مقاله از مرکز استثنایی ارشاد یک

طرح تشویقی سیستم پاداش نقدی

مرکز استثنایی ارشاد یک

مقدمه

مشوق عاملی است که دستیابی به آن،انگیزه های افراد را ارضا می نماید.برای دانش آموزان نمره خوب ورسیدن به پاسخ صحیح یک مسئله هردومشوق به حساب می آیند.درواقع مشوق ها همان تقویت کننده های مثبت بوده وعاملی هستندکه افرادبرای دستیابی به آن کوشش می نمایند.تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند:
1-تقویت کننده نخستین:مانند آب وغذاکه درحقیقت نیازهای فیزیولوژیکی موجودزنده را ارضا می کند.
2-تقویت کننده شرطی:مانند پول ، نمره ، مقام
3-تقویت کننده اجتماعی:مانند توجه،محبت،تائید،لبخندزدن ونوازش کردن و ...
4-تقویت کننده شخصی:که به آن انگیزش درونی نیزگفته می شودکه درحقیقت رضایت خاطرحاصل از یادگیری وکسب دانش ازآن موارد می باشد.

 

نکاتی که در تشویق باید رعایت گردد :

- علت تشویق بایستی مشخص باشد تا دانش آموز بفهمد که به چه سببی مورد تشویق قرار گرفته است.

- نفس عملکرد دانش آموز باید مورد تشویق قرار گیرد (مستقیماً به رفتار او مربوط باشد ) نه شخصیت او.

- تشویق باید با تقویت درونی دانش آموز همسو باشد  اول (تقویت درونی و بعد تشویق ) .

- تشویق باید گاه به گاه و در برابر کارهای ممتاز باشد ، نه به صورت دایم و برای هر کار ؛ زیرا اگر چنین شد ارزش و تأثیر تربیتی خود را از دست خواهد داد .

- وقتی دانش آموز را تشویق و تحسین می کنیم نباید او را با دانش آموز دیگری مقایسه کنیم . مثلاً صحیح نیست که معلمی به دانش آموزش بگوید آفرین بر تو که خوب درس می خوانی و مانند حسن تنبل نیستی ، زیرا در این صورت ، دانش آموز دیگر ، تحقیر و مذمت می شود. از سوی دیگر این عمل مضر است و بدآموزی دارد.  

- تشویق در بین همسالان و دوستان مؤثرتر از تشویق به تنهایی است .

- تشویق باید با سن دانش آموز ، نیازهای او و شرایط و موقعیت مکانی ، شخصیتی ، روانی و ... تناسب داشته باشد

- تشویق های ملموس در مقاطع سنی پایین مؤثرتر است .

- تشویق  باید با کار دانش آموز متناسب باشد . صلاح نیست که در برابر یک کار کوچک و کم اهمیت تشویق های بزرگی انجام بگیرد . پاداش های بزرگ را باید برای کارهای بزرگتر قرار داد ، بهتر است پاداش همگام با موفقیت های تدریجی دانش آموز بزرگ شود .

- باید پاداش ها و تشویق ها ، در برابر فعالیت ها و جدیت های دانش آموز انجام بگیرد . نه در برابر موهبت های ذاتی او ...! یک دانش آموز کم هوش که در اثر جدیت و تلاش ، رفته رفته به موفقیت هایی نایل می گردد  و نمره پنج او به هشت ترقی می کند بیشتر قابل ستایش و تشویق است .

- تشویق باید بلافاصله اعمال گردد ( به خصوص برا ی سنین پایین )‌.

- اگر تشویق بیش از حد انتظار طبیعی دانش آموزو یا کمتر از حد انتظار او باشد اثر نامطلوبی دارد.

هدف کلی طرح : افزایش کارایی مدرسه در رسیدن به اهداف آموزشی وپرورشی دوره ابتدایی

اهداف جزئی طرح :

1-  منجر به عمق بخشی یادگیری شود.

2- هر شخص را با خودش مقایسه کند .

3- به کوشش وتلاش دانش آموزان ارج نهد وفقط نمرات بالا را مورد نظر قرار ندهد.

4- به همه ی دروس از ورزش وهنر تا علوم وریاضی توجه کافی داشته باشد

5-  کیفیت انجام تکالیف به اندازه ی کافی مورد اهمیت قرار گیرد .

6- خوش اخلاقی و رفتار اجتماعی مناسب را در دانش آموز تقویت نماید .

7- اصول انسانی مانند : بخشش همدیگر ، رعایت نوبت همدیگر در بحث های کلاسی ، توجه و احترام به رأی ونظر دیگران ، برقراری ارتباط مناسب با دیگران ، کنترل هیجانات و ... را تقویت کند .

8-  نظم وانضباط نیز در آن لحاظ شده باشد . ( به موقع آمدن در کلاس وبه موقع خارج شدن از آن ، انجام تکالیف به صورت کامل و در زمان معین شده ، نگهداری وسایل خویش ، کوشش در حفظ ونگهداری اموال آموزشگاه و ...)

 

روش اجرای طرح :

در این طرح ازتقویت کننده شرطی (پول)استفاده شد.

