نمونه سوالات تشريحي درس مقدمه علم حقوق و كليات حقوق

 

 نمونه سوالات تشريحي در س مقدمه علم حقوق و كليات حقوق

1-     موضوع و هدف علم حقوق چیست؟

2-     بنیان ها و ارکان اساسی ایجاد و شکل گیری حقوق را نام برده و یک مورد را به اختصار توضیح دهید.

3-     ویژگی های حق و نسبت آن با تکلیف و مسئولیت چیست؟

4-     محدویت های اعمال حق را توضیح دهید.

5-     اسباب ایجاد حق یا تکلیف را نام برده و مواردی از آن را به اختصار توضیح دهید.

6-     از اشکال گوناگون حق سه مورد را توضیح دهید.

7-     قاعده حقوقی را تعریف و اوصاف آن را بیان نمائید.

8-     حکم تکلیفی و وضعی را توضیح داده و بیان نمائید تفاوت این دو حکم در چیست؟

9-     ضمانت اجراهای قواعد حقوقی را نام برده و توضیح دهید.

10-  منابع تولید قواعد حقوقی را نام برده و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید.

11-  رویه قضائی به معنای عام و خاص را توضیح دهید.

12-  موارد محدود کننده اصل حاکمیت اراده را توضیح دهید.

13-  قوه قاهره (فورس ماژور) چیست؟ مثالی آورده و توضیح دهید چه اثری در حقوق و تکالیف دارد.

14-  مهمترین نظام های حقوقی را نام برده و توضیح دهید کشور ما از کدام نظام حقوقی متاثر است.

15-  موضوع اصلی علم اصول فقه  چیست؟ بخش های مهم این علم را نام ببرید.

16-  اصل برائت ، اصل احتیاط و اصل استصحاب، از اصول عملیه را با ذکر مثال توضیح دهید.

17-  موضوع علم قواعد فقه را تبیین نموده و مفاد دوقاعده فقهی «اماره ید» و «قبح عقاب بلابیان» را توضیح دهید.

18-  مشخصه نظام حقوقی رومی ژرمنی و ویژگی های اساسی آن را بیان نمائید.

19-  مراحل شکل گیری و تکامل نظام حقوقی کامن لا و ویژگی های مهم این نظام را بیان نمائید.

20-  منبع قضاوت در دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا کدامند؟ توضیح دهید.

21-  تقسیم بندی رشته ها و مباحث علم حقوق را با ذکر مهمترین حوزه های آن بیان نمائید.

22-  وجه تمایز حقوق عمومی با خصوصی و حقوق داخلی با خارجی(یا بین المللی)در چیست ؟ توضیح دهید.

23-  مهمترین مباحث حقوق مدنی را نام برده و توضیح دهید در هر کدام به چه موضوعات پرداخته می شود.

24-  اهلیت اشخاص به چه معناست؟ دو دسته اهلیت را نام برده و با ذکر مثال توضیح دهید.

25-  حقوق تجارت، مطالعه در خصوص چه موضوعاتی است؟

26-  ادله اثبات دعوا که در قانون مدنی نام برده شده کدامند؟به اختصار هر کدام را توضیح دهید.

27-  قاعده «البینه علی المدعی» و اینکه مدعی کیست را با ذکر مثال توضیح دهید.

28-  فرایند تصویب قانون (قانونگذاری) در نظام حقوقی ایران و تفاوت طرح و لایحه را توضیح دهید .

29-  مصوبه قانونی در چه صورت لازم الاجراست؟ توضیح دهید.

30-  ترتیب قوانین به معنای عام از نظر اهمیت و اعتبار را به ترتیب بیان نمائید.

31-  این که «جهل نسبت به قانون مسموع نیست» به چه معناست؟

32-  حق انتفاع و حق ارتفاق را با ذکر مثال توضیح دهید.

33-  اسباب مالکیت را با ذکر مثال توضیح دهید.

