شماره تمرینات پیشنهادی برای امتحان پایانترم مقاومت مصالح از کتاب بیر جانسون

به دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران ( نیمسال اول ۸۸-۸۹ دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان ) شماره تمرینات زیر از کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش چهارم علاوه بر تمرینات جزوه برای امتحان پایان ترم توصیه به حل میشود.

فصل سوم : پیچش

۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۳ ، ۳-۴ ، ۳-۵ ، ۳-۹ ، ۳-۱۱ ، ۳-۱۵ ، ۳-۱۹ ، ۳-۲۱ ، ۳-۲۹ ، ۳-۳۰ ، ۳-۳۱ ، ۳-۳۵ ، ۳-۶۱ ، ۳-۶۲  ، ۳-۷۳ ، ۳-۹۱ ، ۳-۹۲ ، ۳-۱۱۳ ، ۳-۱۱۹ ، ۳-۱۲۰ ، ۳-۱۳۴ ، ۳-۱۳۵ ، ۳-۱۳۶ ، ۳-۱۴۱ ، ۳-۱۴۲

فصل ششم :  تنشهای برشی

۶-۳۴ ، ۶-۳۵ ، ۶-۳۶ ، ۶-۳۷ ، ۶-۳۸ ، ۶-۴۱ ، ۶-۴۷ ، ۶-۴۸ ، ۶-۴۹ ، ۶-۵۰ ، ۶-۵۲ ، ۶-۵۳ ، ۶-۵۴ ، ۶-۶۱ ، ۶-۶۲ ، ۶-۶۳ ، ۶-۷۰ ، ۶-۷۴

فصل هفتم :  تبدیلات تنش و کرنش

۷-۱ ، ۷-۴ ، ۷-۶ ، ۷-۱۰ ، ۷-۱۷ ، ۷-۱۸ ، ۷-۲۰ ، ۷-۲۸ ، ۷-۵۸ ، ۷-۶۱ ، ۷-۶۶ ، ۷-۶۷ ، ۷-۷۱ ، ۷-۷۸  ، ۷-۸۷ ، ۷-۹۴ ، ۷-۱۲۶ ، ۷-۱۲۸ ، ۷-۱۳۰ ، ۷-۱۴۱ ، ۷-۱۴۳ ، ۷-۱۴۷ ، ۷-۱۴۸

فصل هفتم ؛ بخش تنش در مخازن جدار نازک

۷-۹۸ ، ۷-۹۹  ۷-۱۰۰ ، ۷-۱۰۳ ، ۷-۱۰۴

فصل نهم :  تغییر شکل تیرها

۹-۱ ، ۹-۲ ، ۹-۳ ، ۹-۴ ، ۹-۵ ، ۹-۱۰ ، ۹-۱۱ ، ۹-۱۵ ، ۹-۱۹ ، ۹-۲۰ ، ۹-۲۱ ، ۹-۲۲ ، ۹-۲۵ ، ۹-۲۶ ، ۹-۶۵ ، ۹-۶۶  ، ۹-۶۹ ، ۹-۷۰ ، ۹-۷۱، ۹-۷۲

فصل دهم : ستونها

۱۰-۱ ، ۱۰-۲ ، ۱۰-۴ ، ۱۰-۵ ، ۱۰-۶ ، ۱۰-۹ ، ۱۰-۱۲ ، ۱۰-۱۴ ،

نسخه لاتین کتاب فوق از این لینک قابل دانلود است.

نسخه لاتین حل المسایل این کتاب ( احتمالاً مربوط به ویرایش سوم ) هم از این لینک قابل دانلود است

نسخه ترجمه شده آن نیز از کتابفروشیها قابل خریداری است

----------------------------

برای دانشجویانی که این پست را در آینده مشاهده مینمایند شماره تمرینات زیر از کتاب مذکور نیز توصیه میشود :

فصل اول : مفهوم تنش

مساله نمونه حل شده 1-1 ، 1-2 

مسایل حل نشده 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-7 ، 1-29 ، 1-35

فصل دوم : تنش و کرنش - بارگذاری محوری

مثال 2-1، مساله نمونه حل شده 2-1 ، 2-2 ، مثال 2-2 ، 2-3 ، 2-4 ، 2-5 ، 2-6 ، 2-7، 2-8 ، 2-9 ،2-10 ، 2-11 ، مساله نمونه حل شده 2-5

مسایل حل نشده 2-1 ، 2-13 ، 2-14 ، 2-16 ، 2-17 ، 2-41 ، 2-46 ، 2-52 ، 2-55 ، 2-61، 2-67 ، 2-68

فصل چهارم : خمش در تیرها

مثال 4-1 ، 4-2 ، مساله نمونه حل شده 4-1 ، 4-2 ، مثال 4-3 ، مساله نمونه حل شده 4-3 ، مثال 4-5 ، مساله نمونه حل شده 4-6 ، مثال 4-8 ، 4-9 ، مساله نمونه 4-9 ،

