نمونه کدینگ حسابداری

نمونه کدینگ حسابداری

Coding of Accounting

• 10 موجودی نقد
o 1001 بانکها - ریالی
o 1002 بانکها - ارزی
o 1010 صندوق - ریالی
o 1011 صندوق - ارزی

• 11 سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
o 1104 سپرده سرماهی گذاری کوتاه مدت
o 1106 اوراق مشارکت
o 1107 سود علی الحساب دریافتنی

• 12 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
o 1200 اسناد دریافتنی
o 1220 حسابهاب دریافتنی - مشتریان X
o 1223 حسابهای دریافتنی - مشتریان Y
o 1231 سایر حسابهای دریافتنی
o 1298 اسناد در جریان وصول

• 13 سایر حسابها و اسناد دریافتنی
o 1301 کارکنان - مساعده
o 1302 کارکنان - وام
o 13.3 کارکنان - علی الحساب ماموریت
o 1305 کارکنان - سایر
o 1320 اسناد دریافتنی ( غیر تجاری )
o 1321 اشخاص حقیقی و حقوقی
o 1322 سپرده های دریافتنی
o 1330 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

• 14 موجودی مواد و کالا
o 1401 مواد اولیه
o 1402 کالای در جریان ساخت
o 1403 کالای ساخته شده
o 1404 قطعات و لوازم یدکی
o 1405 انبار بسته بندی
o 1407 سایر موجودیها
o 1408 انبار ضایعات
o 1409 رابط انبار محصول و بهای تمام شده
o 1410 رابط انبار نیم ساخته و بهای تمام شده
o 1421 کالای امانی ما نزد دیگران
o 1497 هزینه حمل (مواد خریداری شده در داخل )

• 15 پیش پرداختها
o 1501 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
o 1502 پیش پرداخت هزینه و خرید خدمات
o 1504 پیش پرداخت بیمه
o 1506 پیش پرداخت قالبهای قابل استهلاک به تخصیص مواد اولیه
o 1510 سایر پیش پرداختها

• 16 سفارشات و اقلام در راه
o 1601 سفارشات مواد اولیه
o 1610 سایر سفارشات

• 20 داراییهای ثابت مشهود
o 2000 زمین
o 2003 ساختمان
o 2004 استهلاک انباشته ساختمان
o 2005 تاسیسات
o 2006 استهلاک انباشته تاسیسات
o 2007 ماشین آلات و تجهیزات
o 2008 استهلاک انباشته ماشین آلات
o 2009 ابزار و لوازم فنی
o 2010 استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی
o 2011 قالبها
o 2012 استهلاک انباشته قالبها
o 2013 وسائط نقلیه
o 2014 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
o 2015 اثاثه اداری
o 2016 استهلاک انباشته اثاثه اداری
o 2030 پیش پرداخت سرمایه ای

• 21 داراییهای در جریان تخصیل
o 2101 ساختمان در جریان تحصیل
o 2103 تاسیسات در جریان تحصیل
o 2111 سایر داراییهای در جریان تحصیل

• 22 سرمایه گذاریهای بلند مدت
o 2201 سرمایه گذاری در سهام
o 2202 سرمایه گذاری در بانک
o سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی

• 23 سایر داراییها
o 2320 نرم افزارهای کامپیوتری
o 2321 استهلاک انباشته نرم افزارهای کامپیوتری
o 2330 سرقفلی
o 2331 استهلاک انباشته سرقفلی
o 2340 حق الامتیاز آب
o 2341 حق الامتیاز برق
o 2342 حق الامتیاز تلفن
o 2343 حق الامتیاز گاز
o 2345 پروژه های توسعه محصولات

• 30 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
o 3001 اسناد پرداختنی
o 3020 حسابهای پرداختنی به فروشندگان مواد و کالا
o 3021 حسابهای پرداختنی به ارائه به ارائه کنندگان خدمات
o 3040 حسابهای پرداختنی ارزی

• 31 سایر حسابها و اسناد پرداختنی
o 3101 حقوق پرداختنی
o 3102 مالیات پرداختنی
o 3103 حق بیمه پرداختنی
o 3104 مالیات تکلیفی پرداختنی
o 3106 پس انداز پرسنل
o 3107 کارکنان - روند پول خرد
o 3120 اسناد پرداختنی غیر تجاری
o 3121 اشخاص حقیقی و حقوقی
o 3122 سایر حسابهای پرداختنی به X
o 3123 سپرده های دریافتنی
o 3124 سازمانها و نهادهای دولتی
o 3125 مالیات بر مصرف
o 3126 عوارض شهرداری
o 3194 بیمه عمر و درمان مکسوره از کارکنان
o 3198 ذخیره هزینه های پرداختنی
o 3199 واریزهای نامشخص

• 32 پیش دریافت از مشتریان
o 3220 پیش دریافتهای فروش X
o 3223 پیش دریافتهای فروش Y

• 33 ذخیره مالیات عملکرد
o 3301 مالیات پرداختنی سال جاری

• 34 سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
o 3402 سود سهام پرداختنی

• 35 تسهیلات مالی دریافتنی (کوتاه مدت )
o 3501 حصه جاری وامهای فروش اقساطی
o 3502 حصه جاری وامهای سلف
o 3506 تسهیلات فاینانس
o 3510 پیش پرداخت هزینه بهره سنوات آتی

• 42 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
o 4201 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

