برش درخت

برش درخت

بريدن چوب

     قطع و برش درختان اولين مرحله در استحصال چوب مي باشدو كيفيت آن تا حد زيادي به ظاهر و ساختمان درخت در جنگل ، و نیز به زمان قطع درخت بستگي دارد . هر گونه درخت نيز زمان مخصوص به خود را برای قطع دارد، مثلا براي آكاسيا بيست سال وبراي بيرچ چهل سال و براي درخت بلوط حداقل هشتاد و حد اكثر دويست سال ، سن مناسبي براي قطع تشخيص داده شده است ، اگر درختي زود تر از زمان قطع مناسب قطع شود ممكن است چوب آلات استحصال شده از آن نرم و در برابر حشرات آسيب پذير تر و مستعد براي برخي معايب فيزيكي باشند.از طرف ديگر اگر درخت بسيار دير تر از فصل قطع بريده شود ممكن است چوب آن بيمار يا حتي پوسيده باشد.از آنجا كه شيره گياهي در رشد و افزايش چوب درخت نقش دارد ، درختان مرده كه هنوز قطع نشده اند نيز فاقد ارزش لازم مي باشند . اره كردن يا چهار تراش كردن گرده بينه ها با روشي كه كمترين ضايعات را داشته باشد روشهاي مختلف زير براي تبديل چوب آلات الواري ميباشند.

 

قطع و برش درختان

 

     قطع درختان از پائيز آغاز و تا قبل از رسيدن بهار ادامه دارد.  به علت اينكه شيره در اين هنگام فعال نيست ,احتمال اينكه نبود آن بر بافتها اثر كند و باعث هجوم حشرات شود ,كمتر است . به عبارت ديگر در اين وقت جدا كردن پوست از برون چوب ساده تر است . اگر كنده و بخشهايي از  ريشه مورد نياز باشد , مي توان درخت را ريشه كن كرد و در نتيجه بيشينه طول تنه بدست مي آید   در غير اين صورت مي توان آن را از پايه با تبر , اره يا ابزار ديگر بريد . هنگامي كه درخت مي افتد ,شاخه ها و در بيشتر موارد پوست براي خشك كردن جدا مي شوند .  بعد از افتادن درختان به سرعت و سهولت به انبارهايي كه بايد در طول زمستان ذخيره شوند منتقل مي شوند تا در بهار وتابستان بتوان بر روي آنها كار كرد.

 

تبديل تنه ها به الوار

 

اره كردن يا چهار گوش بريدن تنه به روشي انجام مي شود كه كمترين تلف را داشته باشد . در اينجاراههاي گوناگون تقسيم تنه ها ذكر مي گردد :

 

1)چهار گوش

در اين روش پوست از تنه ها با اره جدا مي شود و خطوط قائم بوجود مي آيد .اگر دو برش متقاطع صورت گيرد, قطعات چهار گوش توليد مي شود .

 

2) خطوط موازي

روشي است كه براي چوبهاي با كيفيت پايين معمول است و تخته هايي با پهناي مساوي بوجود مي آيد كه اثري از پوست در آنها نيست .

 

 

3) برشهاي موازي

 تخته اي كلفت به پهناي تنه ايجاد مي كند, ولي بخش مركزي يا الوار به دليل قرار گرفتن هسته  در وسط به راحتي دو نيم مي شود . به زبان ديگر الوارها ميل به خم شدن به سوي بخش بيرني كه شيره و رطوبت بيشتري در آن هست , دارند .

 

4) برش شعاعي

داشته از ديد نظري بهترين راه پرهيز از ترك و پيچش است كه برش از شعاعهاي مغزي پيروي مي كند, ولي همچنين اگربخواهيم  الوار مقطع مستطيلي باشند ,ضايعات بيشتري درپي خواهد داشت .

 

5) روش كانتيبي

بهترين روش براي خلاصي از مغز پيچ خورده چوب است .الوار پهن با كمترين تلف توليد مي كند . اين راه هميشه براي خاص كمياب بكار مي رود .

 

6) روش هلندي

متناوبا براي چوبهاي با كيفيت بالا بكار مي رود ,همانگونه كه الگو و شبكه را در همه سطح مقطع نشان مي دهد .برشها موازي شعاعهاي مغزي ايجاد مي شوند و به اين علت از روي هم رفتن به سطح وسيع جلوگيري ميشود.

  

7) خطوط مخالف

برشهاي متناوب در هر ربع تنه موازي با محورهاي آن صورت مي گيرد و امكان بد شكلي الوارها به حداقل مي رسد . روشهاي ديگري نيز وجود دارد ولي معمولترين آنها همانهايي است كه ذكر شد.

