گروههاي ممتاز

گروههاي ممتاز:

 

-همكاران شاغل در آموزش و پرورش مي‌توانند با عنايت به طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و طرح طبقه‌بندي مشاغل تخصصي و تحقيقي براي اخذ گروههاي 16-15-14-13-12 تحت عنوان گروههاي ممتاز براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح ذيل اقدام نمايند:

طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان:

مدارك لازم:

الف) تصوير دوره‌هاي كارآموزي طي شده

ب) تصوير تقديرنامه‌هاي صادره

ج) تصوير امتياز نامه‌هاي آثار و تأليفات و وسايل كمك آموزشي

د) تصوير ابلاغ رايانه‌اي 6 ساعت تدريس موظف براي مديران و معاونين واحدهاي آموزشي

ه) تصوير ابلاغ شركت در شوراها و كميته‌هاي مصوب آموزش و پرورش

و) تصوير گواهي حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ تحميلي

ز)گواهي تدريس موظف در مراكز تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي

ح) تصوير ارزشيابي سه سال آخر

ط) اصل فرم 128 (تعجيل در گروه)

ي) فرم 502 جامع و كامل

ك) جدول امتيازبندي گروههاي ممتاز

تذكر: كليه مدارك الزاماً ممهور به مهر برابر اصل گردد.

شرايط:

1-‌براي اخذ گروه 12 براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم (آخرين گروه دارندگان مدرك كارداني مشاغل آموزشي)

الف) داشتن 25 سال تمام سابقه خدمت

ب) داشتن 2 سال توقف مدرك تحصيلي (از تاريخ اخذ مدرك)

ج) كسب حداقل 70 امتياز از عوامل مورد نظر در فرم ارزشيابي ارتقاء گروه ممتاز مشمولان طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان

2-شرايط لازم براي برخورداري از گروههاي ممتاز 16-15-14-13-12 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس،
فوق ليسانس و دكتري

 

 

 


 

رديف

مدرك

گروه

12

13

14

15

16

1

ليسانس

سوابق تجربي

16

20

24

-

-

توقف با مدرك (به سال)

2

3

4

-

-

ميزان امتياز

70

90

115

-

-

2

فوق‌ليسانس

سوابق تجربي

-

16

20

24

-

توقف با مدرك (به سال)

-

3

4

5

-

ميزان امتياز

-

70

90

115

-

3

دكتري

سوابق تجربي

-

-

16

20

24

توقف با مدرك (به سال)

-

-

4

5

6

ميزان امتياز

-

-

70

90

115

تذكر 1 :داشتن نصف تجربه آموزشي مربوط براي مشمولان گروههاي ممتاز 12 الي 16 براي دارندگان مدرك تحصيلي
فوق ديپلم و ليسانس و بالاتر الزامي است.

تذكر 2: مدّت توقف براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري در ارزيابي ارتقاء گروه ممتاز مشمولان
طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي ليسانس و اعمال آن در حكم كارگزيني مورد محاسبه
قرار مي‌گيرد.

نحوه‌ي اجرا:

-گروههاي ممتاز از بدو تشكيل پرونده تا بررسي و سپس صدور مجوز داراي اهميت ويژه‌اي است كه در همه حالات بايستي با دقت عمل بالا صورت پذيرد تا دو مسئله : الف) حفظ بيت‌المال ب) حفظ حقوق كاركنان به خوبي تحقق يابد. مقتضي است پس از هماهنگي و تعامل با ذينفع و تشكيل پرونده گروههاي ممتاز براي هر فرد، توسط مسؤول محترم گروههاي ممتاز مورد بررسي دقيق قرار گيرد و در صورت احراز شرايط توسط كميسيون گروههاي ممتاز مورد تاييد قرار گرفته سپس مجوز صدور حكم ارتقاء گروه ممتاز صادر مي‌گردد.

توجه:

1-صرفاً جهت گروههاي ممتاز از فرم 502 جامع و كامل استفاده گردد و از برگ دست‌نويس پرهيز گردد.

