ماشین حساب مثلث و هندسه

آسان به استفاده از ماشین حساب های آنلاین و هندسه solvers برای مباحث مختلف هندسه مانند محاسبه مساحت ، حجم ، فاصله ، نقطه تقاطع. این ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای بررسی پاسخ مشق شب ، تمرین و یا اکتشاف با ارزشهای مختلف برای فهم عمیق.

ماشین حساب مثلث

حق مثلث ماشین حساب و حل کننده. چهار آسان برای استفاده از ماشین حساب را برای حل مشکلات راست گوشه است که بسته به نوع اطلاعاتی در مورد مثلث به شما داده می شود.

حل مثلث با توجه به رئوس آن است. ماشین حساب برای محاسبه هر سه زاویه و سه ضلع از مثلث.

محیط و مساحت یک مثلث با توجه به رئوس آن است. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت و محیط یک مثلث با توجه به مختصات رأس آن است.

فرمول هران برای مساحت یک مثلث. محاسبه مساحت یک مثلث با استفاده از فرمول هران و هنگامی که سه ضلع یک مثلث هستند شناخته شده است.

فرمول هران برای مساحت یک مثلث. هندسه ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت یک مثلث با استفاده از فرمول مثلثاتی ، هنگامی که دو ضلع و زاویه بین آنها شناخته شده (مورد جنسیت).

مستطیل ها و مربعات بعدی

مساحت ، محیط و قطر از مستطیل -- ماشین حساب. محاسبه مساحت ، محیط و مورب مستطیل داده از ابعاد آن (طول و عرض).

طول و عرض مستطیل -- ماشین حساب. محاسبه ابعاد (طول و عرض) یک مستطیل با توجه به مساحت و فسفر از محیط مستطیل.

مساحت مستطیل مورب ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه طول و عرض (ابعاد) یک مستطیل با توجه به مساحت و مورب.

محیط مورب مستطیل ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه طول و عرض (ابعاد) یک مستطیل داده شده پیرامون آن و مورب.

مساحت و محیط از میدان -- هندسه ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت و محیط یک مربع توجه به طول ضلع آن است.

سطح مساحت و حجم ارقام بعدی 3D

مساحت بیضی ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت بیضی داده محورهای نیمه آن است.

بیضی جلد ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه حجم بیضی داده محورهای نیمه آن است.

مساحت و حجم هرم -- هندسه ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت ، حجم و بسیاری از پارامترهای دیگر با توجه به ابعاد هرم از پایه آن مستطیل و ارتفاع آن است.

مساحت و حجم مخروط راست -- هندسه ماشین حساب. محاسبه مساحت و حجم مخروط حق داده شود شعاع و ارتفاع آن است.

مساحت و حجم استوانه راست -- هندسه ماشین حساب. محاسبه مساحت و حجم استوانه حق داده شود شعاع و ارتفاع آن است.

مساحت و حجم هرم ناقص -- هندسه ماشین حساب. محاسبه مساحت ، حجم و پارامترهای دیگر از شعاع مخروط ناقص تحقیق خود را در پایگاه داده می شود ، تحقیق شعاع خود را در بالا و ارتفاع آن h.

حجم و مساحت مستطیل جامد. محاسبه حجم و مساحت مستطیل جامد داده شود طول ، عرض و ارتفاع آن.

حجم و مساحت کره است. محاسبه حجم و مساحت کره داده شعاع آن است.

++++++++++++++++++++++

هندسه تحلیلی بعدی

فاصله بین دو نقطه در مختصات قطبی -- ماشین حساب. ماشین حساب برای محاسبه فاصله بین دو نقطه در مختصات قطبی. زاویه قطبی ممکن است در درجه یا رادیان باشد.

فاصله و نقطه میانی در 3D هندسه -- ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه فاصله بین دو نقطه و نقطه میانی خود را هنگامی که این نقاط توسط دکارتی مختصات آنها داده شده است در یک فضای 3 بعدی

مساحت مثلث تعیین شده توسط خطوط ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت یک مثلث سه خط تعریف شده توسط.

خط مستقیم واقع شونده امتیاز ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای اینکه بفهمید سه خط مستقیم واقع شونده هستند امتیاز داده یا نه.

همزمان خطوط ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای اینکه بفهمید سه خطوط داده موافق هستند ، که همه آنها را از طریق تصویب همان نقطه.

ماشین حساب Quadrilaterals

لوزی -- هندسه ماشین حساب. ماشین حساب برای محاسبه مشخصات یک متوازی الاضلاع.

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع. ماشین حساب برای محاسبه مساحت یک متوازی الاضلاع.

مساحت ذوزنقه ماشین حساب. ماشین حساب برای محاسبه مساحت یک ذوذنقه پایگاههای داده و در ارتفاع.

