آشنایی با نظریه پردازان ارتباطات جمعی

 

 

دانشگاه امام صادق( ع)

 درس نظریه های ارتباطات

"دوره ی کارشناسی"

آشنایی با نظریه پردازان ارتباطات جمعی*

(۲۰۱۰-۱۹۴۰)

تدریس و تدقیق و ویراستاری:

دکترغلامرضا آذری

 

کاری از دانشجویان:

 سیدسعیدکسائی- محمدمحسن حقیقی

سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰

ردیف نام تخصص آثار

۱.

نیل پستمن Your browser may not support display of this image. فناوری رسانه‌ای (محدودیت‌ها و مخُاطرات آن)

زندگی در عیش مردن از خوشی(۱۹۸۵)؛ مخالفت‌های وجدانی(۱۹۹۲)؛                    پایان آموزش(۱۹۹۶)

۲.

فیلیپ شلزینگر Your browser may not support display of this image. رسانه و سیاست، اخلاق رسانه‌ها

اسکاتلند باز؟(۲۰۰۱)؛ تماشای خشونت زنان(۲۰۰۲)؛ کنار هم قراردادن واقعیت: اخبار بی بی سی(۲۰۰۲)

۳.

ویلبر لانگ شرام ارتباطات جمعی فرایند و تأثیرات ارتباطات (ویراستار با همکاری دی.اف. رابرتز)(۱۹۵۴)

۴.

استوارت هال Your browser may not support display of this image. مارکسیسم، ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیک دولت، تفسیر متون رمزگذاری/ رمزگشایی(۱۹۸۰)  سیاسی‌کردن بُحران(۱۹۷۸)؛

۵.

جی. تاملینسون جهانی‌سازی رسانه‌ای جهانی‌سازی و فرهنگ(۱۹۹۹)؛ رسانه و نوگرایی(۱۹۹۵)؛ امپریالیسم فرهنگی(۱۹۹۱)

۶.

جرِمی تانستال دولت رسانه‌ای منطقه‌ای وملی انگلیس، سلسله ‌مراتب قدرت در سازمان‌های رسانه‌ای، رابطة بین رسانه‌های انگلیس و آمریکا حلقه ی رسانه یی آنگلوـ آمریکن(با دیوید مکین) (۱۹۹۹)؛ قدرت روزنامه: مطبوعات ملی جدیددر بریتانیا(۱۹۹۶)؛ رسانه‌های بزرگ(۱۹۹۱)

۷.

لیسبس فون ُزونن Your browser may not support display of this image. بازنُمایی فمینیسم و جنسیت در رسانه‌ها مقالاتی در باب گردآوری شامل پرسش گری رسانه‌ای (جی. داونینگ و دیگران)(۱۹۹۵)

۸.

آنتونیو گرامشی Your browser may not support display of this image.

مارکسیسم، هژمُونی یا ُسلطه،  ستیز قدرت از طریق ایده‌ها و نشر آن ها

مقالات مختلف در درمجله های ایتالیایی از جمله لا اوردان نیووا و اَوانتی در دو دهه ی اخیر و تجربه ی کارُبردی شان

۹.

کلاوس براون جنسن Your browser may not support display of this image. 
 

روش‌شناسی پژوهش در

نظریه ی ارتباطات

کتاب راهنمای رسانه‌ها و پژوهش‌های ارتباطی (۲۰۰۲)؛  کتاب راهنمای روش‌شناسی‌های کیفی برای پژوهش رسانه‌های جمعی(با همکاری اِن. یانکوفسکی،۲۰۰۵)

۱۰.

الیهو کاتز Your browser may not support display of this image. نشر ایده‌ها از طریق رسانه‌های جمعی، جهانی‌سازی، الگوی ارتباطی ـ مشارکت در خلق الگوی جریان دو مرحله‌ای رخدادهای رسانه‌ای(۱۹۹۲)؛ صدور معنا(۱۹۹۰) نفوذ شخصی: نقش که مردم در جریان ارتباطات جمعی ایفا می کنند (با همکاری پاول لازارسفلد)(۱۹۵۶)

۱۱.

پاول فلیکس لازارسفلد Your browser may not support display of this image. روش ارتباطی ـ مشارکت در خلق

الگوی جریان دو مرحله‌ای ارتباطات؛ روش‌های مخاطب‌پژوهی

انتخاب مردم(۱۹۴۸)؛ نفوذ شخصی: نقش که مردم در جریان ارتباطات جمعی ایفا می کنند(با همکاری الیهو کاتز) (۱۹۵۶)

۱۲.

