50 سوال تستي از بخش ويندوز

سوالات ویندوز

۱- به عمل حرکت دادن ماوس در حالیکه کلید چپ آن فشرده شده است چه می گویند؟

الف: Click            ب: Drag            ج: Double Click           د: Drop

2- برای بستن یک پنجره باز شده از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

الف: Alt+f3           ب: f2             ج: Alt+f4           د: f3

3- نام فایل در ویندوز XP حداکثر چند کاراکتر می تواند باشد؟

الف: ۱۱                 ب: ۲۵۵              ج: ۸                د: ۱۵۵

۴- در پنجره خصوصیات Task Bar برای مخفی کردن نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: Lock The TaskBar                      ب: Hide Inactive Icons

ج: Show Quick Lunch                        د: Auto hide The Task Bar

5- کدام گزینه را می توان از نوار عنوان یک پنجره انجام داد؟

الف: Close            ب: Minimize            ج: Maximize           د: همه موارد

۶- برای نمایش آیکون های یک پنجره به حالت های مختلف از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: Properties           ب: Favorites           ج: Refresh          د: Views

7- کدام گزینه جهت تغییر نام یک پوشه یا فایل میباشد؟

الف: rename           ب: delete           ج: file            د: new name

8- تغییرات رنگ و قلم و اندازه آیکون ها از کدام سر برگ پنجره Display Properties امکان پذیراست؟

الف: Themes        ب: Desktop           ج: Appearance          د: Settings

9- جهت عدم انتقال اطلاعات به صندوق بازیافت در هنگام حذف آنها کدام کلید را پایین نگه داریم؟

الف: Shift           ب: Delete             ج: Cut            د: Ctrl

10- برای حرکت بین پنجره های باز در حال اجرا از کدام کلید های تر کیبی استفاده می شود؟

الف: ctrl+ tab            ب: alt+tab            ج: shift+tab           د: alt+a

11-برای تنظیم کاغذ برای چاپ به صورت افقی یا خوابیده از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف: Portrait              ب: Source              ج: Landscape          د: Pagesize

12- برای دادن صفت فقط خواندنی به یک پرونده از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف: hidden               ب: archive            ج: read only            د: نمی توان صفت داد

۱۳- برای باز سازی محیط کار از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف: f5              ب: f2             ج: f7            د: f3

14- اگر بخواهیم آیکونهای موجود در یک پنجره را بصورت لیستی با کل جزییات نمایش دهیم ؟

الف: view-list            ب: view-details          ج: edit-list          د: edite-detalis

15- با استفاده از کدام منو می توان به پنجره folder option دسترسی پیدا کرد؟

الف: منوی tools در پنجره ها                 ب: گزینه folder option در control panel

ب: منوی کلیک راست نوار وظیفه              د: گزینه الف و ب

۱۶- یکی از روشهای ساده جهت کپی اطلاعات به فلاپی دیسک و گیرنده فکس و پوشه MY Document از کدام دستور استفاده می کنیم؟

الف: Edit-Copy            ب: روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده و انتخاب گزینه Sent to

ج: Edit- cut                  د: الف و ج صحیح می باشد

۱۷- در ماشین حساب ویندوز برای ذخیره کردن عدد نشان داده شده فعلی در حافظه از کدام کلید استفاده می شود؟

الف: MC             ب: MR             ج: MT            د: MS

18- لیست آخرین اسناد و پرونده های به کار گرفته شده در کجا قرار می گیرد؟

الف: MYCOMPUTER                        ب: DOCUMENTS

ج: MYDOCUMENT                          د: FAVORITES

19-جستجوی سریع در HELP AND SUPPORT ویندوز با کدام سر برگ امکان پذیر است؟

الف: سر برگ CONTENTS                    ب: سربرگINDEX

ج: سر برگ SEARCH                           د: سر برگ ONLINE

20- برای ایجاد پرونده های متنی از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف: برنامه WORDPAD                 ب: برنامه NOTPAD

ج:  MICROSOFT WORD                د: همه موارد

۲۱- حد اکثر فایلهایی که داخل DOCUMENT قرار می گیرند؟

الف: ۲۰                ب: ۱۷                ج: ۱۸             د: ۱۵

۲۲- ساده ترین روش کپی کردن فایلها بر روی دیسک از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: COPY TO            ب: CUT TO             ج: PAST TO           د: SEND TO

