ساختارجدیدآموزشی نهضت سوادآموزی

 

ساختارجدیدآموزشی نهضت سوادآموزی درهشتصدوسی وسومین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش درتاریخ 1389/11/19 باعنوان مرحله ی اول آموزش بزرگسالان نهضت سوادآموزی به تصویب رسید.وشامل سه دوره به شرح زیر می باشد:

1)دوره ی سوادآموزی

2)دوره ی انتقال

3)دوره ی تحکیم سواد.

اهداف آموزشی دوره ی سوادآموزی:

- کسب مهارت های خواندن،نوشتن،درک وفهم متن های ساده ی فارسی.

- انجام محاسبات ریاضی درحدچهارعمل اصلی.

- آشنایی باقرآن وکسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن.

- آشنایی بیشتربامعارف دینی وفرهنگ اسلامی.

شرایط ومقررات ثبت نام دردوره ی سوادآموزی:

-درزمان ثبت نام10سال تمام داشته باشند.

-بی سواد و فاقدمدرک تحصیلی باشد.

-دارای کارنامه قبولی اول یادوم ابتدایی ویادوره ی مقدماتی نهضت سوادآموزی باشند.

-ارزش تحصیلی دوره ی سوادآموزی معادل سوم ابتدایی می باشدودارندگان گواهینامه این دوره مجازبه ادامه تحصیل دردوره ی انتقال یاشرکت دردوره ی تحکیم هستند.

 اهداف آموزشی دوره ی انتقال:

-گسترش مهارت خواندن،نوشتن،درک مطلب وکاربردآن درزندگی.

-گسترش فرهنگ ومعارف دینی وتوانمندسازی افراد دربه کارگیری دستورات درزندگی فردی واجتماعی.

-آشنایی بیشتربامفاهیم ریاضی،علوم وتوانمندی آنان درزندگی روزمره.

-رشدبینش اجتماعی،فرهنگی وسیاسی بزرگسالان.

شرایط ومقررات ثبت نام دوره ی انتقال:

-دارای کارنامه قبولی دوره ی سوادآموزی/تکمیلی/پایانی/نهضت سوادآموزی باشد.

-کارنامه قبولی سوم وچهارم ابتدایی داشته باشد.

-درزمان ثبت نام 11سال تمام داشته باشد.

-دارندگان مدرک دوره ی سوادآموزی ازشرایط سنی فوق مستثنی هستند.

-ارزش تحصیلی دوره ی انتقال مطابق باهشتصدوسی وسومین جلسه ی شورای عالی آموزش وپرورش همتراز با پایان دوره ی ابتدایی است ودارندگان گواهینامه ی دوره ی انتقال مجازبه ادامه تحصیل دردوره ی راهنمایی می باشند.

  دوره ی تحکیم سواد:

دوره ای است که فرصت استمراروپایداری آموخته هاوکاربردآن رابرای کسانی که دوره ی سوادآموزی راگذرانده وتمایل به ادامه ی تحصیل ندارند را فراهم می سازد و درپایان دوره کارنامه تحصیلی برای شرکت کنندگان صادرنمی شود.

اهداف آموزشی دوره ی تحکیم سواد:

-پیشگیری ازبازگشت به بی سوادی.

-ایجادارتباط بین سوادآموزی وآموزش مهارت های اساسیزندگی.

-زمینه سازی برای مطالعه ویادگیری مادام العمر.

شرایط ومقررات ثبت نام دوره ی تحکیم سواد:

-درزمان ثبت نام حداقل10سال سن داشته باشند.

-قبول شدگان دوره های سوادآموزی/تکمیلی وپایانی نهضت سوادآموزی یا قبول شدگان پایه های سوم وچهارم ابتدایی باشند.

یادآوری:

افرادباسواد بامدرک دیپلم وبالاتر می توانندبا مراجعه به ادارات

سوادآموزی درامر سوادآموزی همکاری ودرپایان دوره به ازای

قبولی نوسوادان مبلغ قابل توجهی حق الزحمه دریافت کنند.

منبع:

آیین نامه آموزشی دوره های سوادآموزی-شهریور1390


مطالب مشابه :


نهضت سواد آموزی

نهضت سواد آموزی. چکیده. مسئله بی سوادی یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است خصوصاٌ کشورهای
تاریخچه سواد آموزی در ایران 1 (قبل از انقلاب)

تاریخچه سواد آموزی در ایران. مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان
بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی

سواد آموزی - بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی - چالش های سوادآموزی در
تاریخچه سواد آموزی در ایران 2 (پس از انقلاب)

ب - در دوران پس از انقلاب. نهضت سواد آموزی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 57
اساسنامه سازمان

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 1 - نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به
ساختارجدیدآموزشی نهضت سوادآموزی

نهضت سواد آموزی. ایران را سراسر مدرسه کنیم . ساختارجدیدآموزشی نهضت
17 شهریور (8سپتامبر)روز جهانی مبارزه با بی سوادی ........

سواد تنها خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه احترام، فرصت و توسعه است. تاریخچه روز جهانی مبارزه با
سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌»

سواد آموزی - سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌» - - سواد آموزی
ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان

سواد آموزی - ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان - - سواد آموزی
برچسب :