مطالعات رساله طرح نهایی معماری ورزش ابي زمستانی

فهرست عناوین

 

مقدمه..............................................................................................................................................               1   

فصل 1: کلیات تحقیق............................................................................................................               2

فصل 2: مبانی نظری

   2-1-ورزش های زمستانی................................................................................................               6

      2-1-1-تاریخچه ورزش های زمستانی........................................................................               6

      2-1-2-تاریخ اسکی در جهان و ایران.........................................................................               7

   2-2-بررسی ورزش های زمستانی.................................................................................               9

      2-2-1-اسکی.....................................................................................................................               9

         2-2-1-1-تقسیمات پیست اسکی............................................................................              9

         2-2-1-2-مشخصات فیزیکی پیست اسکی..........................................................             10

     2-2-2-اسکیتینگ روی یخ..............................................................................................             14

     2-2-3-لوژسواری...............................................................................................................             14

     2-2-4-هاکی روی یخ......................................................................................................             15

     2-2-5-سیستم بالابر (تله کابین، تله سی یژ و ...).....................................................             17

         2-2-5-1-انواع بالابر..................................................................................................             17

         2-2-5-2-یونیت های بالابر.....................................................................................             18

   2-3-ورزش های آبی...........................................................................................................            20

       2-3-1-تاریخچه ورزش شنا..........................................................................................            20

          2-3-1-1-انواع شنا ...................................................................................................            23

          2-3-1-2-انواع مسابقات ................................................................................................            24

      2-3-2-شیرجه ..................................................................................................................            25

      2-3-3-واترپلو....................................................................................................................            27

      2-3-4-اسکی روی آب ...................................................................................................           27

      2-3-5-کانوپلو ...................................................................................................................           27

     2-3-6-موج سواری ..........................................................................................................           28

فصل 3: بررسی نمونه های موردی

   3-1-مجموعه اوتاکا...........................................................................................................            29

 

 

   3-2-استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ............................................................................            32

   3-3-مرکز ملی ورزش های آبی.....................................................................................            35

   3-4- پیست های اسکی در ایران.................................................................................            40

   3-5-پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین............................................................           44

فصل 4: بررسی بستر پروژه

    4-1- موقعیت جغرافیایی سایت...................................................................................           47

      4-1-1- حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی.....................................................           47

      4-1-2- تقسیمات کشوری و اداری استان آذربایجان شرقی................................           48

      4-1-3- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان تبریز..............................            49

   4-2-تاریخچه....................................................................................................................            50

      4-2-1-فرهنگ تبریز....................................................................................................            55

      4-2-2-آثار تاریخی........................................................................................................            57

         4-2-2-1-ارگ علیشاه.............................................................................................            57

         4-2-2-2-مسجد جامع کبیر...................................................................................            57

         4-2-2-3-مسجد استاد و شاگرد............................................................................            58

         4-2-2-4-مسجد کبود.............................................................................................            58

         4-2-2-5-ربع رشیدی..............................................................................................            59

         4-2-2-6-بازار تبریز..................................................................................................           59

   4-3- مشخصات اقلیمی منطقه......................................................................................           61

      4-3-1- تقسیمات اقلیمی ایران...................................................................................           61

       4-3-1-1- اقلیم سرد (کوهستان های غربی)........................................................           62

          4-3-1-2- اقلیم منطقه و ویژگی های آن.............................................................           64

   4-4-اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان.................................................................           71

      4-4-1-ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد...................................................          71

     4-4-2-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم.......................................................................           72

   4-5-اقلیم و ورزش............................................................................................................           73

   4-6- توپوگرافی، شیب ها و گستره های شهر.........................................................          75

   4-7- زمین شناسی و زلزله در منطقه تبریز...............................................................          75

 

 

 

فصل 5: برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه

   5- 1- فضاهای اصلی........................................................................................................          81

   5- 2- فضاهای وابسته....................................................................................................           84

   5- 3- فضاهای رفاهی.....................................................................................................           84

   5- 4- سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی.........................................           86