23- برای مرتب کردن پنجره های باز واقع در محیط کار بصورت آبشاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: TILE WINDOWS HORIZONTALLY      ب: TILE WINDOWS VERTICALLY

ج: CASCADE WINDOWS             د: گزینه های الف و ب

۲۴- برای نمایش خصوصیات عنصر انتخاب شده از کدام دستور نوار ابزار استاندارد استفاده میشود؟

الف: Properties          ب: Views          ج: Undo            د: Paste

25- برای آوردن نوار وضعیت بر روی صفحه اصلی کدام گزینه زیر را باید انتخاب کرد؟

الف: edit………..statuse bar          ب: tools……………statuse bar

ج: view……………statuse bar         د: file…………statuse bar

26- برنامه ماشین حساب در کجا قرار دارد؟

الف: accessories          ب: control panel         ج: setting         د: program

27- کلید های ترکیبی برای سیاه و پررنگ کردن یک متن انتخاب شده کدام گزینه زیر می باشد؟

الف: ctrl+u           ب: alt+u               ج: ctrl+a            د: ctrl+b

28- کدامیک جزء نوارهای ابزار واقع بر روی نوار کار نمی باشد؟

الف: نوار های اتصال اینترنتی link                     ب: نوار آدرس address

ج: نوار ابزارهای تفریحی  Quick lanch                  د: نوار وضعیت status

29- پوشه ای که درون یک پوشه دیگر قرار بگیرد چه نامیده می شود؟

الف: فایل           ب: زیر پوشه           ج: پوشه جدید               د: موارد الف و ب

۳۰- برای جلو گیری از مصرف برق در مواقعی که با کامپیوتر کار نمی کنیم از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف: stand by        ب: shut down         ج: reset           د: Ms dos

31- مفهوم چند رسانه ای(Multimedia ) چیست؟

الف: اتصال چند کامپیوتر بوسیله کابل را چند رسانه ای گویند

ب: به اطلاعات شامل تصاویر صدا فیلم و سایر اطلاعات سمعی بصری چند رسانه ای گویند

ج: انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر را چند رسانه ای گویند

د: مجموعه ای از وسایل جانبی کامپیوتر را چند رسانه ای گویند

۳۲- به منظور ضبط صوتی از طریق میکروفن از چه برنامه ای استفاده می شود؟

الف: CD-Player        ب: Sound Recorder         ج: Jet Audio         د: Multimedia

33- از برنامه Disk Clean up به چه منظور استفاده می شود؟

الف: پاک نمودن ویروسهای روی دیسک              ب: پاک کردن فایلهای اضافی و کم اهمیت دیسک

ج: پاک نمودن پارتیشن صفر دیسک                    د: باز سازی سکتورهای خراب دیسک

۳۴- برای افزودن سخت افزار جدید از کدام آیکون در پنجره Control Panel استفاده می کنیم؟

الف: Setup     ب: Add New Hardware      ج: Add/Remove program       د: Install

35- ابزارDisk Defragmenter  در ویندوز چه عملی را انجام می دهد؟

الف: برای تنظیمات لوازم جانبی بکار می رود

ب: برای مرتب کردن فایلها و پرونده ها بکار می رود

ج: برای جلو گیری از تکه تکه شدن فایلها و یکپارچه سازی فایلها د ردیسک سخت از این ابزار استفاده می کنند

د: برای تنظیم درایوهای هار دیسک استفاده می شود

۳۶- جهت زمانبندی اجرای یک برنامه خاص در یک زمان معین در ویندوز از کدام برنامه استفاده می کنیم؟

الف: Disk Defragmenter                ب: System Tools

ج: Scheduled Task                    د: Disk Convert

37- در کدامیک از کادرهای زیر می توان زمان دلخواه برای فعال شدنSCREEN SAVER تعیین نمود؟

الف: با دکمه   PREVIEW                       ب: با دکمهCHANGE

ج: با دکمه  WAIT                          د: با دکمه TIME

38- کدام گزینه برای انتخاب گروهی فایلها میباشد؟

الف: ctrl+f               ب: ctrl             ج: ctrl+a               د: shift+alt

