مهمترین موضوعات برای پایان نامه های رشته شهری و شهرسازی و برنامه ریزی شهری و معماری


 
معاونت برنامه ريزي و توسعه
1- تعيين ميزان اثر بخشي آموزشها در شهرداري ........ 
2- نقش توسعه اقتصادي مناطق شهري ........ بر در آمد شهرداري
 
گروه برنامه ريزي و توسعه پايدار
3- بررسي سيما و منظر شهري ........
4- بررسي مبداء و مقصد سفرهاي شهري ........
5- بررسي مبلمان شهري در محورهاي اصلي شهري
6- دسترسي يكپارچه در شهر ........
7- اثرات شهرسازي بر محيط زيست شهر ........
8- بررسي شاخص هاي توسعه پايدار در سطح شهر ........
9- بررسي مديريت بحران در شهر ........
10- وضعيت شاخص هاي زيست محيطي در شهر ........
11- اثرات تعيين حريم شهر ........ بر ناپايداري سكونتگاههاي شهري
12- نقش سامانه اتوبوسهاي تندرو در كاهش زمان سفر درون شهري
13- بررسي مديريت شهري ........ در فرايند جهاني شدن
14- بررسي توان هاي شهر ........ در فرايند جهاني شدن
15- بررسي حكمراني خوب شهري در ........
16- بررسي علل عدم تحقق طرح تفضيلي شهر ........
17- بررسي وضعيت معماري شهر ........ از گذشته تا به حال حاضر
 
 
گروه مطالعات اقتصادي
18- بررسي آثار و تبعات اقتصاد غيررسمي بر اقتصاد شهري ........
19- شناخت عوامل موثر در جذب سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري شهرداري
20- ارزيابي آثار اقتصادي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
21- سنجش ميزان سرمايه اجتماعي شهرداري ها و عوامل موثر بر ان
22- بهره وري و كارايي در نهادهاي شهري
23- ارزيابي آثار اقتصادي- زيست محيطي طرح تفكيك زباله از مبدا در شهر ........
24- بررسي آثار مولفه هاي اقتصاد دانايي محور بر بهره وري نهادهاي شهري
25- بررسي آثار و تبعات جهاني شدن اقتصاد بر شاخص هاي اقتصاد شهري( مطالعه موردي شهر ........)
 
 
گروه مطالعات اجتماعي
1. بررسي نقش نقاط قوت و ضعف ارزشيابي عملكرد كاركنان از ديدگاه مديران و كاركنان
2. بررسي علل تأخير در پروژه های شهرداری
3. بررسي سبك مديريت مؤثر در موفقيت استقرار و استمرار ISO
4. بررسي آثار و نتايج خصوصي كردن سازمانها بر عملكرد شهرداری (چابك سازي سازمان ها و شهرداري ها)
5. بررسي و ارزيابي نتايج خصوصي سازي در بخش نگهداري و تعميرات سازمانها (خدمات موتوري و اتوبوسراني ، سازمان عمران و...........)
6. بررسي عوامل مؤثر بر ميزان كاربرد نتايج طرح های تحقيقاتي و اثربخشي آنها در بهبود عملكرد شهرداری
7. بررسي و تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد مديران مياني در معاونتهای شهرداری
8. بررسي تحليلي عملكرد سازمان اتوبوسرانی به منظور الگوي مناسب در مديريت آن
9. بررسي فرآيند اطلاع رساني و نقش روابط عمومي در تصميم گيريهاي مديران در شهرداری و ارايه روشهاي اصلاحي
10. ارائه الگوي پياده سازي مهندسي ارزش در سازمان تاکسيرانی
11. بررسي آثار و نتايج پياده سازي ISO 9000 بر شكايات شهروندان از طريق تجزيه و تحليل شكايات
12. بررسي ضرورت مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان کامپيوتر شهرداری
13. تدوين سند چشم انداز و برنامه استراتژيک سازمان کامپيوتر شهرداری
14. تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك در معاونت برنامه ريزی شهرداری
15. طراحي مدل كنترل موجودي انبارهای شهرداری با ارزیابی تأثير آن در بهبود عملکرد
16. بررسي تأثير فرآيند خصوصي سازي سازمان اتوبوسرانی در عملكرد
17. بررسي وضعيت موجود سيستم نگهداري و تعميرات سازمان اتوبوسرانی
18. امکانسنجی استقرار سيستم PM در سازمان خدمات موتوری و ساير سازمانها
19. بررسي آثار و نتايج استقرار سيستم اتوماسيون اداري و نقش آن در تصميم گيري مديران
20. بررسي تأثير عوامل اجتماعي در پروژه های عمراني شهرداری
21. شناسايي و بررسي عوامل فردي و سازماني پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي زنان در شهرداری
22. بررسي رابطه بين ساختار سازماني و اثربخشي ارتباطات در معاونت اداری مالی و ارائه الگوي مناسب
23. شناسائي شاخصها و ارزيابي عملكرد پيمانكاران بر اساس روش رضايت ذينفعان در پروژه ها
24. بررسي امكان كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در محاسبه عوارض
25. بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي سازمانها بر اساس مدل EFQM
26. بررسي ميزان استفاده از تكنيكهاي حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران شهرداری
27. بررسي موانع سازماني مشاركت از ديدگاه مديران و كاركنان شهرداری
28. بررسي مدلهاي اندازه گيري بهره وري و اراية مدل مناسب در شهرداری
29. مطالعه اقتصادي هزينه و درآمد سازمان بازيافت و تبديل مواد
 