2-صدور حكم ارتقاء گروه قبل از صدور مجوز ارتقاء گروه توسط كميته گروههاي ممتاز صورت نگيرد.

نحوه‌ي امتيازدهي (طبق فرم ارزشيابي ارتقاء گروه):

بند 1: اشتغال تمام وقت در مشاغل آموزشي «مشمول طرح معلمان»

-با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس هر سال «2 امتياز»

-با مدرك ديپلم و فوق ديپلم هر سال «5/1 امتياز»

-با مدرك كمتر از ديپلم هر سال «5/0 امتياز»

-مأمور به تحصيل: در صورتي كه بدون تدريس باشد، فاقد امتياز بوده و جزو تجربه غير مربوط محاسبه مي‌گردد.

-خدمت آموزگار مأمور به تحصيل در صورتي كه در هفته «14» ساعت تدريس داشته باشد، تمام وقت محاسبه مي‌شود.

-خدمت دبير مأمور به تحصيل در صورتي كه در هفته «12» ساعت تدريس داشته باشد، تمام وقت محاسبه مي‌شود.

-اشتغال افراد مأمور به تحصيل كه در مشاغل دفتري و يا اداري طي شده باشد، فاقد امتياز مي‌باشد.

-داشتن ابلاغ جداگانه براي هر سال تدريس با ذكر ساعات تدريس براي كاركناني كه از مزاياي مأموريت به تحصيل بهره‌مند گرديده‌اند الزامي است.

-مدت دوران ماموريت آموزشي جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند
به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاء گروه قابل محاسبه مي‌باشد.

-اشتغال در مشاغل كارشناسي و با مدرك ليسانس هر سال داراي «1 امتياز» مي‌باشد.

-خدمت نيمه وقت بانوان تا تاريخ 18/1/64 كامل محاسبه مي‌گردد.

-خدمت نيمه وقت بانوان بعد از تاريخ 18/1/64 نصف محاسبه مي‌گردد.

-خدمت در نهادها و مشاغل، استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار كه به صورت مأمور انجام وظيفه نموده باشند، سوابق آموزشي محسوب و داراي امتياز است.

-خدمت نظام افسران وظيفه در صورتي كه دو سال تمام باشد. «2 امتياز»

-خدمت نظام افسران وظيفه در صورتي كه كمتر از دو سال باشد. «1 امتياز»

-هر 5 سال سابقه خدمت قابل قبول در سازمان آموزش و پرورش استثنايي از هر نظر (گروه، بازنشستگي، از كار افتادگي و وظيفه) به مدت 6 سال قابل محاسبه مي‌باشد.

-خدمت به صورت مازاد فاقد امتياز مي‌باشد ولي در تجربه غير مربوط قابل محاسبه مي‌باشد.

بند 2: به مدير يا معاون و يا سرپرست واحدهاي آموزشي با داشتن 6 ساعت تدريس موظف هفتگي هر سال «1 امتياز» تعلق مي‌گيرد.

توجه مهم : در صورت نداشتن ابلاغ براي هر سال، ارايه گواهي صادره از مديريت منطقه مربوطه براي امتياز كفايت مي‌‌نمايد.

بند 3 : طي دوره كارآموزي و يا تربيت معلم يك ساله

توجه‌: «ملاك تعيين امتياز تاريخ پايان دوره است و نه تاريخ صدور آن»

-قبل از 1/10/50 به ازاء هر دوره 6 امتياز «حداكثر 2 دوره» و «12 امتياز» به شرط وجود در بخشنامه 52/اد-62

-بعد از 1/10/50 تا 22/11/63 به ازاء هر دوره يا مجموع چند دوره حداقل «60» ساعته «3 امتياز»

توجه‌: هر دوره بيشتر از «6 امتياز» ندارد.

-يك دوره 120 ساعته «6 امتياز» و بيشتر از آن نيز «6 امتياز» و نمي‌توان با دوره‌هاي ديگر جمع كرد.

(غلط است) «مثال» 2/9 = 60 : 40+30+60+180+240

-قبل از استخدام فقط يك دوره داراي امتياز است.