• 50 سرمایه ثبت شده
o 5003 سرمایه ثبت شده

• 51 اندوخته ها
o 5101 اندوخته قانونی

• 52 سود (زیان ) انباشته
o 5201 سود (زیان ) انباشته
o 5202 سود (زیان ) سال جاری

• 60 فروش خالص
o 6010 فروش ناخالص X
o 6011 برگشت از فروش و تخفیفات X
o 6012 تخفیفات نقدی X
o 6020 فروش خالص Y
o 6021 برگشت از فروش و تخفیفات Y

• 62 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
o 6201 فروش ضایعات تولیدی
o 6202 سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی
o 6204 درآمد حاصل از خدمات
o 6206 خالص کسری اضافی انبار
o 6209 سایر هزینه ها و درآمدها

• 70 بهای تمام شده محصولات فروش رفته
o 7002 بهای تمام شده کالای فروش رفته

• 72 هزینه های حقوق و دستمزد
o 7201 هزینه های دستمزد و حقوق
o 7202 اضافه کاری
o 7203 حق مسکن و خواربار
o 7204 حق اولاد
o 7205 بن کارگری
o 7206 سایر مزایای مستمر
o 7207 مرخصی کارکنان
o 7208 ایاب و ذهاب
o 7209 سایر مزایای غیر مستمر
o 7210 بیمه سهم کارفرما
o 7211 بیمه اختیاری سهم کار فرما
o 7213 نوبت کاری و شب کاری
o 7214 عیدی و پاداش
o 7215 پاداش افزایش تولید
o 7216 سنوات خدمت کارکنان

• 73 هزینه های سربار و عمومی و فروش
o 7301 لباس کارکنان
o 7302 رستوران و پذیرایی
o 7303 آزمایشهای کارکنان
o 7304 آموزش
o 7305 کمکهای غیرنقدی
o 7306 سایر هزینه های پرسنلی
o 7308 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ساختمان
o 7309 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7310 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7311 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7313 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7314 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - اثاثه
o 7316 استهلاک داراییهای ثابت - ساختمان
o 7317 استهلاک داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7318 استهلاک داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7319 استهلاک داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7321 استهلاک داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7322 استهلاک داراییهای ثابت - اثاثه
o 7323 استهلاک داراییهای ثابت - نرم افزارهای کامپیوتری
o 7324 مواد مصرفی غیر مسقیم
o 7325 ابزارآلات صنعتی کم دوام
o 7326 هزینه کیفیت
o 7327 آب وبرق و گاز و تلفن
o 7328 کرایه حمل
o 7329 ملزومات و نوشت ابزار
o 7330 ایاب و ذهاب اداری
o 7331 حق عضویت
o 7332 هزینه تحقیق و توسعه
o 7333 حق حضور در جلسات
o 7334 کارمزدهای بانکی
o 7335 تمبرو سفته
o 7336 خدمات قراردادی
o 7337 خدمات مالی و حسابرسی
o 7339 بیمه داراییهای مشهود
o 7340 بیمه باربری محصول
o 7341 جرائم بیمه
o 7344 سوخت خودرو
o 7345 ورزش
o 7346 بهداشت و نظافت
o 7347 هزینه های فضای سبز
o 7352 آگهی و مطبوعات
o 7353 چاپ و کپی
o 7354 بازاریابی
o 7355 سفر و فوق العاده ماموریت
o 7357 شرکت در نمایشگاه
o 7359 هزینه نمونه محصولات
o 7361 کرایه حمل مواد اولیه
o 7362 ملزومات مصرفی
o 7363 سوخت و انرژی
o 7366 هزینه آزمایشگاهی
o 7399 سایر هزینه ها

• 80 هزینه های مالی
o 8001 هزینه های مالی وامهای فروش اقساطی
o 8008 هزینه های دیرکرد

• 81 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
o 8101 سود (زیان ) ناشی از فروش داراییهای ثابت
o 8102 درآمد ناشی از فروش ضایعات غیر تولیدی
o 8103 سود حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
o 8109 سایر هزینه ها و درآمدها

• 90 حسابهای انتظامی
o 9001 اسنادتضمینی واگذاری به اشخاص
o 9002 اسناد تضمینی واگذاری بابت اعتبارات اسنادی
o 9003 اسناد تضمینی بابت وامها و تسهیلات
o 9006 اسناد تضمینی دریافتنی از اشخاص
o 9007 اشخاص تضمینی دریافتنی از کارکنان

• 91 طرف حسابهای انتظامی
o 9101 اسناد تضمینی ما نزد دیگران
o 9102 اسناد تضمینی دیگران نزد ما


مطالب مشابه :


آمار سالانه کشته شدگان تصادفات جاده ای

نوآوری - آمار سالانه کشته شدگان تصادفات جاده ای - نوآور
نمونه کدینگ حسابداری پیمانکاری

حسابداری - نمونه کدینگ حسابداری پیمانکاری - کارشناسی ارشد حسابداری - حسابداری
نمونه کدینگ حسابداری

حسابداری پیمانکاری و ثبت سند . شرایط معافیت مالیات . نمونه کدینگ حسابداری. Coding of Accounting
کدینگ جامع(تحت اکسل2007)

دانلود تخصصی حسابداري و حسابرسی - کدینگ جامع(تحت اکسل2007) - چک و خزانه.حقوق.اموال و دارایی
دانلود کدینگ جامع حسابداری تحت اکسل

مقالات حسابداری و مقالات حسابرسی( pacu ) - دانلود کدینگ جامع حسابداری تحت اکسل - مقالات
کدینگ با تعریف حسابها

دانلود تخصصی حسابداري و حسابرسی - کدینگ با تعریف حسابها - چک و خزانه.حقوق.اموال و دارایی ثابت
كدينگ حسابداري

نحوه کد گذاری حسابها در حسابداری کدینگ حساب نوع حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری.
برچسب :