نمونه سوال زبان فارسی 1 با پاسخ تشریحی

بسمه تعالی : نمونه سوالات زبان فارسی 1 همراه با پاسخ تشریحی

الف)نگارش : 5 نمره

1-كدام يك از ويرايش ها مربوط به جنبه هاي دستوري و نگارشي و املايي اثر است؟ 5 /0 نمره

2- عبارت زير را نشانه گذاري كنيد:  5 /0 نمره

پيامبر فرمودند: طلب دانش بر هر مسلماني واجب است

3- كدام يك از انواع نوشته ها بيش تر از هنر مشاهده بهره مند است؟ 5 /0 نمره

4- كلمات و عبارتهاي دشوار و پر تكلف در كدام يك از نوشته ها ديده نمي شود؟5 /0 نمره

5- نوشته اي كه به سوالاتي از قبيل:«امروز چه حادثه ي مهمي برايم اتفاق افتاد؟ يا با چه كساني برخورد داشته ام؟ و غيره... بپردازد ،جز كدام يك از نوشته است؟5 /0 نمره

6-پيام هاي تبريك،جز كدام يك از انواع نامه ها محسوب مي شود؟5 /0 نمره

7- كدام يك از انواع نامه صميمي تر و بي تكلف تر هستند؟5 /0 نمره

8- به جاي واژگان زير برابرهاي مناسب بنويسيد؟ 5 /0 نمره

الف)من غير مستقيم                  ب)مستعمل

9- چرا در نوشتار امروز به كاربردن عبارت«گفته آمد»نادرست است؟5 /0 نمره

10- توصيف،يكي از راه هاي پرورش مطلب است كه در انواع نوشته هاي................  و  .................كاربرد دارد؟5 /0 نمره

ب) زبان شناسي : 4 نمره

1- مهمترين ويژگي زبان انسان چيست؟  1 نمره

2- شكل هاي مختلف زبان را نام ببريد؟5 /0 نمره

3- وظيفه گويش شناسي چيست؟5 /0 نمره

4-رابطه ي معنايي ميان كلمات زيررا بنويسيد؟5 /0 نمره

الف)ورزش و فوتبال                     ب)سرخ و سبز

5- كدام بخش از دستور زبان به بررسي وطبقه بندي نشانه هاي ساده مي پردازد؟5 /0 نمره

6- عبارت « شنيده بودم »جزءِ كدام يك از گروههاي زباني است؟5 /0 نمره

7- كدام يك از سطح هاي جداگانه ي زبان به بررسي معناي انواع تكواژها و جمله ها مي پردازد؟5 /0 نمره

ج)املا و بياموزيم : 3 نمره

1-شكل صحيح كلمه هاي نادرست را ،در جمله هاي زير بنويسيد؟75/0 نمره

الف)پروين اعتصامي شاعره ي متعهد و برجسته ي ايران است.           ب)خبر قبولي دوسنم را تلفناً گفتم

 2- دو مورد از ويژگي هاي املاي تقريري را بنويسيد؟  1  نمره

3- كدام يك از جمله هاي زير نادرست است؟75/0 نمره

الف) من له و عليه كسي صحبت نمي كنم             ب) من برله و بر عليه كسي صحبت نمي كنم   

4- املاي كدام يك از كلمات زير نادرست است؟ صحيح آن هارا بنويسيد: 5 /0 نمره

هما سعادت  - حلقه هاي اذكار  - موسم حج گذاري

 

 

ج) دستور زبان : 8 نمره

1-  از مصدر « ديدن»ماضي بعيد و مضارع اخباري(سوم شخص مفرد) بسازيد؟5 /0 نمره

2- هسته ي گروه اسمي را در « همين دو كتاب ادبيات فارسي» مشخص كنيد؟25/0 نمره

3- در جمله « عمر شتابان مي گذرد »خبر و صاحب خبر را مشخص كنيد؟5 /0 نمره

4- اجزاي جمله زير را تعيين كنيد؟75/0 نمره

زنبور عسل حشره ي كوچك و مفيد است.

5- كدام يك از اسم هاي زير مركب و كدام مشتق است؟75/0 نمره

كتابخانه / زاغچه / ني لبك

6- اگر واژه ي «گل»هسته ي گروه اسمي باشد آن را با دو وابسته پيشين بنويسيد؟ 5 /0 نمره

7-واژه ي « گل » را با نقش نماهاي حرف ندا و كسره در جمله جداگانه بنويسيد؟5 /0 نمره

8- ضماير را در جمله زير مشخص كرده و نوع آن ها را بنوسيد؟5 /0 نمره

« اي كسي كه به جامه خويش فرو پيچيده اي ،جامه ات را پاكيزه ساز. »

9- دراين دو جمله به جاي ضمير شخصي جدا ،ضمير پيوسته بياوريد؟5 /0 نمره

خواهر ايشان آمده بود و سراغ شما را مي گرفت.

