سوالات استان شناسی فارس


درس دوم:

۱-استان فارس را از نظر نا همواری ها به دو بخش......و....... می توان تقسیم کرد . ص۶

۲-عوامل درونی و بیرونی در پیدایش کوه های استان فارس را بنویسید . ص۷**

۳-ویژگی های مهم کوه های زاگرس فارس را بنویسید . ص۷*

۴-ارتفاعات فارس در دوره ی............به وجود آمده است . ص۷

۵-تفاوت زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب با نواحی جنوب و شرق آن را بنویسید . ص۸*

۶-گنبد نمکی را تعریف کنید و اهمیت اقتصادی آن را بنویسید . ص۹******

۷-علت تشکیل بیابان های لارستان و لامرد و کویر قطرویه چیست . ص۱۰***

۸-علت بیابانی شدن بخش های وسیعی از استان چیست و برای جلوگیری از گسترش آن چه باید کرد . ص۱۱

۹-چه رابطه ای بین عمق کانونی زلزله و خطرات ناشی از آن وجود دارد . ص۱۲***

۱۰-علت زلزله خیز بودن استان فارس را بنویسید . ص۱۲

۱۱-رانش زمین چیست و بیشتر در کجای استان فارس اتفاق می افتد . ص۱۳*******

درس سوم:

۱-چه عواملی سبب تنوع آب و هوایی در استان شده است . ص۱۴******

۲-کم بارش ترین و پر بارش ترین مناطق فارس کدامند . ص۱۶

۳-دو مشکل عمده ی بارش در فارس چیست . ص۱۷

۴-توده های هوایی موثر بر استان کدامند و چه ویژگی هایی دارند . ص۱۷******

۵-تاثیر توده های هوای مدیترانه ای و سودانی در آب و هوای فارس چیست . ص۱۸

۶-کوهستان های استان از نظر.......... و ............برای نواحی پست مفید اند . ص۱۹

۷-چرا در نواحی جنوبی و شرقی استان امکان کشاورزی کمتر است . ص۲۰

۸-ویژگی های بارش فارس کدامند . ص۲۱******

۹-مهمترین مخاطرات طبیعی استان فارس را نام ببرید . ص۲۱

۱۰-دو علت سیل خیزی استان فاری را نام ببرید . ص۲۳

۱۱-چه عواملی باعث تشدید خشکساله های استان فارس شده است . ص۲۳***

درس چهارم:

۱-عناصر اصلی حیات کدامند . ص۲۵

۲-رود های مهم استان فارس را نام ببرید . ص۲۵

۳-رود های کر و قره آقاج از کجا سرچشمه می گیرند و به کجا می ریزند . ص۲۶ و۲۵ ****

۴-پر آب ترین رود استان کدام است از کجا سرچشمه می گیرد و به کجا می ریزد . ص۲۵

۵-سابقه ی سد سازی در فارس به زمان......... و تنها سد قبل از انقلاب در استان فارس........ نام دارد . ص۲۷

۶-دریاچه ی دائمی را تعریف کرده و مثال بزنید . ص۲۸

۷-ویژگی دریاچه های استان فارس را بنویسید . ص۲۸

۷-راه نجات استان از بحران آب به خصوص در بخش کشاورزی چیست . ص۳۰************

۸-مشکلات خاک در استان فارس کدام اند . ص۳۱

۹-وجود خاک های قلیایی و آهکی چه تاثیری بر تولید محصول می گذارد و چگونه . ص۳۱

۱۰-چه راه هایی برای حل مشکلات خاک در استان پیشنهاد می کنید . ص۳۲

۱۱-انواع پوشش گیاهی استان کدام اند . ص۳۳

۱۲-گونه ی غالب استان فارس را بنویسید . ص۳۳

۱۳-جه خطراتی جنگل های فارس را تهدید می کند(چهار مورد) . ص ۳۴

۱۴-مرتع را تعریف کنید . ص۳۵************

۱۵-علت تخریب مراتع استان چیست . ص۳۵

۱۶-فارس از لحاظ وسعت مراتع مقام......... و از نظر تولید گیاهان دارویی مقام.......... را دارد . ص۳۶

۱۷-در محیط خشکی و محیط آبی فارس چه جانورانی زندگی می کنند . ص۳۶

۱۸-برای حفظ نسل گونه های گیاهی و جانوری استان کدام اقدام صورت گرفته است مثال بزنید . ص۳۷

 درس پنجم:

۱- علت مشکلات زیست محیطی استان فارس چیست . ص ۳۸**********

۲- سه مورد از مشکلات زیست محیطی استان فارس را بنویسید . ص ۳۸ و ۴۰ و ۴۱*********

۳- بیشترین آلودگی هوا در استان در کجاست . چرا ص ۳۸

۴- علت های آلودگی هوای شیراز را بنویسید. ص ۳۸

۵- منابع آلوده کننده شهرها کدامند .ص ۳۸********

وارونگی دمایی چه تاثیری بر شهر شیراز دارد .ص ۳۹*******

۶- عوامل عمده آلوده کننده آب و خاک در استان فارس کدامند . ص۴۰

۷- فعالیت های کشاورزی چگونه باعث آلودگی آب و خاک در استان شده است ؟ص۴۰

۸- کود کمپوست چیست و چه کاربردی دارد؟ص ۴۱

۹- برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی استان چه اقداماتی صورت گرفته است ؟ ص ۴۲********