 
سازمان فناوري
1- ارائه تكنيكهاي بروز رساني مبتني بر عكس هاي ماهواره اي و هوايي
2- بررسي روشهاي نوين يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي
3- مطالعه برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات، استانداردها و روش ها
4- بررسي كاربردهاي سيستم هاي Mobail GIS  و Web GIS و روشهاي پياده سازي آن
5- طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات مكاني جهت استفاده شهروندان در دريافت اطلاعات شهري
6- بررسي و مطالعات تهيه و تدوين  SDI(spatial Data Infrastructure) شهرداري
7- بررسي GIS SERVICEها و استفاده از قابليتها و توانايي هاي مربوطه
8- بررسي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري CRM و روش هاي پياده سازي آن
9- بررسي و سنجش بهره وري( سازمان – منابع انساني ) در سازمان فاوا
10- نقش سيستم هاي تصميم يار (DSS) در مديريت شهري و ضرورت هاي آن
11- الزامات سازماني براي رسيدن به شهرداري الكترونيك
12- داده كاوي و نقش آن در مديريت شهري
13- طراحي و ايجاد سامانه مديريت و نظارت سازماني تحت عنوان داشبورد شهرداري ........
 
 
مديريت آمار
1- مكانيابي مراكز ثانويه خدمات شهري به منظور كاهش فشار ترافيكي بر محدوده مركزي شهر
2- بررسي و تحليل متابوليسم شهري با تاكيد بر مسائل زيست محيطي و نحوه دفع زايدات
3- اثرات توسعه شهري بر منابع زيست محيطي شهر
4- برآورد بحران ناشي از زلزله در بافت قديم شهرها و ارائه راهكار مناسب به منظور پيشگيري و كاهش آن
5- نقش الگوي تنوع و توزيع كاربريها در توليد سفرهاي درون شهري
6- باززنده سازي گذرهاي فرهنگي- تاريخي
7- مدل سازي توزيع تراكم ساختماني با استفاده از GIS
 
