برخی نکات و ضوابط شهرداری برای طراحی معماری


قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 مترقرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 مترقرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 مترطول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر5*2.5 متر حداقل فضای یک پارکینگ شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 مترحداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 مترعرض رمپ یک طرفه 3 متر و دو طرفه 6 مترعرض رمپ قوسی یک طرفه 3.65 متر و دو طرفه 7 مترشعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.شیب رمپ پارکینگ 15 درصدهر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ- 150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ - بیش از 200 متر دو پارکینگهمچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 مترحداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 مترحداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 مترحداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 مترحداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 مترحداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 مترارتفاع مفید خرپشته 2.20 مترارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی مترحداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.حداقل عرض حیاط خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متراحداث پیشآمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیشآمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 مترحداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 مترنورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.3 متر می باشد. * 4 متر و برای آشپزخانه 2 * ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 31.60*2 متر ابعاد مفید آسانسور حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر
دستورالعمل پارکینگ


سطح اشغال:
• بر اساس ضوابط شهر سازی و منطقه قرارگیری ملک حداکثر سطحی که در هر طبقه مجاز به پوشش
60%‐55% , است را سطح اشغال می گویند.% 100
• پارکینگ باید در سطح اشغال مجازایجاد گردد. فقط برای ایجاد پارکینگ مجوز 100 % سطح اشغال
برای طبقات زیر صفر صفر صادر می شود.
• در صورتیکه سطح اشغال هر طبقه بصورت کامل زیر بنا نرود می توان باقیمانده سطح اشغال را به پار
کینگ اختصاص داد.
مثال: زمین به مساحت 250 متر مربع با ضابطه 60 % سطح اشغال در نظر می گیریم:
سطح اشعال مجاز : 150 متر مربع
چنانچه 118 متر مربع در همکف زیر بنا داشته باشیم 32 متر مربع باقیمانده را می توان بعنوان پارکینگ با سقف
سبک ایجاد کنیم.
ضوابط شهر سازی پارکینگ
ساختمانهای مسکونی:
تعداد واحد تعداد پارکینگ
یک واحد معاف
16m2(3.3* دو واحد ( 5
m سه واحد 232
32m چهار واحد 2
m 75 چهار واحد اول 50 و واحد پنجم 225 m پنج واحد 2
(n‐2)*25m2 n واحد
ساختمانهای تجاری:
3/1 سطح کل زیر بنا بجز طبقات پارکینگ و تاسیسات در صورتیکه هرباب مغازه مساحتی بیش از 48 مترمربع داشته باشد.در غیر اینصورت
بازاء هر باب مغازه 16 متر مربع پارکینگ نیاز است.
ساختمانهای تجاری و مسکونی( مختلط):
پارکینگ هر کاربری از ضوابط مربوطه محاسبه و طراحی و احداث می گردد. لیکن پارکینگ تجارتی مستقل از مسکونی احداث می گردد.
هتل آپارتمانها: در صورت دارا بودن مجوز
5/1 سطح کل زیر بنا بجز طبقات پارکینگ و تاسیسات
ساختمانهای بهداشتی- اداری- آموزشی:
3/1 سطح زیر بنا در مورد کاربری آموزشی با سطح اشغال 35 % میتوان از 15 % فضای باز برای پارکینگ منظور نمود.
ساختمانهای ترمینال، انباروصنعتی:
هر 120 متر مربع سطح اشغال 35 متر مربع پارکینگ
کاربری ورزشی:
پارکینگ مورد نیاز مجموعه های ورزشی اعم از استخر، سونا و سالنهای ورزشی که دارای مجوز بهره برداری از مراجع ذیصلاح بوده و
مساحت مجموعه اعم از سرپوشیده و روبازمحاسبه می گردد. ¼ جهت استفاده عموم احداث می گردد
نکته:جهت تاسیسات ورزشی که در مجموعه مسکونی احداث می شود و درب مستقل نداشته باشد نیازی به محاسبه پارکینگ نمی باشد.
: تذکر 1
در مورد ساختمانهای مسکونی در صورتیکه تعداد واحد های احداثی مغایر و بیشتر از مجوز صادره باشد(حداکثر 2 برابر تعداد واحد مجاز)
تامین پارکینگ به تعداد کل واحدها الزامی است.
: تذکر 2
ملاک محاسبه جریمه پارکینگ 16 متر مربعی 25 مترمربع می باشد.
ضوابط خاص پارکینگ
تذکر:
برای ساختمانهای تجاری، اداری و یا تجاری –مسکونی که به لحاظ ترافیکی احداث آنها بر شبکه های ترافیکی تاثیر گذار است علاوه بر
ضوابط شهرسازی پارکینگ ضوابط خاص پارکینگ به لحاظ ترافیکی و اثرات آن بر شبکه های اطراف باید مد نظر قرار گیرد. لذا قبل از
طراحی ساختمان و انجام مراحل مختلف صدور پروانه باید هماهنگی لازم با سازمان حمل و نقل و ترافیک و اخذ ضوابط مربوطه صورت
پذیرد.
ضوابط شهر سازی عدم ساخت پارکینگ
45 وبیشتر m • واقع شدن در بر شریانهای اصلی با عرض
• واقع شدن در بر کوچه های با عرض کم ( 2.5 متر و کمتر)
• واقع شدن در بر معابر با شیب زیاد
• وجود درختان کهنسال در محل درب ورودی پارکینگ
• قرار گیری در حریم 100 متری تقاطع خیابانهای دارای عرض 20 مترو بیشتر
• قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن
نکته: قرار گیری درب ورودی پارکینگ در محل پخ ساختمان مجاز نیست.
ضوابط شهر سازی عدم ساخت پارکینگ
45 وبیشتر m • واقع شدن در بر شریانهای اصلی با عرض
• واقع شدن در بر کوچه های با عرض کم ( 2.5 متر و کمتر)
• واقع شدن در بر معابر با شیب زیاد
• وجود درختان کهنسال در محل درب ورودی پارکینگ
• قرار گیری در حریم 100 متری تقاطع خیابانهای دارای عرض 20 مترو بیشتر
• قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن
نکته: قرار گیری درب ورودی پارکینگ در محل پخ ساختمان مجاز نیست.
ملاحظات ترافیکی پارکینگها
بشرح ذیل عمل می کنیم: (A) • پس از محاسبه سطح مورد نیاز پارکینگ بر اساس ضوابط شهر سازی
تعداد فضای پارک مورد نیاز است. n که در این رابطه A/25=n -1
-2 بررسی نقشه پارکینگ(قبل از صدور پروانه ساختمانی) یا وضع موجود بنای احداثی( زمان درخواست پایانکار)
باشد پارکینگ به لحاظ کارشناس ترافیک تائید می شود n -3 در صورتیکه چیدمان فرضی وسائل نقلیه بصورت مستقل برابر
لیکن از نظر شهرداری دو حالت بررسی می شود:
یا بشتر ازآن باشد پارکینگ ارائه شده به تائید نهائی می رسد. A -1-3 اگر سطح پارکینگ برابر •
باشد مشمول جریمه کسری پارکینگ شده و بشرح ذیل محاسبه می گردد: B و برابر A -2-3 اگر سطح پارکینگ کمتر از •
(C) مقدار جریمه B
25m2 B≤25m2
50m2 25 75m2 50 اظهار نظرات ذیل صورت می گیرد: n • در صورت عدم تامین ملاحظات ترافیکی یعنی تعداد چیدمان کمتر از
کاهش تعداد واحد ها