درس ششم :

۱- سومین مرکز مقدس اهل بیت کجاست ؟ چرا ؟ ص ۴۵*****

۲- کدام بخش های استان به تازگی شهرستان شده اند؟ص۴۵

 درس هفتم :

۱-مهمترین ایل های کوچ نشین فارس را نام ببرید . ص۵۶*****

2-چه عواملی باعث تغییر شیوه زندگی کوچ نشینی به شهر نشینی و یکجانشینی شده است . ص57*******

3-در حال حاضر کوچ نشینان فارس به چه شیوه هایی زندگی می کنند . ص57

4-فعالیت های اقتصادی کوچ نشینان فارس را نام ببرید . ص59

5-نرخ باسوادی در بین ایل های اسکان یافته بالاتر از کوچ نشینان کوچ رو است چرا؟ ص60**********

6- چرا امام خمینی ره عشایر را ذخایر انقلاب نامیدند ؟ ص ۶۰

۷-هر چه از بخش های غربی و مرکزی به جنوب و جنوب شرقی پیش می رویم از تعداد روستاها و جمعیت آنها 

کاسته می شود.چرا؟ ص60

8-روستاهای فارس از نظر شکل.............. هستند. ص61

9-منابع درآمد روستاییان در فارس بر................ و ................... استوار است. ص63

10-روستاهای فارس به چند دسته تقسیم می شوند . نام ببرید . ص۶۱

11-دو مشکل اصلی روستایی استان فارس را بنویسید. ص63

12-از نظر شکل شهر های استان به چه صورت هایی تقسیم می شوند مثال بزنید. ص ۶۴و 65 و 66

۱۳- پراکندگی روستاهای فارس به چه عواملی وابسته است . ص ۶۰

۱۴ - چند شهر تاریخی فارس را نام ببرید ص۶۳

درس هشتم :

1-علت پراکندگی جمعیت استان فارس چیست. ص69*********

2-اشکال مختلف مهاجرت در استان را بنویسید. ص71 و 72

3-مهم ترین دلایل ترک زندگی روستایی و کوچ نشینی را نام ببرید. ص72

۴- سیاست احداث شهرک های جدید به چه منظوری بوده است . ص ۷۲

۵- در کدام شهر ها ی استان جمعیت متراکم و در کدام شهر ها جمعیت کم است ص ۶۸

درس نهم :


1-فرهنگ چیست. فرهنگ شفاهی یعنی چه .ص74***********

2-چه ملتی دارای فرهنگ غنی تر، بارورتر و گسترده تری است. ص74

3-نمونه های بارز فرهنگ مردم یک سرزمین را بنویسید. ص74

4-زبان رسمی مردم استان فارس چیست. ص74

5-گویش به چه معناست . چگونه ایجاد می شود؟گویش های  در استان فارس را بنویسید. ص74**********

6-در منشور کورش به چه نکاتی اشاره شده است . ص75

7-افتخار فرهنگی ایران باستان چیست.ص ۷۵

8-ضرب المثل به چه معناست. ص83

9-چه چیز هایی بخش عظیمی از فولکورهارا تشکیل می دهند. ص83

درس دهم :

1-وجود چه چیز هایی سبب شکل گیری مراکز تمدنی در فارس شده است. ص86

2-یکی از قدیمی ترین تمدن های دوره تاریخ ، قبل از ورود اقوام  آریایی به استان فارس تمدن...............است. ص86

3-چه کسی نخستین حکومت پارسیان را در پاسارگاد تاسیس کرد. ص88

4-چه چیزی از مهمترین دستاوردهای پارسیان برای تمدن بشری محسوب می شود. ص88******

5-ایران در چه دوره ای پهناور ترین کشور عالم باستان بوده است. ص88

6-شخصیت های مذهبی استان فارس در زمان انقلاب را نام ببرید. ص105

 درس یازدهم :

1-جنگ تحمیلی در چه تاریخی آغاز شد. ص106*********

2-چند مورد از آثار تاریخی فارس در دوره ی اسلامی را بنویسید. ص110 و 111

 درس دوازدهم :

1-سه عنصر اساسی را برای توسعه اقتصادی بنویسید. مهم ترین عنصر کدام است ص114و ۱۱۵***********

2-سه شاخص مهم تمدن فارس چیست. و مهم ترین اصل در جلب نظر گردشگران چیست ص117*********

3-بیشترین سهم دریاچه های کشور در یک استان متعلق به کدام استان است. ص118

4-جاذبه های طبیعی گردشگری در فارس را بنویسید و برای هر یک مثال بزنید. ص119 ***********

