مبايعه نامـه اتومبيل یا قولنامه خرید و فروش

بسمه تعالي

مبايعه نامـه اتومبيل

يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ

اي كسانيكه ايمان آورده ايد به عهد و پيمانهايتان وفا كنيد.

تاريخ تنظيم:  

 مادة1:طرفين معامله

1-1 :فروشنده:           فرزند:           داراي شناسنامه شماره:                 صادره از ساكن  نشانـي:                                                                                                      تلفن:

2-1:خريدار:             فرزند:         داراي شناسنامه شماره:         صادره از: ساكن  نشانـي:                                                                                                    تلفن:

مادة2:مورد معامله ومشخصات آن:    

     مورد معامله ومشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريداررسانده وموردقبول وتأييد خريدارميباشدعبارتست از يكدستگاه:                        سيستم :                           مدل :                    رنگ :                     شماره موتور :                          شماره شاسي :                                      شماره موقت / شهرباني :                     داراي يك جلدسندمالكيت به شمارة                  وبه شمارةثبت                      صادره از :                    اداره راهنمائي و رانندگي :         

كه مورد معامله  را فروشنده برؤيت خريداررسانيده است وخريدارازكميت وكيفيت ارزش آن  اطلاع كامل حاصل نموده وموردقبول خريدارمي باشد.

مادة3:قيمت كل مورد معامله:

     قيمت موردمعامله مبلغ:                                 ريال معادل                         تومان  وجه رايج مورد توافق متعاملين قرارگرفت وبترتيب زيرازسوي خريداربه فروشنده پرداخت مي گردد:

      1-3: مبلغ :                   ربال(                        تومان)بعنوان قسمتي ازثمن معامله نقداً طي             فقره چك بانكي ومسافرتي ازسوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرارنمود.

     2-3: مبلغ :                      ربال(                    تومان)  همزمان باتحويل مبيع وبه تصرف  مشتري دادن آن درمورخة  

      3-3: مبلغ:                  ريال(                  تومان)  درتاريخ                        همزمان باتنظيم سندرسمي انتقال ودراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة شمارة :.                        شهرستان

تبصرة:عدم پرداخت مبلغ مندرج دربند1-3 اين مبايعه نامه ازسوي خريداربه هرعلت موجب منفسخ شدن وبي اعتباري معامله گرديده وباانفساخ معامله،فروشنده مجازاست موردمعامله رابه هرشخص ديگري واگذارنمايد ودراين موردنيازبه اخذهيچگونه مجوزديگري نمي باشد.

مادة 4:شروط معامله:

     1-4: تاريخ تحويل مبيع مورخة                          تعيين مي شودكه همزمان با تحويل مبيع مبلغ مندرج دربند2-3 درحق فروشنده تأديه مي گردد.

     2-4: تاريخ تنظيم سندرسمي انتقال اتومبيل مورخة                      مي باشدكه طرفين ملزم بحضور دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:                    شهرستان            براي  انجام كلية تعهدات مندرج درمبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل وانتقال مي باشند.

     3-4: فروشنده مكلف است قبل ازتاريخ تنظيم سندرسمي ،كليةاسنادومدارك لازم  اعم ازمفاصاحساب هاي مالياتي نقل وانتقال وعدم خلاف وراتهيه وبه دفترخانة فوق الذكرتسليم نمايد.بطوريكه درروزتنظيم سندرسمي هيچگونه مانعي براي تنظيم سندموجودنباشد.

    4-4 : حضورفروشنده بدون همراه داشتن اسنادومدارك لازم وحضورخريداربدون همراه داشتن باقيماندة ثمن معامله (بصورت چك نضميني ياوجه نقد)درحكم عدم حضوراست و ملاك عدم حضوردردفترخانه ،گواهي صادره ازدفترخانة مذكورمي باشد.

    5-4: درصورت عدم تحويل مورد معامله درتاريخ مذكور،فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ                       ريال(        )بعنوان جبران خسارت  تأخير درتحويل مبيع درحق خريدارخواهدبود.

 6-4: هرگاه خريداردرموعدمقرر دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:               شهرستان         حاضر شده ونسبت به تنظيم سندرسمي معامله اقدام نكند،اين مبايعه نامه بخودي خودفسخ ومعامله فاقد اعتباربوده وفروشنده مي تواندبابت تخلف ازانجام تعهدخريدار،مبلغ                ريال (                             تومان )ازپيش پرداخت راكسرنموده وباقيمانده رابه وي مستردنمايد.

    7-4: هرگاه فروشنده درموعدمقرر دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:                      شهرستان  حااضرنشده ونسبت به تنظيم سندرسمي معامله اقدام نكند، اگرچه اين عمل باركان معامله خللي واردنمي نمايد ودرهرصورت معامله معتبرمي باشد،خريدارمي تواند بامراجعـه به مقـامـات صـالحة قضـائي الـزام طـرف مستنـكف را ضمـن مطالبـة خسـارات وارده بحضور دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:            شهرستان                     وتنظيم سندرسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

     تبصره: چنانچه خريدارالزام فروشندة مستنكف راجهت حضوردردفترخانه وتنظيم سندرسمي ازمقامات قضائي مطالبه نمايد،فروشنده هيچگونه حق وادعائي نسبت به مابقي ثمن موردمعامله(مذكوردربند3-3)نخواهدداشت.

