موضوه پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

۱- دفاعيات در حقوق کيفري بين المللي

۲-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کيفري بين المللي

۳- موارد زندان در اسلام        

۴- چرايي جرم انگاري در قلمروي اخلاق زيستي

۵- تاثير خويشاوندي در جرم زنا                 

۶-  پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي 

۷-  چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم

۸- هرزه نگاري در حقوق کيفري ايران

۹- جرائم شرکتي از ديدگاه جرم شناختي

۱۰- مباني جرم انگاري تجهيزات دريافت از ماهواره، نقد و تطبيق آن با معيارهاي جرم انگاري

۱۱- بررسي راهکارهاي اصولي پيشگيري از جرم در نيروهاي مسلح

۱۲- دادرسي ترميمي در حقوق کيفري ايران

۱3- توجه به حالت خطرناک براي مديريت و کنترل بزهکاري

۱۴- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين المللي کيفري

۱۵- گسترش قاچاق مشروبات الکلي و سياست جنايي ايران در پيش گيري و مقابله با آن

۱۶- جرم انگاري هاي جديد در حقوق کيفري ايران در پرتو جرايم سازمان يافته‌ي فراملي

۱۷- اصول حاکم بر مجازات هاي بدني

۱۸- رويکرد نوين نسبت به اموال مجرمين در بزهکاري سازمان يافته يا اقتصادي

۱۹- نگرشي بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرين در معاهدات بين المللي

۲۰- بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان


مطالب مشابه :


موضوه پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه - موضوه پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی - تحقيقاتي پژوهشي - موضوع
عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم انجام امور پایان نامه و گرد آوری مطالب . انتخاب موضوع,
ارائه موضوع پایان نامه های حقوق جزا حقوق جرم شناسی و پایان نامه حقوق بین الملل و پایا ن نامه و مقال

دوم تیر 1393 ارائه موضوع پایان نامه های حقوق جزا حقوق جرم شناسی و پایان نامه حقوق بین الملل و
نوآوری موضوع یکی از اهداف و ملزومات نگارش پایان نامه.

حقوق جزا و جرم نگارش پایان نامه. برای پیشنهاد موضوع پایان نامه اولین نکته
موضوع پایان نامه حقوق

موضوع پایان نامه جزا و بین الملل می نقش وزارتخانه­هاي مختلف در پيشگيري از جرم و سياست
قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

موضوع و طرح کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم نتایج تحقیقات و پایان نامه های
عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم پایان نامه و گرد موضوع: خدمات پایان نامه
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منابع حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد

حقوق جزا و جرم شناسی جزا و جرم شناسی با موضوع پایان نامه قاعده ی منع محاکمه و مجازات
برچسب :