روش نوشتن متن یک صورتجلسه

 

روش نوشتن متن یک صورتجلسه:

 چهار چوب صورت جلسه:

 

24.gifعنوان(سرتیتر):درابتدای صفحه عنوان،صورتجلسه قید می گردد.

 

24.gifدستور جلسه(موضوع جلسه)

 

24.gifزمان جلسه

 

24.gifمشخصات اعضاءشرکت کننده (رئیس جلسه-دبیر جلسه-اعضاء

 جلسه)

 

24.gifمکان جلسه

 

24.gifمطالب مطروحه

 

24.gifتصمیمات اتخاذ شده (در چند بند آورده می شود)

 

24.gifتکلیف جلسه بعدی (توسط رئیس جلسه وبا توافق اعضاءمشخص

 می شود)

 

24.gifامضاءشرکت کنندگان

 

عناوین فوق در یک جلسه رسمی به تر تیب فوق با شرح جزئیات

 هرکدام ذکر می گردد.

 مثال:

صورتجلسه

موضوع:*****

جلسه ای در تاریخ ***با حضور شرکت کنندگان ذیل ***به سمت رئیس

جلسه،***دبیر جلسه و*******اعضاءشرکت کننده جلسه درمکان

 واقع در *** تشکیل گردید.

مطالب مطروحه:********(از ابتدا تا انتهای جلسه سخنان شرکت کنندگان

 در ارتباط با موضوع تشکیل جلسه توسط دبیر جلسه ثبت می گردد)

تصمیمات اتخاذ شده*******(خلاصه ای از تصمیمات جلسه که مورد توجه

وتاکید شرکت کنندگان می باشد قیدمی گردد)

مقررگردید در تاریخ ****زمان****واقع در مکان ***جلسه ای به

 منظور*****با تایید رئیس جلسه و توافق حضار تشکیل گردد.(معمولا به

 جهت حصول نتیجه واطمینان ازچگونگی و  اجرای موارد ذکر شده در

جلسه گذشته ، ریاست جلسه با توافق اعضا اقدام به تعیین زمان برای

 جلسه آینده می نماید).

  امضا کنندگان:

رئیس جلسه        دبیر جلسه       حاضرین در جلسه

 

 

 رضاآریاراد

 


مطالب مشابه :


جلسه دوم: شکل متن و نوشته

راه نوشتن - جلسه دوم: شکل متن و نوشته شروع ناگهانی: بدون مقدمه سر اصل موضوع
گزارش جلسه‌ی دهم

شروع جلسه ساعت 12:20 دقیقه بود. بعد از این مقایسه، نقدِ ویرایشِ متنِ جلسه‌ی قبل ادامه یافت.
روش نوشتن متن یک صورتجلسه

حسابداری,بازرگاني,آموزش - روش نوشتن متن یک صورتجلسه چهار چوب صورت جلسه:
بعد از چهارشنبه، نگارش متن توافق جامع شروع می‌شود.

EPSnews - بعد از چهارشنبه، نگارش متن توافق جامع شروع می‌شود. - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار
مديريت جلسات و سخنراني

فصل چهارم/ سازماندهي متن سخنراني 5 فصل پنجم/ شروع و خاتمه سخنراني 5 1- زمان شروع جلسه
فایل های متنی و صوتی جلسات 1 تا 6 درسگفتار معنای زندگی

ماه گذاشته قرار دادن فایلهای متنی و صوتی درسگفتار معنای زندگی را شروع متن جلسه
متن کامل صورتجلسه دومین جلسه هیئت امنا (ویژه همه مخاطبان)

متن کامل صورت جلسه با حذف نام مددجویان قاری محترم آقای حاج یوسف سلیمی شروع شد. دستور جلسه:
چگونه یک صورت جلسه فنی بنویسیم

محل برگزاري، ساعت شروع، تاريخ برگزاري اگر نمي دانيد متن صورت جلسه را چگونه بايد آغاز
جلسه شماره 9(مورخ4/11/91)

جلسه شعر زمستان شادلو منتقد اول چنین شروع برخی گره ها در متن اشاره کرد از جمله این که
جلسه دوم: شکل متن و نوشته

راه نوشتن - جلسه دوم: شکل متن و نوشته شروع ناگهانی: بدون مقدمه سر اصل موضوع
برچسب :