 
خدمات شهري (سازمان پاركها)
1- بررسي علل بذر دهي بش از حد ممجر به ضعف در ختان زبان گنجشك و ارائه روشهاي كاهش آن
2- بررسي اثرات فيزيولوژيكي تنش هاي محيطي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي گياهان غالب فضاي سبز ........
3- بررسي علل خشكيدگي و زوال درختان اقاقيا در سطح شهر ........
4- امكان سنجي ساخت صفحات ريشه گريز سازگار با شرايط زيست محيطي ........
5- بررسي راهكارهاي افزايش هوادهي ريشه درختان در فضاي سبز شهر ........
6- بهبود روشهاي كنترل در كاهش آات و بيماريهاي فضاي سبز شهري ........ ( شامل شته ها، كنه ها، كرمهاي سفيد ريشه، چوبخوارها..............)
7- بررسي استفاده از فراورده هاي بيولوژيكيا عوامل بيولوژيك در كنترل آفات و بيماريهاي فضاي سبز شهري ........
8- ارائه روشهاي جديد در كنترل آفات و بيماريهاي گياهي فضاي سبز شهري ........
9- بررسي علل بيماري خشكيدگي و زوال درختان سوزني برگ در فضاي سبز شهر ........
10- معرفي گونه هاي گياهي جديد سازگار با شرايط اقليمي ........
11- معرفي گونه هاي جديد پوششي مقاوم و سازگار با شرايط اقليمي ........
12- بررسي و معرفي بهترين تركيب و ميزان بذور مصرفي گونه هاي زينتي و انواع چمنها
13- بررسي و معرفي گياهان مقاوم به آلودگي هوا در فضاي سبز شهري ........ و گياهان موثر در حذف و كاهش آلودگيها
14- بررسي و معرفي بهترين سيستمهاي كشت در فضاي سبز شهري و تاثير آن ها در بهسازي محيط زيست شهري
15- بررسي و معرفي تكنيكها و روشهاي كاهش مصرف آب جهت آبياري گونه هاي گياهي مختلف فضاي سبز شهري ........
16- بررسي وضعيت ريشه درختان رو به زوال با سطح بستر نا مطلوب در معابر اصلي شهر و ارائه راهكارهاي مناسب
 
 
آتش نشاني
1- بررسي بيماريهاي شغلي مرتبط با آتش نشانان
2- روشهاي نوين آموزش خدمات ايمني به شهروندان
3- اولويت بندي خطر پذيري حريق  و حوادث در مناطق مختلف شهر ........
4- راهكارهاي افزايش ايمني در برابر حريق و حادثه در شهرسازي
5- طراحي مدل مكان يابي شيرهاي هيدرانت در سطح شهر ........
6- طراحي و توليد سيستم آدرس ياب شهري و اعلام موقعيت خودكار
7- طراحي و ايجاد مدل مكانيابي تجهيزات خودروهاي عملياتي سازمان آتش نشاني ........
8- راهكارهاي خصوصي سازي خدمات و فعاليتهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
 
سازمان ميادين و ميوه و تره بار
1- شيوه هاي نوين خدمات رساني در بازارهاي ميوه و تره بار و امكان سنجي موارد پيشنهادي و ارائه راهكارهاي اجرايي
2- امكان سنجي استفاده از پساب واحدهاي كارگاهي آلاينده
3- راهكارهاي اجرايي ، انگيزشي و قانوني براي جلوگيري از افزايش مشاغل مزاحم و آلاينده در سطح شهر
4- پيامدهاي حاصل از ايجاد بازارهاي تحت نظارت شهرداري بر مديريت و رفاه شهري
 