34- شرط ضروری برای به وجود آمدن هر نوع عمل حقوقی اعم از قرارداد ویا ایقاع چیست؟ و در صورت فقدان چه حکمی دارد؟

35- شرایط اساسی صحت معاملات را نام برده و توضیح دهید.

36- انواع نمایندگی را با ذکر مثال نام برده و توضیح دهید معامله فضولی چه نوع معامله ای است و حکم آن چیست؟

37-  عقد جایز و عقد لازم چه نوع عقودي هستند؟ با ذکر مثالهائی توضیح دهید.

38-  ماده 953 قانون مدنی اشعار می دارد «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» توضیح دهید ، تعدی و تفریط چيست؟

39-  حجر به چه معناست و محجور چه کسی است؟ حکم معاملات محجور را بیان نمائید.

40-  حضانت به چه معناست؟ و ولی قهری کیست؟

41-  غصب یا تصرف نامشروع و مسئولیت کسی که به اشتباه در مال دیگری تصرف می کند را توضیح دهید.

42-  تفاوت اتلاف و تسبیب را بیان نمائید.

43-  «اداره مال غیر» و «ایفای ناروای دین» را توضیح دهید.

44-  اسباب قرابت و خویشاوندی را با ذکر مثال نام برده و توضیح دهید.

45-  انحلال نکاح به چند طریق امکانپذیر است؟ و عسر و حرج به چه معناست؟

46-  وصیت تملیکی و عهدی را توضیح داده و حکم وصیت مازاد بر ثلث را بیان نمائید.

47-  طبقات ارث و فروض «شوهر» ، «زن» ، «مادر» ، «پدر» را بیان نمائید.

48-  براي تحقق هر جرم، لازم است عناصر يا اركان آن ايجاد شود. آن اركان را نام برده و توضيح دهيد.

49-  «حدود» ، «قصاص» ، «ديه» ، «تعزير» چه نوع مجازات هائي هستند؟

50-  دادخواست چيست ؟ و حكم غيابي در چه صورتي صادر مي گردد.

51-  جريان كلي دعاوي حقوقي و كيفري را تشريح نمائيد.

52-  تفاوت تفسير قانوني و قضائي در چيست؟

53-  در چه مواردي و در چه حوزه هائي به صورت «مضيّق» و «موسّع» و «به نفع متهم» تفسير مي گردد؟

54-  «قياس» به چه معناست؟ انواع آن را نام برده و تشريح نمائيد.

55-   عطف به ماسبق نشدن قانون به چه معناست؟

56- احوال شخصيه ناظر به چه موضوعات و حالاتي است؟ و در قانون ايران تابع كدام قانون است؟

 

 طرح سوالات حقوقی و ارسال پاسخ و مشاوره حقوقی از طریق ارسال پیام به ایمیل

 [email protected]

 لطفا نظر فراموش نشود!


مطالب مشابه :


نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق پیام نور

درس مقدمه علم حقوق در ترم اول برای دانشجویان حقوق پیام نور ارائه می گردد. منبع این این درس
نمونه سوال مقدمه علم حقوق

ali barzgar - نمونه سوال مقدمه علم حقوق - وبلاگ شخصي علي برزگر - ali barzgar
مقدمه

مقدمه. هدفهای آموزش وپرورش ازطریق مدرسه وبه وسیله ی نیروهای آموزشی وتربیتی آن محقق می شود
مقدمه

mehdi bovjari - مقدمه - آن هم حسابداری فقط مطالب حسابداری.نمونه سوال تست.کتب درسی.نکات کنکور.
نمونه یک تحقیق

علوم تربیتی - نمونه یک تحقیق - مطالب مربوط به رشته های علوم تربیتی، روانشناسی،امور تربیتی
نمونه سوالات تشريحي درس مقدمه علم حقوق و كليات حقوق

نمونه سوالات تشريحي در س مقدمه علم حقوق و كليات حقوق. 1- موضوع و هدف علم حقوق چیست؟
برچسب :