نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری-سال۱۳۸۴

دفترچه سوالات رشته حسابداری و حسابرسی کد رشته۳۷

تعداد سوال(۶۰) مدت پاسخگویی(۱۰۰دقیقه)

۱-تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران بعهده کدامیک از دستگاههای زیر می باشد؟

جواب: بند ۲ مقدمه استاندارد حسابرسی

اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، مصوب‌ 17 شهريور 1366، " تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در ايران‌"  را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از رسالت‌ سازمان‌ حسابرسي‌ تعيين‌ كرده‌ است‌۰

 **چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که تقلب یا اشتباه اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دارد و به درستی در صورتهای مالی افشاء و یا اصلاح نشده است می بایستی از کدامیک از موارد زیر استفاده نماید؟

جواب:بند ۴۴ استاندارد حسابرسی ۲۴۰

**.         حسابرس‌ هنگامي‌ كه‌ اطمينان‌ مي‌يابد صورتهاي‌ مالي‌ در اثر تقلب‌ يا اشتباه‌ به‌گونه‌اي‌ با  اهميت‌ تحريف‌ شده‌ است‌ يا در مواردي‌ كه‌ قادر به‌ نتيجه‌گيري‌ در اين‌ خصوص‌ نمي‌باشد،  بايد اثر آن‌ را بر حسابرسي‌، مورد توجه‌ قرار دهد.

۳-میزان اطلاعاتی که حسابرس قبلی می تواند درباره امور واحد مورد رسیدگی به حسابرس جانشین (حسابرس فعلی)ارائه کند به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟

جواب:بند۶۶ استاندارد ۲۴۰

** .   طبق‌ آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌،  حسابرس‌ قبلي‌ به‌ محض‌ دريافت‌ درخواست‌ حسابرس‌ جانشين‌ بايد هرگونه‌ دليل‌ حرفه‌اي‌ كه‌ حسابرس‌ جانشين‌ را از پذيرش‌ آن‌ كار منع‌ مي‌كند،  دراختيار وي‌ قرار دهد.  چنانچه‌ واحد مورد رسيدگي‌ اجازه‌ طرح‌ موارد را با حسابرس‌ جانشين‌ ندهد يا محدود كند، اين‌ واقعيت‌ بايد به‌آگاهي‌ حسابرس‌ جانشين‌ برسد.

بنابراین بستگی به مجوز صاحبکار و الزامات حرفه ای دارد. و همچنین جهت اطلاعات بیشتر بد نیست بند۶ استاندارد ۵۱۰ را هم بدانید.

بند ۶ استاندارد ۵۱۰

**. در مواردي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگري‌ حسابرسي‌ شده‌ است‌، حسابرس‌ جانشين‌ پس‌ از كسب‌ مجوز صاحبكار و رعايت‌ الزامات‌ حرفه‌اي‌ مي‌تواند با بررسي‌ كاربرگهاي‌ حسابرس‌ قبلي‌، شواهد مناسب‌ و قابل‌ قبولي‌ را درباره‌ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ گردآوري‌ كند. در اين‌ گونه‌ موارد، حسابرس‌ جانشين‌ بايد صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ و استقلال‌ حسابرس‌ قبلي‌ را مورد توجه‌ قرار دهد. اگر گزارش‌ حسابرس‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌ به‌ صورت‌ غيراستاندارد باشد، حسابرس‌ جانشين‌ در دوره‌ جاري‌ بايد موضوعاتي‌ را كه‌ سبب‌ عدول‌ از شكل‌ استاندارد گزارش‌ حسابرس‌ شده‌ است‌، مورد توجه‌ خاص‌ قرار دهد.