تامار لیبس Your browser may not support display of this image. رمزگذاری متون رسانه‌ای، دریافت، انسان‌شناسی فرهنگی انتقال معنا(با همکاری کاتز)(۱۹۹۹)؛ رسانه، آیین و هویت(ویراستار)(۱۹۹۸)

۱۳.

 
دنیس مک‌کوئیل
Your browser may not support display of this image. 
 
 
نظریه‌های رسانه‌های جمعی و ارتباطات، الگو‌های ارتباطی، تأثیر متون رسانه‌ای بر مخاطبانشان الگو‌های ارتباطات(۱۹۸۱)؛ نظریه ی ارتباطات جمعی(۱۹۸۳)؛ اجرای رسانه‌ای(۱۹۹۲)

۱۴.

دیوید مورلی Your browser may not support display of this image. مخاطب‌پژوهی، فناوری‌های ارتباطاتی، اَمپریالیسم فرهنگی قلمروهای خانگی: رسانه‌ها، بسیج و هویت(۲۰۰۰)؛مطالعات سراسری تلویزیون(با همکاری سی. براونزدان)(۱۹۹۹)

۱۵.

کارل نورد‌استرنگ Your browser may not support display of this image. نظریه ی ارتباطات، ارتباطات بین‌المللی،  اخلاق رسانه‌ای ویراستار و نویسنده ی بسیاری از گزارش‌ها،جُستارها و دارای مقالاتی علمی-پژوهشی در فصلنامه ها

۱۶.

لوئیس آلتوسر Your browser may not support display of this image. مارکسیسم، دستگاه‌های دولتی ایدئولوژیک ایدئولوژی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت (۱۹۷۷)؛ مارکسیسم و انسان‌گرایی(۱۹۶۹)؛      تناقُض ها و تعین چندعاملی(۱۹۶۲)

۱۷.

این آنگ Your browser may not support display of this image.  
مخاطبان رسانه‌ها، هویت سیاسی، جهانی‌سازی، قوم‌مداری و بازنمایی
درباب چینی صحبت نکردن: زندگی بین آسیا و غرب(۲۰۰۱)؛ جستجوی ناامیدانه             مخاطب(۱۹۹۱)؛ جنگ‌های اتاق نشیمن:      مرورفکری مخاطبان رسانه‌ها در جهانی پُست‌مدرن(۱۹۹۶)

۱۸.

 
رولان بارت
Your browser may not support display of this image.
اثرات رسانه‌های جمعی، خلق معنا، خوشایند بودن مطالعه

اُسطوره‌شناسی‌ها(۱۹۵۷)،

لذت متن(۱۹۷۳)

۱۹.

 
دانیل بلYour browser may not support display of this image.
اثرات رسانه‌های جمعی، نوگرایی تناقضات فرهنگی سرمایه‌داری (۱۹۹۶)؛پایان ایدئولوژی(۲۰۰۰)

۲۰.

دانیل بیل تریست Your browser may not support display of this image. آثار جدلی رسانه‌ای ، سانسور، طبقه‌بندی فیلم، تلویزیون واقعیت

دارای مقالات بسیاری در مجله های علمی نظیر:مجله ی اروپایی ارتباطات،رسانه ها ،فرهنگ و جامعه ،مجله ارتباطات بین المللی،درونداد ها و سیاست فرهنگی

۲۱.

جِی. جی. بلوملر Your browser may not support display of this image. تعامل مخاطب با متون رسانه‌ای ـ همکار مولف نظریه ی استفاده و رضامندی استفاده از رسانه‌های جمعی(با همکاری ای. کاتز) (۱۹۷۴) در سیاست(با همکاری دنیس مک کوئیل،۹۷۹) ، نقش نظریه در مطالعات استفاده و رضامندی(مقاله ی پژوهشی در مجله ی ارتباط پژوهی شماره ی ۶)

۲۲.

 
پیر بوردیو
Your browser may not support display of this image. 
جامعه‌شناسی فرهنگی، به‌خصوص گونة تفکر سرمایة فرهنگی

تمایزها(۱۹۷۹)،

منطق عمل(۱۹۹۰)

۲۳.

مانوئل کستلز Your browser may not support display of this image. جامعه‌شناسی رسانه‌ها نظریه ی مارکسیستی پرسش شهرنگر. رویکردی مارکسیستی (۱۹۷۷) شهر، طبقه، و قدرت(۱۹۷۸)درت هویت، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوم(۲۰۰۴)

۲۴.