کپی هایی از اسکناس های مختلف صد تومانی، دویست تومانی، پانصد تومانی،هزار تومانی تهیه شده و در اختیار مربیان قرار گرفت (تشویق ژتونی). سپس از مربیان درخواست شد تا برای فعالیت های مختلف کلاسی، تکالیف درسی،  آزمون ها و پرسش ها، فعالیت ها و حتی تغییرات مثبت اخلاقی آن ها را مورد تشویق قرار داده، بعد از به دست آوردن چندین ورق پول (بستگی به میزان تلاش دانش آموز وارزش پول های به دست آمده) ودر نهایت صدور یک فقره چک به مبلغ امتیازات به دست آمده در وجه دانش آموز صادر گشته سپس به بانک جوایز معرفی می گردد.( کمترین مبلغ پول برای دریافت جایزه پانصد تومان وبیشترین مبلغ دوهزار تومان می باشد .)

این طرح همه دانش آموزان را شامل شده و هر دانش آموز بنا به شایستگی ها وکوشش (تحصیلی ورفتاری)خود تا پایان سال پول دریافت می نماید .

وقتی دانش آموز پول را از آموزگار محترم کلاس دریافت کرد ، معلم نام دانش آموز را  در پشت پول نوشته وامضا نماید .

 

بانک جوایز:

یک کمد( با نام بانک جوایز) پر از اسباب بازی و لوازم تحریر نیز در سالن و مقابل چشم آن ها قرار گرفت تا همواره جوایز را دیده و روز به روز برای دریافت آن وسایل انگیزه قوی تری دریافت کنند. برای هر یک از این وسایل نیز قیمتی در نظر گرفته شده و روی آنها قیمت نصب شده. دانش آموزان موظف هستند تا ضمن جمع آوری پول های جایزه از مربیان خود آن ها را تمیز نگه داشته و حتی بر روی آن ها خط نکشیده و آن ها را پاره ننمایند، چرا که این کار آن ها سبب کاهش ارزش پول های جایزه و کم شدن پول آن ها می شود.سپس در مرحله بعد معلم یک فقره چک در وجه دانش آموز با مبلغ امتیاز به دست آورده نوشته واو را به بانک جوایز معرفی می نماید.

جوایز مختلف: ( جوایز پس از تهیه شدن بر اساس میزان قیمت خریداری شده و بر اساس پشتوانه مالی ، امتیاز بندی شده ودر کمد جوایز قرار داده می شود .)

پیش بینی اعتبار برای اجرای طرح

در راستای برنامه سالانه ، برای اجرای طرح اعتباری در نظر گرفته شد که به تصویب شورای مدرسه رسیده  وقابلیت اجرا پیدا کرد آموزشگاه مبلغ 1000000 ریال بابت تشویق دانش آموزان هزینه نمود  ( در صورت تأمین اعتبار بیشتر و یا کمک های مردمی این مقدار افزایش می یابد)

زمان اجرای طرح در طول سال تحصیلی می باشد.

 

محاسن طرح :

- اول این که چون  دانش آموزان استثنایی تعامل زیادی با دیگران ندارند فرصتی کسب می کنند تا خرید کردن را بیاموزند.

-  یاد می گیرند از پول مراقبت کنند و آن را تمیز نگه دارند.

- به ارزش پول واقف شده و در حفظ و نگهداری آن بکوشند.

- با فرهنگ پس انداز کردن آشنا شده و یاد می گیرند تا برای رسیدن به یک خواسته بزرگ تر از خواسته های کوچک تر خویش بگذرند.

-  از کمد جوایز(بانک جوایز) چیزی را دریافت می کنند که خود دوست دارند.

- چون دانش آموزان استثنایی از نظر درک و فهم عقب تر از سایر دانش آموزان هستند هدف مشخصی را پیش روی خود دیده و با انگیزه ی بیشتری برای رسیدن به آن تلاش می کنند .

نظارت بر اجرای طرح

مدیر ،مشاور و معاون آموزشگاه لیست ثبت چک های دریافتی دانش آموزان که توسط آموزگار محترم نوشته شده است را بررسی می کنند ؛ چنانچه دانش آموزی چک تشویقی دریافت نکرده بود وضعیت درسی ، اخلاقی و انضباطی او بررسی گردیده و با کمک و همفکری همکاران راه کار مناسبی اتخاذ خواهد شد .

 

 

ارزشیابی طرح

 در پایان اجرای طرح با استفاده از نظرات همکاران نسبت به رفع کاستی ها جهت استفاده در سال بعداقدام خواهد شد ، ضمن اینکه در پایان سال تحصیلی با نظر سنجی از اولیا ودانش آموزان درمورد نقاط ضعف وقوت طرح بحث وتبادل نظر می شود تا با کمک افراد مورد اشاره نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام لازم انجام شود .

 

به امید توفیق خدمات بیشتر واحد مشاوره مدرسه ارشاد 1


مطالب مشابه :


کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه مدارس ابتدایی با کتاب عادی

گروه های آموزشی آموزش وپرورش داره آموزش و پرورش ناحیه 2کرمانشاه. های آموزش وپرورش ناحیه
تمرینات کمک آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول ابتدایی

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
مقاله از مرکز استثنایی ارشاد یک

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت روز جهانی معلولان

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان از مرکز متوسطه حرفه ای کاوش کرمانشاه

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
فواید توجه به سازه های طرح درس در فرآیند طراحی آموزشی،

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
اوتیسم یا «درخودماندگی» اختلال رشد مغزی در روابط اجتماعی است

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
برچسب :