نمونه سوالات عملی ICDL2 (بخش سوم)


WINDOWS1-   برچسب درایو D را به IT تغییر دهید.و یک میانبر از آن در محیط کار ایجاد کنید .2-   فایل AZMOON را درایوD ایجاد نموده و آنرا مخفی کنید .3-    محتویات محیط کار را به صورت یک نوار در نوار وظییفه لیست کنید .4-  محتویات MY DOCUMENT را بر اساس اندازه گروهبندی کنید .5-   ایکونهای درایو E را با جزئیات نمایش داده و آیکونهای محیط کار را مخفی کنید .6-      ماشین حساب(calculator) رابرروی نواروظیفه قراردهید. -7تصویرپس زمینه میزکاررابه صورت کاشی کاری تبدیل کنید.                                                                         8- میزکارطوری مرتب کنیدکه آیکون های آن قابل جابه جایی نباشند.                                                                          9- زبان FRENCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلید اضافه نمایید.                                        10- فایلهای راجستجوکنید که دردرایو C: می باشند ونام آنها 5 حرفی بود ودارای پسوندDOC می باشند.INTERNET1-    وارد سایت yahoo با آدرس www.yahoo.com شده ویکی ازتصاویرموجوددرصفحه راذخیره نمائید.وسایت    yahoo را به عنوان Home page تعیین کنید. 2-    صفحاتی راجستجو نمائید که درآنها عبارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای موجود باشد.وسپس با جستجو سایت مرکزفناوری اطلاعات مشهد راپیداکرد. وواردسایت موردنظرشوید.          3-    محیط Internet explorer راطوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود و لینکهای ویزیت نشده رازرد باشند.  4- یک shortcut از یک کارت اینترنتی به نام TVTO با  USERNAME= 6666   و با  PASSWORD= IRAN ایجاد کنید.OE1-    یک نمونه امضاءدرOUTLOOK ایجادنمایید.2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.3- یک نامه با پیام تبریک به آدرس azmoon @ yahoo.com ارسال کنید. 4-    یک نامه همراه بایک ضمیه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه بصورت مخفی ارسال شود.Windows1-    نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.2-    یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید3-    فایلهای اضافی دیسک F را پاک کنید (disk clean up).    4- ظرفیت سطل بازیافت را طوری تعیین کنید که 12%  از فضای کل دیسک به آن اختصاص یابد .    5- زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید. 6-    یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام خودتان تغییردهید.7-    در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید؟Internet1- سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.-2 حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت را250 مگابایت تعریف نمایید.-3 یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟      Pars : نام شرکت ISP     9714000: شماره تلفن     10206ZQ : User name    104536 : Password -4تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.-5 در اینترنت صفحات وبی را جستجو کنید که فقط صفحاتی رانمایش دهد که عبارت my call در آنها باشدOE1-    درمحیط OUTLOOK EXPRESS یک نامه باشرایط زیرایجادکنید.الف)موضوع نامه عبارت TABRIK باشد. ب) نامه رابرای3 نفرازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افراد رونوشت مخفی نامه رادریافت  می کنند.(آدرس های پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)ج) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کند.د) یک پس زمینه ازپس زمینه های موجوددرOUTLOOK رابه نام خوداعمال  کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کند.Windows1- تصویر پشت زمینه میز کار کامپیوتر خود را عوض کنید .2- میانبری از برنامه word pad در دسک تاپ قرار دهید .3- سه پنجره به دلخواه باز نموده و طوری عمل کنید که به صورت آبشاری مرتب شوند .4- در ویندوز طوری جستجو کنید که ازدرایو Cتمامی فایلهایی که هفته گذشته ایجادشده اند رانمایش دهد .5- ویندوز را طوری تنظیم کنید که بعد از 5 دقیقه بیکاری سیستم برنامه متحرک مناسبی را فعال نموه و در زمان برگشت به حالت قبل از کاربر کلمه عبور دریافت نماید .6- رنگ زمینه منو ها در ویندوز را به رنگ خاکستری تغییر دهید .7- ساعت ویندوز را به ساعت 8 صبح تغییر دهید .8- نوار آدرس را در نوار وظیفه (task bar) فعال نمائید . 9- زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.IE1- درgoogle  کلیه سایتهای راجستجوکنید که درموردمانیتورLG یاSUMSUNG توضیخاتی داده باش سپس یکی آزانها بازکرده وبه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.2- محیط  INTERNET EXPLORER خود راطوری تنظیم نمایید که متن های معمولی سبزولینک های ویزیتنشده زرد باشد.3- نمایش پیش بینی وضعیت آب وهوا درچندروزآینده درمشهد از طریق یاهو؟4- یک SHORTCUT  ازیک کارت اینترنتی بنام  TVTO     با  USERNAME=124563  وPASSWORD=IRANTVTO  ایجادکنید.OE1-    برنامه OE رابازکرده ویک فهرست بانام خودتان ایجاد کنید.2-    لیست پیغام های دریافت شده رانمایش دهید.3-    یک پیغام بامشخصات زیرایجادکنیدوآن فهرست draft ذخیره نمایید.To:[email protected]:[email protected] Subject:تبریک4-    پیغامی به آدرس [email protected] بامشخصات زیرایجادکنید.