 
سازمان بازيافت
1- كاربرد GIS در بهينه سازي مسير حمل و نقل وسايل جمع آوري پسماند شهري(مطالعه موردي ........)
2- بررسي و مطالعه بر روي هر يك از روشهاي موجود تصفيه ( فيزيكي- شيميايي- بيولوژيكي) شيرابه محل هاي دفن شهر ........
3- بررسي روشهاي علمي – عملي جهت كاهش و بازيافت زباله هاي الكترونيكي و مقايسه با روشهاي موجود در جهان
4- بررسي و مطالعه روشهاي آموزش همگاني مديريت پسماند در شهرهاي توريستي( ........)
5- بررسي و مقايسه اقتصادي سيستم هاي بازيافت پسماندهاي شهري از ديدگاه اقتصاد محيط زيست
6- بررسي اكولوژيك مراكز دفن پسماند شهري ........
7- بررسي و مقايسه روشهاي جديد تفكيك از مبدائ با نگرش فني و اقتصادي و امكانسنجي اجراي آن در ........
8- بررسي روشهاي جمع آوري پسماند و اثر ان بر سيستم هاي بازيافت و دفع پسماند( فني و اقتصادي)
9- بررسي روشهاي ارتقاء سطح مكانيزاسيون در فعاليتهاي مرتبط با خدمات شهري
10- بررسي و استفاده از روش هاي نوين مديريت خدمات شهري در ساير كشورهاي جهان
11- بررسي راهكارهاي ارتقاء سطح بهداشت كارگران فعال در بخش خدمات شهري
12- بررسي راهكارهاي ممكن در جهت كاهش اثرات آلاينده هاي لندفيل
13- بررسي اثرات ناشي از سوزاندن پسماندهاي بيمارستاني
14- بررسي و شناسايي نوع، تعداد و ظرفيت كارگاهها و صنايع نرتبط با بازيافت در سطح شهر و حومه و ميزان مشاركت آنها با صنعت
15- بررسي ارتقاء بهداشت جامعه از حيث حذف بخش سنتي از سطح شهر و ميزان اثر گذاري ان بر اقتصاد خانواده هاي افراد فوق و مشكلات متعاقب آن و ارائه راهكار
16- بررسي ميزان آگاهي شهروندان از اقشار مختلف و اصناف توليد كننده پسماند از قانون مديريت پسماند
17- بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص كاهش توليد زباله از مبداء
18- بررسي ميزان و نوع انتقالبيماريهاي عفوني خطرناك به كارگران زباله( تر و خشك ، بيمارستاني، محل دفن، كارخانه كمپوست و رفت و روب و..................) و افراد مرتبط و ارائه راهكار جلوگيري از بيماري در هر گروه
19- بررسي راهكارهاي ممكن در خصوص كاهش ضايعات ساختماني در شهر ........
20- روشهاي اجرايي بازيافت و استفاده مجدد از نخاله هاي ساختماني در امر ساخت و ساز پروژه هاي شهري
21- بررسي و ارائه راهكار در خصوص كاهش ضايعات توليد ضايعات ساختماني
22- بررسي و ارائه راهكار در خصوص كاهش مشاركت شهروندان در رابطه با كاهش توليد ضايعات ساختماني
23- بررسي و ارائه راهكار در خصوص كاهش ضايعات ساختماني از طريق بسته بندي مصالح ساختماني
 
 
فردوسها
1- بررسي نيازها و راهكارهاي ارتقائ ترافيك آرامستان بهشت رضا(ع)
2- بررسي روشهاي كاربردي در بهبود مسيل هاي بهشت رضا(ع)
3- بررسي كمي و كيفي فضاي سبز بهشت رضا(ع)
4- امكان سنجي ايجاد روشهاي مختلف تهيه كمپوست از پسماندهاي آرامستان بهشت رضا(ع)
5- امكان سنجي ساخت غسالخانه هاي سيار جهت شرايط اضطراري
6- مكانيابي پاركهايي جهت استراحت در بهشت رضا (ع) بر اساس استفاده از زمينهاي فاقد كاربري قبرسازي
7- بررسي نيازهاي والمانهاي قابل نصب در آرامستانهاي بهشت رضا(ع)
8- بررسي بيماريهاي شغلي ناشي از كار در آرامستان
 
