نمونه سوالات تستی مهم از تمام دروس


بسمه تعالی تست های درس بخوانیم و بنویسیم 1)انسان امروزی .......................... 1)به شجاعت بدنی احتیاج دارد.               2) به شجاعت اخلاقی احتیاج دارد. 3) به شجاعت بدنی و اخلاقی احتیاج دارد.          4) به ایستادگی احتیاج دارد. 2)متانت یعنی ............... 1) سنگینی                2) نجابت                     3)کم رویی                 4)صداقت 3)در عبارت (( سربازی که در صحنه ی نبرد  وظیفه ی خود را انجام می دهد )) حرف ربط کدام است؟ 1) در                    2) را                      3) که                     4) حرف ربط ندارد 4)کدام فعل از نظر زمان با بقیه متفاوت است؟ 1)رسیده اند                    2)به دست می آورد                  3)نمی آید                  4)می گوید 5)مترادف واژه ی ((نهراسد )) کدام است؟ 1) عقب نشینی نکند                    2)تسلیم نشود                   3)نترسد                    4)نا امید نشود 6)در جمله ی ((نابرده رنج گنج میسّر نمی شود ))  نهاد کدام است؟ 1)نابرده                    2)نابرده رنج                     3)گنج                   4)گنج میسّر نمی شود 7)کدام یک از جملات زیر زمان مضارع را نشان می دهد؟ 1)مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد                2) آن را نخواهم داد از دست 3)وقتی که خیلی تند شد تب                             4)با خبر می شوی به آرامی 8)مفعول جمله ی (( آیا مدرسه هایی را که خیرین مدرسه ساز برای شما ساخته اند را دیده اید؟)) کدام است؟ 1)آیا                      2)خیّرین                       3)خیّرین مدرسه ساز                    4) مدرسه هایی 9)کدام یک از کلمه های زیر نشانه ی جمع ندارد؟ 1) نقاط                      2) خدمت گذاران                       3) فرشتگان                      4)ملّاحان 10)در بیت (( زکوشش به هر چیز خواهی رسید                 به هر چیز خواهی کماهی رسید)) قافیه کدام است؟ 1)خواهی – کماهی                     2)رسید – رسید                 3)خواهی – خواهی                   4) هرچیز – کماهی v      هدیه های آسمانی 11)حضرت یوسف (ع) هنگامی که در چاه بود ، امید نجات از طرف ......................... را داشت. 1)خداوند                    2) پدرش                       3) برادرانش                     3)کاروانیان 12)انجام چه کاری نشان دهنده ی رسالت الهی پیامبر اکرم(ص) است؟ 1)مبارزه با دشمنان اسلام                         2) دعوت مردم به توحید 3)دریافت وحی و ابلاغ آن به مردم              4)معرّفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر 13)جعفربن ابی طالب کدام صفت پیامبر را زبانزد همه ی مردم معّرفی کرد؟ 1)امانتداری ، درستکاری ، مهربانی                 2) پاک دامنی ، راستی ، امانت داری 3)راستی ، اخلاق نیکو، خداپرستی                      4) پاک دامنی ، اخلاق نیکو ، راستی 14)حضرت محمد در چه روزی به پیامبری برگزیده شد؟ 1)17 ربیع الاول                    2)17 رجب                     3)27 ربیع الاول                  4) 27 رجب 15)کدام یک از پیامبران زیر از پیامبران اولولعظم نمی باشد؟ 1)حضرت محمد(ص)               2)حضرت موسی(ع)                 3)حضرت عیسی(ع)            4) حضرت یعقوب(ع) 16)کدام پیامبر خدا ، نیکی به پدر و مادر را سفارش کرده است؟ 1)حضرت موسی(ع)                     2) حضرت عیسی(ع)                    3)حضرت محمد(ص)        4) حضرت نوح(ع) 17)کاری که جز خداوند و فرستاده ی ویژه ی او کسی نمی تواند انجام دهد را چه می گویند؟ 1)قدرت                        2) جادو                          3) معجزه                        4)عظمت v      علوم 18)از کدام جانور زیر سنگواره ی بهتری تهیه می شود؟ 1)کرم خاکی                       2) پروانه                         3)مگس                      4) ماهی 19)دانشمندان کدام یک از سنگ های زیر را کتاب تاریخ زمین می دانند؟ 1)آذرین                      2)دگرگونی                       3) رسوبی                      4)هیچ کدام 20)اجداد کدام یک از جانوران زیر قدیمی تر است؟ 1)مرغ                      2) خرس قطبی                          3) قورباغه                      4) ستاره ی شکننده 21)از کدام مورد فسیل بهتری تهیه می شود؟ 1)پشه                       2) کرم خاکی                      3)ماهی قزمز                     4) فیل 22)با پیدایش کدام مورد زندگی بر روی خشکی آغاز شد؟ 