الف- یک فایل متنی به آن ضمیه شود.        ب- آدرس فردaddress book اضافه شود.   ج- انتهای نامه امضاء دیجتالی قرارگیرد.50 نمره   WINDOWS1- تنظیمات راطوری انجام دهیدکه برای هرپوشه یک پنجره مجزابازشود.2- تنظیمات WINDOWS راطوری انجام دهیدکه بایکبارکلیک کردن برروی موضوع ها بازشود.3- درمحیط WORDPAD یک سند به نام خودتان برروی DESKTOP ایجادشده بطوریکه :الف) قلم متن شما-TOHOMA     ب)SIZE=16       ج)COLOR=BLUE      د) متن شمازیرخط دارباشد.4- ویندوز راطوری وظیفه بندی نماییدکه هردوهفته یکبارساعت 30:9 بعدازظهرروزهای شنبه ودوشنبه برنامه NOTEPAD اجراشود.(درصورت وجود برنامه ویروس یاب- آن برنامه رالحاظ کنید.)5-    تنظیمات ویندوزراطوری انجام دهیدکه موقع جابجایی پنجره محتویات پنجره جابجانشود.6-    ویندوزراطوری تنظیم کنیدکه رنگ زمینه منوها آبی ورنگ قلم ان سفیدباشد وآیکن MY DOCUMENT ازDESKTOP حذف شود.25 نمره   IE1 : یک CONNECTION بسازید .2 : HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .3 : یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .4 : چگونه می توان متوجه شد که درروزهای اخیروارد چه فایل هایی شده ایم .5 : داخل وب سایت WWW.YAHOO .COM  شده و اطلاعاتی درمورد ورزش فوتبال در قاره آفریقا بیابید .6 : ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید . اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید . 20 نمره  5 سرعت عملOE     1-: نامه جدیدی ایجاد و ارسال کنید .2 : یک فایلی را به نامه خود ضمیمه کنید .3 : داخل پوشه INBOX را بررسی کرده و اگرپیامی درآن وجود دارد ، محتوای آن را درناحیه پیش نمایش مطالعه کنید .4 : یکی از پیام های موجود درپوشه INBOX را درپنجره ای جداگانه به نمایش درآورید .50 نمره   WINDOWS1-    مشخصات Tool Tip و فاصله افقی بین Iconها را تغییردهید.2-  در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید.3-       میخواهیم در هنگام نمایش آیکون ها با جزئیات صفات آیکون ها و توضیحات و تاریخ ایجاد آنها نیز مشاهده شود.4-       از پنجره سیستم یک عکس تهیه کرده و داخل یک فایل Word بچسبانید.5-       برنامهNotepad رابا نام yaddasht به منوی program اضافه نمایید.6-       برنامه yaddasht را از منوی program حذف کنید .7-       منوی start را به صورت استاندارد xp نمایش دهید .25  نمره   IE1– یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید .     Pars : نام شرکت ISP     9714000: شماره تلفن     10206ZQ : User name    104536 : Password   2- سایت yahoo  را به عنوان Home page  تعریف کنید .   3– سایت irana را به لیست Favorits  اضافه کنید .   4- صفحه جاری IE  را طوری تنظیم کنید که لینک های ویزیت شده قرمز و سایر لینک ها سبز باشد.   5- توسط سایت Google  اطلاعاتی در مورد نرم افزار photoshop بیابید.6- میخواهیم محتویات history را خالی کنیم و تنظیمات آن را طوری انجام دهید که آدرس سایتها را از 10 روز پیش مشخص کند.1-    درمحیط outlook express یک نامه  باشرایط زیرایجادکنید.الف)موصوع نامه tabrik باشدب) نامه رابرای 4 نفر ازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افرادرونوشت مخفی نامه رادریافت می کنند.(ادرسهای پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)ج) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.2- یک امضای الکترونیکی باعنوان(goodby my dear friend) ایجادکرده وتنظیمات رابه نحوی انجام دهید که این امضاء به تمام نامه هایی که می فرستیداضافه شود.WINDOWS   1- یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام خودتان تغییردهید.   2- یک پوشه دلخواه راحذف نمایید وآنرامجددا بازیابی کنید.   3- سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.   4- آیکن های DESKTOP  خودرابراساس نوع مرتب کنید سپس آنها رامخفی کنید.5-    تنظیمات رابه نحوی انجام دهید که توسط برنامه زمان بندی برنامه ماشین حساب هر3 روزیکباردرساعت 10:30 قبل ازظهراجراشود.INTERNET-1 کاری کنید که تاانیمشین وتصاویرمتحرک درصفحات وب قابل مشاهده نباشد.2- IE را طوری تنظیم نمائید که رنگ link های ملاقات شده را با رنگ آبی نمایش دهد .3- درGOOGLE سایتهای بیابید درموردFLOWER توضیخ داده باشد اماشامل عبارت ROSE نباشد پس ازجستجوآدرس یکی ازآنها رابه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.OE -1 درOUTLOOK EXPRESS  یک نامه به آدرس  [email protected] باشرایط زیرایجادکنید: الف) یک پس زمینه ازپس زمینه موجوددرoutlook رابه نامه خوداعمال کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کنید.