تعبیر خواب تخم مرغ

ابن سیرین می گوید :  تعبیر خواب  تخم مرغ قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 . اگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد . اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند . اگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند پوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می گذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد . کرمانی می گوید : اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به کودکان قران می اموزد ببیند صاحب فرزندی می شود . اگر ببیند تخم را شکست دوشیزگی و بکارت دختری را بر می دارد و اگر ببیند نتوانست تخم مرغ را بشکند نمی تواند بکارت را بردارد و اگر ببیند تخم زیادی دارد به اندازه انها فرزند پیدا می کند و تخم اردک فرزند فقیر است و دیدن تخم گنجشک در خواب شادمانی است و تعبیر تخم سایر پرندگان در جای خود ذکر می شود . حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر خواب تخم پرندگان ابی بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن . لوک اویتنهاو می گوید : تخم مرغ گرفتن آن : سود پختن آن : بدگویی خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید تخم پرندگان دیگر : آمرزش خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی دیدن آن : دعوا تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد تخم مرغ گندیده : موانع شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی   1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . این تعبیر خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است . 2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند . 3ـ دیدن تخم مرغ هایی كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می كند . 4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است . 5ـ دیدن یك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است . 6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است كه جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد . 7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در كار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت.


مطالب مشابه :


خريد

تعبیر خواب است که در آينده نزديک انجام مي دهيد اما خريد چيزهايي مثل ملک ، خانه و فرش خوب
تعبیر خواب 2

خواب از شما تعبیر خواب از ما 2. با توجه به اینکه هنوز از رکود تورمی خارج نشده ایم و خریدن خانه
سه گاو خریدم که یکی از آن ها آبستن بود

تعبیر خواب خواب دیدم در حضور اعضای خانواده در روستایی که فکر میکردم خانه ما در خریدن. پی
تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب

تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب. و اگر ببیند از خانه او جگرها را بیرون می بردند و اتش جگرها را
تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ بدگویی خریدن های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند . 3ـ
تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و
تعبیر خواب

در بیان تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام دیدن آراستن خانه به فرش های دیدن خریدن
تعبیر خواب شما

آیدین گونش : روشن مثل آفتاب - تعبیر خواب ش تعبیر خواب
تعبیر خواب کفش

برای شما در این پست تعبیر خواب کفش و به خانه می خریدن کفشهای نو در خواب
تعبير خواب ابن شيرين با تمجید نظر وافاضات

آشپز خانه : واگر پسر در خواب ببیند خریدن گوشواره است . تعبیر برنج دانه بلند خود کشی است .
برچسب :