لیست عناوین دورس ؛ وضعیت منابع درسی ؛ برنامه امتحانات 87-88


  توجه ۱ قسمت هایی که امکان دیدن آنها یا دانلود آنها نیستید باید بر روی آن کلید راست کرده و گزینه save target As  را انتخاب کنید

توجه ۲برای دیدن برنامه امتحانات و لیست منابع و برنامه امتحانات حتما باید برنامه مناسب برای بازکردن فایل ها با پسوند pdf را در کامپیوتر خود نصب کرده باشید !!

صفحات در حال تکمیل می باشند !!!(به زودی همه لینک ها فعال می شوند)
 برای مشخص شدن نحوه طراحی سوالات امتحانات (تستی یا تشریحی) باید وضعیت منابع درسی ۸۸-۸۷ رو دانلود کنید . در قسمت آخر سمت چپ وضعیت منابع درسی، نحوه طراحی درس مربوطه نیز مشخص شده است

توجه:
1-  برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير قابل ارائه است. همچنين اين برنامه شامل كليه دانشجويان مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل، راديو تلويزيوني(آزمون محور)و آموزش مجازي نيز مي باشد.
2-  كليه كدهاي مندرج در ليست ارائه دروس و برنامه هاي امتحاني قابل استناد نمي باشد و كدها بر اساس سيستم جامع آموزشي جديد (گلستان) متعاقبا اعلام مي شود.
·    كارداني:
علوم انساني: ليست ارائه دروس     الهيات ومعارف اسلامي ·      تاريخ ·      تربيت بدني و علوم ورزشي ·       جغرافياي انساني·      جغرافياي طبيعي ·      حسابداري·       حقوق ·      روان شناسي ·      زبان و ادبيات فارسي ·      علوم اجتماعي ·      مديريت بازرگاني

 علوم پايه: ليست ارائه دروس ·          آمار ·          رياضي ·          زمين شناسي كاربردي·          زمين شناسي محض ·          زيست شناسي ·          شيمي·          علوم كامپيوتر ·          عمومي مهندسي ·          فيزيك ·          كامپيوتر (نرم افزار)

 

تذكر: وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات دوره كارداني مطابق دوره كارشناسي مي باشد.

 ·    كارشناسي (سنتي) :

علوم انساني: عناوين رشته هاي داير

، ليست ارائه دروس   ليست ارائه دروس رشته  برنامه ريزي و رفاه اجتماعي
ليست ارائه دروس رشته  تاريخ (گرايش آزاد)
ليست ارائه دروس رشته  تربيت بدني و علوم ورزشي (مخصوص وروديهاي قبل از 85)
ليست ارائه دروس رشته  تربيت بدني و علوم ورزشي (وروديهاي 86-85 و بعد )
ليست ارائه دروس رشته  جغرافيا و برنامه ريزي شهري
ليست ارائه دروس رشته  جغرافياي انساني     ليست ارائه دروس رشته  جغرافياي طبيعي
ليست ارائه دروس رشته  حسابداري     ليست ارائه دروس رشته  حقوق
ليست ارائه دروس رشته  روانشناسي (گرايش روانشناسي عمومي)
ليست ارائه دروس رشته  زبان و ادبيات عربي    ليست ارائه دروس رشته  زبان وادبيات انگليسي 
ليست ارائه دروس رشته  زبان وادبيات فارسي (محض)    ليست ارائه دروس رشته  صنايع دستي
ليست ارائه دروس رشته  صنايع دستي (مخصوص وروديهاي 88-87 )
ليست ارائه دروس رشته  طراحي پارچه
ليست ارائه دروس رشته  علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)
ليست ارائه دروس رشته  علوم اجتماعي (گرايش تعاون و رفاه اجتماعي )
ليست ارائه دروس رشته  علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد نظري)
ليست ارائه دروس رشته  علوم تربيتي (پيش دبستاني و دبستاني)
ليست ارائه دروس رشته  علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي)
ليست ارائه دروس رشته  علوم سياسي
ليست ارائه دروس رشته  كارداني كتابداري(مخصوص وروديهاي نيمسال اول 79-78 به بعد) 
ليست ارائه دروس رشته  كارشناسي كتابداري  ليست ارائه دروس رشته  مترجمي زبان انگليسي
ليست ارائه دروس رشته  مددكاري اجتماعي      ليست ارائه دروس رشته  مديريت بازرگاني
ليست ارائه دروس رشته  مديريت جهانگردي  ليست ارائه دروس رشته  مديريت دولتي   
  ليست ارائه دروس رشته  مديريت صنعتي    ليست ارائه دروس رشته  هنر اسلامي- گرايش نگارگري

