سال 93 سال چه حیوانی است؟

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده بودند در ایران نیز سال ها را به همان نامها می شناختند و در تقویم ها نیز ثبت می کردند. اسامی مزبور بدین قرار بوده است:

موش ،گاو ، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار ،اسب ،گوسفند، میمون ،مرغ، سگ، خوک

و این همان نامهائی است که ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان آنها را در این رباعی به نظم در آورده است .

موش   و   بقر    و   پلنگ   و  خرگوش              زین چار چو بگذری، نهنگ آید و مـــــار

و آنگاه به اسب وگوسفند است شمار              حمدونه و مــرغ و سگ و خوک آخرکار

جالب است حوادثی که در هر سال رخ می دهد، زیر تاثیر و نفوذ حــیوان نماد آن سال قرار می گیرد. شاید چنین باورهایی خرافی و بی پایه و اساس به نظر برسد و شاید عده ای باشند کــه حرکت ماه و خورشید را از زندگی انسان ها موثر می دانند و بعید هم نیست که به واقع هـــم چنین اثری وجود داشته باشد و تمام متولدین یک سال سرنوشت و ویژگـی های شخصـیتی و خصوصیات یکسانی داشته باشند،اما از دیر باز و ایام قدیم در ایران نیز برای هر سـال شمسی نام حیوانی نام گذاری می شد که تا به امروز نیز متداول است. این نامها که مـــــــتعلق به 12 حیوان یاد شده است به صورت چرخشی بر روی سالها گذاشته می شوند.     
برای به دست آوردن نام حیوان بر سال موردنظر از یک فرمول ســــاده استفاده می کنند. عدد سال را منهای عدد 6 می کنند و عدد بدست آمده را بر 12 تقسیم می نمایند. باقیمانده تقسیم که اعشار آن مورد نیاز نیست و کمتر از 12 می باشد، نام حـــــــــــیوان را برای سال مورد نظر مشخص می کند.           
  مثال:  برای آنکه بدانیم در سال 1393چه نام حیوانی بر سال اطلاق خواهد شد، عدد 1393 را منهای 6 می کنیم و حاصل را بر 12 تقسیم می نماییم. باقیمانده این تقسیم، مـــــطابق جدول پائین نام حیوان را مشخص می کند.   

                                    1387 =6 -- 1393

                                    12 ÷1387 (بدون اعشار) ، باقیمانده 7 است.
با مراجعه به جدول در ردیف هفت، نام اسب دیده می شود. بنابراین ســـال 1393 
سال اسب

 خواهد بود.

مثال دیگر :  می خواهیم بدانیم سال 1392 به نام چه حیوانی نام گذاری شده است .
                                    1386=  6- 1392
                                    12÷1386
(بدون اعشار) ، باقیمانده 6 می باشد.
در ردیف 6 جدول، نام مار به چشم می خورد، پس بنابراین سال 1392 سال ماراست.

اما ساده تر از این می توان به ترتیب زیر نماد حیوان هر سال را جستجو کرد:

    ســال موش= 1303 - 1315 - 1327 - 1339 - 1351 - 1363 - 1375 - 1387
    ســال گاو  
= 1304 -  1316 - 1328 - 1340 – 1352  - 1364 - 1376 - 1388
  
ســـال پلنگ  = 1305 - 1317 - 1329 - 1341 - 1353 - 1365 - 1377 - 1389
  سال خرگوش
= 1306 - 1318 - 1330 - 1342 - 1354 - 1366 - 1378 - 1390
  سال نـــهنگ
 =
1307 - 1319 - 1331 - 1343 - 1355 - 1367 - 1379 - 1391
 
سال مــــار  =  1308 - 1320 - 1332 - 1344 - 1356 - 1368 -  1380 - 1392
  سال اســــب
= 1309 - 1321 - 1333 - 1345 - 1357 - 1369 - 1381 - 1393
 
سال گــوسفند=
1310 - 1322 - 1334 - 1346 - 1358 - 1370 - 1382 - 1394
 
ســـال میمون= 1311 - 1323 - 1335 - 1347 - 1359 - 1371 - 1383 - 1395
 
ســـال مرغ  = 1312 - 1324 - 1336 - 1348 - 1360 - 1372 -  1384 - 1396
 
ســــال سگ= 1313 - 1325 - 1337 - 1349 - 1361 - 1373 - 1385 - 1397
 
سال خــــــوک= 1314 - 1326 - 1338 - 1350 - 1362 - 1374 - 1386 - 1398 

حال آیا می دانید سال نولد شما سال چه حیوانی بوده ؟


مطالب مشابه :


نام سالها ( آیا می دانید سال تولد شما مصادف با چه حیوانی است؟ )

در ایران نیز سالها را به نامهای مزبور می شناختند و در تقویم ها می خواهیم بدانیم سال 1382 با
سال 93 سال چه حیوانی است؟

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده 1358 - 1370 - 1382 - 1394 ســـال
سال 1394 سال بز

لحظه تحویل سال 1394 ( ۱۳۲۲، ۱۳۳۴، ۱۳۴۶، ۱۳۵۸ ، ۱۳۷۰،1382،1394 ) دانلود تقویم رسمی ایران سال 94
نگاهی به تقویم سال 1393 (سال اسب)

معلم - نگاهی به تقویم سال 1393 (سال اسب) - به وبلاگ "علمی، آموزشی , 1358 - 1370 - 1382 - 1394 سال
سال 1392 سال کدام حیوان است؟

(نگاهی به تقویم سال 92) سال سال گوسفند = 1310 - 1322 - 1344 - 1346 - 1358 - 1370 - 1382 - 1394 سال
انواع تقویم

انواع تقویم. سال مسيحي ميلادي 2012 مصادف باسال قمري هجري (1381-1382) مصادف با هجري شمسي (1391-1390)
تقویم فولکوریک

تقویم فولکوریک دراین تقويم براي هر دوازده ماه سال نام يك حيوان اطلاق شده است.
برچسب :