نمونه سوالات قرآن پایه ی ششم

1-نقش و معناي "جلت"در عبارت جلت قلوبهم چيست؟

الف)فاعل-خاشع مي شود                 

ب)فعل-خاشع مي شود                                          

ج-فعل فروتن مي شود

د-اسم-خاشع و فروتن مي شود                                

ذ-فعل-خاشع و فروتن مي شود.

2-معناي عبارت "زادتهم ايمانا" چيست؟

الف-ايمانمان بيشتر مي گردد.

ب)ايمانشان افزون مي شود

ج)ايمانشان اضافه مي شود

د) ج وب

3-معناي فعل "لايتوكلون" چيست؟

الف-توكل مي كنند                  

ب)توكل نمي كنند        

ج)توكل مي كنيم    

د)توكل نمي كنيم

 4-معناي عبارت يقيمون الصلاه چيست و به چه كساني اشاره دارد؟

الف)برپامي دارد نماز را-مومن                                   

ب- برپا مي دارند نماز را-مومنان

  ج-برپا نمي دارند نماز را-كفار                          

د)برپا نمي دارد نماز را-كافر           

ذ)خمس ميدهند مومنان

5-معناي عبارت "و مغفره و رزق كريم "به ترتيب چيست؟

الف)آمرزش و روزي ارزشمند                   

ب)روزي ارزشمند و آمرزش

ج-روزي و آمرزش ارزشمند                        

د) هيچ كدام

6-معناي عبارت "فسبح لعلك ترضي" چيست؟

تسبيح كن تا خشنود شوي             ب)تسبيح كن تا راضي و خشنود شوي

ج-ستايش كن تا راضي و خشنود شوي      د-تسبيح كن تا آمرزيده گردي           ذ)ب و ج

7-معناي عبارت جنود السماوات و الارض چيست؟

الف)لشكريان زمين و آسمان

ب)لشكر زمين و آسمان

ج)لشكريان آسمان ها و زمين

د)لشكر اسمان و زمين

8-معناي عبارت شاهدا و مبشرا و نذيرا به ترتيب چيست؟

الف-گواه،بشارت دهنده،هشداردهنده                

ب)گواه،هشداردهنده،بشارت دهنده 

ج)بشارت دهنده،گواه،هشدار دهنده                      

د)هشداردهنده،گواه،بشارت دهنده

9-معناي عبارت تعزروه و توقروه به ترتيب چيست؟

الف)ياري كنيد ما را،بزرگ داريد ما را                               

ب)ياري كنيد ،بزرگ بداريد اورا

ج)ياري كنند،بزگ بدارند ما را                                            

د)ياري كنيد و گرامي بداريد اورا

10-معناي فعل تسبحوه چيست؟

الف)تسبيح بگوييد اورا                                                       

ب)ستايش كنيد او را

ج)تسبيح و ستايش كنيد اورا                                                

د)ستايش و تسبيح كنيد ما را

11-معناي كلمه "اخوۃ" چيست؟

الف)برادر                 

ب)برادران                          

ج)نخوت                

د)كفار         

12-معناي فعل "لايسخر" چيست؟

الف)مسخره نكن  

ب)مسخره كن           

ج)مسخره نكند            

د)مسخره كند     

 13-معناي كلمه عسي چيست؟

الف)عصا            

ب) همانا        

ج)قطعا          

د)ب و ج       

14-معناي فعل "تلمزوا" چيست؟

الف)عيب جويي نكنيد    

ب)عيب جويي كنيد   

ج)عيب جويي نكن    

د)عيب جويي كن

15-معناي كلمه" نسا" چيست؟

الف)مرد                     

ب)مردان              

ج)زن                  

د)زنان

16-معناي كلمه اثم چيست؟

الف)نام                           

ب)اسم                  

ج)گنا ه                 

د)هيچ كدام

17-معناي فعل "لايغتب" چيست؟  

الف)غيبت نكنيد       

ب)غبطه نخوريد      

ج)غيبت كنيد          

د)غبطه خوريد

18-معناي كلمه "غيب" چيست؟ 

     الف)پيدا             

ب)نهان               

ج)آشكار                

د)پيدا و آشكار

19-معناي كلمه" بصير" چيست؟   

     الف)بصر          

ب)چشم               

ج)بينا                 

د)الف و ب

20-معناي عبارت "جنات وعيون" به ترتيب چيست؟

الف)چشمه سارها و بهشت ها                        

ب)بهشت ها و چشمه سارها

ج)بهشت و چشمه سار                                     

د)چشمه سار و بهشت

21-معناي كلمه محسن چيست؟

الف)نيكوكار          

ب)نيكوكاران                

ج)ستمگر              

د)ستمگران

22-معناي آيه ي" و بالاسحار هم يستغفرون" چيست؟

الف)در سحرها توبه و استغفار مي كردند                     

ب)از سحر و جادو دوري مي گزيدند

ج)سحر و جادو را قبول نداشتند                   

د)هيچ كدام

23-معناي كلمه ي" سائل " چيست؟

الف )فقير        

ب)نيازمند     

ج)گدا     

د)سه مورد اول        

24-معناي دو كلمه "و ذكر و الذكري" به ترتيب چيست؟

الف)ذكر كن،ذكرها                                 

ب)تذكربده-تذكر

ج)ذكر كن،تذكره                                       

د)تذكر بده،تذكر

25- كلمه  "متين" به چه معناست؟

الف)متن ها      

ب)متون     

ج)تن ها             

د)توانمند

26-معناي كلمه الرزاق چيست؟  

الف)رزق        

ب)روزي    

ج)روزي دهنده    

د)رزق و روزي

27-"جنود" به چه معناست؟       

  الف)سرباز       

ب)سربازان  

ج)جندق           

د)جن

28-"هم" در عبارت ربهم به چه معناست؟

الف)پروردگارمان  

ب)پروردگارتان   

ج)پروردگارشان         

د)پروردگارت

29-معناي عبارت السماوات و الارض به ترتيب چيست؟

الف)زمين وآسمان                                       

ب)آسمان و زمين 

ج)زمين ها و آسمان ها                                  

د)آسمان ها و زمين

30-درجات يعني چه؟

الف)درج              

ب)درجه                 

ج)درجات                             

د)هيچ كدام

31-معناي عبارت" فذكر ان نفعت الذكري" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)فراموشي ،با ذكر از بين مي رود.سوره نساء           