1) گیاه                      2) انسان                       3)بی مهره گان                    4) خزندگان 23)برای تشکیل فسیل ............... 1)باید دارای بخش سخت باشد                        2)از هوا دور باشد تا دیرتر تجزیه شود 3)در زیر رسوبات قرارا گیرد                          4)همه ی موارد درست است. 24)................................... جنگل های وسیعی به وجود امدند. 1)با زیاد شدن پستانداران             2)با فراوان شدن خزندگان          3)با از بین رفتن خزندگان            4)باپیدایش گیاهان   25) با توجه به موارد زیر ، ترتیب پیدایش کدام یک صحیح است؟ الف) مار            ب)ماهی              ج)گربه                د)پرنده                 ه) ستاره ی دریایی 1) ه،ب //ج ،د                 2)ه ،ب // د، ج               3) ب ، ه   // ج ، د                   4)ب ،ه // د ، ج 26)فسیل ها بیشتر مربوط به کدام قسمت بدن موجودات است؟ 1)استخوان ، صدف، دندان                    2)مو،دندان، ناخن           3)ماهیچه، استخوان، غضروف           4)استخوان، صدف،ناخن 27)اولین جانداران کره ی زمین ............................. بودند. 1) مهره داران                       2)بی مهرگان                    3)تک سلولی                    4) پستانداران 28)پس از بارندگی باید رو به کدام جهت جغرافیایی بایستیم تا بتوانیم رنگین کمان را ببینیم؟ 1)شرق                       2) غرب                    3)جنوب                   4) شمال 29)عدسی برآمده شبیه آینه ی ............................. پرتوهای نور را .....................می کند. 1) فرورفته – پراکنده                 2) برآمده – پراکنده                 3)فرورفته – متمرکز              4)برآمده – جمع 30)نور یک شمع با استفاده از یک عدسی بر روی یک تکه کاغذ افتاده است.اگر ذره بین را به صفحه ی کاغذ نزدیک کنیم ....................... 1)لکه ی نورانی بزرگ می شود.                  2)لکه ی نورانی کوچک می شود. 3)اندازه ی لکه تغییری نمی کند.               4)لکه دیده نمی شود. 31)با کدام وسیله نمی توان نور را تجزیه کرد؟ 1)منشور                      2)قطرات ریز آب                      3)لوله ی خودکار بی رنگ                4)تنگ شیشه ای آب 32)رنگین کمان را چه زمان می توان دید؟ 1)وقتی هوا صاف و آفتابی است.                                    2)بلافاصله پس از باران ، هوا آفتابی و پشت ما به خورشید باشد. 3)بلافاصله  پس از باران هوا آفتابی و ما رو به خورشید باشیم.          4)   وقتی که خورشید در هنگام غروب است. 33)تجزیه ی نور یعنی ؟ 1)استفاده از نور                        2)پرتوهای نوری را در یک نقطه جمع کنیم. 3)جداسازی رنگ های مختلف نور             4)مولکول های نور را از هم جدا کنیم. 34)چگونه می توانیم تصویر اجسام را روی پرده نمایش دهیم؟ 1)به وسیله ی منشور                                  2)به وسیله ی عدسی برآمده 3)به وسیله ی میکروسکوپ                       4)به وسیله ی نور 35)برای دیدن ستارگان  و سلول از چه دستگاهی استفاده می شود؟ 1)میکروسکوپ، تلسکوپ                 2)دوربین، تلسکوپ 3)تلسکوپ ، میکروسکوپ                4)عدسی، میکروسکوپ 36)در کدام مورد عدسی به کار رفته است؟ 1)دماسنج                      2) شیشه ی ساعت                      3) تلوزیون                      4) آینه اتومبیل 37) در کدام دستگاه انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود؟ الف) اتو برقی              ب) سماور برقی               ج) آبمیوه گیری              د) بخاری برقی 38) اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببریم تا ذوب شود چه نوع تغییری در آهن رخ می دهد؟ الف) شیمیایی                   ب) شیمیایی و بعد فیزیکی                   ج) فیزیکی             د) فیزیکی و بعد شیمیایی 39) کدام ماشین از همه پیچیده تر است؟ الف) اهرم                       ب) دوچرخه                    ج) فرغون                 د) میخ کش 40) - اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشید را جذب کند به چه رنگی دیده می شود؟ الف) آبی                           ب) زرد                        ج) سفید                     د) سیاه 41) در کدام گزینه اتم های سازنده ی مولکول های هر یک از مواد مثل هم هستند؟ الف) آهن، نمک                   ب) اکسیژن، طلا                    ج) نفت، آهن               د) آب، مس 42) در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟ الف) روغن                   ب) چوب                     ج) اکسیژن                  د) بنزین 43) در کدام گروه از مواد رابطه ی ربایش بین مولکول ها درست نشان داده شده است؟ الف) آب 44) کدام یک از عبارات زیر در مورد تعداد اتم های یک مولکول آب و یک مولکول بخارآب درست است؟ الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند. ب) تعداد اتم های آب بیشتر از بخار آب است. ج) در هر دو تعداد اتم ها یکسان است. د) تعداد اتم های بخار آب بیشتر از آب است. 45) در کدام یک از وسایل زیر ، چهار عدسی بکار رفته است؟ الف) عینک                   ب) چشم زیر دریایی                  ج) تلسکوپ ساده                  د) دوربین شکاری 46) کدام دسته از مواد زیر، ساختمان مولکولی ترکیب را نشان می دهند؟ الف) آب- طلا- مس                                     ب) زنگ آهن- قند- نشاسته ج) اکسید جیوه- نمک- آلومینیم                د) اکسیژن- مس- جیوه 47) حاصل کدام یک از موارد زیر یک عنصر است؟ الف) گاز حاصل از تجزیه اکسید مس                    ب) تبخیر آب                ج) گاز حاصل از سوختن شمع             د) بخار الکل 48) در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت: الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود. ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بیشتر شکسته می شود. ج) هرچه محدب تر باشد تصویر، کوچک تر دیده می شود. د) موارد ب و ج صحیح است. 49) کدام دسته از وسایل زیر همگی ماشین ساده هستند؟ الف) قرقره- سطح شیب دار- پیچ                             ب) اهرم- پیچ- دوچرخه ج) چاقو- چرخ گوشت- قیچی                                     د) ماشین تحریر- چرخ گوشت- آچار 50) مولکول های کدام یک از مواد زیر می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکیب با اکسیژن نوعی اکسید به وجود آورند؟ الف) مس                      ب) جیوه                   ج) طلا                  د) آهن 51) وقتی با دوستی ، الاکلنگ بازی می کنید که از شما سنگین تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه می کنید؟ الف) فاصله ی خود را از تکیه گاه بیشتر می کنید.                         ب) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه بیشتر می کنید. ج) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه کمتر می کنید.                            د) جای خود را با دوستتان عوض می کنید. 52) در کدام پدیده ی زیر هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی اتفاق می افتد؟ الف) سوختن شمع                  ب) سوختن غذا                   ج) پختن غذا                 د) تولید اکسید آهن 53) برای آن که یک سطح شیب دار ، کاری را راحت تر انجام دهد، چه تغییراتی باید در آن به وجود آوریم؟ الف) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه زیاد می کنیم. ب) طول سطح شیبدار را کم و ارتفاع آن را زیاد می کنیم. ج) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه کم می کنیم. د) طول سطح شیبدار را زیاد و ارتفاع آن را کم می کنیم. 54) یک گرم آب با یک گرم یخ از چه نظر تفاوت دارد؟ الف) حجم                    ب) مولکول                      ج) اتم              د) جرم 55) کدام یک از نورهای زیر به وسیله ی منشور تجزیه می شود؟ الف) نور آبی                 ب) نور زرد             ج) نور سفید               د) نور قرمز 56) کدام دسته از جانداران زیر به ترتیب پیدایش مرتب شده اند؟ الف) تک سلولی ها ، پرندگان ، خزندگان ب) ماهی ها ، پستانداران ، پرندگان ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران د) خزندگان ، تک سلولی ها، ماهی ها 57) اگر یک قطعه آهن را اول تکه تکه کنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم که ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟ الف: شیمیایی                      ب: فیزیکی                    ج: فیزیکی و بعد شیمیایی               د: شیمیایی و بعد فیزیکی   58) در کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی به کار نرفته است؟ الف: یخچال                   ب: ضبط صوت               ج: رادیو                د:جارو برقی 59) مقدار نیرویی که برای بالابردن یک جسم به وسیله ی اهرم به کار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟ الف: ارتفاع تکیه گاه                         ب: فاصله ی جسم تا تکیه گاه ج:فاصله ی نیرو تا تکیه گاه                 د: جرم جسم 60) - احمد با خود اندیشید « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟ الف: فرضیه                   ب: نظریه                 ج: آزمایش                   د: جمع آوری اطلاعات 61) کدام یک تغییر فیزیکی است؟ ج : کپک زدن نان                  ب: تشکیل ابر                 ج: زرد شدن برگ درخت             د : ب و ج 62) اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟ الف: آلومینیم                 ب: طلا                   ج: نمک                       د: آهن 63) در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟ الف: هوای آفتابی و خشک                               ب: هوای ابری و مرطوب ج: هوای مرطوب پس از باران                          د: هوای آفتابی پس از باران 64) - چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است . ب : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند. د : چون مولکول ها اتم دارند. ج : چون مواد از مولکول ساخته شده اند. 65) در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟ الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد. ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد. ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند. د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست. هدیه های آسمانی اصل توحید یعنی چه ؟ 1)خداوند تواناست                             2) خداوند مهربان است 3)خداوند یگانه وبی همتاست                  4)خداوند داناست 3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟ 1)باجانشینی امامان     2) باآفرینش جهان   3) بانیکی کردن به مردم      4)بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش 4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟ 1)کتاب خدا و خانه کعبه         2)کتاب خدا واحادیث       3) اهل بیت واحادیث      4) کتاب خدا واهل بیت   5)باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟ 1)عدل     2)امامت     3) حج      4)جهاددرراه خدا 6) - صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟ 1)هادی ، نقی ، امین       2) هادی،  نقی، جواد       3)تقی،  هادی،  امین    4) تقی، هادی، جواد   7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟ 1)واقعه    2) فلق      3) انبیاء     4) کوثر 8- مصرف صحیح به چه معناست ؟ 1)درست وبه اندازه نیازمصرف کردن      2)  مصرف نکردن 3)هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    4)کم مصرف کردن  9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد» 1)امامت                      2) نبوت                        3)توحید                           4)معاد 10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟ 1)کمک مردم      2)زمزمه باخدای مهربان     3)بازگشت برادران    4) صدای زنگ کاروان 11- مامسلمانان باید : 1)قرآن رابخوانیم     2)قرآن رابفهمیم      3)درعمل به قرآن کوشا باشیم     4)همه موارد 12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟ 1)امام سجاد (ع )         2) امام حسن ( ع )      3)امام حسین ( ع )       4) امام حسین ( ع ) 13) « هادی» یعنی چه ؟ 1)امانتدار       2)راهنما         3)پاک        4)راستگو 14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟ 1)امام مهدی ( عج )            2) امام حسن ( ع )       3) امام نقی ( ع )        4)امام هادی ( ع ) 15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟ 1)حضرت ابراهیم ( ع )   2) حضرت یوسف ( ع )      3)حضرت موسی ( ع )      4)حضرت عیسی ( ع ) 16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟ 1)حضرت محمد (ص )       2) حضرت موسی ( ع )     3)حضرت عیسی ( ع )     4)حضرت یوسف ( ع ) 17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟ 1)راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی      2) امانت داری، درستکاری ومهربانی 3)پاکدامنی  ، راستی وامانت داری         4) پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی 18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟ 1)خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر 2)پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان 3)پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان 4)پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان 19) - آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟ 1)بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی 2)درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود 3)درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه 4)پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص ) 20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟ 1)امام علی ( ع )      2) امام حسن ( ع )     3) امام هادی ( ع )   4) امام جواد ( ع )   21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟ 1)دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا      2) مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  3) دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم         4) معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص) 22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است . 