   5- 5-سیستم گرمایش استخرها................................................................................           86

      5- 5- 1- گرمایش آب استخر....................................................................................           87

      5- 5- 2- تهویه.............................................................................................................           88

   5- 6- سیستم روشنایی سالن های ورزشی...........................................................           89

   5- 7- سیستم ایمنی مجموعه.....................................................................................           89

   5- 8- کمک های اولیه...................................................................................................           89

   5- 9- سیستم آکوستیک سالن ها.............................................................................           89

      5-9-1-معرفی نوع آکوستیک...................................................................................          90

   5- 10- معرفی سیستم سازه ای...............................................................................           90

      5-10-1-خصوصیات سازه های فضایی.................................................................           91

       5-10-2-هندسه های پیچیده.................................................................................           94        

فصل 6: استانداردهای طراحی        

    6-1-ویژگی ها و مشخصات استخر.........................................................................           96

      6-1-1-روشنایی سالن های شنا...............................................................................           98

   6-2- سونا و جکوزی.....................................................................................................          103

   6-3- سالن بیلیارد..........................................................................................................          109

   6-4- الگوهای طراحی...................................................................................................          110

فصل 7: معرفی سایت طراحی

    7-1- موقعیت سایت.....................................................................................................         117

    7-2- تصاویر محدوده..................................................................................................         120 

منابع و مآخذ .......................................................................................................................         122

پیوست.....................................................................................................................................        123            

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 

فصل 2: مبانی نظری

تصویر 2-1-یک اسکی باز  بر روی سنگ های غار...............................................              7

تصویر 2-2- تصاویر حک شده در سواحل دریای سفید .........................................              7

تصویر 2-3- اسکی با اسنوبرد........................................................................................              9

تصویر2- 4- اسکی روی برف پودر...............................................................................             9       

تصویر2-5- پرش با اسکی از روی سکوی پرتاب.....................................................            10

تصویر2-6- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           10

تصویر2-7- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           12

تصویر2- 8- اسکی مارپیچ سرعت................................................................................           12

تصویر2- 9- اسکی بیاتلون.............................................................................................           12

تصویر2- 10- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13

تصویر1- 11- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13

تصویر2- 12- اسکیتینگ روی یخ................................................................................           13

تصویر2- 13- لوژسواری.................................................................................................           15    

تصویر2- 14- لوژسواری.................................................................................................           15   

تصویر2- 15- هاکی روی یخ........................................................................................           15    

تصویر2- 16- هاکی روی یخ........................................................................................           16

تصویر2- 17- هاکی روی یخ........................................................................................           16   

تصویر2- 18- هاکی روی یخ........................................................................................           16   

تصویر2- 19- تله سی یژ تک نفره..............................................................................           18   

تصویر2-20- تله سی یژ چکشی..................................................................................           18

تصویر2- 21- تله سی یژ دونفره..................................................................................           18   

تصویر2- 22- تله سی یژ تک نفره.............................................................................           18

تصویر2- 23- تله کابین.................................................................................................          19

تصویر2- 24- تله کابین و پایه نگه دارنده.................................................................         19

تصویر2- 25- تله سی یژ تک نفره..............................................................................         19

تصویر2- 26- تله فریک.................................................................................................         19

 

 

تصویر2- 27- یک شناگر در حال شنای کرال سینه................................................        20

تصویر2- 28- شنا.............................................................................................................        23

تصویر2- 29- تصویری از یک سکوی شیرجه..........................................................        26

تصویر2- 30- مسابقه واترپلو.........................................................................................        27

تصویر2- 31- موج سواری.............................................................................................        28     

فصل 3: بررسی نمونه های موردی

تصویر3- 1- دید پرنده از ماکت مجموعه..................................................................        29  

تصویر3- 2- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30

تصویر3- 3- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30

تصویر3- 4- نما و مقطع از مجموعه..........................................................................        30

تصویر3- 5- سایت مجموعه........................................................................................        31  

تصویر3- 6-  فضای داخلی استادیوم.........................................................................        32