4-حصول اطمئينان از انجام شدن عمليات واحد اقتصادي در چهارچوب قوانين و مقررات جزء مسوليت كدام يك از اشخاص زير است؟

جواب: بند 8 استاندارد حسابرسي شماره250

** .     حصول‌ اطمينان‌ از انجام‌ شدن‌ عمليات‌ واحد اقتصادي‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌، از مسئوليتهاي‌ مديريت‌ است‌. بديهي‌ است‌ مسئوليت‌ پيشگيري‌ و كشف‌ موارد عدم‌ رعايت‌ نيز با مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌.

 

5-آزمونهايي كه براي كسب شواهد حسابرسي درباره مناسب بودن تصميم هاي حسابداري و كنترلهاي داخلي و عملكرد مناسب آنها اجراء مي شود چه نام دارد؟

 

آزمونهاي كنترل

6-طبق استاندارد هاي حسابرسي ، حسابرس مستقل كدام روش زير را به احتمال زياد در بررسي اجمالي صورتهاي مالي اجراء مي كند؟

جواب  بند 20 استاندارد 2400 حسابرسي

** .    روشهاي‌ مورد استفاده‌ در بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ معمولا شامل‌ موارد زير است‌:

·       كسب‌ شناخت‌ از عمليات‌ تجاري‌ واحد اقتصادي‌ و صنعتي‌ كه‌ در آن‌ فعاليت‌ مي‌كند.

·       پرس‌وجو درباره‌ اصول‌ و رويه‌هاي‌ حسابداري‌ واحد مورد رسيدگي‌.

·    پرس‌وجو درباره‌ روشهاي‌ ثبت‌، طبقه‌بندي‌ و تلخيص‌ معاملات‌، گردآوري‌ اطلاعات‌ براي‌ افشا در صورتهاي‌ مالي‌ و تهيه‌ صورتهاي‌ مزبور.

·       پرس‌وجو درباره‌ كليه‌ مندرجات‌ با اهميت‌ صورتهاي‌ مالي‌.

·       روشهاي‌ تحليلي‌ طراحي‌ شده‌ براي‌ شناسايي‌ روابط‌ و اقلامي‌ كه‌ غيرعادي‌ به‌ نظر مي‌رسد. اين‌ گونه‌ روشها شامل‌ موارد زير است‌:

-   مقايسه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ گذشته‌.

-   مقايسه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با نتايج‌ عمليات‌ و وضعيت‌ مالي‌ پيش‌بيني‌ شده‌.

-   بررسي‌ روابط‌ بين‌ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ انتظار مي‌رود از الگويي‌ مبتني‌ بر تجارب‌ واحد مورد رسيدگي‌ يا معيارهاي‌ صنعت‌ پيروي‌ كند.

حسابرس‌ در بكارگيري‌ اين‌ روشها، موضوعاتي‌ را كه‌ در سال‌ گذشته‌ به‌ تعديل‌ حسابداري‌ نياز داشته‌ است‌ بيشتر مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد.

·    پرس‌وجو درباره‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ سهامداران‌، هيات‌ مديره‌، كميته‌هاي‌ هيات‌ مديره‌ و ساير جلساتي‌ كه‌ مي‌تواند بر صورتهاي‌ مالي‌ اثر داشته‌ باشد.

·    مطالعه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتي‌ كه‌ حسابرس‌ بدست‌ آورده‌ است‌، به‌ منظور تشخيص‌ انطباق‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مبناي‌ حسابداري‌ مربوط‌.

·    دريافت‌ گزارش‌ ساير حسابرسان‌ (در صورت‌ نياز) كه‌ حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ را به‌ عهده‌ داشته‌اند.

·       پرس‌وجو از مسئولين‌ امور مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ درباره‌ مواردي‌ چون‌:

-  ثبت‌ كليه‌ معاملات‌ و عمليات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ در دفاتر.

-  تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ بر اساس‌ مبناي‌ حسابداري‌ مربوط‌.

-  تغييرات‌ به‌ وجود آمده‌ در فعاليتهاي‌ تجاري‌ واحد مورد رسيدگي‌ و اصول‌ و رويه‌هاي‌ حسابداري‌ آن‌.

