ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

الف- ضوابط بهداشتی جایگاه طیور گوشتی 

1- رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامیست ( جداول تدوبنی 1374). 

2- زمین محل احداث مرغداری می بایستی در مناطقی در نظر گرفته شود كه از نظر زیست جوندگان (انواع موش ) عاری یا از نظر میزان جمعیت بسیار محدود باشند . 

3- وجود حصار در اطرلف سالنها و سایر تاسیسات به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه الزامیست. 

4- وجود حوضچه های ضد عفونی در مبادی مجموعه مرغداری ودرصورت چند سنی بودن در مبادی ورودی تاسیسات هرگله نیز الزامیست . درصورت وجود كارخانه تهیه خوراك در مرغداری وجود حوضچه ضد عفونی در مبادی ورودی آن ضروریست. 

5- احداث دفتر اداری وسرویس های بهداشتی در ابتدای مبادی ورودی مرغداری الزامیست. 

6- اطاق مناسب جهت ضد عفونی اقلام مورد نیاز واحد در مبداء ‌ورودی در نظر گرفته شود. 

7- فاصله بین سالنها بین 15-10 متر و فاصله سالنها از حصار اطراف حداقل به اندازه عرض سالنها بوده وكمتر از 12 متر نباشد 

8- احداث پاركینگ در خارج از محوطه مرغداری و به منظور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه ضروریست. 

9- سطوح داخلی وخارجی كلیه سالنها وتاسیسات می بایستی قابل شستشو وضد عفونی كردن وتا ارتفاع مناسب قابل سوراندن باشد. 

10- بمنظور جلوگیری از ورود پرندگان نصب توری برروی كلیه پنجره ها ومنافذ ورود و خروج هوای سالنهای مرغداری وسایر تاسیسات الزامیست. 

11- سالن ها وسایر تاسیسات باید بنحوی ساخته شود كه از نفوذ جوندگان وسایر حیوانات جلوگیری شود. 

12- محوطه مرغداری (‌بین سالنها واطراف سالن های پرورش )‌تا شعاع 12 متری میبایست قابل شستشو وضد عفونی كردن وشعله دادن باشد. 

13- محوطه مرغداری میبایست فاقد نقاط كور و غیر قابل كنترل باشد .از هرگونه تاسیسات اضافی وضایعات (‌وسائل مستعمل وفرسوده )‌عاری باشد. 

14- به فاصله 3-5 متر از حصار دور تا دور مرغداری چند ردیف درختكاری شود منوط به اینكه فاصله 12 متر فضای قابل شستشو از آخرین سالن رعایت شده باشد. 

15- درمجتمع های بزرگ مرغداری (‌چند سنی )‌بین فارم ها درختكاری انبوه یا جنگل كاری شود. 

16- آب مصرفی: 

منابع آب بهداشتی كافی می بایست قابل تامین باشد. 

متابع آب شبكه آبرسانی داخل مرغداری (‌هوائی وزمینی )‌غیر قابل نفوذ باشد. 

منابع آب شبكه آبرسانی قابل لایروبی – شستشو – ضد عفونی وكنترل باشد. 

17- چاه فاضلاب وچاه تلفات بایست دارای موقعیت مناسب و فاصله لازم از منابع آب و شبكه آبرسانی باشد. 

18- مرغداری میبایست دارای شبكه برق رسانی كافی جهت سالن ها وسایرتاسیسات باشد ضمنا”‌موتور برق اضطراری در واحد هائی كه از شبكه های برق رسانی استفاده میكنند نیز ضررویست. 

19- كوره لاشه سوز وچاه تلفات غیر قابل دسترس حیوانات باشد و با درنظر گرفتن جهت وزش باد در دورترین نقطه از سالنها احداث گرد بنحوی كه در بهداشت منطقه و واحد مرغداری تأثیر منفی نداشته باشد. 

20- اطاق كالبدگشائی به تناسب ظرفیت هر فارم در محل مناسب ونزدیك به محل دفع تلفات تاسیس گردد وقابل شستشو و ضدعفونی باشد. 