1)بی اعتنایی       2)تنبیه او        3)زدن حرف زشت به او        4)زیباسخن گفتن بااو 23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ((ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود))                                            ((ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود)) 1)حضرت امام رضا (ع )    2) حضرت امام علی ( ع )    3)حضرت محمد ( ص )    4)حضرت امام مهدی (عج) 24) - طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟ 1)وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین        2)  وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ 3)فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                 4)  یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر 25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است 1)امربه معروف ونهی ازمنکر          2) تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان 3)رشد دوباره ی درختان دربهار      4) مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص ) 26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟ 1)آل عمران                             2) مریم                        3)بقره                           4)علق 27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.» 1)امام محمد تقی ( ع )       2)امام علی نقی ( ع )      3)امام حسن عسکری ( ع )         4) امام زمان ( ع ) 28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟ 1)امام نهم ( ع )        2)امام دهم ( ع )      3) امام یازدهم ( ع )       4)امام دوازدهم ( ع ) 29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟ 1)حجرات                                  2) آل عمران                  3)انعام                       4)مائده 30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟ 1)سفارش به خواندن نماز        2) سفارش به شرکت درنماز جمعه     3) سفارش به روزه گرفتن        4) سفارش به خودداری ازدروغگویی سوالات تشریحی هدیه ها(درس به درس)        درس اول 1-      موضوع شعر درس درباره تو مربوط به کیست؟ 2-      اگر خدا نباشد آن وقت.......... 3-      من خدای بزرگ رادوست دارم چون....... 4-      من به پروردگار بزرگ علاقه مند م زیرا........... 5-      چند  صفت خداوند را نام ببر؟ 6-      ای خدای مهربان از تو سپاسگزارم که..................                                             درس دوم 1-      شناخت نعمت های خداوند ونیاز به او درهمه حال؟ 2-      چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟ 3-      چرا برادران یوسف به او حسودی می کردند؟ 4-      برادران یوسف چرا اورا درچاه انداختند؟ 5-       حضرت یعقوب چگونه خود را آرامش می داد؟ 6-      آیا  حضرت یوسف درچاه تنها بود؟ 7-      یوسف درچاه با خداوند چه می گفت؟ 8-      شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟ 9-      رضا زاده چگونه از خداوند کمک می گرفت؟ -  رزمندگان اسلام دردفاع از سلام  ازچه کسی مدد می گرفتند؟ 11-  حضرت یونس درشکم نهنگ با خدا چه می گفت ؟ 12-  حضرت نوح وزکریا از خدا چه درخواستی داشتند؟                                                   درس سوم 1-      چه کسی بیشتر از همه سزاوار پرستش وشکر گزاری است ؟ 2-      خداوند درچه چیزهایی بی مانند است ؟ 3-      تــوحید یعنی چه؟ 4-      معنای سوره توحید رابگو ؟ 5-       معنی لم یلد ولم یولد یعنی چه؟ 6-      باکلمات زیر خدا راستایش کن پروردگار؛ مهربان؛ دوست ، صمیمی، بخشنده؛ آرزو 7-      الحمدلله رب العلمین یعنی چه؟ 8-      صفاتی که در درس درباره خداوند آمده است بگو؟ درس چهارم 1-      میوه ها وغذاها از کجا برای حضرت مریم آمده بود؟ 2-      حضرت مریم مادر کدام پیامبر بود؟ 3-      کدام پیامبر درگهواره سخن گفت؟ 4-      حضرت عیسی از کدام کتاب آسمانی قبل از خود سخن گفت؟ 5-      حضرت عیسی آمدن کدام پیا مبر را خبر داده است؟ -      چرا حضرت عیسی  برای  رساندن  پیام خود از جایی به جای دیگر می رفت؟ 7-      کدام پیامبر به عنوان یکی از یاران حضرت مهدی عج خواهد بود؟ 8-      حضرت مریم وحضرت عیسی چگونه انسان هایی بودند؟                                                                                 درس پنجم       1- مسلمانان برای دوری از آ زار بت پرستان به کجا هجرت کردند؟      2- پادشاه حبشه چه دینی داشت؟      3- سرپرست مسلمانان درهجرت به حبشه چه کسی بود؟      4- مسلمانان قبل از اسلام چهکارهای بدی می کردند؟      5- مسلمانان درمقابل نجاشی به چه کسی توکل کردند؟      6-جعفرابن ابیطالب گفت پیامبر مارا به چه کارهایی دعوت کرد؟      7-پیامبر اسلام درجوانی به چه نامی معروف بود .......چرا؟      8- جعفرابن ابیطالب ازچه سوره قران آیاتی را برای نجاشی خواند؟      9- بت پرستان  قریش از مسلمانان چه درخواستی داشتند؟   درس ششم 1-      چرابچه ها برای ساختن آدم برفی وظایف هرکس را معلوم کردند؟ 2-      چرا سهیل بیمار شد ؟ 3-      صبح روز بعد برای سهیل چه اتفّاقی افتاد؟ -      سهیل چگونه می تواند موفق باشد 5-      برنامه ریزی چه فایدهای دارد؟ 6-      برنامه درس خواندن خود را بگو. 7-      برای برنامه ریزی خوب چه مواردی لازم است ؟ 8-      آیا دوست داری به جای جاجول باشی؟ ..... چرا؟ 9-      به جاجول چه سفارشی می کنی؟               درس هفتم 1- راهنمایان زندگی ما چه کسانی هستند؟ 2- پیامبران از میان چه کسانی انتخاب می شوند؟ 3- پیامبران چگونه مردمانی بودند؟ 4- پیامبران برای مردم چه برنامه هایی آورد ند؟ 5- پیامبران مردم را ازچه کارهایی باز می داشتند/ 6- آخرین وبرترین پیامبر کیست؟ 7- نبوت یعنی چه؟ 8-برای قدر دانی از پیامبران چه می گویی؟ 9-داستانی از قران  را درباره ی پیامبری بگو؟                            درس هشتم 1- کتاب آسمانی ما مسامانان  چه نا م دارد؟ 2- قران ازطرف چه کسی وبه وسیله چه کسی به ما رسیده است؟  3- در قران چه دستوراتی برای ما آورده است ؟  4- ما نسبت به قران چه وظایفی داریم؟  5- یک آیه از قران را بخوان. 6 – چهار دستور قرانی رانام ببر.  7-  یک داستان از قران راتعریف کن                           درس نهم 1 – پیامبر(ص) چه کسی را به جانشینی خود برگزید؟ 2- چرا حضرت علی (ع) از همه برای جانشینی پیامبر سزاورتر بود؟ 3- چرا حضرت علی تحمـّل دوری از پیامبر رانداشت؟ 4- چه کسی برای جانشینی  یک معلّم درکلاس  بهتر است ؟        5  - پیامبر(ص) برای خشنود کردن امام علی(ع) از چه کسی نام برد؟ 6- جانشین پیامبر چه ویژگیهایی را باید داشته باشد؟ 7- درکجا امام علی جان پیامبر(ص) را نجات داد؟ 8- اصول دین را نام ببر؟ 9-داستانی از عدالت وقضاوت امام علی بگو ؟ 10- امامان بعد از پیامبر چند نفرند؟ 11-امامت یعنی چه؟ 12- پیامبر امام علی را باچه عنوانهایی نامبرد؟ 13-  نسبت هارون به موسی مثل نسبت  حضرت علی به............است؟ 14-  داستان حضرت علی(ع)  وپیرمرد مسیحی را به طور خلاصه بگو . 15-  امام علی (ع) درباره ی قضاوت به مرد مهمان چه فرمود؟ در س دهم 1-      پس از مراسم حج فرشته وحی  چه پیامی به پیامبر(ص) داد؟ 2-      نام فرشته وحی چیست؟ 3-      یاران واصحاب پیامبر(ص) درباره ی وحی باخود چه گفتند؟ 4-      پیامبر(ص) برای دادن پیام به مردم درکجا توقف کردند؟ 5-      پیامبر(ص ) بعد از نماز ظهر خطاب به مردم چه فرمودند؟ 6-      پیامبر(ص) برای امام علی (ع) ویارانش  چه دعایی کردند؟ 7-      چرامسلمانان به حضرت علی تبریک گفتند؟ 8-       پیامی که حضرت محمّد به مسلمانان رسانید چه بود؟ 9-      چرا واقعه غدیر خم برای مسلمانان اهمیّت دارد؟ 10-  برای عید غدیر چه برنامه هایی داشته اید؟     درس یازدهم 1-       اسراف کردن یعنی چه؟ 2-       وحید چگونه اسراف می کرد ؟ 3-       چگونه می توان ازنعمت های خدا بهتر وخوبتر استفاده کنیم ؟ 4-       امام رضا (ع) چگونه آن پسر را از اسراف کردن  نهی کرد؟ 5-        آیه « ولا تسرفوا انه ولایحب المسرفین » یعنی چه؟ 6-       شما درچه چیزهایی صرفه جویی می کنید؟ 7-       چرا می گویند وقت طلا است؟ 8-       امام رضا(ع) در مورد اسراف چه فرمودند ؟ 9-       دراستفاده از اموال عمومی چگونه باید باشیم ؟ 10-   چند نمونه از خطاها وگناهان رابگو؟                                         درس دوازدهم 1-      اگر ما چیزی را پیدا کنیم مال خودما ن می شود؟ 2-      مادر رضا درمورد قا یق پیدا شده به رضا چه گفت؟ 3-      پیامبر گرامی (ص) فرمودند: که شا یسته نیست که مسلمان چیزی را .......... 4-      چرا چیزی که مال ما نیست نمی توانیم برداریم  ؟ 5-      آیا برداشتن اموال کم ارزش دیگران حرام نمی باشد؟ 