-  پرسشهايي‌ كه‌ در نتيجه‌ اجراي‌ روشهاي‌ بالا پديد آمده‌ است‌.

·       دريافت‌ تاييديه‌ مديران‌.

7-رعايت اصل استقلال براي انعقاد كدام يك از قراردادهاي زير ضروري نيست؟

الف)تنظيم اطلاعات مالي                  ب)بررسي اجمالي صورتهاي مالي

ج)حسابرسي صورتهاي مالي             د)اجراي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي

جواب: در تنظیم اطلاعات مالی رعایت استقلال الزامی نیست

8-تاريخ گزارش حسابرسي اجمالي حسابرسان مستقل نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي سال 1383 شركت سهامي الف كداميك از موارد زير مي باشد؟

الف)تاريخ تكميل كار                                     ب)تاريخ 31/06/1383

ج)تاريخ مجمع عمومي عادي ميان دوره اي        د)تاريخ ارائه گزارش به سازمان بورس

 

جواب بند 28 استاندارد 2400حسابرسي

** .     حسابرس‌ بايد گزارش‌ بررسي‌ اجمالي‌ را به‌ تاريخ‌ تكميل‌ كار، كه‌ بيانگر اجراي‌ روشهاي‌ مربوط‌ به‌ رويدادهاي‌ واقع‌ شده‌ تا تاريخ‌ مزبور است‌، تاريخگذاري‌ كند. از آنجا كه‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ دربارة‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ و ارائه‌ شده‌ توسط‌ مديريت‌ مسئوليت‌ دارد نبايد گزارش‌ بررسي‌ اجمالي‌ خود را به‌ تاريخي‌ قبل‌از تاريخ‌ تصويب‌ صورتهاي‌ مالي‌ توسط‌ هيات‌ مديره‌، تاريخگذاري‌ كند.

9-كدام يك از موارد زير از جمله اصول حسابرسي تلي مي شود؟

الف)اصل ثبات رويه در تهيه صورتهاي مالي

ب)اصل تداوم فعاليت در امر تهيه صورتهاي مالي

ج)رعايت اصل دانش و معلومات در تهيه صورتهاي مالي سال مورد گزارش

د)اصل استقلال و حفظ اسرار

جواب بند "د" نیازی به توضیحات اضافی نمی بینم.

10-بهترين دليل براي حسابرسان و بازرسان قانوني كه موظف بوده به معملات اشخاص وابسته رسيدگي كنند ، كدام يك از موارد زير مي باشد؟

الف)احتمال متفاوت بودن محتواي معاملات با شكل آنها

ب)غير قانوني بودن اين نوع معاملات

ج)عدم وجود مشكلات به منظور تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

د)عدم آگاه بودن اعضاء هيات مديره واحد مورد رسيدگي از اين معاملات

**بند 11 استاندارد حسابرسي 550 گزينه الف درست است


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

برای دانلود نمونه سوالات آزمون آزمون کارشناس استاندارد برای کارشناسان
تعاریف و اصطلاحان

کارشناس استاندارد قضاییه یا کانون کارشناسان آزمون و نمونه سوالات کارشناسی
نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

نمونه سوالات آزمون نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی بند ۲ مقدمه استاندارد
نمونه سوالات آزمون ماده 27

نمونه سوالات آزمون آئین نامه اجرایی قانون کارشناسان نمونه سوالات آزمونهای
سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری

نمونه سوالات آزمون در استاندارد گزارشگری بصورت دو سوالات آزمون کارشناس رسمی
مسئولیت قانونی دربرابر مصرف‌کنندگان داروی غیر استاندارد

کنندگان داروی غیر استاندارد. نمونه سوالات آزمون سوالات آزمون کارشناسان
استاندارد تاییدیه مدیران

نمونه سوالات آزمون حسابدار رسمی استاندارد تاییدیه سوالات آزمون حسابداری کانون فرهنگی
برچسب :