-دوره‌هاي كارآموزي بعد از 22/11/63 هر 30 ساعت «1 امتياز»

-دوره‌هاي كمتر از 120 ساعت را مي‌توان جمع نمود.

- هر دوره حداكثر «5 امتياز» و دوره‌هاي بيش از 150 ساعت نيز «5 امتياز» دارد.

دوره‌هاي كمتر از 150 ساعت را مي‌توان جمع نمود.

مثال: «4 امتياز» 120=80+40 «4 امتياز» 125=45+40+40 «5 امتياز» 150=70+80

ساعات مازاد بر 150 ساعت را نمي‌توان با يكديگر و با ساير كارآموزي‌ها جمع كرد.

جهت اخذ گواهي ضمن خدمت براي دوره سپاه دانش تاييديه كارشناسي ضمن خدمت استانها الزامي است.

-حداكثر امتياز مربوط به دوره‌هاي آموزش معارف اسلامي 4 امتياز تعيين شده است. البته دوره كارآموزي الهيات و معارف اسلامي براي دبيران اين رشته حداكثر 10 امتياز منظور مي‌گردد.

دوره‌هاي خارج از كشور

1-با حكم ماموريت از دفتر روابط بين‌الملل باشد.

2-گواهي صادره توسط مراجع ذيصلاح ترجمه و تاييد شده باشد.

3-مدت ماموريت در فرم 502 تاييد شده باشد.

4-گواهي مورد نظر منجر به اخذ مدرك تحصيلي نشده باشد.

بند 4:

احراز خدمت آموزشي افراد در روستاها منوط به وجود ابلاغ تدريس و ذكر آن در فرم 502 است.

خدمت آموزشي در روستا هر سال «1 امتياز»

خدمت توأم در شهر و روستا اگر نصف در شهر و نصف در روستا باشد، امتياز روستا دارد.

روستا بودن تا قبل از تأسيس شهرداري مي‌باشد و در صورت نامشخص بودن از سازمان جغرافيايي كشور، بخشداري، فرمانداري استعلام شود.

بند 5:

كليه شهرستانها تا قبل از 1/10/50 داراي امتيازند.

شهرستانهاي «كرج، شميران، اصفهان، شيراز، رشت، مشهد، تبريز» بعد از 1/10/50 فاقد امتيازند.

مناطق جنوبي داراي امتياز است (مناطق 19، 18، 17، 16، 15)

بند 6: تقديرنامه

به مناسبت خدمات آموزشي

وزير و معاونين

مديران كل و معاونين

«مديران مناطق، آموزشكده‌ها، مراكز تربيت معلم»

قائم مقام وزير در انجمن اولياء

«4 امتياز»

«3 امتياز»

«1 امتياز»

«4 امتياز»

مهم: فقط عبارت «تقدير»، «تشكر و تقدير» و «لوح تقدير» داراي امتياز است و كلماتي نظير «سپاس، ارج، تشكر، امتنان و از اين قبيل» امتياز ندارد.

مهم: تقديرنامه‌هايي كه متن آنها فاقد تقدير مي باشد ولي در سر برگ آنها «تقديرنامه» ذكر گرديده داراي امتياز است.

مهم: به كلمه تقدير كه در ابلاغهاي «انتصاب، عزل، انتقال و 000» درج مي‌گردد امتياز تعلق نمي‌گيرد.

ابلاغهاي بازنشستگي كه با عنوان امضاي «مدير كل و معاونين و مديريت منطقه باشد» امتياز دارد.

اگر مقامي خطاب به رييس واحدي از خدمات كاركنان تقدير نموده باشد، در صورتي كه اعلام نموده باشد «تقدير اينجانب را به تك‌تك كاكنان ابلاغ نماييد» امتياز دارد در غير اين صورت فاقد امتياز مي باشد.

در كشورهاي «عراق، كويت، امارات» تقدير رايزن فرهنگي «3 امتياز» تقدير سرپرستي مدارس «1 امتياز»

تقدير نامه حتماً شماره و تاريخ صدور داشته باشد.