 
كمربند سبز
1- بررسي تاثير كاشت درخت( در كمربندسبز) بر  پالايش هواي شهر و جانمايي مناطق مناسب جهت كاشت انبوه درخت با تكيه بر ميزان تاثير گذاري بر كاهش آلودگي هوا و با در نظر گرفتن كليه فاكتورهاي موثر
2- برآورد علمي نوع و تعداد درخت مناسب براي كاهش آلودگي هوا و بررسي گونه هاي گياهي جهت كاشت در ارتفاعات جنوب شهر
3- بررسي علمي ميزان تاثير فضاي سبز حاشيه شهر بر سلامت شهروندان و برآورد ارزش اقتصادي آن به تفكيك گونه هاي قابل كاشت
4- بررسي عملي بهترين پوشش گياهي قابل اجرا در حاشيه شهر جهت كاهش فرسايش خاك و افزايش ذخيره سازي آب در سفره هاي زيرزميني و ميزان اثر بخشي آن
5- بررسي امكان استفاده از پساب شهري در كمربند سبزو ميزان تاثير گذاري بر بافت خاك و رشد درختان و معرفي بهترين گونه هاي سازگار
6- برآورد نياز به توسعه كاشت درخت جهت ايجاد محيط مناسب و رفع معضلات آلودگي هوا با توجه به نرخ رشد جمعيت و محدوديتهاي موجود در برنامه چشم انداز و طرح آمايش سرزمين
7- شناساي  روشهاي علمي نهادينه كردن فرهنگ درختكاري بويژه توسط تشكلهاي مردم نهاد، مراكز صنعتي و كارخانجات و مراكز دولتي و نظامي (شيوه هاي جلب مشاركت)   
واحد نظارت خدمات شهري
8- بررسي راهكارهاي مقابله با ونداليسم در خدمات شهري
9- بررسي راهكارهاي كاهش هزينه نگهداري المانها و سازه هاي مرتبط با خدمات شهري
10- بررسي راهكارهاي ارائه خدمات مناسب شهري به شهروندان و زائران
11- بررسي راهكارهاي بهره برداري از حداكثر توان سازه هاي خدمات شهر
12- بررسي راهكارهاي مد نظر در طراحي سازه ها و المانهاي خدمات شهري
13- بررسي راهكارهاي كاهش بيماري ها براي استفاده كنندگان از المان ها و سازه هاي خدمات شهري
14- چگونگي نحوه آموزش و افزايش سطح فرهنگ شهروندان در حفظ نظافت و بهداشت محيط شهري
15- بررسي و راهكار تشويق شهروندان به تفكيك پسماند از مبداء
16- بررسي اثر مخرب عوامل طبيعي و فرسايشي بر سازه ها و مبلمان شهري و ارائه راهكارهاي مقابله
17- ارائه بهترين مدل جانمايي و پراكنش المانها و سازه هاي خدماتي در سطح شهر
 
 
 معاونت فرهنگي                      
1- راهكارهاي افزايش مشاركت شهروندان در حوزه فرهنگ شهروندي
2- راهكارهاي افزايش مشاركت فرهنگي و اجتماعي نوجوانان و جوانان در حوزه محلات
3- بررسي عوامل موثر بر تقويت هويت شهري در شهر ........
4- بررسي نقش مبلمان شهري در آرامش شهروندان
5- بررسي ميزان تاثير اكراتن هاي فرهنگي – ديني  در ترويج اخلاق اسلامي شهروندان
6- بررسي نيازهاي فرهنگي نوجوانان و جوانان شهر ........
7- توسعه گردشگري ........ و نقوش مثبت و منفي آن بر اجتماعات محلي(شناسايي راهكارها) با رويكرد مديريت شهري
8- نقش فضاها و سايت هاي تاريخي – مذهبي ........ در توسعه توريسم مذهبي
9- بررسي ابعاد مثبت و منفي گردشگري شهري ........ از ديدگاه گردشگران خارجي
10- تاثير بنگاههاي اقتصادي كوچك اطراف حرم در توسعه / تضعيف گردشگري ........
11- نقش فرهنگ ميزباني در توسعه ارتباطات گردشگر-ميزبان
12- بررسي و شناسايي اماكن و فضاهايي كه داراي فرصت سرمايه گذاري در بحث گردشگري و مراكز تفريحي
13- كمپ هاي اسكان شهري، فرصت يا تهديد
14- بررسي نيازهاي اطلاع رساني زائران در مراحل قبل، حين و بعد از سفر
15- واكاوي نقش هنرهاي آئيني و محلي توسعه گردشگري خارجي شهر ........
16- بررسي ميزان تاثيرگذاري اقامت دائمي گردشگران در شهر ........ بر فرهنگ و بافت جمعيتي شهر ........
17- بررسي عوامل تاثيرگذار بر انگاره هاي مثبت و منفي زائران از ........ و راههاي مقابله با آن
18- نقش مثبت / منفي انگاره هاي ذهني بر تعاملات دو سويه زائر- مجاور
19- بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي و سلامت شهروندان
20- بررسي چگونگي توانمندسازي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در جلب مشاركت امور شهروندي
21- بررسي راههاي موثر بر بالابردن سطح كيفي زندگي در سكونتگاههاي غير رسمي
22- بررسي هويت فرهنگي شهروندان و راههاي تبديل آن بر هنجارهاي اجتماعي
23- بررسي راههاي موثر بر تقويت نقش محلات در زندگي شهروندان
24- بررسي نقش مساجد و اماكن مذهبي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
25- بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت شهروندان در استفاده از خدمات الكترونيك
26- بررسي موانع و مشكلات فرهنگي و اجتماعي شهرداري ........ در جلب مشاركت هاي مردمي در امور شهري
27- بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيك شهري در بين شهروندان
28- بررسي عوامل موثر بر گسترش فرهنگ شهر الكترونيك در شهر ........ در بين شهروندان
29- بررسي راهكارهاي تبديل شهروندان از شهروند سنتي به شهروند الكترونيك با رويكرد بر عوامل فرهنگي و اجتماعي
30- بررسي جامع وضعيت اينترنت در شهر ........( ميزان و نحوه استفاده....)
31- بررسي راهكارهاي تبديل مديران شهري به مديران الكترونيك
32- بررسي راهكارهاي تبديل سازمان هاي سنتي به سازمان هاي الكترونيكي
33- بررسي راهكارهاي گسترش خدمات الكترونيك ارائه شده ازسوي سازمان ها
34- بررسي راهكارهاي مبارزه و جلوگيري از تكديگري
35- اولويت بندي آسيب هاي اجتماعي شهر ........ به تفكيك مناطق
36- شناسايي عوامل انگيزشي شركت شهروندان ........ي در برنامه هاي ورزش همگاني
37- شناسايي موانع فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و .................. در مسير پيشرفت ورزش همگاني شهر ........
38- شناسايي ارگانها و سازمانهاي مرتبط بات ورزش همگاني و راهكارهاي تعامل سازنده جهت رشد و توسعه ورزش همگاني
 