10- درجمله زير قيدها را مشخص كنيد؟5 /0 نمره

الف) اين سلسله سنگ ها ي بزرگ ،كاملاً مشرف ماست.                   ب)ديروز هواي تهران گرم بود.

11-نمودار زير را با افزودن گروه اسمي مناسب كامل كنيد؟ 75/0 نمره

    وابسته              هسته             وابسته

صفت مبهم            اسم          صفت بياني ساده

 

12- نوع نقش نماها را در جمله زير مشخص كنيد ؟ 25/0 نمره

الف)اي خداي بزرگ، نور ايمان را برقلب ما بتابان                 ب)  آموزگارت را ديدم

13- دو جمله بسازيد كه در يكي پيوند وابسته ساز « اگر » و در ديگري پيوند هم پايه ساز « اما »به كار رفته باشد؟ 75/0 نمره

14- واژه ي « دلاورانه»را در جمله اي به عنوان قيد به كار ببريد؟5 /0 نمره

15- براي واژه ي « دريا »يك مضاف اليه بنويسيد؟ 5 /0 نمره

 

 

پاسخنامه زبان فارسي

الف)نگارش

1- ويرايش زباني و ساختاري     2- پيامبر فرمودند: «طلب دانش بر هر مسلماني واجب است. »

3- توصيف      4- ساده نويسي      5- خاطره نويسي و يادداشت روزانه (يك مورد)       6- نامه هاي رسمي

7- نامه هاي خصوصي و دوستانه         8- الف)پوشيده ،به طور غير مستقيم   ب) كهنه ، كار كرده ، استفاده شده

9- زيرا ساختاري آن ها كهن است       10- زبان علمي و زبان ادبي

 

ب) زبان شناسي

1- دوساختي بودن آن      2- گونه ،لهجه ،گويش    3- مطالعه و بررسي گويش هاي جغرافيايي و اجتماعي است

4- الف) تضمن     ب)ترادف       5- بخش صرف       6- گروه فعلي       7- معنا شناسي

ج)املا و بياموزيم :

1- الف) شاعر متعهد     ب) تلفني

2- به كمك املاي تقريري: مهارت گوش كردن را كسب مي كنيم/با تلفظ صحيح كلمات و جملات آشنا مي شويم / دقت و حافظه ي خود را تقويت مي كنيم / شنيده ها را بهتر درك مي كنيم / گفتار را به نوشتار تبدل مي كنيم / شنيده ها را درست،زيبا، و خوانا مي نويسيم.(دو مورد)

3- جمله « ب » / آوردن پسوند « بر» قبل از «له  و عليه » نادرست است.    4-هماي سعادت  /  موسم حج گزاري

 

ج) دستور زبان :

1- ماضي بعيد: ديده بود / مضارع اخباري : مي بيند

2- كتاب

3- عمر : صاحب خبر (نهاد) / شتابان مي گذرد: خبر

4- زنبور عسل: نهاد / حشره كوچك و مفيد: مسند / است: فعل

5- كتابخانه : مركب / زاغچه : مشتق

6- آن دو گل يا بهترين گل ، آن گل

7- نشانه ندا: اي گل، توزيبايي   / نقش نماي اضافه : برگِ گل بسيار لطيف است

8-  خويش : ضمير مشترك /جامه ات : ضمير شخصي پيوسته

9- خواهر ايشان: خواهرشان / سراغ شما : سراغتان

10- الف) كاملا            ب) ديروز

11- هر گل سرخ

12- اي نشانه ندا   / را نشانه مفعول

13- اگر درس بخواني قبول مي شوي / من به مدرسه رفتم اما آموزگار نيامد

14- سربازان اسلام دلاورانه با دشمن جنگيدند

15- درياي مازندران

« موفقيت شما نهايت آرزوي قلبي ماست »


مطالب مشابه :


نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان. سوالات امتحانی دبیرستان.
دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی برای ترم اول (دی ماه)

نمونه سوالات دبیرستان دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
پاسخ خودآزمایی زبان فارسی ( 1 )

پاسخ خودآزمایی زبان فارسی ( 1 ) خودآزمایی درس اول :1
نمونه سوالات ادبیات فارسی دوم و زبان فارسی دوم (خرداد ماه 1392)

دبیرستان دخترانه محمودزاده - نمونه سوالات ادبیات فارسی دوم و زبان فارسی دوم (خرداد ماه 1392
نمونه سوالات خرداد 92

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - نمونه سوالات آزمون ادبیات فارسی (2) نوبت دوم مدرسه
نمونه سوال زبان فارسی دوم نظری

نمونه سوال زبان فارسی نمونه سوالات درس زبان فارسي نمونه سوال زبان فارسی دوم با
نمونه سوال زبان فارسی 1 با پاسخ تشریحی

بسمه تعالی : نمونه سوالات زبان فارسی 1 همراه با پاسخ نمونه سوال زبان فارسی دوم با پاسخ
برچسب :