نمونه سوال ورد2007

بسمه تعالی

سوالات تئوری واژه پرداز( WORD 2007 )     هنرستان درزیان                 تاریخ ارزشیابی : 08/09/ 89  
                                              مجتمع آموزشی و پرورشی ثامن الائمه (ع)         مدت آزمون :  30 دقیقه  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- برای ذخیره سند در قالبی دیگر کدام کادر باید باز شود؟
الف) Save In           ب) Save                      ج) Save As               د) Save Out

2- تعداد صفحات سند در کدام قسمت نمایش داده می شود؟
الف) Zoom               ب) Title bar                ج) Home Tab           د) Document Information

3- برای زیر نویس دار کردن یک یا چند کاراکتر از کدام دکمه در گروه Font استفاده می شود؟
الف) دکمه Superscript                                 ب) دکمه Subscript
ج) دکمه Strikethrough                                د) دکمه Change Case

3- تراز Decimal Tab به چه صورت است؟
الف) هم تراز راست     ب) هم تراز چپ       ج) هم تراز وسط        د) هم ترازی بر اساس ممیز عدد اعشاری

4- برای وارد کردن یک نماد در سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
الف) Symbol                  ب) Replace           ج) Find                    د) Select

5- برای لغو عملیات از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟
الف) Ctrl+B                   ب) Ctrl+Z             ج) Ctrl+Y                د) Ctrl+Shift+Z

6- برای کپی متن با استفاده از صفحه کلید از چه کلیدی استفاده می شود؟
الف) F2                          ب) Ctrl+V            ج) Ctrl+C                 د) Shift+F2

7- برای تنظیم حاشیه های سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
الف) Column                 ب) Size                 ج) Margins               د) Orientation

8- برای افزودن کادر به صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Insert > Page Breake                          ب)  Page Layout> Page Border
ج) Inset > Page Border                             د) Page Setup > Line Number

9- برای چند ستونی کردن متن از چه دکمه های استفاده می شود؟
الف) Page Layout > Page Borders             ب) References > Insert Caption
ج) Page Layout > Columns                       د) Insert > Quick Part

10-  برای تنظیم حاشیه های سند کدام گزینه مناسب است؟
الف) column                  ب) size                  ج) margins               د) orientation

11- نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟
الف) Quick Access         ب) Notification     ج) Title Bar               د)  Statuse Bar 

12- کدام کلید مکان نما را  به اول سطر جاری می برد؟
الف) Home                    ب)  End                ج)  Page Up             د)  Page Down

13- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟
الف)  Ctrl + M               ب)Ctrl + N           ج) Ctrl + C               د)  Ctrl +Z 

14-  کلید میانبر برای مورب کردن متن کدام است؟
الف)   Ctrl+Z          ب)   Ctrl+R                     ج) Ctrl + I                   د)Ctrl+B

15-  برای باز کردن کادر Font  از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟
الف) +F Ctrl                  ب) Ctrl + D           ج)   Ctrl + M                د) Ctrl +  N

16- کلید میانبر عمل وسط چین کدام است؟
الف) Shift +V                 ب)  Ctrl + V           ج)  Ctrl +R                   د) Ctrl +E

17- انتخاب کدام گزینه در کادر Paragraph  کمترین فاصله بین خطوط را تنظیم می کند؟
الف)    Single                 ب)   Double            ج)  At least                   د)  Exactly

18- برای کپی قالب بندی یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف) Copy                   ب) Paste                   ج) Cut                           د)  Format painter

19- کدام علامت Tab  نشان دهنده تراز بر حسب نقطه اعشار است؟
الف)  ^                       ب) ┘                          ج)  └                             د) ┴∙∙

20- برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟
الف) Alt+Ctrl           ب) Alt+Shift              ج)    Ctrl+Shift               د)Ctrl+Enter

 موفق و پیروز باشید

باباگلی

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال ورد2007

بسمه تعالی. سوالات تئوری واژه پرداز( word 2007 ) هنرستان درزیان تاریخ
نمونه سوال word2007

نمونه سوال عملی اکسل 2007. باشد و هدف از جمع اوری این نمونه سوالات کمک به کاراموزان محترم
نمونه سوال word 2007(كل كتاب)

برچسب‌ها: نمونه سوال, word2007, نمونه سوالات wor 2007. ارسال توسط ندا
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد یکتا رایانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور با اعطای مدرک
برچسب :