شعر ایمنی

 

از اصـــول ايــمني گويـم تـورا اي باهنـر                    تا كه عمر تو شود شيرين همانند شكر

گر شدي مشغول كاري زين عمل غافل مشو           بايد ابـزاري منـاسب را بگـيري در نظر

چون محيط كار خود را نامناسب ديده اي                 زود اقـدامي بكـن زان پيـش كه بيني ضـرر

 ايمني را كن بپـا بـا سر پرست قسمتـت                كن هماهنگي تو با او ، باشد اين خود يك هنر

هر موادرا كه ديدي دست خود در آن نكن                 شايد آن سوزند ه باشد ،مي زند بر تو شرر

گربخواهي بر سركارت روي بي گفـتگو                     يـك كلاه ايمني بـايد تو بـگذاري به سـر

قابـل تعويـض باشد عينكت گرشد خـراب                 چشم ،تعويضي نباشد گويمت هان اي پسر

كار سنگين ميكني ،پس دستكش در دست كن         تا بماند در سلامت اين دودست پر گهر

ماسك بايد استفاده در محيط پر ز گاز                       تا نگردد تكه پاره قلب واحشاءوجگر

داربستي كن بپا در ارتفاع امـا بــدان                        يك كمر بند نجات اي جان بزار دور كمر

كفش تو بايد كه باشد ايمني در هر زمان                گر بخواهي اين دو پا باشد كه دور از هر خطر

 

 <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


مطالب مشابه :


شعری بسیار جالب در مورد کار در صنایع نفت و گاز با نگاهی به ایمنی

من در مورد نویسنده این شعر تحقیق کردم ولی متاسفانه نتوانستم نویسنده ان را بیابم که از آن
شعر بهداشت محیطی

شعر بهداشت محیطی محلی برای تبادل نظر در مورد مباحث بهداشت محیط کار و رفتار
شعرهای بهداشت

بهداشت محیط خلق ایران شعر کودکانه در مورد نظافت و بهداشت فردي صحبت
تصفیه آب

بهداشت محیط آزمایشات زیادی در مورد تاثیر حرارت بر عمل و اما شعر بهداشت محیط
آب در طبیعت

اكنون در جهان بيش از 500كيلومتر مكعب آب در رابطه با صنعت مورد استفاده و اما شعر بهداشت محیط
حقایقی در مورد آزمایش آبهای معدنی در شرکت نفت (غیر کارشناسی بودن صورتجلسه مذکور)

محیط زیست و بهداشت های مهم در بحث کیفیت آب در مورد آن سنجیده شود و یا حداقل شعر زلال. rss
مقاله در مورد رابطه بهداشت حرفه ای و نانو تکنولوژی

مقاله در مورد رابطه بهداشت حرفه ای و نانو وبلاگ بهداشت محیط
شعر ایمنی

بازرسین ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ابـزاري منـاسب را بگـيري در است مورد قبول
برچسب :