اقتصادوراه کردهای اقتصادی

اقتصاد وراه کردهای اقتصادی 

 

    اقتصاد واژه که آگاهی درمورد آن جزدانش هرانسان به اندازه توانای وبرداشت شان است که دراین نبشته لازم دانسته شد که بمنظورروشنی نسبی، تعریفی ازواژه اقتصاد ارایه گردد که یکی ازمعانی آن، میانه روی وپرهیزازافراط وتفریط درهرکاری است که ازآن نظراعتدال درهزینه زندگی یکی ازمصادیق میانه روی بوده، کلمه " اقتصاد" درباره آن بسیاراستعمال می شده است تاآنجا که دربه کارگیری عرفی از" اقتصاد" غالبآ همین معنی مقصودبوده است. اقتصادازمعانی عرفی خود ( میانه روی درمعاش وتناسب دخل وخرچ یا عایدات برمصارف ) ، تعمیم داده شده ومعادل Economy قرارگرفته است. بهرحال برای " اقتصاد" که اقتصادانان بحث می کنند تعاریف مختلفی ارایه شده است.

ارسطو: علم اقتصادیعنی مدیریت خانه.

آدام  اسمیت : اقتصادعلم بررسی ماهیت وعلل ثروت ملل است.

استورات میل: اقتصاد، عبارت است ازبررسی ماهیت ثروت ازطریق قوانین تولیدوتوزیع.

ریکاردو: اقتصادعلم است.

آلفردمارشال: اقتصادعبارت است ازمطالعه بشردرزندگی  شغلی وحرفه ای. درتعریف دیگر: علم اقتصادبررسی کردارهای انسان درجریان عادی زندگی اقتصادیعنی کسب درآمدوتمتع ازآن برای نظم وترتیب دادن زندگی است.

درواقع پیدایش رفتارهای اقتصادی ، تصادفی واتفاقی نیست بلکه نظام علی ومعلولی برآنها حاکم است ، بگونه یی که میتوان درسایه رابطه علیت، این رفتارهارا تفسیرکرد، ولی نبایدازنظردورداشت که یکی ازاجزای علت تام این رفتارها ورخدادهای عینی اراده واختیارانسان است. رابط اقتصادی درجامعه الزامآ درچهارچوب یک نظام اقتصادی، شکل می گیردونظام اقتصادی هم بدون " جهت " و"هدف" پذیرفته نیست و" باید" های که "جهت" و " هدف" نظام اقتصادی راتبین می کنند "باید" های مبانی نامیده می شود.   

بادرنظرداشت این مسایل، انسان باتوجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خوددارد، سعی می کند که باصرف حد اقل تلاش یاهزینه، حد اکثر نتیجه رابه دست آورد، این راه وروش ، اصل اقتصادنامیده می شود، فردتحت تاثیرهرمشرب خا ص که باشد، لازم است برمبنای این اصل رفتارکند. بنابرآن " اقتصاد" علمی است که رفتاروروابط انسان رابااشیای مادی موردنیازاوکه به رایگان درطبیعت نمی یابد، مطالعه می کند. مطالعه اقتصاد بایددرک، بیان وتاحدی پیش بینی رفتاراقتصادی انسان راامکان پذیرسازد. این مطالعه بایدبه بهبودرفاه مادی فردی واجتماعی بشرکمک کند، بنابراین می توان ادعا کردکه اقتصاد، قبل ازهرچیز، به تجزیه وتحلیل وتوضیح شرایط وروابطی که درقلمرورفاه مادی قراردارد، می پردازد. واقتصادبرخلاف علوم طبیعی، علم محض نیست، بلکه مجموعه اصول وقواعداست که تحت تاثیراراده بشرقرارمی گیرد.

 اما بیایم درافغانستان کشوری که به لحاظ اقتصادی یکی ازفقیرترین کشورهای جهان محسوب می شودکه همه ناشی ازنابسامانی های سیاسی است. اقتصادافغانستان بعدازفروپاشی امارت طالبان درسال 2001 روربه بهبودی نهاده است. نرخ آمارزیرخط فقردراین مرزوبوم بسیاروحشتناک است، به موجب این نرخ ازهرصدشهروند این کشور55 نفرآن زیرخط فقرهستند. ازدیگرنرخ های نگران کننده این کشورفقیر، نرخ 43 درصد بیکاری است که شامل این بیکاران کسانی نیزهستند شانزده سال راه علم ودانش رافراگرفته ودرجمع بیکاران افزوده می شود وحدود81 درصد هم شهریان ما کشاوزهستند که فیصدی باقیمانده آن کاردرادارات دولتی ، موسسات وخدمات بافندگی مشغول هستند.

