فرم غیبت

 

                                                                                            باسمه   تعالی                                         تاریخ :   . . . . . . . . . . .

                                                                                           فرم  شماره  4                                        شماره :   . . . . . . . . . . .

                                                                                   گـزارش غـیـبت                                  پیوست :  . . . . . . . . . . .

به

از :

موضوع : ارسال گزارش غیبت

 سلام علیکم

با احترام بدینوسیله به اطلاع می رساند برادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   فرزند . . . . . . . . . . . . .     به شماره پرسنلی :   . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

با سمت  . . . . . . . . . . . . .   و  هفته ای  . . . . . . . .  ساعت موظف / غیر موظف در آموزشگاه اشتغال داشته    و از تاریخ   /     /         لغایت    /     /    

به مدت   . . . . . . . .  روز به علت . . . . . . . . . . . . . .  غیبت نموده است .                                             مدارک ضمیمه : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

نام و نام خانوادگی مسئول آموزشگاه :

مهر و امضاء

غیبت فوق به اطلاع اینجانب رسید .                امضاء :

تاریخ :       /    /

اعلام نظر مقطع مربوطه : . . . . . . . . . .

تاریخ :      /    /                                          امضاء :

شماره دبیرخانه : . . . . . . . . . . . .

تایید معاونت مربوطه : . . . . . . . . . . . . .

تاریخ :      /    /                                         امضاء:

تذکر : قبل از ارسال گزارش غیبت رویت آن توسط پرسنل ذینفع الزامی است .

توجه : نسخه اول به اداره ارسال و نسخه دوم در آموزشگاه بایگانی گردد.

 


مطالب مشابه :


دانلود فرم استعلام قیمت و شرایط

لطفاً تصویر زیر را بر روی کامپیوتر خود save as نمایید فرم های دیگر: دانلود نمونه فرم صورتحساب
پیش فاکتور (پروفرما اینویس PROFORMA INVOICE)

است، در اختیار او قرار دهد که به این عمل او استعلام قیمت یا Inquiry گفته نمونه فرم
فرم غیبت

فرم غیبت نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1 قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و
لیست گواهینامه استاندارد محصولات

نمونه استعلام. نمونه استعلام: لیست قیمت فرم تماس با
نمونه فرم قابل استفاده در نوع مبایعه نامه‌های معامله ملک غیر منقول :

نمونه فرم قابل استفاده در نوع قیمت کل مورد بوده و در پاسخ به استعلام دفتر خانه از
**محاسبه آنــلایـن قیمت چــاپ افست در چند ثانیه - برای اولین بار**كليك كنيد

در بهترین شرایط طراح یا مسئول چاپ قیمت دو یا سه نمونه را فرم استعلام قيمت چاپ آنلاين
نمونه ای از سیستم اطلاعاتی در یک قسمت بیمارستانی

نمونه ای از است در فرم یاد شده تعداد گوناگون استعلام قیمت گرفته و در
استعلام ثبتی

مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل طبق نمونه‌ای است که توسط قیمت مسکن
برچسب :