21- واحد مرغدرای می بایست دارای منابع سوخت كافی و با ظرفیت مناسب باشد ومنابع مذكور در جوار حصار مرغداری تعبیه گردد بنحوی كه جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مرغداری نباشد. 

22- فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرغداری بمنظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبكه آب رسانی رعایت گردد. 

23- دیوارها وسقف سالن های پرورش میبایست دارای عایق بندی مناسب باشد. 

24- كف سالنها وتاسیسات از سطح زمین محوطه بیرونی بمنظور جلوگیری از نفود آب و رطوبت و عوارض بعدی آن بالاتر قرار گیرد. 

25- طول وعرض و ارتفاع سالنها بسته به آب وهوای مختلف وسیستم پرورشی به منظور تامین تهویه مناسب وجلوگیری از تغییرات شدید حرارت در نظر گرفته شود. 

26- برای هر سالن اتاق سرویس جهت جلوگیری از ورود مستقیم هوای بیرونی . نصب مخزن جهت آب داروئی و اقدامات كنترلی گله وسایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود. 

27- در سیستم تهویه سالن های پرورش مواد زیر بعنوان نكات لازم جهت طراحی سیستم تهویه پیشنهاد میگردد : 

1- میزان هوای لازم بر اساس وزن زنده پایان دوره ،‌حداكثر گرمای محیط ووضعیت رطوبت در طول سال میبایست در نظر گرفته شود تا هوای مورد نیاز تامین گردد . 

(‌جدول پیشنها ی بعنوان راهنما ضمیمه میباشد). 

2- سرعت جریان هوا در سالن حداكثر 2/0 متر درثانیه باشد. 

3- نحوه ورود هوا بنحوی تنظیم شود كه ضمن رعایت بند 1و2 از ایجاد كوران در سالن جلوگیری بعمل آید. 

4- سیستم های تهویه با توجه به شرایط آب و هوای منطقه ای ونكات فوق بصورت انگوهای مناسب توسط كارشناسان ذیربط طراحی گردد. 

5- وضعیت خروجی سیستم تهویه بایستی دارای شرایط زیر باشد: 

الف – نصب كانال فلزی ( داكت )‌ بمنظور جلوگیری از پخش هوای داخل بر روی هواكش ها توصیه میگردد . 

ب- دارای حفاظ قابل كنترل باشد. 

ج- در زیر محل خروجی هوا حوضچه های مناسب حاوی آب و ماده ضد عفونی جهت جلوگیری از پخش گرد وغبار تعبیه گردد . 

28- رطوبت نسبی هوا برای سالن های پرورش با توجه به شرایط آب وهوای منطقه به میزان 55 تا 75 درصد تامین گردد. 

29- سیستم خنك كننده وگرمازا : 

1- منبع تامین حرارت اتاقك و خارج از سالن باشد. 

2- هوای گرم و سالم توسط كانالهای مناسب بداخل سالن ورود ودر تمام طول سالن هوای گرم بطور یكنواخت توزیع گردد 

3- منبع تامین حرارت بحدی در نظر گرفته شود (‌ظرفیت تولید گرما)‌كه در زمان جوجه ریزی با توجه به سیستم تهویه مناسب بتواند دمای 35 درجه سانتیگراد را در سالن تامین نماید. 

4- سیستم خنك كننده بر حسب شرایط جغرافیائی باید بنحوی باشد كه درگرمترین فصل دمای هوای داخل سالن را كاهش داده بنحوی كه ازتنفس دهانی جوجه ها (‌panting)‌ جلوگیری بعمل آید. ب – ضوابط مدیریت بهداشتی طیور گوشتی 

1- خروج تلفات وضایعات از مرغداریها ممنوع اعلام میگردد. 

2- كلیه مرغداران موظفند نسبت به دفع تلفات وضایعات از طریق چاه یا لاشه سوز اقدام نمایند. 

3- ضوابط حمل كود بصورت جداگانه تدوین خواهد شد. 

4- آماده سازی سالن وتجهیزات: 

نظافت كامل وشستشو و ضد عفونی سالن وتاسیسات وتجهیزات ومحوطه بایستی قبل از جوجه ریزی برابر دستورالعمل ضمیمه باشد. 