 درکل وقتی که اقتصادموردبحث قرارمی گیردبازاروعرضه وتقاضا نیزشامل آن است زمانی که مانگاهی به بازارهای عرضه کالادرافغانستان نگاه کنیم درمی یابیم که بازارافغانستان یکی ازبی ثبات ترین ودرعین حال بی قانونی ترین بازارهای دنیااست، هرچند سیستم بازارآزاددرافغانستان وجوددارد که داراداراتروفقیرفقیرترمی گردد اما این سیستم دردنیادارای قوانین خاص خوداست ولی درافغانستان به اشکال دیگروضع شده اندوبه اشکال مختلف دیگری، نقض می شوندوبه قول بعضی ازمنتقدین درافغانستان هرکس به فکرجیب خوداست، اما این کارباید دارای ضوابط واصولیی باشد که کمی هم عدالت اجتماعی تامین شود، که متآسفانه برای تحقق این موضوع درافغانستان هم نیازبه فرهنگ سازی خاص دراین بخش است که هم زمان وهم طرح وپلان دراین باره باید ازطرف دولت یاازطرف اتحادیه ها وبخش های خصوصی سنجیده شودتابازارافغانستان ازثبات نسبی برخوردارشود.

تغیرات آنی وناگهانی دربازارهای جهانی ومنطقه یی تآثیرات عمیقی راروی اقتصادمردم فقیرکشورمامی گذارد. این وضعیت وتاثیروتآثرهرچند قابل پیش گیری نیست اما می توان آنراکنترول کرد وپیش بین تغیرات دربازارها بودواین کاردرصورتی امکان داردکه طراحان اقتصادی وصاحب نظران وکارشناسان مسایل اقتصادی طرح وپلان مناسب باوضعیت خاص افغانستان راروی دست بگیرندودراین راستابرنامه های استراتیژیک بلندمدت وکوتاه مدت رادنبال کنند.برای مثال چندی قبل قیمت موادسوختی نه تنها درافغانستان بلندرفت بلکه دربسیاری جاها دارای چندین نرخ شدوآشفتگی زیادی ببارآورد. باوجودی که مسئولین امورتدابیری راروی دست گرفتند که فوق العاده اما موقتی بود اما اکنون وقتی که نرخ موادنفتی دربازارهای جهان پایین آمده ولی چندان تفاوت درپایین آمدن نرخ ها درکشورما دیده نمی شود.

برعلاوه این مسایل عدم فرصت های شغلی وبویژه خشکسالی وکاهش محصولات کشاورزی درافغانستان ازعوامل عمده به چالش کشاندن اقتصاد مردم دراین کشورشمرده می شود که همه این نابسامانی ها وفقرروزافزون باعث افزایش ناامنی ها، وسرسپردگی عده ازهم شهریان ما به اعمال مخرب ودرخدمت قرارگرفتن آنان به تروریسم وسایرروش های نامشروع می گردد، که به نظرنگارنده مطلب بهترین راه فایق آمدن به تمام مشکلات، همانا ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع این سرزمین است که این کاربا ایجاد کارخانه ها وفابریکه ها ومدرنیزه ساختن سستم زراعتی وسایرشغل های درآمدزابه باشنده گان این مرزوبوم است زیراوقتی که این ملت ازلحاظ اقتصادی خودرا درآرامش ورفاه احساس کند هیچگاه به کارهای غیرقانونی دست نخواهدزد بلکه به مدرن شدن، ورقابت های مثبت خواهد اندیشید.


مطالب مشابه :


لیست برخی از طرحهای دوره ششم جشنواره جوان خوارزمی

عمومی و شبکه حمل و نقل خصوصی و انفرادی است، او ابتدا از يک کروکی وپلان شروع کرده است که
اقتصادوراه کردهای اقتصادی

هم نیازبه فرهنگ سازی خاص دراین بخش است که هم زمان وهم طرح وپلان دبیرستان عالی
دانلود کتاب نقشه کشی مهندسی برای ساخت وتولید

اشنایی با فرایندهای نقشه کشی ، ابزارها وروشهای مختلف تهیه نقشه وپلان واصول دبیرستان
برچسب :