نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل


در قسمت شماره 1 : Project نام پروژه یا نام موتور یا نام تابلو و … رو بنویسد تا در موقع پرینت خروجی این نام برای شما درج گردد

در قسمت شماره 2 : ( Power ( Kw کیلو وات مصرفی درج گردد مثلا برای موتور 10000 واتی عدد 10 درج گردد

در قسمت شماره 3 : (Distance (m طول کابل مورد نظر نوشته شود.


در قسمت شماره 4 : (Voltage (v میزان ولتاژ شبکه قید گردد در شبکه برق ایران میزان ولتاژ 400 ولت سه فاز و 230 ولت تکفاز و در مواردی که کمی افت ولتاژ داریم مقادیر سه فاز 380 ولت و تکفاز 220 ولت می باشد کاهش ولتاژ در اضافه تر شدن سطح مقطع خروجی موثر است.
در قسمت شماره 5: % Vol Drop میزان افت ولتاژ به درصد قید شود برای بارهای موتور افت ولتاژ 5 % برای بارهای روشنایی 3 % و برای بارهای تابلویی افت ولتاژ 2 درصد درنظر گرفته شود
*لازم به توضیح است که این مقادیر بر اساس نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه و سایر استانداردها قابل تغییر است مثلا شرکت برق برای بارهای موتور این افت ولتاژ را در حدود 10 درصد در نظر می گیرد اما جهت اطمینان از اینکه میزان 380 ولت سه فاز و 220 ولت تکفاز در محل به مصرف کننده برسد می توان این مقادیر را تغییر داد در مواردی که ترانس برق نزدیک به محل است و ولتاژ در محل کنتور 400 ولت است میزان افت ولتاژ را تا 5 درصد هم می توان در نظر گرفت.
در قسمت شماره 6 : (Cos (Phi میزان کسینوس فی بار قید شود این میزان در جریان خروجی موثر و در نتیجه در سطح مقطع کابل تاثیر دارد.
در قسمت شماره 7 : .G . F در این پارامتر ضریب تجمع کابل را می توان وارد نمود در واقع جهت 1 کابل ضریب تجمع 1 است و هرچقدر کابلها در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند این ضریب پایین تر در نظر گرفته شود برای اطلاعات دقیق تر می توانید به نشریه 110 مراجعه نماید.
در قسمت شماره 8 : .T . F در این پارامتر ضریب دمای محیط را می توان وارد نمود بطور مثال کابلی که از داخل یک استخر آب با دمای 20 درجه عبور می کند دارای ضریب دمایی 1 است و کابلی که از کنار یک کوره با دمای محیط 50 درجه عبور می کند دارای میزان کمتر از 1 ( تقریبا (0.68 ) می باشد برای اطلاعات دقیق تر به نشریه 110 مراجعه نماید.
در قسمت شماره 9 : در این قسمت کابل را بصورت دفنی (خاک شده) یا غیر دفنی (غیر خاک شده) می توان وارد نمود
در قسمت شماره 10 : در این قسمت نوع برق عبوری سه فاز ، تکفاز و یا DC را می توان توان وارد نمود
در قسمت شماره 11: در این قسمت با توجه به نوع انتخابی که از قسمت شماره 10 داشته ایم دارای انواع گزینه ها خواهیم بود.

اگر سه فاز را انتخاب نماییم :
Single Core CU Flat = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع مس
Single Core AL Flat = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع آلومنیوم
Single Core CU Trefoil = کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله با مقطع مس
Single Core AL Trefoil = کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله با مقطع آلومنیوم
3.5 Core CU = کابل سه و نیم رشته ای مثلا کابل 3*50+25 یا 3*120+70 با مقطع مس
3.5 Core AL = کابل سه و نیم رشته ای مثلا کابل 3*35+16 یا 3*240+120 با مقطع آلومنیوم
اگر تک فاز را انتخاب نماییم :
Single Core CU = کابل تک رشته ای با مقطع مس
Single Core AL = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیوم
اگر DC را انتخاب نماییم :
Single Core CU = کابل تک رشته ای با مقطع مس
Single Core AL = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیوم

در قسمت شماره 12 : (Current (A خروجی نرم افزار که میزان جریان را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 13 : % Vol Drop خروجی نرم افزار که درصد افت ولتاژ بر اساس سطح مقطع در نظر گرفته شده را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 14: تعداد کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 15: سطح مقطع کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 16: تعداد کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 17: سطح مقطع کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره 18 : کلید اجرای نتایج خروجی

مثال :

pset2

یک نمونه خروجی نرم افزار تحلیل می شود
توان = 600 کیلو وات
ضریب توان = 0.75
فاصله = 120 متر
ولتاژ = 400 ولت
ضریب تجمع = 0.85
ضریب دما = 0.85
کابل در زمین و ولتاژ 3 فاز و نوع کابل بصورت کنار هم
نتایج خروجی :

میزان جریان عبوری از کابل Current(A): 1154.734
سطح مقطع محاسبه شده بر اساس جریان
11(1x240mm2)
برای هر فاز 3 رشته 240 و تعداد 2 رشته 240 جهت نول جمعا = 11 رشته
سطح مقطع محاسبه شده بر اساس افت ولتاژ
14(1x240mm2)
برای هر فاز 4 رشته 240 و تعداد 2 رشته 240 جهت نول جمعا = 14 رشته

دانلود نرم افزار PSET


مطالب مشابه :


محاسبه سطح مقطع کابل

محاسبه سطح مقطع کابل . محاسبه سايز كابل cable sizing calculation. اصول محاسبه سطح مقطع هادي كابل:
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل. نرم افزار pset این نرم افزار جهت محاسبه سطح مقطع کابل های فشار
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل: دانلود نرم افزار قدرتمند etap 7:
انتخاب بهینه سطح مقطع کابل های فشار قوی

انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه تعیین سطح مقطع کابل ، مقدار افت
محاسبه سطح مقطع کابل

محاسبه سطح مقطع کابل . محاسبه سايز كابل cable sizing calculation. هدف از انجام اين مبحث، محاسبه سايز
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

در قسمت شماره 17: سطح مقطع کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می
تعیین سطح مقطع مناسب کابل با استفاده از جریان مجاز - افت ولتاژ و مسافت

تعیین سطح مقطع کابل. جداول ۲ و ۳ بدست آوریم و از رابطه زیر جریان مجاز کابل را محاسبه
برچسب :