6-      آیا مهدی می تواند لباسی دیگر مثل لباس خود بردارد؟ چرا؟ 7-      اموالخصوصی کدامند ؟ نام ببر. 8-      اموال عمومی کدامند ؟نام ببر 9-      پیامبر گرامی درمورد مال حرام چه فرمودند؟                                                          درس سیزدهم             1 -  امام هادی (ع) امام چندم   ماست؟             2- شغل یونس  چه بود ؟             3 - نگرانی یونس از چه بود ؟             4-  یونس برای چه به نزد امام هادی (ع)  رفت ؟             5 - امام هادی به یونس چه فرمودند که او آرام گرفت؟            6- انسان در موقع سختی ها به چه کسانی باید متوسل شود؟            7 -  روز دوم  در منزل امام هادی (ع) چه اتفاقی افتاد وامام چه فرمودند؟            8 - چرا یونس ازخانه حاکم خوشحال برگشت ؟            9 – یونس وقتی به امام هادی می نگرد با خود  چه می گفت ؟            10- انسان بهتر است که هنگام مشکلات  به.............    ریاضی 1)اگر نیم ساز یک زاویه ی باز را رسم کنیم انگاه دو زاویه ی ......................... درست کرده ایم. 1)      تند                    2)راست                     3)باز                      4)مساوی 2)مقسوم علیه تقسیمی 18 می باشد.باقی مانده ی این تقسیم کدام است؟ 1)18                      2)17                       3)19                    4)20 3)اولین رقم از سمت چپ عددی در مرتبه ی یکان میلیارد قرار دارد. این عدد  چند رقمی است؟ 1)7 رقمی                       2)8 رقمی                      3)9 رقمی                       4)10 رقمی 4)منوچهر 7 دفتر و سه خودکار خرید و 4750 تومان پرداخت کرد.اگر قیمت هر خودکار 300 تومان باشد، قیمت یک دفتر چه قدر بوده است؟ 1)475تومان                  2)550 تومان                           3)900تومان                       4)3850تومان 5)اگر ارتفاع و قاعده ی یک مثلث با ارتفاع و قاعده ی یک متوازی الاضلاع برابر باشد،آنگاه .............. 1)مساحت دو مثلث برابر است.                                                    2)مساحت متوازی الاضلاع نصف مساحت مثلث است. 3)مساحت مثلث نصف مساحت متوازی الاضلاع است.                4)مساحت مثلث با مساحت متوازی الاضلاع برابر است. 6)با اعداد (( 2 و 3 و 0 و 5 )) پند کسر بزرگتر از واحد می توان ساخت؟ 1)3تا                     2)6تا                      3) 9 تا                     4)12 تا                       7)ثلث 3 بسته ی 6 تایی مداد برابر با چند مداد است؟ 1)3 تا                     2) 6 تا                           3) 9 تا                       4)18 تا 8)اختلاف پول مریم و زهرا 180 تومان است.اگر نسبت پول آنها 7 به 2 باشد، پول مریم چقدر است؟ 1)40 تومان                2)72 تومان                        3)140 تومان                    4)252 تومان 9)کالایی را با 20% تخفیف خریدیم و 8000 تومان به فروشنده دادیم.قیمت کالا قبل از تخفیف چقدر بوده است؟ 1)160 تومان                       2)200 تومان                       3)960 تومان                      4)1000 تومان 10)محمد با ((سه پنجم)) پول خود 2 دفترچه ی 150 تومانی خرید.تمام پول او چقدر بوده است؟ 1)300 تومان                   2)450 تومان                          3)500 تومان                    4)750 تومان 11) مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟  1) 60000 هکتار      2) 60 هکتار                  3) 6هکتار            4) 3هکتار 12) کدام رقم از عدد زیر را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000  1) یکان             2) دهگان هزار            3)  صدگان میلیون             4) یکان میلیارد 13) ربع 60 تا برابر است با:                1) 30 تا            2) 20 تا                   3)15 تا                 4) 12 تا 14) -   %30 عدد 120 چند تا می شود؟  1) 4 تا                           2) 36تا                  3) 90تا                 4)360تا 15) حاصل تفریق دو عدد مرکب ″14    ′56      7  و ″27    ′53      4 کدام است؟  1) 57    3     3                         2) 47       2       3                                3)  13      3     3                         4) 47    3     3 16) نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.  1) 9کیلوگرم             2) 14 کیلو گرم         3) 18 کیلوگرم      3) 45 کیلوگرم 17)در جای خالی چه عددی باید نوشت تا باقی مانده ی تقسیم عدد چهار رقمی حاصل بر 9 برابر با 3 باشد؟        