5- نگه داری هرگونه طیور زینتی – بومی و سایر ماكیان وحیوانات دیگر در محوطه مرغداری ممنوع میباشد نگه داری سگ های نگهبان تحت شرایط خاص بهداشتی مجاز می باشد. 

6- مرغداران ملزم به تهیه لباس كار مناسب ،‌كلاه .چكمه و ماسك جهت پرسنل و بازدیدكنندگان و واكسیناتورها میباشد. 

7- كلیه مرغداران میبایستی دارای امكاتات حمل ونقل مناسب واكسن وهمچنین یخچال جهت نگه داری واكسن در مرغداری و لوازم و وسایل مناسب جهت استفاده واكسن باشند. 

8- كلیه كارگران مرغداری بایستی دارای كارت بهداشتی از شبكه های بهداشت ودرمان استان باشند . 

9- شستشو وگاز دادن یا ضد عفونی كلیه لوازم وتجهیزات از قبیل دانخوری ، آبخوری ،‌كیسه های حمل دان والبسه و …. به ویژه وسائلی كه از دوره قبل مورد استفاده قرار گرفته است الزامیست . 

10- مواد متشكله خوراك طیور از داخل واحد خارج نشده وبنحو مناسب ضد عوفنی گردد. 

11- حداقل فاصله جوجه ریزی بعدی از زمان تخلیه كود درشرایط عادی 15 روز تعیین میگردد. 

12- حداقل فاصله بین جوجه ریزی در شرایط غیر عادی بویژه در مناطق متراكم بسته بنوع بیماری توسط ادارات دامپزشكی اعلام خواهد شد. 

13- استفاده از كارت اطلاعات پرورشی جهت هرگله بطور مجزا برای هر سالن توصیه میگردد . این كارت باید حاوی عناوین تعداد جوجه ریزی تاریخ جوجه ریزی ، تلفات روزانه ،‌واكسیناسیون .‌دان مصرفی روزانه ، داروی مصرفی و كلیه مسائل مدیریتی باشد. 

14- تجهیزات جهت آماده سازی وشستشوی سالنها از قبیل دستگاه سمپاش و‌شعله افكن ،‌پمپ تحت فشلرو ….. در واحدهای پرورشی بصورت اختصاصی ضروری است . 

15- تجزیه شیمیائی ومیكروبی آب آشامیدنی در مرغداری حداقل بطور سالیانه به جهت رفع نقایص ممكن انجام پذیر .(‌جدول مشخصات آب آشامیدنی بهداشتی ضمیمیه میباشد.) 

16- جهت جلوگیری از عوارض سوء ‌رشد وایجاد زمینه های مساعد كننده بروز بیماریها باید از مواد اولیه خوراك طیور منطبق بر استاندار های ملی استفاده شود. 

17- پساب وفاضلاب مرغداریها به چاه فاضلتب داخل مرغداری هدایت شود . مسیر هدایت فاضلاب باید دارای پوشش مناسب وقابل كنترل باشد. 

18- نصب كنتر آب در مبداء ‌ورودی آب به هر سالن بمنظور ثبت میزان مصرف آب روزانه ضروری است. 

19- بمنظور كنترل دما و رطوبت نصب دماسنج و رطوبت سنج در محل و ارتفاع مناسب وتعداد كافی ضروریست . 

20- حوضچه مناسب جهت غوطه ور كردن وسائل مرغداری در محوطه احداث گردد. 


مطالب مشابه :


تاسیس مرغداری

علوم دامی - تاسیس مرغداری - کارشناس ارشد علوم دامی
براورد هزینه ها و درآمد یک واحد مرغداری

morghdar javan - براورد هزینه ها و درآمد یک واحد مرغداری - مدیریت فارم.جیره نویسی.مرغ گوشتی - morghdar javan
نحوه آغاز يک پروژه مرغداری (اخذ مجوز )

طرح توجیهی تضمینی،اخذ انواع مجوز تضمینی - نحوه آغاز يک پروژه مرغداری (اخذ مجوز ) - موافقت
ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

الف- ضوابط بهداشتی جایگاه طیور گوشتی 1- رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامیست
ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

صنعت مرغداری 1- رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامیست ( جداول تدوبنی 1374).
برچسب :