طلسم احضار معشوق مجرب

طلسم احضار معشوق مجرب

من باب احضار معشوق آورده اند که هر کس این طلسم را با مشک و زعفران و گلاب

 در ساعت شمس یا مشتری نوشته و در میان دل گوسفند نهد و سپس در آتش زغال

دفن نماید ، اگر صد فرسنگ دور باشد خود را به او رساند یا پریشان شود و احوال

او را گیرد .

//www.bargozideha.com/static/portal/29/295281-709508.jpg


مطالب مشابه :


دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

دعا برای ازدواج دعا برای عاشق کردن معشوق دعا برای ثروت و رفع فقر احضار جن یا
طلسم احضار معشوق مجرب

دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و طلسم احضار معشوق
دعای احضار آنی معشوق

دعای احضار آنی معشوق. دربیان احضارآئینه و آن چند قسم است و این قسم را برای جهت دیدن دعا
رفع اختلافات خانوادگی

دعا برای حاجت دعا برای عاشق کردن معشوق دعا برای ثروت و رفع فقر احضار جن یا
گشایش در کار و باز شدن بخت

دعا برای ازدواج دعا برای عاشق کردن معشوق دعا برای ثروت و رفع فقر احضار جن یا
خواص اسم شریف القابض

دعا برای حاجت دعا برای عاشق کردن معشوق دعا برای ثروت و رفع فقر احضار جن یا
طلسم خوشبختی

دعا برای حاجت دعا برای عاشق کردن معشوق دعا برای ثروت و رفع فقر احضار جن یا
برچسب :