طرح درس تربیت بدنی پایه: اول


آمادگی بدنی      بچه ها آرام راه بروید دست ها کشیده بالای سر                راه می روند( روی خط )

                                                                                                           دستها را بالای سرمی کشند ومی خوانند راه 

                                                                                                            می روم راه می روم چطور  چطورراه برم

                               روی پنجه پاراه برود وتا شماره ده بشمار                         راه می روند ومی شمارند

                              روی پاشنه پا راه برووتا شماره ده بشمار                          انجام می دهند

                              حالامثل قبل راه برو                                                    راه می روند ومی خوانند

                              حالا مثل خرگوش راه برو                                             راه می روند ومی خوانند

                              حالا مثل موتور سیکلت روشن شووآرام گاز بده                   انجام می دهند   

                             حالا مثل هواپیما تند برو                                                تند می دوند

                             حالاسرعتت را کم کن وآرام مثل اسب یورتمه برو                می روند

                             حالا آرام بدو وسرت را به کف دست من بزن                      انجام می دهند                                                                    

                              وبروصف بگیر                                                          (  5 دقیقه)

 


آمادگی بدنی              اکنون یک کم در جابزن                                               در جا می زند

خصوصی                چرخش از گردن شروع کن به سمت راست نگاه کن            انجام می دهند 

                                             وتا8 بشمار 

                             حالا به سمت چپ نگاه کن وتا8بشمار                              انجام می دهند   

                             شانه ها را بالا بگیر وتا شماره 8 بشمار                           انجام می دهند   

                             حالادستهایت را بازوبسته کن وتا8بشمار                           همین کارراانجام می دهند

                             کمرت رابه طرف راست خم کن وتا8 بشمار                      انجام می دهند   

                             کمرت را به طرف چپ خم کن وتا8 بشمار                        انجام می دهند   

                             پای راستت را بالابگیر وتا8 بشمار                                  انجام می دهند   

                             پای چپت را بالا بگیر وتا8 بشمار                                   انجام می دهند   

                             اکنون در جابدو وتا8 بشمار                                          انجام می دهند   

                             طناب بزن  وتا8 بشمار                                               انجام می دهند   

                             حرکت پروانه انجام بده                                                انجام می دهند

                            چند نفس عمیق بکش                                                   چند نفس عمیق می کشند

                            حالا دوتا شماره بده                                                     به نوبت شماره یک ودو می شوند( 5دقیقه)

 


پیاده کردن                                                                                                     (15 دقیقه)

               

                                 بچه ها دو گروه شوید ازروی شماره های خود                 دو گروه می شوند

هدف :آموزش        گروه 1 اینجایی که من می گویم بایستد وگروه

بازی امداد             دو هم همین طور                                                   بچه ها به صورت صفی پشت سرهم دوصف می

                           بچه های هرگروه باید دوتا کیف که داخل                         ایستند

                          آن کتاب است بایدتاجایی که من نشان می دهم

                          ببرندوبیاورندوبعددست خود رابه نفرات بعدی بزنند            نفرات اول کیف را می برند ونفرات دوم کیف

                          ونفرات بعدی بیاورندبچه های هرگروه بایددقت کنند            رابرمی گردانندتاپایان نفرات  

                         که تانفرات قبل نیامده اند حق ندارندکه زودترحرکت          

                          کندبازی ازپشت خط شروع می شود                                   بچه ها گوش می کنند

                          وگروهی هم که بازی را زودتر تمام کردبایدصبر

                          کند تاگروه رقیب هم بازی راتمام کندوبعدگروه برنده

                          اعلام می شود این بازی چندبار انجام می شود وتا

                          آخربارببینم کدام گروه امتیاز بیشتری آورده است

 


بازی تفریحی         بازی دوم بساز وبساز                                                                    (2 دقیقه)

وهوش                 بچه هااطراف من جمع شوید من می گویم بساز وبساز                                 بچه ها می گویند چی بسازم

                          هر چی که من می گم بساز                                                                                  چی بسازم

                          مثلا2+3بساز                                                                                 بچه ها باید5نفر5نفر باهم شوند

                          این بازی برد وباخت نداردوفقط جنبه تفریحی دارد

                          وافرادی که زودتر گروه راساختندتشویق می شوند

 


بازگشت به             بچه ها یک دایره بسازید                                           می سازند

حالت اولیه             حالابازمی شویم بسته میشویم رابخوانید                          می خوانند

                          دستهای خودرابمالید                                                      می مالند

                          پاهای خود راهم بمالید                                                  می مالند

                          حالاکمر همدیگر رابمالید                                              می مالند

                          چند نفس عمیق بکشید                                                  می کشند

                          لباسهای خودرابپوشید                                                  می پوشند

                         وبه کلاس بروید                                                         می روند            (  5 دقیقه  )  

 

 

موفق باشید


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه دوره راهنمایی -تربیت بدنی

جدول طرح درس تربیت بدنی مقطع راهنمایی ¯ راکتی. پایه سوم. پایه دوم. پایه اول. آمادگی جسمانی
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

ورزش و سلامتی - طرح درس سالانه درس تربیت بدنی - ورزش و طرح درس سالانه درس تربیت
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی مقطع ابتدایی و راهنمایی طرح درس تربیت بدنی
طرح درس تربیت بدنی پایه: اول

تربیت بدنی مدارس طرح درس ورزش در مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا روستای اخند
طرح درس روزانه تربیت بدنی کلاس اول و دوم

تربیت بدنی مقطع طرح درس روزانه تربیت بدنی می نشینند و با راهنمایی مربی برنامه
دفتر کار معلمان تربیت بدنی سراسر کشور بخش اول

تربیت بدنی مقطع v جدول برنامه تدريس سالانه. v و تمرين طبق طرح درس
نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی پینگ پنگ

نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی پینگ پنگ آموزشی درس تربیت بدنی متوسطه مقطع: دوره
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

طرح درس تربیت بدنی
نمونه سوالات درس تربیت بدنی در مدارس

نمونه سوالات درس تربیت بدنی در 28.در مقطع دبستانی نیز یک الگوی طرح درسی سالانه
طرح درس تربيت بدني

چارت نمونه ثبت طرح درس وسوالات کتب راهنمایی ومطالب علوم اجتماعی مقطع راهنمایی.
برچسب :