سازمان به مثابه ...

سازمان به مثابه ماشین و ابزار: در استعاره ماشين، سازمان به مثابه يك ابزار براي مديريت(با بحث­هايي در مورد بهترين روش‌هاي طراحي ماشين سازماني، به مثابه ابزار انجام كار و توليد) مطرح مي­شود و مديران را به منزله مهندسان ماشين سازماني در نظر مي­گيرد؛ مهندساني كه كار آنها طراحي و اداره كارا و اثربخش فراگرد­هاي سازماني است. استعاره سازمان به مثابه ماشين، مؤيد ديدگاه كلاسيك به سازمان است.

سازمان به مثابه فرهنگ: استعاره فرهنگ براي سازمان بر اهميت نقش سنت­ها و آداب و رسوم، داستانها، افسانه­ها، مصنوعات و نمادهاي سازماني تأكيد مي­شود و به مدير به منزله نماد سازمان توجه مي­شود. استعاره سازمان به مثابه فرهنگ، مؤيد ديدگاه تفسيري نمادين به سازمان است.

سازمان به مثابه پرده نقاشی: سازمان مانند يك پرده نقاشي فرض مي‌شود كه توسط مديران و نظريه‌پردازان طراحي شده و شكل مي­گيرد، هنرمند، با پيش هم قراردادن تصاوير ناهمگون، تصورات و عواطف نيرومندي را در بيننده برمي­انگيزد و شيوه­ ي مرسوم ديدن و تجربه كردن جهان را تغيير مي­دهد و گاهي موجب تعجب بيننده شده و وي را به تحسين وامي­دارد. سازمان نيز مانند پرده نقاشي است و تناقض­ها، ابهام­ها، تركيب اضداد، ماهيت قدرت و تغيير در آن به تناسب خاص، طراحان آن و امكانات موجود در محيط، شكل مي­گيرد. در اين استعاره مدير به منزله يك نظريه‌پرداز در نظر گرفته مي­شود؛ بدين معني كه در واقع مديران و ساير اعضاء، سازمان را همانند يك نظريه، در قلوب و اذهان خود شكل مي­دهند.

سازمان به مثابه موجود زنده: در استعاره زيستي یا موجود زنده، سازمان به مثابه پديده­هايي نظير درختان، حيوانات يا انسان كه حيات و زندگي دارند، دیده مي‌شود. برخي نظريه ­پردازان اعتقاد دارند؛ كه سازمانها مانند موجودات زنده متولد مي­شوند، و طبق مراحل قابل پيش‌بيني، رشد کرده و براي بقاي خود احتياج به تغذيه مداوم دارند؛ اگرچه سازمانها مانند موجودات زنده نمي­ميرند و مرگ براي سازمانها مي‌تواند، اجتناب‌پذير باشد؛ با اين‌حال استعاره زيستي از اين جهت كه چارچوب مفهومي را براي درك مفهوم سازمانها ارائه مي‌دهد، مورد توجه قرار گرفته است. همان‌طور كه ذكر شد در پرتو اين استعاره، سازمان مانند موجود زنده براي تأمين منابع تداوم‌بخش حياتش، به محيط خود وابسته است. محيطي كه تأمين‌كننده مواد اوليه، دانش، نيروي كار و سرمايه براي سازمان است .استعاره موجود زنده با رهيافت نوگرايان به نظريه سازمان، هماهنگي دارد و در آن بر مسائلي، نظير وابستگي به محيط، استفاده از فناوري در فراگرد تبديل و انطباق ساخت. 

...


مطالب مشابه :


استعاره های سازمانی

مثالهایی از استعاره‌های سازمانی. سازمان به مثابه ماشین و ابزار: در استعاره ماشين، سازمان
سازمان به مثابه ...

سازمان به مثابه ماشین و ابزار: در استعاره ماشين، سازمان به مثابه يك ابزار براي مديريت(با بحث
استعاره های مورگان

1- سازمان به مثابه ماشین. این دیدگاه متاثر از تفسیر مکانیکی دانشمندان دهه 1900 از جهان طبیعت
استعاره های جدید مدیریت

موجود زنده و سازمان به مثابه ماشین و امثال آن پذیر به مثابه عضله سازمان
استعاره هاي سازمان

سازمان به مثابه ماشین و
استعاره های جدید مدیریت

موجود زنده و سازمان به مثابه ماشین و امثال آن پذیر به مثابه عضله سازمان
برچسب :