۵- -جاذبه های انسانی گردشگری در فارس را بنویسید و برای هر یک مثال بزنید. ص119 و 120

5-برخی از راه هایی که میتواند به توسعه گردشگری در فارس منجر شود را بنویسید. ص125*******

6-شکل های گردشگری در فارس را بنویسید. ص126

7-اهمیت گردشگری در استان چیست . ص128و۱۲۷**************

 درس سیزدهم :

1-دلایل توان مندی استان فارس در زمینه کشاورزی را بنویسید. ص131*************

2-چه فرآورده هایی در فارس جنبه صادراتی و ارزآوری به خود گرفته اند. ص131

۳-تولید و صادرات..................در فارس در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. ص131

۴- علت های رشد و توسعه تجارت در فارس چیست ص ۱۳۲**********

۵-اقتصاد تجاری در استان به چه دلایلی از اهمیت برخوردار است. ص132

۶- نمونه های تاریخی بازرگانی در فارس کدامند ص ۱۳۲ و ۱۳۳

۷-استان فارس به چه دلایلی یکی از استان های مستعد دامپروری به شمار می آید. ص133

۸-شش میدان گازی در استان که 30 درصد گاز کشور را تولید می کنند کدامند. ص135

۹- میدان های نفتی فارس در کجا واقع شده اند ص ۱۳۵

۱۰-صنایع به چند دسته تقسیم می شوند. ص135

۱۱- برجسته ترین صنایع دستی فارس کدامند ص ۱۳۵************

۱۲-اهمیت صنعت در جوامع ناشی از چیست. ص135

۱۳-چند کارخانه پتروشیمی در استان فارس را نام ببرید. اولین کارخانه پتروشیمی کشور در کجا قرار دارد . ص136

درس چهاردهم :

1-بزرگ ترین دستاورد انقلاب در استان فارس توسعه چه چیزی بوده است. ص140****************

2-استان فارس در تولید چه محصولاتی مقام های اول، دوم وسوم را دارد. ص142

۳- شرکت ................ ۵۵ درصد گاز کشور را تولید می کند. ص۱۴۵

۴-از..........................به عنوان امور زیربنایی هر کشوری یاد شده است. ص145

۵- فرودگاه های استان در قبل از انقلاب و بعد از آن را مقایسه کنید ص ۱۴۶

۶- پر افتخار ترین طرح عمرانی استان فارس در سال های اخیر چیست . چرا ؟ ص ۱۴۷******************

درس پانزدهم :

۱- از سند چشم انداز بیست ساله چه میدانید ص ۱۵۳

۲- تحقق سند چشم انداز بیست ساله در چه صورتی امکان پذیر است ص ۱۵۳

۳- چشم انداز استان در زمینه کشاورزی در سند چشم انداز شامل چه پیشرفت هایی است ص ۱۵۳********مطالب مشابه :


هواشناسی ایرما-پیش بینی وضع هوا 5 روز آینده

هواشناسی ایران - هواشناسی ایرما-پیش بینی وضع هوا 5 روز آینده - پیش بینی جامع وضعیت آب و هوای
وضعیت آب و هوای خراسان جنوبی تا 5 روز آینده

هواشناسی لارستان **هوا جناح** ترکیه شناسی ایلام سرزمین
برای دریافت آخرین وضعیت آب و هوایی شهر گرمی کد ۰۴۵۲۶۲۲ را به شماره تلفن 20134 ار سال نمایید.

هواشناسی لارستان. انجمن اقلیم شناسی آخرین پیش بینی وضع هوا ،اخبار و مطالب علمي
سوالات استان شناسی فارس

جغرافیا و زمین شناسی در ایران ۷-علت تشکیل بیابان های لارستان و ۳- بیشترین آلودگی هوا در
زمین شناسی استان فارس - کلیک کنید

جغرافیا - زمین شناسی استان فارس - کلیک کنید - آشنایی با جغرافیای ایران وجهان
سمینار جرم شناسی و ارکان عمومی جرم

وبلاگ دانشجويان دانشگاه آزاد لارستان - سمینار جرم شناسی و ارکان عمومی جرم - از کسانیکه از من
درخشش مقالات دو دبیر لاری در سطح ملی وبین المللی

پایگاه خبری رویداد های لارستان فارسی، انجمن زبان شناسی ایران ودانشگاه هوا . حوادث
ویژه‌نامه نوروزی(4)/« کریشکی»؛ یکی ار دیدنی ترین روستای های لارستان

پایگاه خـبری رویـداد های لارستان بزرگ تصاویری از موزه مردم شناسی آب و هوا .
واژگان شناسی ماهشهر

وضعيت كنونی آب و هوا شناسی ماهشهر دارتوپا در حوزه لارستان و دارتوپه در منطقه
کشف اولین چاه غار عمودی لارستان در دل ارتفاعات دنگز

پایگاه خـبری رویـداد های لارستان ( استاد زمین شناسی دانشگاه پیام نور اوز و آب و هوا .
برچسب :