طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش سوم

طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش سوم

(محاسبه قطر لوله های آبرسانی)

 محاسبه قطر لوله هاي آبرساني: براي محاسبه قطر لوله هاي آبرساني با توجه به مطالبي كه عنوان شد، بايستي ابتدا مقدار افت فشار در لوله را بر حسب پاند بر اينچ مربع(Psi) در 100 فوت طول لوله بدست آورده سپس با توجه به اين افت فشار و مقدار دبي آب مصرفي در هر خط لوله بر حسب g.p.m ، با استفاده از دياگرام شكل(4-1 0 )، قطر لوله بر حسب اينچ وسرعت آب در لوله بر حسب فوت در ثانيه(fps)محاسبه مي گردد.نظر به اينكه پس از زمان كوتاهي قشر داخلي لوله هاي گالوانيزه رسوب گرفته و حالت زبري پيدا مي كند لذا براي محاسبه قطر لوله از دياگرام حالت (سطح داخلي نسبتاً نا صاف) استفاده مي شود.

 

n4.gif

 

براي محاسبة دقيق، نياز به روش سعي وخطا مي باشد يعني در ابتدا كه هنوز قطر لوله ها مشخص نيست طي مراحل ذيل محاسبات صورت مي پذيرد:

1- برآورد مجموع (S.F.U) براي كليه واحدهاي بهداشتي موجود در ساختمان با استفاده از (جدول1-1 0 )

2- تعيين مقدار حداكثر مصرف لحظه اي محتمل g.p.m با توجه به S.F.U كل وبا استفاده از شكل هاي ( 1-1 0 ) و (2-1 0 )
3- با توجه به مقدار g.p.m و انتخاب سرعت مناسب، برآورد اوليه قطر لوله اصلي و سايز كنتور از (جدول 2-1 0 )انجام مي پذيرد، سرعت مناسب آب را مي توان از جدول (4-1 0 ) انتخاب نمود.
4- تعيين ضريب افت فشار آب در لوله (2 Lb/In يا معادل Psi در 100 فوت طول لوله )از (دياگرام 4- 1 0 )
5- كنترل محاسبات انجام شده با استفاده از فرمول (بند2-1 0 )
6- بعد از انجام محاسبات ، سه حالت پيش مي آيد:

حالت اول:

نياز به بوستر پمپ يا منبع در ارتفاع دارد - فشار واقعي شبكه < فشار محاسباتي ورود

حالت دوم:

محاسبات قابل قبول است - فشار واقعي شبكه ≈ فشار محاسباتي ورودي

حالت سوم:

شبكه نياز به نصب شير فشار شكن دارد - فشار واقعي شبكه >> فشار محاسباتي ورودي

* فشار واقعي شبكه معمولاً 3 الي 4 اتمسفر معادل 30 الي 40 متر براي آب شهر مي باشد.

7- با تعيين ضريب افت فشار آب در لوله كه در مرحله 4 0 (با استفاده از دياگرام 4- 1 0 )محاسبه مي شود، براي كليه لوله هاي فرعي و انشعابات با تعيين مقدار S.F.U و g.p.m مربوطه، قطر لوله محاسبه مي گردد.

 

 

در مرحله 6 براي حالتي كه فشار محاسباتي ورودي بيشتر از فشار واقعي آب شهر باشد مي توان با كم نمودن ضريب افت فشار و در نتيجه بالاتر بردن قطر لوله ، افت فشار لوله و اتصالات را تقليل داد و مقداري از كمبود فشار ورودي را تامين نمود، ليكن به هر حال چون فشار محاسباتي شامل افت كنتور، اختلاف و فشار در آخرين شير مصرفي نيز مي باشد و مجموع اين افت ها مقادير زيادي را در بر مي گيرند لذا ممكن است كم و زياد نمودن افت فشار (با توجه به ميزان كم تاثير آن در افت كل)، نتواند جواب مسئله را چندان تغيير دهد( مگر در موارد خاص) ، و نهايتاً نصب بوستر پمپ ضروري باشد. روش تصحيح ضريب افت مطابق ذيل مي باشد.

 

قطر لوله افزايش و

افت فشار در لوله كمتر مي شود→

ضريب افت كمتر

افت فشار زیاد

سرعت آب كم مي شود <---

قطر لوله كاهش و

افت فشار در لوله بيشتر مي شود→

ضريب افت بيشتر

افت فشار کم

سرعت آب زياد مي شود<---

 


نكته مهم ديگر اينست كه فشار ورودي شبكه آب شهري نيز دائماً در حال تغيير مي باشد و نتيجه محاسبات با واقعيت موجود، همواره منطبق نخواهد بود.مهمترين عامل تغيير و تعيين ضريب افت فشار، مقدار سرعت مجاز آب در لوله است كه در صورت زياد بودن سرعت مي توان ضريب افت فشار را كمتر نموده و در نتيجه سرعت كاهش و قطر لوله افزايش خواهد يافت و بالعكس.

 

قطر لوله افزايش

مي يابد

 

سرعت كمتر

شده

 

افت فشار

كمتر مي گردد

 

ضريب افت فشار

كمتر انتخاب مي شود

 

سرعت آب زيادتر

از حد مجاز

 


j4.gif

 شرکت تاسیساتی آب وآتش سپاهان


مطالب مشابه :


دانلود کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان"مهندس طباطبایی"

مهندسی تاسیسات پترومکانیکال - دانلود کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان"مهندس طباطبایی" - Hvac Piping
کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان مجتبی طباطبایی

مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان مجتبی طباطبایی - جامدات
کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان نوشته مهندس طباطبایی که شامل سرفصل های زیر می باشد

گروه مهندسان جوان تاسیسات (مکانیک) - کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان نوشته مهندس طباطبایی که
نقشه تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان - نقشه تاسیسات مکانیکی نظام دفترچه محاسبات تاسیسات
کتاب محاسبات تأسیسات ساختمان - مهندس سید مجتبی طباطبائی

مهندسی مکانیک - کتاب محاسبات تأسیسات ساختمان - مهندس سید مجتبی طباطبائی - مکانی برای اشتراک
دانلود رایگان کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان(مجتبی طباطبایی)(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان(مجتبی طباطبایی
برنامه محاسبات آبرسانی رایزرها

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان - برنامه محاسبات آبرسانی رایزرها - تاسیسات مکانیکی و
دفترچه محاسبات تاسیسات آبرسانی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان - دفترچه محاسبات تاسیسات آبرسانی - تاسیسات مکانیکی و
طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش سوم

مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش سوم - جامدات
برچسب :