاردا(Parda)به طور متوسط3.11گرم (در 100گرم)گزارش دادند وسانگ وهمکارانش(1999)،متوسط پروتئین را در نژادهای آلپاین،نوبین(نژاد حبشه ای)،توگنبرگ وسانن 3.25درصدبه دست آوردند. به طور متوسط لاکتوز شیر 4.17درصد بودولی در حال حاضر هیچ تفاوتی میان  تیمارهای مختلف نیست.(نظر مترجم مقاله :در حال حاضر لاکتوز شیر ثابت در نظر گرفته می شود ونژادهای مختلف شاید در حد صدم تفاوت درصد لاکتوز داشته باشند) این نتایج مطابق تحقیقات دامسکنو وهمکارانش(1997)بود ولی با نتایج آزمایشات سانگ(1999)مغایرت داشت (مقادیر به دست آمده پایین تر بود). برای فاکتور کل مواد جامد هیچ تاثیری مشاهده نشد.(اثر جیره غذایی بر مواد جامد) ومقدار آن حدود10.13درصد بود اما مقدار آن توسطChornobai(1998) به طور متوسط12.40درصدگزارش شده بود. جدول2-مقادیر متوسط اسیدیته،تراکم،چربی،PH،پروتئین لاکتوزوکل مواد جامداز نتایج تاثیر جیره غذایی برشیر بزها پارامترها تیمار1(یونجه) تیمار2(جو) تیمار3(ذرت) ضریب تغییرات اسیدیته 15.95 16.45 16.29 4.72 تراکم(چگالی) 1.029 1.030 1.029 0.27 چربی 2.65 2.88 2.71 19.20 PH 6.49 6.47 6.48 0.52 پروتئین 2.84 2.97 2.88 10.16 لاکتوز 4.28 4.09 4.13 4.60 کل مواد جامد 10.13 10.22 10.04 10   جدول3مقادیر اسیدهای چرب شیر بزها را بر حسب گرم بر کیلوگرم نشان می دهد.برای اسیدهای چرب10و12کربنه،جیره غذایی حاوی یونجه وجو  تاثیر یکسانی مانند جیره غذایی حاوی سیلوی ذرت در حیوانات تغذیه شده داشتند.برای اسیدهای چرب14،16و16امگاٰ7حیوانات تغذیه شده باجیره غذایی حاوی جو ارزش های بالایی نسبت به دامهای با جیره مصرفی سلیوی ذرت داشتند اما هیچ کدام از نظرارزش تفاوتی با جیره غذایی محتوی یونجه نداشتند.حیوانات تغذیه شده باذرت(حاوی اسیدهای چرب(18 و18-3امگا6)ارزش های بیشتری نسبت به حیوانات تغذیه شده با یونجه و جو نشان دادند در حالی که بین این دو هیچ تفاوتی مشاهده نشد.برای اسیدهای چرب باقیمانده4،6،8،15،17،17-1امگا7،18-1امگا9،18-2امگا6و20کربنه ها هیچ تفاوتی بین تیمارهای مختلف دیده نشد.این نتایج به دست آمده با آنالیزاسیدهای چرب شیر بز نژاد سانن در طول کل دوره شیردهی که توسطChornobai(1998)انجام شده بود مطابقت داشت. در جدول4نتایج تجزیه وتحلیل های چند متغیره آورده شده است ونشان می دهد که سهم اولین جز تشکیل دهنده شیر که شامل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر می باشد بیشتراز مقادیر اسیدهای چرب بلند زنجیرنظیرمی باشد(16،17،18و20کربنه ها). بنابراین طبق نتایج آزمایشات جیره غذایی، سه گونه از اسیدهای چرب بلند زنجیر در شیر بزها مشاهده می شود:علوفه یونجه که شامل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بیشتر ومقدار کمی نیز اسیدهای چرب17-1امگا7و18-2امگا6است،جو که مقادیر یکسانی از اسیدهای چرب کوتاهٰمتوسط وبلند زنجیر داردو ذرت که بیشتر اسیدهای چرب آن بلند زنجیر است و شامل16-1امگا7،17کربنه،18-1امگا9و20کربنه است. جدول5ارتباط وهمبستگی بین اسیدهای چرب را نشان می دهد.یک همبستگی مثبت بالایی بین اسیدهای چرب4تا16-1امگا7مشاهده می شود(نظر مترجم:همبستگی یعنی با افزایش یک فاکتور دیگری نیز افزایش می یابد وعکس این قضیه هم صادق است).اسیدهای چرب 17-1امگا 7و18-2امگا 6نیز همبستگی بالایی با بقیه اسیدهای چرب(4تا16کربنه)دارند.(همبستگی بالای0.80).اما یک همبستگی منفی میان 18کربنه ها و18-3امگا6مشاهده میشود.این همبستگی منفی با بیشتر اسیدهای چرب شیر دیده می شود وهیچ ارتباطی با طول زنجیره آنها ندارد(این که کوتاه،متوسط وبلند زنجیر است).اگر چه تجزیه وتحیل های آماری ارتباط مسقیم وتاثیر آنها را نشان نمی دهد پژوهش اخیر به این نتایج رسیده است:همبستگی مثبت بین اسیدهای چرب نشان می دهد احتمالا یک از اسیدها طول زنجیره کوتاه تری داردودیگری هم طول زنجیر بلندتری داردیا این که هر دو طول زنجیر برابری دارنداما رقابتی وواکنشی میان آنها نبوده است ولی در مورد همبستگی منفی قضیه فرق می کند وبر خلاف همبستگی مثبت رقابت وکنش، میان اسیدهای چرب  وجود دارد وهر کدام از آنها در تلاشند دیگری رابا مهار سنتز آنها حذف کنندویا ممکن است اصلا هیچ همبستگی یا ارتباطی بین اسیدهای چرب وجود نداشته باشدکه می توان استنباط کرد فرآیندهایی که در دو مورد قبل اتفاق می افتند در این نوع به وقوع نپیوندند. لنا وهمکارانش(lenna et al2001) گزارش دادند که اسیدهای چرب بلندزنجیر عمدتا ایزومرهای خاصی از اسید لینولئیک(CLA)هستند که سبب مهار سنتز چربی شیر می شوند واسیدهای چرب کوتاه ومتوسط زنجیر عمدتا کمتر از16کربن دارند وبا توجه به پژوهش ویلیامزدر سال 2000این اسید چرب که بیشتر به علت تصلب شریانها(سرخرگ ها)بروز می کندنقش بسیار مهمی از نظر تغذیه ای خواهد داشت.وحضور آن در جیره غذایی باعث افزایش کیفیت وبالابردن ارزش تغذیه ای شده است.وآنها به طور طبیعی در شکمبه حیوان توسط بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهای چرب غیر اشباع به وجو می آیندودر حاضر در جیره غذایی وارد می شوندویا از طریق اشباع آندوژنوس اسید 18کربنه 1ترانس11وآنزیمهای غده پستانی سنتز می شوند.(کرل وهمکاران-سال2000) فزون بر این این اسیدها علاوه بر اینکه باعث سنتزایزومرهای مختلف در شکمبه می شوند سبب مهار تومورهای مختلف نیز می شوند(آی پی1994وآی پی وهمکاران1997).بنابراین استفاده از شیر بز که به عنوان کامل ترین وبا قابل هضم ساده  است از اهمیت شایان توجهی برخودار است(Chornobai-1998).در آزمایش اخیر قبل از این خوراک ها به حیوان داده شودبه قطعات کوچک وخرد تبدیل شد.یکی دیگر از جنبه های در نظر گرفته شده در شیر بز، تعیین کل چربی شیر وارزیابی بهتر تغییرات آن است.در آزمایش اخیر هیچ تفاوتی میان تیمار از نظر چربی شیر وجود نداشت اگر چه ترکیب اسید های چرب مختلف آن متفاوت بود.براساس این نتایج،ممکن بود تاثیر جیره غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب بدون اثر آن بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی در نظر گرفته شود که مشخصه اصلی وویژه آن اسیدهای چرب بودند.اسیدهای چربی که به تیمارهای مختلف حساس بودند وتاثیر پذیری بیشتری داشتند شامل10-12-14-16-16-1امگا7-18و18-3امگا6بودند. جدول3-تاثیر انواغ مختلف جیره غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب اسیدهای چرب تیمار1(یونجه) تیمار2(جو) تیمار3(ذرت) 4کربنه 0.3742 a 0.4480 a 0.2253 a 6کربنه 0.4453 a 0.4744 a 0.4054 a 8کربنه 0.5980 a 0.5850 a 0.4899 a 10کربنه 2.4109 a 2.3414 a 1.8017 b 12کربنه 1.1600 a 1.0824 a 0.7276 b 14کربنه 2.5183 ab 2.7070 a 2.1432 b 16کربنه 0.2135 a 7.4336 a 5.7506 b 16-1امگا7 6.7832 ab 0.2253 a 0.1438 b 17کربنه 0.1727 ab 0.1446 a 0.1006 a 17-1امگا7 0.1294 a 1.7687 b 0.1006 a 18کربنه 0.1481 a 1.7687 b 2.7886 a 18-1امگا9 1.6091 b 6.4788 a 6.4469 a 18-2امگا6 5.1325 a 0.7109 a 0.6400 18-3امگا6 0.2067 b 0.1954 b 0.3453 a 20کربنه 0.0600 a 0.0925 a 0.1050 a حروف مشابه در ردیف ها عدم تفاوت تیمارها براساس آزمون توکی(احتمال کمتر از0.05) جدول4-ارزش های خودکار،حامل های خودکار،ارزش نسبی وارزش دو اجزای اول جدول5-ماتریکس همبستگی اسیدهای چرب شیر بز   