تصویر3- 7-  فضای داخلی..........................................................................................        33

تصویر3- 8- دید پرنده از سایت مجموعه.................................................................        33  

تصویر3- 9-  نمای پیست یخ......................................................................................        33

تصویر3- 10- ساختمان اداری مجموعه....................................................................        34

تصویر3- 11- مکعب آب...............................................................................................        35               

تصویر3- 12- مکعب آب...............................................................................................        35

تصویر3-13- فرم سازه ای پروژه.................................................................................        35

تصویر3-14-  پروژه بر اساس حباب های آب..........................................................        36

تصویر3- 15- قالب3 بعدی با سازه فضایی بر اساس حباب..................................        36

تصویر3- 16- مقاطع برش خورده حباب های آب...................................................        36

تصویر3- 17- پوشش نهایی سقف با ETEF .......................................................        37

تصویر 3- 18- پوشش نهایی سقف با ETEF ......................................................        37

تصویر3- 19- پوشش های تک ETEF..................................................................        37

تصویر3- 20- مراحل اجرایی و نصب سازه دیوار......................................................        37

تصویر 3- 21 - ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38

تصویر  3- 22- ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38

 

 

تصویر3- 23-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38

تصویر 3-24-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38

تصویر3- 25 - مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39

تصویر 3- 26- مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39

تصویر3- 27- پلان مجموعه..........................................................................................        39     

تصویر3- 28- نخستین کلاس کایتار در 1326 در پیست تلو.................................        40  

تصویر3-29- پیست آبعلی در سال 1329....................................................................        41  

تصویر3- 30- مسیرهای صحرانوردی مورد استفاده اسکی بازان...........................        42

تصویر3- 31- پیست شمشک.........................................................................................        44

تصویر3- 32- پیست اسکی دیزین................................................................................        44

تصویر3-33- تله اسکی شمشک...................................................................................        44     

تصویر3- 34- ایستگاه تله اسکی پیست شمشک......................................................        44

تصویر3- 35-  پیست شمشک.......................................................................................        45    

تصویر3- 36- رستوران ایستگاه پنجم توچال.............................................................        45       

تصویر3- 37- پیست اسکی توچال................................................................................        45     

تصویر3- 38- پیست اسکی توچال، پیست مبتدی....................................................        46    

تصویر3- 39- تله کابین توچال......................................................................................        46    

تصویر3-40- پیست اسکی توچال.................................................................................        46   

فصل 4 : بررسی بستر پروژه

تصویر4- 1- شهرستان تبریز..........................................................................................        47

تصویر 4- 2- نمای پشت ساختمان شهرداری تبریز.................................................        50     

تصویر 4-3- نقشه کلی محدوده قدیمی محصور و دروازه های شهر...................        51        

تصویر 4-4- یکی از دروازه های شهر تبریز...............................................................        52        

تصویر 4-5- سیمای عمومی تبریز ..............................................................................        53  

تصویر 4- 6- قسمتی از نقشه بافت محصور شهر.....................................................        53        

تصویر 4- 7- گمرک خانه قدیمی شهر........................................................................        54         

تصویر 4- 8- مسجد صاحب الامر.................................................................................        54        

تصویر 4- 9- کاخ شهرداری...........................................................................................        56

 

 

تصویر 4- 10- ایل گلی...................................................................................................        57

تصویر 4- 11- فضای ورودی مسجد کبود.................................................................        58

تصویر 4- 12- دالان سرای ورودی..............................................................................        60

تصویر 4- 13- تیمچه مظفریه........................................................................................        60

تصویر4- 14- تقسیمات فلات ایران..............................................................................        63

تصویر 4- 15- نمودار جهت و سرعت باد منطقه........................................................        68

تصویر 4- 16- جدول بیوکلماتیک ساختمانی..............................................................        71

تصویر4- 17- موقعیت و زوایای تابش خورشید..........................................................        72

تصویر4- 18- گسل های جنبا و توانمند منطقه آذربایجان......................................        76