ب) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.WINDOWS - عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید :1) نوار وظیفه را به بالای محیط کار انتقال داده و آن را به گونه ای تنظیم کنید که قابل جابجایی نباشد . .2) پشت زمینه محیط کار را غیر فعال کنید .3) کلیه عناصر داخل سطل بازیافت ویندوز را خالی کنید 4) کلیه فایلهای متنی  درایو E که نام آنها با حرفD شروع می شود و در یک ماه گذشته ایجاد شده اند  را در کامپیوتر خود جستجو کنید .5) در محیط WORDPAD فایلتان را به گونه ای تنظیم کنید که جهت کاغذ  افقی باشد و حاشیه از چهار طرف 25 باشد .INTERNET -     عملیات زیر مربوط به IE و OE را  انجام دهید:1) توسط مرورگرتان به دنبال یک صفحه در مورد تجارت بگردید .2) کلمات Computer Training را طوری وارد کنید که جستجو گر فقط به دنبال آن دو کلمه باشد .3) توسط یک موتور جستجو صفحات وبی را پیدا کنید که حاوی اطلاعات در مورد چاپگر HP باشد و فقط صفحاتی را بیابید که در آن صفحات دقیقاً عبارت DRIVER HP LASERJET6 آورده شده باشد در ضمن کلمه DESKJET در آن صفحات وجود نداشته باشد .4) تمام نامه های خوانده شده را به صورت ناخوانده درآورید .5)یک Shortcut از یک کارت اینترنتی بنام TVTO با USERNAME=124563 و PASSWORD=IRANTVTO ایجاد کنید .6) یک امضاء به نام  YAHOO در پایین نامه تعریف کنید .WINDOWS1-    تعیین نماییدکه ظرفیت کدام درایوازهمه بیشتراست.2-    یک محافظ 3 دقیقه برای سیستم خودتعریف کنید.3-    سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.4-    زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید. 5- سطل بازیافت خودراطوری تنظیم نماییدکه پنجره هشداردرهنگام حذف آیکون نشان داده نشود؟-6 چند پنجره کاربردی را باز کنید و آنها را بصورت آبشاری مرتب کنید.-7 فایلهایی که صفت مخفی دارند را پنهان کنید.Internet1-IE  راطوری تنظیم کنید به محض ورود سایت WWW.MITTC.IR نمایش یابد.2- تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.3- کلمات "یاس" و "یاسمن" را بگونه ای وارد کنید که مرورگر فقط به دنبال آن دو باشد.4-یک صفحه اینترنتی فارسی بازشده وحروف آن خوانانیست برای نمایش صحیح ان چه عملی بایدانجام داد.OE1-یک نامه همراه بایک ضمیمه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه به صورت مخفی ارسال شود.2-    OE راطوری تنظیم کنید که یک امضاء متنی به نام مرکزفن آوری اطلاعات مشهد درانتهای همه نامه ها ارسال شود.3-    سایت MSN   را به سایتهای بر گزیده خود در یک پوشه به نام my link اضافه کنید.)WINDOWS40 نمره(1- آیکن برنامه MYCOMPUTER رابه نوارابزارQUICK LAUNCH اضافه کنید.2- تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهیدکه 12%ازدرایوC و10% ازدرایوD  به سطل بازیافت اختصاص داده شود.3- تعدادآیکن های منوی START را4 عددقرارداده وسایزآیکن های آن رابزرگ کنید.4- یک برنامه دلخواه به منوی START خود اضافه کنید.5- یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید.6- بااستفاده ازبرنامه زمان بندی برنامه PAINT رابه نحوی زمان بندی کنیدکه هر4 روزیکباردرساعت 8:30 صبح اجراشود.7- فایلهای باپسونده JPG که حرف اول نام آنها a  می باشدحداقل 10 کیلوبایت ظرفیت دارند رابیابید.8- نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.internet(30 نمره)1- تنظیمات IE رابه صورتی درآورید که رنگ VISIT شده سبزنمایش داده شود.2- یک CONNECTION به نام خودتان باتنظیمات دلخواه ایجادنمایید.3- سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.4- کاری کنید هنگام بازکردنIE  یک صفحه خالی بازشود.5-کاری کنید که تصاویرهنگام  بازشدن یک صفحه اینترنتی مشاهده  نشود.6- واردسایت گوگل شوید ودرمورداستان گیلان به غیرازرشت اطلاعاتی رابدست آورید.OE(25نمره + 5نمره سرعت عمل)1- در OE  نامه ای به سه نفر دلخواه بفرستید به گونه ای که دو نفر اول از اینکه نامه برای نفر سوم فرستاده شده با خبر نشود.2 -در انتهای نامه امضایی با عنوان " با تشکر فراوان" ایجاد کنید.3- یک نامه ایجاد نموده و آن را با بالاترین اولویت ارسال کنید.50 نمره   WINDOWS1-    تنظیمات راطوری انجام دهیدکه برای هرپوشه یک پنجره مجزابازشود.2-    تنظیمات WINDOWS راطوری انجام دهیدکه بایکبارکلیک کردن برروی موضوع ها بازشود.     3-  درمحیط WORDPAD یک سند به نام خودتان برروی DESKTOP ایجادشده بطوریکه :الف) قلم متن شما-TOHOMA     ب)SIZE=16       ج)COLOR=BLUE      د)متن شمازیرخط دارباشد.4-    ویندوز راطوری وظیفه بندی نماییدکه هردوهفته یکبارساعت 30:9 بعدازظهرروزهای شنبه ودوشنبه برنامه NOTEPAD اجراشود.(درصورت وجود برنامه ویروس یاب- آن برنامه رالحاظ کنید.)5-    تنظیمات ویندوزراطوری انجام دهیدکه موقع جابجایی پنجره محتویات پنجره جابجانشود.6-    ویندوزراطوری تنظیم کنیدکه رنگ زمینه منوها آبی ورنگ قلم ان سفیدباشد وآیکن MY DOCUMENT ازDESKTOP حذف شود.25 نمره   IE1 : یک CONNECTION بسازید .2 : HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .3 : یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .4 : چگونه می توان متوجه شد که درروزهای اخیروارد چه فایل هایی شده ایم .5 : داخل وب سایت WWW.YAHOO .COM  شده و اطلاعاتی درمورد ورزش فوتبال در قاره آفریقا بیابید .6 : ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید . اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید . 20 نمره  5 سرعت عملOE     1-: نامه جدیدی ایجاد و ارسال کنید .2 : یک فایلی را به نامه خود ضمیمه کنید .3 : داخل پوشه INBOX را بررسی کرده و اگرپیامی درآن وجود دارد ، محتوای آن را درناحیه پیش نمایش مطالعه کنید .4 : یکی از پیام های موجود درپوشه INBOX را درپنجره ای جداگانه به نمایش درآورید .مدرس    :   محمدبهروزی