ب)يادآوري كن،يادآوري مفيد است.سوره اعلي 

ج)نسيان و فراموشي گناه است.حجرات                         

د) هيچ كدام

32- معناي عبارت" ان اصلاۃ كانت علي المومنين كتابا موقوتا" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف) نماز براي مومنان واجب است ،در هر زمان كه ادا شود(سوره نساء) 

ب)قطعا نماز براي مومنان حكمي واجب است كه در زمان هاي معين انجام مي شود.( (سوره نساء)

ج-اي مومنان نماز را بر پا داريد و خدا را تسبيح گوييد.(سوره فتح)

د- اي مومنان نماز را بر پا داريد و خدا را تسبيح گوييد.(سوره قاف)

33- معناي عبارت" انا فتحنا لك فتحا مبينا" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)قطعا پيروزي خجسته و مباركي نصيب تو كرديم.(سوره فتح)

ب)قطعا پيروزي چشم گير و بزرگي نصيب تو كرديم.(سوره ذاريات)

ج)قطعا پيروزي چشم گير و بزرگي نصيب تو كرديم.(سوره فتح)

د) قطعا پيروزي خجسته و مباركي نصيب تو كرديم.(سوره ذاريات)

34- معناي عبارت" و لا تلمزوا انفسكم و لاتنابزو با القاب" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)از نفس خود پيروي نكنيد و القاب نيكو بر روي يكديگر گذاريد.(سوره حجرات)

ب)با پيروي نكردن از نفس خود،القاب زشت را از خود دور كنيد.(مريم)

ج)از هم عيب جوئي نكنيد و يكديگر را با لقب ناپسند صدا نزنيد.(سوره حجرات)

د)با انتخاب القاب نيكو ،هوا و هوس را از خود برانيد.(سوره حجرات)

35- معناي عبارت" ان المومنون اخوۃ" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)اخوت و برادري از ويژگي هاي مومنان است.(سوره حجرات)

ب)اخوۃ،صفت مومن است.(سوره يس)

ج)مومنان برادران يكديگرند.(سوره حجرات)

د) اخوۃ،صفت مومن است.(سوره ذاريات)

36- معناي عبارت" ان اكرمكم عند الله اتقاكم" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)با تقوا ترين افراد ،از همه اكرم تر است.(سوره حجرات)

ب)تقوا و صبر ،ويژگي افراد بزرگ است.(سوره  ماعون)

ج)بهترين شما نزد خدا ،با تقوا ترين شماست. (سوره حجرات)

د)همانا كروم و بخشش ،نشانه تقواست.( سوره  ماعون)

37- معناي عبارت"و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف) و خورشيد و ستارگان ،به تسبيح خدا مشغولند.(سوره ق)

ب)و فرشتگان قبل از طلوع و غروب ،تسبيح گوي خدايند.(سوره ماعون)

ج)و خدا را قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن،عبادت و ستايش كن. (سوره ق)

د)هيچ كدام

38) معناي عبارت"و السماء بنيناها بايد و انا لموسعون" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف)آسمان با دستان خدا بنا شد.(سوره ذاريات)

ب)و آسمان را با قدرت بنا كرديم و آن را گسترش داديم.(سوره طور)

ج) و آسمان را با قدرت بنا كرديم و آن را گسترش داديم.(سوره ذاريات)

د)قدرت و توسعه ي آسمان ها از لطف خداست.(سوره طور)

39- معناي عبارت"كل امري بما كسب رهين" چيست و در كدام سوره آمده است؟

الف-هر امري مرهون تلاش و همت است.(سوره يس)

ب)هر شخصي،به نتيجه ي عمل خود مي رسد.(سوره طور)

ج)و در همه ي امور،به خدا توكل كن.(سوره يس)

د)خداوند بر همه ي امور ناظر است.(سوره طور)

دبستان غیر دولتی حکیم نظامی

 


مطالب مشابه :


شان نزول آیه 6از سوره حجرات

شان نزول آیه 6از سوره حجرات. نمونه سوالات تستی درس انقلاب
نمونه سوالات تستی از هدیه های پنجم

نمونه سوالات تستی از نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان حجرات آل عمران
نمونه سوالات تستی مهم از تمام دروس

نمونه سوالات تستی تقی، هادی، جواد 7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره حجرات
نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

آیه 10 سوره حجرات د) برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام
سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان نمونه سوالات.
نمونه سوالات قرآن پایه ی ششم

نمونه سوالات تستی درس تفکر وپژوهش از سایت مومنان برادران يكديگرند.(سوره حجرات) د)
مسابقه قرآنی ترجمه سوره های نور و حجرات

دانلود ترجمه سوره های نور و حجرات: سوالات درس اول کتاب زبان انگلیسی پیش همراه سوال تستی.
برچسب :