تصویر4- 19 – پیشینه شتاب افقی زمین برای سطح مبنای طراحی.....................        80

تصویر4- 20 – پهنه بندی خطر زمین لرزه در منطقه آذربایجان............................        80

فصل 5 : برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه

تصویر 5- 1- شمای گرم کننده آب استخر (نوع دوم) ..............................................        88

تصویر5- 2- استادیوم ورزشی پالافولس.......................................................................        95

تصویر5- 3- دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف،پالافولس..............................        95

تصویر5- 4- دید داخلی از بام پس از اجرای پوشش بام،پالافولس........................        95 

تصویر5- 5- تکیه گاه های خرپای عمیق، پالافولس................................................        95

فصل 6: استانداردهای طراحی

تصویر 6-1- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99

تصویر 6-2- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99

تصویر 6-3- نورپردازی طبیعی سالن ها (ممانعت از انعکاس مستقیم آفتاب) ....        99

تصویر6- 4-  طیف های قابل قبول دما و رطوبت عملی.........................................        100

تصویر6- 5-  تابش آفتاب از سقف سالن با زاویه حداکثر 50 درجه......................        101

تصویر6- 6-  نمونه ارتباطات داخلی ورزشگاه ها.......................................................        102

تصویر6- 7-  استخر آموزش خردسالان.......................................................................        102

تصویر6- 8-  سونا.............................................................................................................        104

تصویر6- 9-  سونا.............................................................................................................        104

تصویر6- 10- سونا............................................................................................................        104

 

 

تصویر 6-  11- سالن بیلیارد..............................................................................................        109

تصویر6- 12 –  آفتاب گیر بودن سایت..........................................................................        110

تصویر6- 13- ابعاد و اندازه های قابل اجرا....................................................................        111

تصویر6- 14- موقعیت قرار گیری در سایت..................................................................        112

تصویر6- 15- استفاده از فضای سبز جهت حذف کوران هوا....................................        112

تصویر 6– 16- زهکشی شیاری........................................................................................        113

تصویر 6– 17- روش حذف آب های سطحی...............................................................        113

تصویر6 –18-  اجرای پله و رمپ در سایت...................................................................        113

تصویر 6- 19-  انعکاس نور خورشید...............................................................................        114

تصویر 6- 20– استفاده از انبار برف در اطراف...............................................................        115

تصویر 6– 21- شیب لازم جهت دپو نشدن برف.........................................................        115

تصویر 6- 22– جهت شیب نامناسب جاده.....................................................................        115

تصویر 6- 23– جهت شیب مناسب و نامناسب.............................................................        116

تصویر6- 24 – ایجاد گودال زهکشی جهت دفع برف های پارو شده.....................       

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

 


مطالب مشابه :


اقلیم وهواشناسی

و سرعت باد سه ایستگاه تبریز و نمودار و شاخص جهت باد، سرعت باد و باد
مطالعات جغرافیایی

نمودار (3) جهت و سرعت باد میانگین نم نسبی شهر های تبریز و زنجان در ساعت 30/6 برابر 7/57 % و
آموزش ویدیویی ترسیم گلباد

گلباد، نمودار و شکلی اقلیم باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و هوای تبریز.
باد - لرز ، پیوند باد و سرما ------------------------ wind - chill index & wind - chill temprature

نمودار جدید و خط درجه سانتی گراد و سرعت باد جهت باد بوسيله كج شدن دود مشخص مي
رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی

تصویر 4- 15- نمودار جهت و سرعت باد منطقه تصویر 7- 1– موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز
باد - لرز ، پیوند باد و سرما ------------------------ wind - chill index & wind - chill temprature

نمودار جدید و خط صورتی(پایین) نمودار جهت باد بوسيله توجه به سرعت باد و دمای باد
مطالعات رساله طرح نهایی معماری ورزش ابي زمستانی

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
تنظیم شرایط محیطی

مثل همدان ، سنندج ، ارومیه ، تبریز ، اثر نهایی سرعت باد بر بدن به رطوبت جهت و مساحت سطح
برچسب :