مسایل حل نشده 4-1 ، 4-2 ، 4-7 ، 4-17 ، 4-25 ، 4-33 ، 4-34 ، 4-67 ، 4-68 ، 4-84 ، 4-99 ، 4-105 ، 4-115 ، 4-126 ، 4-128 ، 4-132

فصل پنجم : تحلیل و طراحی خمش در تیرها

مثال 5-4 ، مساله نمونه حل شده 5-7 ، 5-8

مساله حل نشده 5-65 ، 5-67

------------------------------------------

شماره سوالات نمونه از کتاب تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح پوپوف ( مترجم : علی کلانتری )

فصل دوم : تنش و کرنش

2-14 ، 2-15 ، 2-16

فصل سوم : کرنش و روابط تنش – کرنش

3-3 ، 3-4 ، 3-5 ، 3-7 ، 3-8 ، 3-15 ،

فصل چهارم : اعضای محوری

4-1 ، 4-7 ، 4-8 ، 4-9 ، 4-16  ، 4-18 ، 4-19 ، 4-20

فصل پنجم : پیچش

5-1 ، 5-2 ، 5-3 ، 5-4 ، 5-5 ، 5-6 ، 5-11 ، 5-12 ،5-13 ،5-14 ، 5-17 ، 5-19 ، 5-31 ، 5-32 ، 5-33 ، 5-34 ، 5-35 ، 5-36 ،

فصل ششم : خمش تیرها

6-1 ، 6-6 ، 6-7 ، 6-8 ، 6-12 ، 6-14 ، 6-18 ، 6-32 ، 6-33 ، 6-34 ،

فصل هفتم : تنش های برشی در تیرها

7-1 ، 7-3 ، 7-5 ، 7-17 ، 7-18 ، 7-19 ، 7-21 ، 7-30 ، 7-35 ، 7-36 ، 7-37 ، 7-40 ، 7-42

فصل هشتم : ترکیب تنشها

8-9 ، 8-20 ، 8-21 ، 8-22 ، 8-35

فصل نهم : تبدیلات تنشها و کرنشها

9-2 ، 9-3 ، 9-7 ، 9-8 ، 9-11 ، 9-14 ، 9-15 ، 9-16 ، 9-17 ، 9-19 ، 9-20 ، 9-29 ، 9-33 ، 9-36 ، 9-39 ، 9-40

فصل یازدهم : تغییر شکل تیرها

11-1 ، 11-3 ، 11-4 ، 11-5 ، 11-9 ، 11-10 ، 11-11 ، 11-15 ، 11-16 ، 11-24 ، 11-25

فصل دوازدهم : ستونها

12-1 ، 12-2 ، 12-3 ، 12-9 ، 12-11 ، 12-15 ،

فصل چهاردهم : مسایل نامعین ایستایی

14-1 ، 14-3 ، 14-4 ، 14-7 ، 14-8 ، 14-9 ، 14-11 ، 14-12 ، 14-13 ، 14-22 ، 14-24 ، 14-27 ، 14-33 ،14-36 ،

فصل شانزدهم : تنش در سازه های پوسته ای جدارنازک

16-1 ، 16-2 ، 16-4


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان دانشکده غیرانتفاعی عمران توسعه

دانشجویانی که در این ترم ( نیمسال دوم 88-89 ) در دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان در خطر
درگذشت دکتر علی اقبالی ریاست موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان

با کمال تاسف با خبر شدم که دکتر علی اقبالی ریاست موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان در سن
نمرات نهايي تحليل سازه هاي دو

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران روستایی عمران و توسعه همدان .
نمرات نهایی دینامیک نیمسال دوم 88-89

نمرات نهایی دینامیک نیمسال دوم 88-89 دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان گروه کارشناسی
نمرات نهایی طراحی سازه های فولادی 2 نیمسال دوم 93-94

نمرات نهایی طراحی سازه های فولادی 2 نیمسال دوم 93-94. موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان
نمرات نهایی تحلیل سازه های یک نیمسال اول 89-90

نمرات طراحی سازه های فولادی یک موسسه عمران و توسعه عمران همدان. غیرانتفاعی عمران
شماره تمرینات پیشنهادی برای امتحان پایانترم مقاومت مصالح از کتاب بیر جانسون

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان )
جزوه درس تحلیل سازه یک

دانشجویان عمران همدان. روستا در دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان توسط اینجانب
نمرات نهایی درس طراحی سازه های فولادی 1 نیمسال دوم 91-92

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان.
انتصاب آقای دکتر سعید سعیدی جم به مدیریت گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی همدان

دکتر سعید سعیدی جم به مدیریت گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی همدان عمران و توسعه همدان .
برچسب :