ذوزنقه ماشین حساب و حل کننده. آسان به استفاده از ماشین حساب آنلاین برای حل مشکلات ذوزنقهای. مساحت ، زاویه و diagonals ذوزنقه از 4 طرف آن داده شده ، محاسبه می شود.

محافل و بخش بعدی

مساحت و محیط دایره و یک -- هندسه ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت و محیط و شعاع دایره داده شده است.

قوس ، طول و مساحت بخش -- هندسه ماشین حساب. محاسبه طول قوس ثانیه و مساحت از بخش داده شده و شعاع آن t. زاویه مرکزی

مساحت از یک حلقه دایره. محاسبه مساحت یک حلقه دایره ای که شعاع های بیرونی و درونی شناخته شده بودند.

شعاع دایره محاط -- هندسه ماشین حساب. محاسبه شعاع دایره محاط درون یک مثلث از طرف الف ، ب و ج

شعاع دایره Circumscribed -- هندسه ماشین حساب. محاسبه شعاع دایره circumscribed یک مثلث از طرف الف ، ب و ج

ماشین حساب چندضلعیها

منظم چندضلعیها ماشین حساب. ماشین حساب آنلاین برای محاسبه جانبی ، شعاع دایره محاط ، circumscribed شعاع دایره و به مساحت چند ضلعی.

مساحت چندضلعی نامنظم ماشین حساب.ماشین حساب آنلاین برای محاسبه مساحت چندضلعی نامنظم راس آنها توسط دکارتی مختصات آنها داده شده است.

Pythagora بعدی قضیه

فیثاغورس قضیه ماشین حساب. استفاده از قضیه Pyhthagorean های جانبی و وتر یک مثلث راست.

سینوس و کسینوس قوانین بعدی

ماشین حساب و قانون کسینوس حل کننده. ماشین حساب است که حل مشکلات مثلث داده شده 3 طرف (مورد SSS) و یا 2 و 1 طرف شامل زاویه (مورد جنسیت).

قانون محاسبه سینوس و حل کننده. ماشین حساب است که حل مشکلات مثلث 2 زاویه داده شده و یک طرف (آسا و موارد AAS) و یا 2 طرف ، و یک زاویه مخالف (در مورد حالات نوشتار). مورد حالات نوشتار شامل یک ، دو و یا هیچ راه حل.


مطالب مشابه :


فرمول محاسبه حجم اشکال هندسی

ارتفاع × قاعده = حجم مکعب. ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم. ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه. ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی. سطح دو قاعده + مساحت جانبی
روشي در محاسبه ي مساحت و حجم

حال اگر بخواهيم حجم يك لوله ي استوانه‌اي شكل که دیواره ی ضخیمی دارد را به دست آوريم، (يعني حجم ناحيه ي بين دو استوانه را) طبق قسمت بالا با داشتن بزرگ‌ترين وتر در
مساحت کل و جانبی و حجم استوانه

برنامه ای بنویسید که شعاع قاعده و ارتفاع یک استوانه را دریافت و مساحت جانبی، مساحت کل و حجم استوانه را محاسبه و چاپ کند. کدها و دستورات به صورت زیر مباشند:.
مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحتقاعده × ارتفاع سطح کل استوانه = سطح دو
(51) مخزن چقدر نفت دارد؟(+++)

15 ژوئن 2007 ... شکل بالا یک مخزن استوانه ای با مقطع بیضی را نشان میدهد که بصورت افقی بر ... حجم مایع داخل آنرا را بر حسب لیتر در دو حالت زیر محاسبه نمایید:.
روش محاسبه حجم اجسام هندسی

مطالب ششم - روش محاسبه حجم اجسام هندسی - - مطالب ششم. ... اگر مستطیل را حول طول آن دوران دهیم, شکل فضایی حاصل استوانه نامیده می شود. در این صورت طول مستطیل
ماشین حساب مثلث و هندسه

ماشین حساب آنلاین برای محاسبه حجم بیضی داده محورهای نیمه آن است. مساحت و حجم هرم ... محاسبه مساحت و حجم استوانه حق داده شود شعاع و ارتفاع آن است. مساحت و حجم هرم
محاسبه تغييرات در حجم موتور

براي محاسبه حجم موتور داشتن ميزان قطر پيستون الزاميست . قطر پيستون در اصل اندازه دهانه ... به روش زير محاسبه كرد : تعداد سيلندر * حجم استوانه سيلندر = حجم موتور.
محاسبه مساحت و محيط اشكال هندسي

سرگرمی - محاسبه مساحت و محيط اشكال هندسي - آموزشی. ... ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی. سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح
آزمایشگاه(محاسبه چگالی اجسام با شکل نا منظم (کلید))

http://s5.picofile.com/file/8153847034/2014_10_28_09_59_37_Copy. سپس جهت اندازه گیری حجم،کلید را درون استوانه مدرج حاوی مقدار مشخصی آب قرار دهید و حجم
برچسب :