 
معاونت حمل و نقل و ترافيك
 
1- ارائه الگوريتم تصميم گيري در خصوص نحوه كنترل تقاطع ها در ........
2- اثر سنجي ترافيكي احداث كاربري ها در ........ بر حوزه تحت نفوذ (آموزشي و در ماني و اداري- خدماتي)
3- تعيين ميزان دسترسي در سيستم حمل و نقل همگاني شهر ........
4- ارائه روشهايي براي سهيم كردن مردم ........ در سرمايه گذاري هاي بخش حمل و نقل
5- ارائه روشي جهت اولويت بندي نصب تجهيزات ترافيكي (سرعتگير، تابلو و.) با بودجه محدود(تحقيق در عمليات)
6- برآورد فاصله مناسب دسترسي به مراكز خريد در مقياس محلي و منطقه اي
7- اثر سنجي تبديل تقاطع هاي چراغدار به ميدان و بالعكس بر شاخص هاي ايمني و ترافيك در ........
8- مدلسازي عبور عابرين پياده از معابر شهري در ........
9- تاثير طرح هندسي معابر و بزرگراهها بر تصادفات رانندگي و ايمني
10- بررسي روشهاي مديريت تقاضا در حمل و نقل شهري و امكان سنجي بكارگيري آن ها در شهر ........
11-  نقش توسعه و گسترش پايانه هاي مسافربري برون شهري در حمل و نقل درون شهري
12-  بررسي مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پايانه هاي مسافربري
13-  نقش پايانه ها ي مسافربري در توسعه صنعت گردشگري
14- تبيين نقش و جايگاه كاربرد سيستم هاي هوشمند و فناوري اطلاعات در بهبود كيفي خدمات تاكسيراني
15- تبيين نقش آموزش كلاسيك در حوزه مهارتي و دانشي در كيفي سازي خدمات و رفتار تاكسيرانان
16- بررسي عوامل موثر و اولويت دار بر كيفيت خدمات تاكسيراني
17- تبيين نقش دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و نظارتي بر افزايش كيفيت خدمات
18- تبيين نقش و جايگاه نظارتي و عملكردي سازمان در طول يك دهه گذشته
19- بررسي اثرات امواج و ميدان هاي الكتريكي و الكتر مغناطيسيدر پست هاي فشار قوي بر روي بدن انسان
20- بررسي اثرات هارمونيك ناشي از جريان مصرفي قطارها بر روي شبكه برق و نحوه مهاركردن آن
21- نقش itو فناوري هاي نوين در مديريت ترافيك
22- پياده سازي بهاي تمام شده و بودجه ريزي عملياتي
23- بررسي عوامل موثر بر بهاي تمام شده هر دقيقه حركت مترو جهت محاسبه هزينه نهائي سفر و برآورد قيمت نهايي بليط
24- بررسي اثر پياده سازي مدل تعالي سازمان بررضايت پرسنل و پيمانكاران
25- بررسي اثر راه اندازي قطار شهري ........ بر ميزان آلودگي صوتي و محيطي در مسير روباز سرپوشيده
26- بررسي ميزان موفقيت تجاري مجتمع هاي تجاري در نزديكي ايستگاه هاي مترو نسبت به ساير مناطق حاشيه خط جهت تامين توجيه اقتصادي براي جلب سرمايه گذار
27- مديريت استراتژيك سيستم حمل و نقل شهري
28- امكان سنجي پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان قطار شهري
 