مطالب مشابه :


نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی)

Training - نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی) ضمنا منتظر سوالات تستی و عملی بیشتر در این سایت باشید.
سوالات عملی icdl2

آموزشی - آموزش علوم کامپیوتر نمونه سوال عملی ( شماره یک) 1. از برنامه ماشین حساب یک میانبر
نمونه سوالات عملی ICDL2

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد یکتا رایانه - هادیشهر - میدان نبوت - جنب موسسه مالی و اعتباری مهر
نمونه سئوالات آزمون عملی ICDL2 همراه با پاسخ سئوالات

دانستنیهای کامپیوتر - نمونه سئوالات آزمون عملی icdl2 همراه با پاسخ سئوالات - سؤالات کامپیوتری
نمونه سوالات عملی icdl2

1- محل نصب برنامه ها را نمایش دهید؟ 2-سیستم خود را طوری تنظیم نمایید که که فایلها و پوشه های
سوالات عملی Power Point

نمونه سوالات کامپیوتر ICDL1 - ICDL2 - سوالات عملی Power Point - - نمونه سوالات کامپیوتر ICDL1 - ICDL2
نمونه سوالات عملی ICDL2 (بخش سوم)

وبلاگ تخصصی کامپیوتر,موبایل,نرم افزار - نمونه سوالات عملی icdl2 (بخش سوم) - جزوات وسوالات دروس
نمونه سوال عملی icdl1

نمونه سوال عملی icdl1. آزمون عملی ICDL(1) 1) نمونه سوالات icdl2 نمونه سوالات عملی icdl1 RSS . POWERED BY
برچسب :