برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی در تابلو سازی

برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی 
1)
دستورالعمل بسته بندی
2)
دستورالعمل تست های روتین
3)
دستورالعمل کالیبراسیون تجهیزات مرجع
4)
دستورالعمل کالیبراسیون تجهیزات داخلی
5)
دستورالعمل بخش مکانیکال
6)
دستورالعمل بخش الکتریکال
7)
دستورالعمل فرایند برش
8)
دستورالعمل کنترل مواد اولیه
9)
کنترل و بازبینی خرید مواد اولیه
10)
دسورالعمل شستشو ورنگ
11)MA
فرم کنترل فلزکاری
12)
فرم کنترل فلزکاریMB
13)
فرم کنترل فلزکاریMC
14)
برگه تعیین وضعیت الکتریکال
15)
فرم تحویل موقت کالا
16)
جدول کالیبراسیون داخلی
17)
فرم چک لیست تابلوهای فشار ضعیف
18)
فرم چک لیست تابلوهای فشار متوسط
19)
فرم رسید دایم کالا
20)
فرم سفارش قطعه
21)
فرم عدم انطباق
22)
فرم تشریح ضایعات
23)
فرم چک ورق وروودی
24)PACKING LIST
25)
فرم گزارش آزمایشگاه رنگ
26)
فرم کنترل رنگ وروودی به کارخانه


مطالب مشابه :


برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی در تابلو سازی

فرم تحویل موقت فرم چک لیست تابلوهای فشار فرم چک ورق
صورت وضعیت

نوع دیگر صورت وضعیت ها، شامل صورت وضعیت تحویل موقت چک لیست کلی ، خلاصه مالی کلی
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت گردهماییها

چک لیست همایش؛ تضمین احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت ساخت باجه تحویل
چک لیست ارزیابی بخش اورژانس

چک لیست ارزیابی و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

گرفت که بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت چکلیست
دستور العمل تحویل گیری قالب

دستور العمل تحویل مذکور بر اساس چک لیست های مربوطه انجام شده و موقت قالب : پس از
دستور العمل تحویل گیری قالب و آزمایش قالب های ساخته شده در خطوط پرس

دستور العمل تحویل گیری قالب و تهیه و به روزآوری چک لیست های 4/2/7/2 تائید موقت
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت اجلاسها و همایش ها

چک لیست همایش احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت در ساخت باجه تحویل
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

چک لیست مدارک موجود در پرونده
چک لیست قراردادهای پیمانکاری (بلندمدت)

چک لیست قرارداد قبل از تحویل تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به
برچسب :