، وضعيت منابع درسي وضعيت منابع درسي رشته  ادبيات عرب
وضعيت منابع درسي رشته  برنامه ريزي و رفاه اجتماعي
وضعيت منابع درسي رشته  كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي
وضعيت منابع درسي رشته ادبيات فارسي وضعيت منابع درسي رشته تاريخ (گرايش آزاد) 
 وضعيت منابع درسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
وضعيت منابع درسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مخصوص وروديهاي 86-85 وبه بعد خواهران – برادران                
وضعيت منابع درسي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري
وضعيت منابع درسي رشته جغرافياي انساني  وضعيت منابع درسي رشته جغرافياي طبيعي
وضعيت منابع درسي رشته جهانگردي   وضعيت منابع درسي رشته حسابداري
وضعيت منابع درسي رشته حقوق    وضعيت منابع درسي رشته دروس عمومي
وضعيت منابع درسي رشته روانشناسي (گرايش روانشناسي عمومي)
وضعيت منابع درسي رشته صنايع دستي
وضعيت منابع درسي رشته صنايع دستي (مخصوص وروديهاي 88-87 )
وضعيت منابع درسي رشته طراحي پارچه
وضعيت منابع درسي رشته علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي)
وضعيت منابع درسي رشته علوم اجتماعي (گرايش تعاون و رفاه اجتماعي)
وضعيت منابع درسي رشته علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد نظري)
وضعيت منابع درسي رشته علوم تربيتي(پيش دبستاني و دبستاني)
وضعيت منابع درسي رشته علوم تربيتي(مديريت و برنامه ريزي آموزشي)
وضعيت منابع درسي رشته علوم سياسي
وضعيت منابع درسي رشته كارداني كتابداري  وضعيت منابع درسي رشته كارشناسي كتابداريوضعيت منابع درسي رشته مترجمي زبان انگليسي  وضعيت منابع درسي رشته مددكاري اجتماعي
وضعيت منابع درسي رشته مديريت بازرگاني وضعيت منابع درسي رشته مديريت دولتي
وضعيت منابع درسي رشته مديريت صنعتي وضعيت منابع درسي رشته هنراسلامي (نگارگري)

 برنامه امتحانات
  برنامه امتحانات كارشناسي (سنتي) علوم انساني بخش اول  
(حسابداري،مديريت دولتي، مديريت بازرگاني،مديريت صنعتي،مديريت جهانگردي، علوم اقتصادي، كارداني كتابداري)
برنامه امتحانات كارشناسي (سنتي) علوم انساني بخش دوم 
( كارشناسي كتابداري، تربيت بدني، مترجمي زبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، روانشناسي، علوم تربيتي مديريت برنامه ريزي و پيش دبستاني و دبستاني)
برنامه امتحانات كارشناسي (سنتي) علوم انساني بخش سوم 
(زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب،علوم اجتماعي«تعاون،پ‍ژوهشگري، مددكاري، برنامه ريزي و رفاه» حقوق، صنايع دستي، هنر اسلامي، طراحي پارچه، جغرافيا« روستايي، شهري، اقليمي» تاريخ و علوم سياسي )

علوم پايه: عناوين رشته هاي داير،

 ليست ارائه دروس، 
 برنامه 9 ترمه رشته آمار
برنامه 9 ترمه رشته رياضي (گرايش كاربردي)
برنامه 9 ترمه رشته رياضي (گرايش محض)
برنامه 9 ترمه رشته زمين شناسي (محض)
برنامه 9 ترمه رشته زمين شناسي كاربردي
برنامه 9 ترمه رشته زيست شناسي (علوم گياهي)
برنامه 9 ترمه رشته زيست شناسي (گرايش عمومي)
برنامه 9 ترمه رشته شيمي (گرايش كاربري)
برنامه 9 ترمه رشته شيمي (گرايش محض)
برنامه 9 ترمه رشته علوم كامپيوتر
برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش اتمي)
برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش حالت جامد)
برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش هسته اي)

 وضعيت منابع درسي
وضعيت منابع رشته  آمار
وضعيت منابع رشته  شيمي (گرايش كاربردي)
وضعيت منابع رشته  شيمي (گرايش محض)
وضعيت منابع رشته  مهندسي صنايع
وضعيت منابع رشته  رياضي (گرايش كاربردي)
وضعيت منابع رشته  رياضي (گرايش محض)
وضعيت منابع رشته  زمين شناسي (گرايش محض)
وضعيت منابع رشته  زمين شناسي كاربردي
وضعيت منابع رشته  زيست شناسي (گرايش علوم گياهي)
وضعيت منابع رشته  زيست شناسي(گرايش عمومي)
وضعيت منابع رشته  علوم كامپيوتر
وضعيت منابع رشته  فيزيك (گرايش اتمي)
وضعيت منابع رشته  فيزيك (گرايش حالت جامد)
وضعيت منابع رشته  فيزيك (گرايش هسته اي)

 
برنامه امتحانات 
برنامه امتحانات كارشناسي (سنتي) علوم پايه بخش اول  (آمار،رياضي محض،‌رياضي كاربردي، شيمي كاربردي، شيمي محض،فيزيك اتمي و مولكولي)
برنامه امتحانات كارشناسي (سنتي) علوم پايه بخش دوم (فيزيك جامد،فيزيك هسته اي، زيست شناسي عمومي، زيست شناسي علوم گياهي، زمين شناسي كاربردي، زمين شناسي محض)

فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير،

ليست ارائه دروس،
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي صنايع (وروديهاي قبل از سال تحصيلي87-86 )
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي فناوري اطلاعات
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار)
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)
     برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري

 وضعيت منابع درسي 
وضعيت منابع رشته  مهندسي فناوري اطلاعات
وضعيت منابع رشته  مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)
وضعيت منابع رشته  مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)
وضعيت منابع رشته  مهندسي معماري

برنامه امتحانات 

    كارشناسي (تجميع) :

علوم انساني: عناوين رشته هاي داير
، ليست ارائه دروس، 
  رشته زبان و ادبيات فارسي 
  رشته هاي علوم اقتصادي : (علوم اقتصادي (گرايش نظري)، مديريت دولتي، حسابداري، مديريت بازرگاني، مديريت جهانگردي، مديريت صنعتي)
  رشته هاي علوم تربيتي: (مشاوره و راهنمايي، پيش دبستاني و دبستاني، مديريت و برنامه ريزي، روانشناسي)
    رشته الهيات و معارف اسلامي :( فقه و مباني حقوق اسلامي(جدول تطبيق) ،فقه و مباني حقوق اسلامي ، اديان و عرفان اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، علوم قرآن و حديث، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي


 وضعيت منابع درسي
و برنامه امتحانات

فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس ، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات

 

·    كارشناسي ارشد:

علوم انساني: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات

علوم پايه: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات

فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات

 

·    دكتري:

علوم انساني: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات

علوم پايه و فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات


مطالب مشابه :


دانشگاه پیام نور شبستر+سیستم گلستان+ فرمانداری شبستر+پیام نور تبریز+پورتال دانشگاه پیام نور+پیام نور

روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر - دانشگاه پیام نور شبستر+سیستم گلستان + فرمانداری شبستر+پیام نور تبریز+پورتال دانشگاه پیام نور+پیام نور - تحقق
ورود به سيستم سامانه جامع گلستان پيام نور www.reg.pnu.ac.ir

تايپ20,دانلود مقاله,تحقيق,نمونه سوال - ورود به سيستم سامانه جامع گلستان پيام نور www.reg.pnu.ac.ir ... كارت ورود به جلسه استخدام دانشگاه علوم پزشكي تبريز
آموزش مشاهده نمرات "میـــان تــرم" در سیستم گلستان دانشگاه پیام نور

بعد از ورود به سیستم گلستان(http://reg.pnu.ac.ir) مي تونيد چگونگي ورود به ... راهنماي جامع تصويري ورود به سيستم گلستان دانشگاه پيام نور(سيستم اطلاعات
طریقه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی دانشگاه پیام نور

این کارت که بیشتر شبیه برگه می باشد تاریخ ، ساعت و نام دروس امتحانی مربوط به هر دانشجو در آن دیده می شود. برای مشاهده کارت آزمون ورود به جلسه به سیستم گلستان
برنامه ی کلاسی دانشگاه پیام نور واحد اهر

8 مارس 2013 ... پورتال دانشگاه پیام نور · دانشگاه آزاد واحد اهر · دانشگاه پیام نور تبریز · سیستم جامع گلستان · سیستم اطلاع رسانی و ثبت نام دانشگاه آزاد اهر
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور - سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها ... http://www.pnu.tabriz.ac.ir/ .... دانشگاه جامع پیام نورسیستان و بلوچستان.
لیست عناوین دورس ؛ وضعیت منابع درسی ؛ برنامه امتحانات 87-88

16 ا کتبر 2008 ... 2- كليه كدهاي مندرج در ليست ارائه دروس و برنامه هاي امتحاني قابل استناد نمي باشد و كدها بر اساس سيستم جامع آموزشي جديد (گلستان) متعاقبا اعلام مي
مشکل باز نشدن سیستم گلستان در اینترنت اکسپلرور 10 ( ویندوز 8)

13 ژانويه 2013 ... همونطور که میدونید در ویندوز 8 هنگام رفتن به سیستم جامع گلستان (سیستم دانشگاه های پیام نور) با مرورگر (اینترنت اکسپلرور 10 ) ارور میده.
دانلود كتاب الكترونيكي قرآن مجيد با ترجمه فارسي وانگليسي

10 جولای 2014 ... ... با ترجمه فارسي وانگليسي - ینگی اسپیران سفیدان جدید بخش مرکزی تبریز - دهستان ... منبع :سايت جامع رمضان ... سیستم جامع گلستان پیام نور.
علت های دیر بالا آمدن ویندوز

سیستم جامع گلستان ... دانشکده فنی و حرفه ای پسران تبریز ... ویروسی شدن ویندوز : در صورتی که سیستم شما ویروسی شده باشد باید یک آنتی ویروس نصب ... باید بروز رسانی شود) و سیستم خود را ویروس کشی و پس از آن یک ویندوز جدید نصب کنید .
برچسب :