 
معاونت شهرسازي
1- ارزيابي الگوهاي مشاركتي در احياء بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر نوع بافت نمونه موردي ......... ........
2- مداخله در بافتهاي فرسوده و چالشهاي پيش رو
3- بررسي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي و بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
4- آسيب شناسي اقتصادي، حقوقي بافتهاي فرسوده شهري
5- نقش بافتهاي تاريخي در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
6-  تاثير نوسازي بافتهاي فرسوده در نيل به اهداف پايداري شهري
7- بررسي امكان اجراي پروژه هاي مسكن مهر در محدوده بافتهاي فرسوده
8- بررسي پتانسيلهاي سرمايه گذاري در محدوده بافتهاي فرسود
9- بررسي شيوه ها و موانع تامين منابع مالي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
10- تاثير مديريت واحد شهري در احياء و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
11- كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سنجش از راه دور در نو سازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهر
12- ارزيابي استراتژي هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي محله........... ........
13- شناسايي مولفه هاي سيماي شهري بافت قديم و جديد در شهر ........
14- شناسايي مولفه هاي تميز دهنده و مرزبندي محلات در بافت قديم و جديد در شهر ........
15- ارائه الگوي توسعه درونزا براي بافت ارزشمند تاريخي ........
16- برآورد ارزش تفريحي و اقتصادي پاركهاي بزرگ ........( مطالعه موردي : پارك ملت ، وكيل آباد و.......)
17- ارزيابي اقتصادي پروژه هاي مقياس شهري شهرداري ........ قبل از اجرا ، در حين عمليات ساختماني و در زمان بهره برداري
18- ارزشگذاري اقتصادي بزرگراهها و تقاطع هاي غير مسطح ( مطالعه موردي تقاطع سه سطحي آزادي، تقاطع غير همسطح خيام و...........)
19- شناسايي منافع و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم پاركهاي مقياس شهري ومحاسبه ارزش ريالي آنها
20- شناسايي منافع و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم بزرگراهها و تقاطعهاي غير همسطح مقياس شهري و محاسبه ارزش ريالي آنها
21- آسيب شناسي وضعيت موجود ساخت و ساز با نگرش به مقررات ملي ساختمان
22- راهكارهاي ترويج  و اجراي مقررات ملي ساختمان و شناسائي موانع
23- بررسي تجربه  تدوين و اجراي مقررات ساختماني در كشور هاي ديگر
24- جايگاه حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار در تدوين اجراي مقررات ملي ساختمان
25- مديريت بحران و جايگاه آن در مقررات ملي ساختمان
26- جايگاه ايمني و بهداشت محيط در مراحل ساخت و بهره برداري
27- لزوم تدوين مباحث جديد مقررات ملي ساختمان و نقد مباحث موجود
28- ضرورت تدوين مقررات ملي ساختمان براي فناوريهاي نوين
29- آسيب شناسي تخلفات ساختماني كميسيون ماده صد
30- عوامل مؤثر دركاهش تخلفات ساختماني و علل تخلفات ساختماني
31- تحليل در مشكلات اجرايي احكام كميسيون ماده صد
32- راهكارهاي جلوگيري از تخلف و تأثير آن در پيشگيري از تخلف
33- آسيب شناسي احكام صادره كميسيون ماده100
34- تشريفات و هزينه هاي صدور پروانه ساختماني
 