     بسته به كاربردهاي گوناگون مي توان چوب را به دو گروه اصلي تقسيم كرد :

چوب طبیعی :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

۱) گرده بينه ۲) بريده شده  ۳) اره شده  ۴) مسطح شده  ۵) خم شده

 

چوب تبديل شده :

 

۱) چهار تكه شده  ۲) تقويت شده  ۳) روكش شده ۴) ورق شده  ۵) فشرده شده

هر يك از آنها هدف خاصي را بر آورده مي كنند . مثلا براي بدست آوردن تير و ديرك  از گرده بينه آغاز مي كنيم , براي توليد ورق از چوب بريده شده طبيعي سود مي بريم . از نئوپان تبديل شده مي توان تخته , صفحه و قالب ساخت .ولي از همين چوب به شكل چهار گوش مي توان قاب و چهار چوب ساخت .

 

اندازه گيري و محاسبه حجم :

 

شكلهاي گوناگون چوب در تجارت به شيوه هاي زير خريداري مي شوند :

 

متر مكعب:روشي معمول خريد چه طبيعي يا تبديل شده است كه با  m3 نمايش داده مي شود .

متر مربع:  وقتي چوب داراي كلفتي و طول يكسان باشد , از آن استفاده مي شود كه معمولا صفحات ,  نئوپان وتخته هاي شيار دار را  در بر مي گيرد . واحد اندازه گيري متر مربع است كه با m2 نشان مي دهند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

متر خطي : تنها وقتي بكار مي رود كه پهنا و كلفتي يكسان باشد مانند قاب , قالب , تخته هاي كناره و ...  با m نشان داده مي شود .

وزن : برخي چوبهاي بسيار با كيفيت با واحد وزن خريداري مي شوند ,مثلا اگر قطر تنه ها كم باشد . واحد سنجش كيلوگرم يا kg است .

واحد : در برخي موارد نادر كيفيت بالا مانند صفحات زيبا  يا چوبي كه به عنوان سقف كار شده استفاده مي شود كه نشانه آن c/u است .

 

حجم تكه هاي مختلف چوب بر طبق شكل هندسي آنها تعيين مي شود. در اشكال نا منظم محاسبات تقريبي زيادي بايد انجام شود . اندازه گيري يا محاسبه حجم درخت يا چوب از فرمولهاي زير پيروي مي كند :

 

1) حجم يك تنه استوانه اي :  V=pi*r2*L  كهpi=3.1416 , r شعاع تنه و L طول تنه مي باشد .

2) حجم تنه مخروطي : *L/2  V=(B+b)  كه B , b سطح مقطعهاي تنه و L   طول آنست.

3) حجم يك تنه مكعب مستطيل : V=L*b*a كه a,b,L    به ترتيب طول , پهنا و ضخامت تنه است .

4) حجم تنه پ? : حجم تنه مكعب با لبه هاي پخ برابر حجم تنه متوازي السطوح در ضريبي كمتر از 1 مي باشد . اين ضريب بين 8/0 و9/0 بسته به ميزان نامنظمي تنه متغير است .

5) حجم تنه مكعب مربع : V=b2*L  

6)حجم تنه مكعي نا منظم : V=(B+b)*L/2

7)حجم تنه از راه وزن مخصوص : V=P/d  كه P وزن و d چگالي آن است .

مراجعه شود به جدول چگاليها

 


مطالب مشابه :


طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

و به آنها قطعه‌های مربع شکل یا کاغذ را که مي‌توان با آن‌ها مکعب ساخت، به آن
طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

و به آنها قطعه‌های مربع شکل یا کاغذ را که مي‌توان با آن‌ها مکعب ساخت، به آن
طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

· قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی باشد، نمی توان با آن مکعب ساخت و این موارد
طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

· قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی نمی توان با آن مکعب ساخت و این موارد
ساختن یک جعبه

و به آنها قطعه‌های مربع شکل یا کاغذ را که مي‌توان با آن‌ها مکعب ساخت، به آن
طرح درس+ریاضی+هدیه+علوم+پنجم+همکاران

و به آنها قطعه‌های مربع شکل یا کاغذ را که مي‌توان با آن‌ها مکعب ساخت، به آن
برش درخت

صنعت چوب و کاغذ چهار گوش مي توان قاب و چهار چوب ساخت . گيري متر مربع است كه با m2 نشان
5روش خلاق برای اجرای فعالیت معرفی کتاب

برای اجرای برنامه ساخت دو ابزار ساده با کاغذ رنگی برای ساخت پازل 6 مکعب مربع به
برچسب :