48......3 1) 3                               2) 4                     3) 5                      4) 6 18) کدام یک از اعداد زیر بر 15 بخش پذیر است؟ 1) 420                             2) 204                          3) 402                        4)235 19)یک اتوبوس ساعت 7 و 25 دقیقه صبح از اصفهان به سمت تهران حرکت کرده است و ساعت 2 و 10 دقیقه ی بعد از ظهر به تهران رسیده است.این اتوبوس چند ساعت و چند دقیقه در راه بوده است؟ 1)4ساعت و 15دقیقه                  2)5ساعت و 15 دقیقه                 3)6 ساعت و 45 دقیقه               4)9ساعت و 35 دقیقه 20)دانش آموزی عبارت درستی یک تقسیم را به شکل    14 3       و 31= 3+ (14  2) نوشته است.عدد مخلوط مربوط به آن کدام است؟ 1) 3 و دو چهاردهم                      2) 2 و سه چهاردهم                     3)14 و دوسوم         4) 3 و چهارده دوم          اجتماعی 1)در ادامه ی مراحل تقسیمات کشوری ، به جای نقطه چین کدام گزینه را باید نوشت؟       ...............→ استان → کشور   الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحیه          د : شهرستان 2) تراکم جمعیت در کدام طرف ایران بیشتر است ؟ الف: شمال و شمال شرقی           ب:جنوب و جنوب شرقی                ج: شمال و شمال غربی               د: جنوب و جنوب غربی   3) کدام یک از محصولات زیر در بیش تر نواحی ایران کشت می شود الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما 4) - استان مهم نفت خیز ایران کدام یک از گزینه های زیراست؟  الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوی           د: بوشهر 5) کدام جمله غلط است  الف: ییلاق یعنی رفتن به مناطق سردسیر                                       ب: دیگ بخار در کارخانه ی صنایع مادر تولید می شود  ج: رود های مهم ترکمنستان از کشورهای ایران و افغانستان سرچشمه می گیرند.             د: هیچ کدام 6) همسایگان غربی ایران کدامند ؟  الف: ترکیه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان           ج: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان 7) کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است ؟ الف : قالی بافی        ب: پنبه            ج: صنایع دستی             د: اسب های ترکمنی 8) دو قسمت جمهوری آذربایجان به چه وسیله ای از هم جدا شده اند؟  الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان 9) کدام یک از افراد زیرقبل از بعثت پیامبر از دنیا رفت؟  الف: آمنه مادر پیامبر            ب: عبدالله پدر پیامبر                       ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر          د: همه ی موارد 10) به جانشینی پیامبر چه می گویند؟  الف: بعثت           ب: بیعت                ج: خلافت                           د: نبوت 11) سلسله ی بنی امیه ( امویان) را چه کسی تأسیس کرد؟  الف: ابومسلم خراسانی        ب: معاویه             ج: ابوسفیان                  د: یزید 12) در زمان ما وظیفه ی رهبری بر عهده ی کیست؟  الف: کسی که اسلام را به خوبی بشناسد.            ب: پیامبر                   ج: امامان                       د: پیشوایان دینی 13) بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دادگستری چیست؟  الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم           ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب 14) در جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه ی حکومت چیست؟  ب : پاسداری از دین اسلام و اجرای قوانین اسلامی              الف : نگهبانی از استقلال کشور    ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ی موارد    


مطالب مشابه :


شان نزول آیه 6از سوره حجرات

شان نزول آیه 6از سوره حجرات. نمونه سوالات تستی درس انقلاب
نمونه سوالات تستی از هدیه های پنجم

نمونه سوالات تستی از نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان حجرات آل عمران
نمونه سوالات تستی مهم از تمام دروس

نمونه سوالات تستی تقی، هادی، جواد 7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره حجرات
نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

آیه 10 سوره حجرات د) برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام
سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان نمونه سوالات.
نمونه سوالات قرآن پایه ی ششم

نمونه سوالات تستی درس تفکر وپژوهش از سایت مومنان برادران يكديگرند.(سوره حجرات) د)
مسابقه قرآنی ترجمه سوره های نور و حجرات

دانلود ترجمه سوره های نور و حجرات: سوالات درس اول کتاب زبان انگلیسی پیش همراه سوال تستی.
برچسب :