معاونت اداري و مالي
1- حسابرسي داخلي اثربخش در شهرداري (ضرورتها، ساختار، نيازها و روشها)
2- بررسي ميزان كارايي نظام مالي شهرداري ........
3- مدل مناسب مستند سازي عملكرد در شهرداري ........
4- بررسي روند شكل گيري شوراهاي شهر در ايران و تطبيق وظايف قانوني انها طي ادوار گذشته تا كنون
5- بررسي  تطبيقي وظايف شهرداريها در ايران با ساير كشورها
6-بررسي  تطبيقي وظايف قانوني شهرداريها و چگونگي تامين بودجه و درآمد آنها طي 100 سال گذشته
 
مديريت ساماندهي و مهندسي بحرانهاي شهري
1- اسكان اضطراري و موقت
2- گروههاي مديريت بحران محله
3- سيستم هاي هشدار دهنده
4- نرم افزارهاي مديريت بحران
5- اطلس بلاياي طبيعي
6- ساختارهاي دولتي مديريت بحران
7- سيستم فرماندهي عمليات اضطرار
 
مديريت منابع انساني، پشتيباني و رفاه
1- بررسي شيوه هاي تشويقي متناسب با عملكرد كاركنان در حوزه هاي صف و ستاد
2- بررسي ابعاد استفاده از خلاقيت هاي كاركنان در جهت جذب منابع و ارائه خدمات به ارباب رجوع
3- بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان به تفكيك رده هاي شغلي و تحصيلاتي
4- بررسي و ارزيابي بكارگيري روش هاي گردش شغلي، غني سازي شغلي و توسعه شغلي در واحدهاي مختلف شهرداري و تاثير تعاملي آنها بر يكديگر
5- بررسي چگونگي استفاده از علايق، توانمنديها و تجارب بازنشستگان شهرداري در راستاي تحقق اهداف سازمان
6- آسيب شناسي نظام ارزشيابي فعلي كاركنان و طراحي الگوي بهينه
7- تدوين نظام جامع جذب، پرورش و حفظ نيروي انساني تحصيل كرده با توجه به سياستها، اهداف و چشم انداز شهرداري
8- بررسي الگوها و نظام هاي بهره وري در استفاده بهينه از نيروي انساني براي كاهش
9- شناسايي ضعف هاي فرهنگ سازماني و عوامل موثر بر بهبود و ارتقاي فرهنگ سازماني كاركنان
10- شناسايي عوامل موثر در بهبود ارتباطات و ايجاد همدلي سازماني
11- بررسي اثرات پياده سازي تفكرات سيستمي براي افزايش بهره وري و ايجاد نوآوري
12- بررسي ميزان تاثير هر يك از عوامل كيفيت خدمات رفاهي بر رضايت شغلي
13- آسيب شناسي روش هاي فعلي تداركات و طراحي و ارائه  الگوي بهينه براي آن


مطالب مشابه :


عناوین پایاننامه های کارشناسی ارشد مرتبط با شهرسازی

عناوین پایاننامه های کارشناسی ارشد مرتبط با شهرسازی عناوین پایاننامه های پایان نامه.
لیست پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی

لیست پایان نامه های کارشناسی عضو هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان عناوین مطالب
عناوین پایان نامه های شهرسازی

سرزمین طراحی شهری - عناوین پایان نامه های شهرسازی - - سرزمین طراحی شهری
دانلود پایان نامه (پست ثابت)

دانلود پایان نامه و عناوین مطالب | یک وبلاگ خوب برای اطلاع از همایش ها و کنفرانس های
تعدادی از عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس

تعدادی از عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد پایگاه اطلاعات معماری و شهرسازی
پایان نامه عمران - طراحی نوین در ساخت اسکله های شناور

پایان نامه عمران تحقیق عمران شهرسازی - پایان نامه های شناور - دانلود پایان عناوین مطالب
مهمترین موضوعات برای پایان نامه های رشته شهری و شهرسازی و برنامه ریزی شهری و معماری

انجام پایان نامه و مهمترین موضوعات برای پایان نامه های رشته شهری و شهرسازی و عناوین
شهرسازی معاصر

پایان نامه معماری یک نمونه پروژه شهرسازی معاصر که توسط یکی از دوستان پارس عناوین مطالب
برچسب :