39- کدام گزینه زیر مشخصات فایل پنهان می باشد؟

الف: system              ب: history             ج: hidden           د: read only

40- برای اینکه فقط فایلهای پنج حرفی را پیدا کنیم کدام گزینه مناسب است؟

الف: ?????.*          ب: ?????             ج: *.*          د: هیچکدام

۴۱- کدام گزینه زیر فایلهای پاک شده را از سطل زباله بر می گرداند؟

الف: rename         ب: empty recylebin         ج: restore         د: این کار امکان ندارد

۴۲- برای حذف کامل یک پوشه یا آیکون از کدام کلید می توان استفاده کرد؟

الف: ctrl              ب: shift          ج: alt           د: tab

43- کدامیک از گزینه های زیر خصوصیات کامل یک درایو را نشان می دهند؟

الف: large icon          ب: list            ج: details            د: small icon

44- ابزارهای سیستمی ویندوز که برای سازمان دهی وحفاظت بهینه سازی هارد دیسک مفیدهستند درکجا قراردارد؟

الف: در فایل هایی که پسوندSYS  دارند                ب: در منوی SYSTEM TOOLS

ج: در ابزاری قرار دارد که از نظر پنهان است              د: گزینه ب و ج درست است

۴۵- برای تنظیم سرعت و حرکت جابجایی نشانگر ماوس از کدام سربرگ برنامهMOUSE  در کنترل پانل استفاده می شود؟

الف: POINTERS         ب: MOUSE          ج: MOTION           د:PROPERTIES

46- از طریق برنامهBACKUP  می توانیم کدام اعمال زیر را انجام دهیم؟

الف: ایجاد یک  جدیدJOB                     ب: باز کردن و اجرای یک JOB

ج: باز گرداندن یک JOB                     د: هر سه مورد

۴۷-برای فعال کردن منوی اصلی برنامه ها از کدام کلید استفاده می شود؟

الف: ALT             ب: ALT+f4           ج: f5             د: f10

48-SET AS DEFAULT در مدیریت چاپگربه چه معنا است؟

الف: دستورات چاپ به طرف چاپگر ارسال شوند             ب: صفحه چاپ از بین برود

ج: چاپگر خراب است                      د: پاکسازی یک چاپگر از مستندات در حال چاپ

۴۹- برای اینکه از این به بعد وقتی وارد شبکه اینترنت میشویمIE وارد سایت خاصی نشود از کدام گزینه زیر استفاده میکنیم؟

الف: Current          ب: Default            ج: Blank           د: ب و ج

۵۰- شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را چه می گویند؟

الف: IP           ب: ISP            ج: URL            د: W W W


مطالب مشابه :


نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی)

Training - نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی) - نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهارنامه
ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

Training - ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN - نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهارنامه
50 سوال تستي از بخش ويندوز

نمونه سوالات icdl درجه 2 و 1 - 50 سوال تستي از بخش ويندوز - رایانه کار، فتوشاپ، کاربر فلش، طراحی
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای

حسابداری ومدیریت - نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی حرفه ای - وبلاگ تخصصی رشته
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی و حرفه ای

دوستانه - نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی و حرفه ای - دوستانه .علمی.فرهنگی
نمونه سوالات اینترنت - مهارت هفتم ICDL

بی نظیرستان - نمونه سوالات اینترنت - مهارت هفتم icdl - بی نظیر ها در بی نظیرستان
نمونه سوال عملي ICDL درجه 1 - رايانه كار درجه 1 - 2 و ويژوال بيسيك فني و حرفه اي

نمونه سوالات کامپیوتر - نمونه سوال عملي icdl درجه 1 - رايانه كار درجه 1 - 2 و ويژوال بيسيك فني و
نمونه سوالات تستی برنامه نویسی زبان C

نمونه سوالات تستی برنامه نویسی زبان C نمونه سوالات تستی زبان c. 1. رایانه کار Icdl 2,
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007. آموزش کامپیوتر در رشته های مختلف شامل : رایانه کار Icdl 2,
نمونه سوالات آزمون استخدام بانک مرکزی با پاسخ

خرید - نمونه سوالات آزمون استخدام بانک مرکزی با پاسخ - فروشگاه اینترنتی ایران سنتر - تلفن
برچسب :