مطالعات فرهنگسرا , رساله فرهنگسرا , دانلود رساله فرهنگسرا , فروش رساله فرهنگسرا

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

   موضوع رساله :                                                                خرید انلاین رساله        

  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 98  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : مقدمه 1
 فصل دوم : اهمّيّت و ضرورت اجتماعي 2
نگاهي به نمونهاي از فرهنگسراها مانند فرهنگسراي خاوران 3
 فصل سوم : شناخت بستر طرح 5
الف( موقعيت شهر آبيك و ارتباط آن با منطقه/ توسعه كالبدي/ نيازهاي كالبددي/ توهده بده
عوامل هغرافيائي، اقتصادي، عوامل كالبدي/ توهه به تحولات توسعه شهري كه بر مبناي طرحهاي قبلي
مقدمات آن انجام گرفته است( 5
ب( ساختار شهر 9
ج( اهداف عملياتي 11
د( بافت شهر 11
هد( شبكه ارتباطي 15
ط( وضعيت توپوگرافي و شيببندي شهر 11
فصل چهارم: عوامل مؤثر در برنامهريزي فرهنگسرا 91 
الف( موقعيت فرهنگي و استراتژيك 19
ب( دوشخصيتي بودن فرهنگسرا 19
ج( امكانات و محدوديتهاي طرح 21
د( ماهيت و كيفيت برنامه 21
هد( تنوع مخاطبان و اقشار تحت پوشش 21
فصل پنجم: برنامه ريزي فيزيكي و جزء فضاها 32 
فصل ششم: نكاتي در مورد طراحي و اقليم 32 
الف( طراحي/ تعريف علوم رفتاري/ موضوع طراحي/ ماهيت مسائل طراحي/ مدلي براي مرحله
شناخت رويه طراحي/ عدم قطعيت در برنامهريزي معمداري/ طراحدي كدردن و مرحلده طراحدي/
استفاده از اصول و استاندارها در ابداع فرم/ مفاهيم بنيادين محيط و رفتار انسان(
25
ب( محيط/ محيط فرهنگي/ محيط ساخته شده/ فرآيند بنيادين رفتار انسان/ مفاهيم بنيادين رابطه
انسان و محيط ساخته شده/ ادراك قابليتهاي محيط / هلب توهه به قابليتهاي محيط
31
پ( چرا ساختمانها شناخته ميشوند/ زيبا شناسي فرمي/ اصول تركيب/ نظم و بينظمدي/ تدنش/
آرامش/ نظريه گشتالت بيان در معماري( 33
فصل هفتم : مطالعه يك نمونه فضاي فرهنگي موجود 23 
الف( اهداف طراحي اكوستيكي 12
ب( وضوح صداي بازيگر 12
پ( افزايش انرژي صداي بازيگر/ پژواك/ يكنواختي امواج صوتي( 13
ج( سالن نمايش و گالريها/ موزه/ برنامهريزي طرح موزه/ نورپردازي موزه/ كف و بام/ پنجرهها
و درب/ ديوار و كف/ كتابخانه/ تعريف اصطلاحات( 14
فصل هشتم : معرفي چند مركز داخلي و خارجي 25 
)نمونههاي خارهي/ مركز فرهنگي شونانداي/ مركز فرهنگي سوميدا – ژاپن(
فصل نهم: مباني نظري 67 
سنت/ اصالت ماهيت – اصالت وهود/ مراتب وهودي انسان )خيال(/ نشانه/ حيراني – پريشاني/
فرم ، زمان ، نمادگرائي ، نقاط ديد متعدد/ نقاط ديد متعدد/ فضا(
31
فصل دهم : تدوين ايدههاي طراحي 57 
تجزيه و تحليل و توهيه فضائي عملكردها 44
فصل يازدهم : سينماها 19 
سينما براي بيش از 2111 نفر/ سينما تدا 2111 نفدر/ سدقف/ شديب رامد يدا شديبدار/ پلكانهداي
اصلي/ پهناي پلكان/ درها/ پنجرهها/ ميلههاي دزدگير/ اديتوريم/ رختكنهدا/ اطداپ پروژكتدور/
گرمسازي/ سينماي ايران /گرمسازي الكتريكي/ دريچه صداگير/ كاهش صدوت صدداي ايجداد
شده توسط هوا به وسيله ديوارها/ ارزش عايق صوتي كفها(
91
منابع و مآخذ 115 
فصل اول : مقدمه:
بشر در نظام هستي در پي تحقق آرمانها و اهداف خويش است و يگانه معمار هستي او را به سوي
كمال هدايت ميكند و كمال را از او ميخواهد و اين آرمانها و كمالات تحقق پيدا نميكند مگر آنكه
حكيمانه با مسائل مشكلات در هستي برخورد شود و آنها را به سمت اهداف از پيش تعيين شدد سدو
دهد. انسان موجودي است اجتماعي و شهر مكاني براي هماهنگي و وحدانيت انسان، باز در طول تاريخ
هيچگا شهرنشيني چنان رشدي را كه در سالهاي اخير يافته، نداشته است، آباديها رشد كرد و به شدهر
تبديل ميشود و اين شهر شدنها مشكلات و مسائلي را پديد آورد است كه بايدد را حلهدائي بدراي آن
انديشيد تا به عمل نزديكتر شود.
بطور كلي قرن حاضر قرن شكلگيري شهرسازي است، زماني است كه ديگر را حلهاي مقطعدي
عملي نيست و توسعه شهرها نيازمند برنامهريزي همه جانبه گرديد است.

 

قیمت : 15 هزار تومان

       خرید انلاین رساله        


مطالب مشابه :


فرهنگسرا چیست ؟

پایان نامه فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی دانلود رایگان
پایان نامه معماری , دانلود پایان نامه معماری , پایان نامه معماری , دانلود پایان نامه اماده معماری

پایان نامه معماری , دانلود پایان نامه معماری , پایان نامه معماری ,
مطالعات فرهنگسرا , رساله فرهنگسرا , دانلود رساله فرهنگسرا , فروش رساله فرهنگسرا

رساله فرهنگسرا , دانلود رساله فرهنگسرا , فروش رساله فرهنگسرا ,رساله حرفه ای کتاب
پايان نامه

پایان نامه مطالعات رساله فرهنگسرا. مطالعات رساله دانلود رایگان
پایان نامه طراحی فرهنگسرا

پایان نامه طراحی دانلود جزوه پایان نامه طراحی فرهنگسرا. پایان نامه جهت اخذ
مطالعات و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

معماری,پروژه معماری,دانلود نقشه,پلان اتوکد,پایان نامه فرهنگسرا دانلود رایگان
پایان نامه معماری

پایان نامه مطالعات رساله فرهنگسرا دانلود رایگان
برچسب :