مطالب مشابه :


جیره بز

شرکت تعاونی دامپروری صنعتی غزال ایج - جیره بز - 09178009299 نظری. 09173327371اسماعیلی
پرورش گوسفند به روش پرواربندی

پرورش گوسفند و بز نیاز به جایگاه و تجهیزات جیره غذایی ضمن خوش خوراکی، قابل هضم بودن
بز مرخز

دامپروران - بز مرخز تاثیر جیره آغازین،اهمیت، ترکیب و مصرف آن در پرورش گوساله(بخش سوم)
تاثیر جیره غذایی(علوفه ای) بر خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب شیر بز

انجمن مهندسین کشاورزی - تاثیر جیره غذایی(علوفه ای) بر خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و ترکیب
نژادها ی :شتر- بز- گوسفند -گاو -گاوميش

مروج دامپروری - نژادها ی :شتر- بز- گوسفند -گاو -گاوميش - آموزشی و ترویجی
سمینار کارشناسی تاثیر مکمل های چربی بر روی تولید و تولید مثل گاوهای شیری

به مقدار کم در جیره ی نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار می گیرند و تشخیص سن درگوسفند و بز;
تغذیه بره های پرواری

آموزش گوسفند و بز جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین
اطلاعاتی در مورد بز سانن

در مورد بز سانن از دره ای در سوییس با نام میزان جیره غذایی هم بر اساس برخی تستها با
عوامل موثر بر درصد چربی و پروتئین شیر

جیره های دارای مکمل روغن در مقایسه با گروه شاهد سبب کاهش تولید شیر تشخیص سن درگوسفند و بز;
برچسب :