    8-4: خريدارحق داردموردمعامله راجزءً ياكلاً ولوبصورت صلح حقوق وياوكالت بغيرمنتقل نمايد كه دراينصورت وحسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند2-4)بنام منتقل اليه جديد انجام خواهد گرفت وتكاليف خريدارمذكوردراين مبايعه نامه نيزازحيث پرداخت الباقي ثمن معامله وحضوردردفترخانه برعهدة وي قرارخواهد گرفت.

    9-4: فروشنده اقرارنمود كه موردمعامله مشمول مصادرة اموال نبوده ودرتوقيف نمي باشدوموردرهن ووثيقةكسي نيست ومنافعي ازآن به هرشكلي  به ديگري واگذارنشده وممنوع المعامله نمي باشد.

   10-4: هرگاه بيع موردادعاي ديگري قرارگرفت ويابعداً اين ادعاحاصل شده وباثبات برسدبطوريكه عملاًنقل وانتقال تحقق پيدانكندوياسندتنظيمي ابطال گرددفروشنده مكلف است ثمن معامله رابه قيمت روز(ودرصورت لزوم باجلب نظركارشناس)به خريدارپرداخت نمايدوچنانكه دراين رمينه خسارتي هم متوجه خريدارشودبايداين خسارت رانيزجبران كند.

   11-4: متعـاملين براساس آيات شريفة‹‹ اًوفُوا بِالعقود ِ›› و ‹‹ اَلمُسلمؤنَ عِندَشُرُوُطِهِم ››متعهـدوملتـزم مي شوندنسبت به انجـام كليـة تعهـدات خودبشـرح اين مبـايعه نامـه وحضور دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:                  شهرستان                    وتنظيم وامضاء  سندرسمي موردمعامله اقدام نمايند.

    12-4: تأدية كليه  ماليات ها وعوارض اعم ازنقل وانتقال ،عوارض شهرداري،دارائي و كليه هزينه هاي بيمه ، شماره گذاري ماليات مشاغل وانت وبه عهدة فروشنده بوده وهزينه هاي نقل وانتقال دردفترخانه اعم ازحق الثبت وحق التحريروبهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه بعهدة طرفين مي باشد.

 13-4: با توجه به اينكه به موجب ضوابط جاري پلاك نصب شده در اتومبيل في الواقع به نام فروشنده مي باشد فلذا تا زمان تكميل مراحل نقل و انتقال دراداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسنادرسمي شمارة:           شهرستان            ،‌ پلاك منصوبه در اتومبيل در يد خريدار امانت مي باشد .

    اين مبايعه نامه باتوجه به مواد10و190وقانون مدني وبارعايت كلية شرايط ومقررات شرعي وقانوني معاملات دركمال صحت وسلامت ،باارادةشخصي باعلم وآگاهي ازكم وكيف موردمعامله واوضاع واحوال وزمان ومكان ونيزبرابري ارزش مبيع با ثمن وبارضايت كامل طرفين مبادرت بانجام معامله نموده وباقبول اسقاط كافة خيارات خصوصاً خيارغبن اگرچه افحش باشد،هيچيك ازطرفين حق فسخ آن رانداردوصيغة شرعي عقدبيع ايجاباً و قبولاًجاري شدونسبت به آنان و ورثه وقائم مقام قانوني لازم الاجراءبوده ونوسانات قيمتها هم هيچگونه تأثيري درمبايعه نامه ندارد.06.gif

 فروشنده:     

 خريدار:                                                

 شهود:      

                                                                                                                                       

 تصاویر زیباسازی نایت اسکین


مطالب مشابه :


فرم قولنامه ماشین

مورد معامله : یکدستگاه اتومبیل 8_طرفین ملزم به رعایت انجام تعهدات مفاد قولنامه می باشد.
مبايعه نامـه اتومبيل یا قولنامه خرید و فروش

مسجد امیر المومنین شهرستان چالدران - مبايعه نامـه اتومبيل یا قولنامه خرید و فروش - ثواب
روش قولنامه کردن ماشین

تجاری - روش قولنامه کردن ماشین - خرید و فروش اتومبیل ایرانی
دانلود بانک قرارداد،درخواست،قولنامه ماشین و خانه،ادارات و ...

نمونه قولنامه و قرارداد اجاره یک باب مغازه نمونه قولنامه فروش اتومبیل
قولنامه

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه
نحوه فک پلاک خودرو و نمونه دادخواست فک پلاک خودرو

چند روز پیش اتومبیل خود را به یک واسطه اما در خصوص شرط مدت در قولنامه و تعهد خریدارتان
سوالات حقوق جزای اختصاصی2

آقای الف از آقای ب که نمایشگاه اتومبیل دارد، در خواست را با تنظیم قولنامه به آقای ج
نحوه فک پلاک خودرو و نمونه دادخواست فک پلاک خودرو

چند روز پیش اتومبیل خود را به یک واسطه اما در خصوص شرط مدت در قولنامه و تعهد خریدارتان
نکات معامله اتومبیل

در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد
برچسب :