تقديرنامه جهت واريز وجه به حساب جبهه، شركت و همكاري در انتخابات و دوختن لباس و 000 فاقد امتياز مي‌باشد.

تقدير نامه‌اي كه به همراهش پاداش، وجه نقد، كتاب و 000 باشد، فاقد امتياز است.

تقديرنامه‌هاي صادره از طرف معاون منطقه و ستاد بزرگداشت مقام معلم، فاقد امتياز است.

بند 7 و 8:

مهم: تاريخ محاسبه امتياز تاليف تاريخ ثبت اولين نامه در سازمان يا مديريت منطقه مي باشد و نه تاريخ صدور امتياز نامه از سازمان يا مديريت منطقه.

براي ارسال آثار و تاليفات فرم شماره 1 حتماً تهيه و تنظيم گردد.

نظر به اين كه بند 7 و 8 در فرم ارزشيابي جداگانه داراي حداكثر امتياز به ترتيب 21 و 15 مي‌باشند دقت در درج دقيق امتياز با توجه به بند 7 و 8 لازم است.

بند 9:

-دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري تا تاريخ 7/6/71 به ترتيب 4 امتياز، 7 امتياز و 10 امتياز و از تاريخ 7/6/71 به بعد همگي داراي امتياز يك سال و 5 امتياز مي‌باشند. (به استناد بخشنامه 518/710/100-20/8/71 اداره كل امور اداري و بخشنامه شماره 55/84797-3/9/71 اين سازمان)

بند 10:

-عضويت و شركت مستمر در هيأت‌ها و شوراها و مجامع قانوني و رسمي هر سال يك امتياز

الف) عامل عضويت و شركت مستمر در هيأت‌ها و شوراها و مجامع قانوني و رسمي كه مستند تأسيس و يا ايجاد آنها قانون يا مصوبه هيأت وزيران باشد. در صورتي كه خارج از وظايف اصلي شغلي مورد تصدي آنها و حاكي از تخصص و تبحر شاغل در زمينه‌هاي خاص شود.

ب) مشروط بر اين كه از بابت عضويت در مجامع مذكور حق‌الزحمه‌اي دريافت نكرده باشد.

 


مطالب مشابه :


ماجراهاي فرم 502

زیست شناسی گناباد - ماجراهاي فرم 502 - یا حق - زیست شناسی گناباد . زیست شناسی گناباد
بخشنامه نقل و انتقال اضطراری داخل استان(استان مرکزی)صادرشد

فرم 502 ودیگرمستندات لازم به تفکیک دوره تحصیلی و ترتیب امتیاز فضلی و رشته و جنس و ارسال
فرم های خبره وعالی

آموزشگاه دخترانه ایمان داران - فرم های خبره وعالی « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلی » :
فرم ارتقای رتبه شغلی

زبان و ادبیات فارسی ساری - فرم ارتقای رتبه شغلی ( براساس فرم 502 اطلات پرسنلی )
فرم خبره و عالی

مدرسه راهنمایی شهید بهشتی اصفهان - فرم خبره و عالی « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلي » :
فرم وفضا 2

طراحی صنعتی دانشگاه هنراصفهان - فرم وفضا 2 - وبلاگ طراحی صنعتی دانشگاه هنراصفهان
معلمان استثنایی دقت کنند

فرمايند سنوات مورد نظر تا پايان اسفند 92 به صورت دستي محاسبه ودر فرم 502 مستخدم مورد نظر
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1393

اصل فرم 502 (استخدام رسمی ، پیمانی ) فرم های ثبت نام (برای دریافت همه اینجا کلیک کنید )
گروههاي ممتاز

1-صرفاً جهت گروههاي ممتاز از فرم 502 جامع و كامل استفاده گردد و از برگ دست‌نويس پرهيز گردد.
ماجراهاي فرم 502

زیست شناسی گناباد - ماجراهاي فرم 502 - یا حق - زیست شناسی گناباد . زیست شناسی گناباد
برچسب :