نوآم چامسکی Your browser may not support display of this image. ساختارهای قدرت نهادهای رسانه‌ای؛ جریان اصلی رسانه‌های جمعی                 ؛جهانی‌سازی تولید رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی(۱۹۸۸)،کنترل رسانه ها(۲۰۰۲)،سلطه یا بقا:جست و جوی امریکایی برای سلطه ی جهانی(۲۰۰۳)،درک قدرت(۲۰۰۲)،توهم الزام نگر:اندیشه ی نظارتی در جوامع دموکراتیک(۱۹۸۹) و دیگر آثار ...

۲۵.

جیمز کاران Your browser may not support display of this image.

جهانی‌سازی،

 ارتباطات جمعی

رسانه‌های جمعی و جامعه (۲۰۰۵)، جنگ‌های فرهنگی: رسانه‌ها و چپ انگلیسی ( ۲۰۰۵)،غربی سازی مطالعات رسانه یی (ویراستار)(۲۰۰۰)

۲۶.

جین ای. جی.

ام.وندایک

Your browser may not support display of this image.
رسانه‌های جدید؛ تأثیرات اجتماعی و فرهنگی فناوری جامعه ی شبکه یی(۱۹۹۹)،دموکراسی دیجیتال(۲۰۰۰)،تقسیم عمیق:نابرابری در جامعه ی اطلاعاتی(۲۰۰۵)

۲۷.

مارجوری

فرگوسن

جهانی‌سازی رسانه‌ها، فناوری‌هایرسانه‌ای؛بازنُمایی زن در رسانه‌ها همیشه زنانه: مجلات زنان و راه ورسم زنانگی(۱۹۸۳)،مطالعات فرهنگی در پرسش (با همکاری پیتر گولدینگ)(۱۹۹۷)،عضویت و همکاری با مجله هایی نظیر:فرهنگ و ارتباطات و ارتباطات

۲۸.

جان فیسک Your browser may not support display of this image. گفتمان محاط بر رخدادهای رسانه‌ای، تولید معنا

موضوعات رسانه‌ای(۱۹۹۶)،درک فرهنگ عامه

پسند(۱۹۸۹) ،فرهنگ تلویزیون(۱۹۸۷)

۲۹.

جورج گربنر Your browser may not support display of this image. رسانه و فرهنگ ـ واضع نظریه ی پرورش( کشت)

مناظره ی رسانه های جهانی(۱۹۹۳)،               نویسنده و ویراستار مقالات منتخب از مجله های علمی-پژوهشی

۳۰.

پیتر گولدینگ Your browser may not support display of this image. رسانه‌ها و فرهنگ اروپایی فرهنگ اروپایی و رسانه‌ها( ۲۰۰۴)                                                                 نویسنده و ویراستار در مجله ی ارو پایی ارتباطات
*قابل توجه همه ی خوانندگان محترم که فهرست کامل اندیشه های این نظریه پردازان ارتباطی دردست تآلیف است که امید داریم در آینده ی نزدیک منتشر شود. در ضمن اصل مطلب به زبان انگلیسی نزد "دکترغلامرضا آذری و دانشجویان مترجم" برای تقدیم به علاقمندان عزیز این حوزه از بحث موجود است.  


مطالب مشابه :


استخدام نویسنده,ویراستار و بازاریاب مطبوعاتی در مجله

استخدام نویسنده,ویراستار و بازاریاب شرایط در زمینه‌های زیر دعوت به همکاری می
آگهی استخدام امور ویژه نامه های روزنامه سراسری آفتاب یزد-مهلت:30اردیبهشت93

آگهی استخدام ویراستار امور ویژه نامه های روزنامه سراسری آفتاب یزد دعوت به همکاری
ویرایش شعر

ویراستار شعر باید شعرشناس باشد ناگفته پیداست که چنین موفقیتی بدون همکاری و هم‌اندیشی
انواع ویرایش

ناگفته پیداست که چنین موفقیتی بدون همکاری و هم‌اندیشی صاحبان - یادداشت‌های یک ویراستار (5)
آشنایی با نظریه پردازان ارتباطات جمعی

ویراستار و نویسنده ی بسیاری از گزارش‌ها،جُستارها و در سیاست(با همکاری دنیس مک
معرفی، تخصص و آثارکلیدی" نظریه پردازان ارتباطات جمعی"

ویراستار و نویسنده ی بسیاری از گزارش‌ها،جُستارها و در سیاست(با همکاری دنیس مک
تنظیم کتاب‌نامه

ناگفته پیداست که چنین موفقیتی بدون همکاری و هم‌اندیشی صاحبان - یادداشت‌های یک ویراستار (5)
ارجاع نویسی

ناگفته پیداست که چنین موفقیتی بدون همکاری و هم‌اندیشی صاحبان - یادداشت‌های یک ویراستار (5)
برچسب :