مطالب مشابه :


استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري

عرض آن مانند عرض پله برقي بوده و تحت ضوابط زواياي شيب 8-5 درجه و حداكثرسرعت مجاز 9/0 متر بر ثانيه است و در زاويه هاي 12-8 درجه سرعت مجاز 75/0 متر بر ثانيه
استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری

مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری. .... لذا طراحی مجتمع تجاری در سایت ضمن پاسخگوی به نیاز مردم منطقه، سبب ارتقاء کارکرد محدوده نیز می
استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی

25 سپتامبر 2012 ... استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی. یک مرکز شهری موفق باید کانون معاشرت و تعاملات اجتماعی، تجارت و همچنین فعالیت*های فرهنگی باشد، نه صرفا
برخی نکات و ضوابط شهرداری برای طراحی معماری

پارکینگ هر کاربری از ضوابط مربوطه محاسبه و طراحی و احداث می گردد. ... برای ساختمانهای تجاری، اداری و یا تجاری –مسکونی که به لحاظ ترافیکی احداث آنها بر شبکه
استانداردهای طراحی هنرستان

معماری - استانداردهای طراحی هنرستان - مطالبی جالب در مورد معماری - معماری. ... در نتيجه ورودي بايد خوانا و شاخص طراحي شود. ..... ضوابط استانداردها مجتمع تجاری.
مقررات مربوط به عملکرد های تجاری

32) در مجتمع های تجاری باز از هر دو واحد تجاری احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است. .... ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی : ورودیها:.
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها

الف) ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی .... اداری، عمومی سینماها، سالنهای اجتماعات مراقبتی، درمانی، اقامتی عمومی، مجتمع های تجاری و اماکن پرمخاطره ضروری است.
معرفی مجتمع تجاری الماس شرق

مهرازان - معماری - طراحی شهری - معرفی مجتمع تجاری الماس شرق - معماری - شهرسازی - طراحی ... طراحی و اصول و ضوابط ویلا و مسکونی · طراحی و اصول و ضوابط پارک + عکس
نکاتی درباره طراحی هتل

معماری - نکاتی درباره طراحی هتل - اصلی ترین عاملی که بر معماری تاثیر گذاشته و به آن جهت میدهد مردمی ... ضوابط و معیارهای طراحی هتل ..... ضوابط طراحی مجتمع تجاری.
طرح پیشنهادی پژوهش (پایان نامه کارشناسی ارشد): طراحی مجتمع تجاری برمحوریت کاربرد مفهوم سرزندگی

عنوان تحقيق به فارسي : طراحی مجتمع تجاری برمحوریت کاربرد مفهوم سرزندگی ) نمونه .... در مورد اطلاعات اقلیمی و همچنین استانداردها و ضوابط طراحی می توان از جدول،
برچسب :