طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه) والیبال

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

آبانماه

اول

جلسه اول

-      آموزش پنجه

-      آموزش جسمانی

-      مهم و اساسی بودن نقش این حرکت در بازی والیبال

-      هدف گیری با توپ از نکات مهم و کلیدی والیبال محسوب می شود که مطمئن ترین آن پنجه است

-      دریافت و ارسال توپ توسط دانش آموزان

-      بالا بردن توان حرکتی و سرعتی و چابکی

-      تمرین فرد با توپ به دیوار

-      (حیاط و توپ)

-      آموزش به صورت عملی توسط دبیر و سپس تمرینات سایه ای و واقعی (به صورت انفرادی و گروهی)

-      انجام حرکات کششی و نرمشهای عمومی و اختصاصی

آبانماه

دوم

جلسه دوم

-      تمرین و تکرار پنجه

-      بازی و تمرین آن در پشت تور

-      آمادگی جسمانی

-      یادگیری بیشتر این حرکت

-      سهل شدن انجام آن برای دانش آموزان و برطرف شدن اشکالات آنها

-      بکارگیری آن در جریان بازی

-      دانش آموز باید بتواند مهارت پنجه زدن را به خوبی انجام دهد (انفرادی و در حین بازی)

-      انجام حرکات کششی و نرمشهای عمومی

آبانماه

سوم

جلسه سوم

–       آموزش ساعد

–       آمادگی جسمانی

–       تلاش در جهت آشنایی با دریافت و ارسال توپهای کوتاه

–       آموزش تکنیک و انجام صحیح آن توسط دانش آموزان دریافت و ارسال صحیح

–       بازی دست

–       بالا بردن توان قدرتی و سرعتی

–       ایجاد سلامتی

-      آموزش تئوری و عملی توسط دبیر (توپ، حیاط، سوت)

-      استفاده از وسایل موجود در کلاس و خارج از کلاس (تخته، گچ، ماژیک، عکس، اسلاید و پوستر) انجام عملی آن توسط دانش آموزان به صورت انفرادی و رفع اشکالات و سپس جمعی در حین بازی اجرای حرکات و فعالیتهای بدنی

آبانماه

چهارم

جلسه چهارم

–       تمرین و تکرار ساعد و بازی پشت تور

–       ارزشیابی مرحله ای (مستمر)

–       تکرار و تمرین مهارتهای داده شده (یادگیری کامل) و بکارگیری آن در جریان بازی

–       سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و وصول به هدفهای آموزشی

-      تکرار و تمرین در قالب بازی (برای یادگیری بهتر و جامع تر) با یادآوری موارد تدریس شده در حین بازی و کنترل توپ بازی تهیه وسایل ارزشیابی

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

آذرماه

اول

جلسه اول

-      سرویس ساده از روبرو

-      آمادگی جسمانی

-      آموزش و انجام این تکنیک توسط دانش آموزان

-      فراگیری و یادگیری کامل از جانب آنها

-      شروع صحیح بازی

-      امتیازگیری و کسب مهارت

-      بالا رفتن حس اعتماد به نفس

-      بالا بردن توان قدرتی و حرکتی در دانش آموزان

-      با یادآوری موارد تدریس شده در کلاس در حین بازی

-      استفاده از وسایل کلاس در جهت آموزش تئوری و سپس آموزش عملی در حیاط و اجرای آن

-      به صورت انفرادی و رفع اشکال و سپس جمعی

-      اجرای حرکات کششی و نرمشهای عمومی و اختصاصی

آذرماه

دوم

جلسه دوم

-      تکرار سرویس ساده از روبرو و بازی پشت تور

-      آموزش این مهارت به داتش آموزان

-      قادر بودن دانش آموزان به توضیح و انجام این مهارت

-      یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی گذشته و ملکه شدن آن برای دانش آموزان

-      کاربرد آموخته ها در عمل و بازی

-      سوال به صورت تئوری و عملی از داتش آموزان درباره این تکنیک انجام صحیح از آنها

-      برطرف کردن اشکالات در حین بازی و تشویق کردن آنها

-      بکاربستن نکات اشاره شده در بازی

-      آشنا کردن دانش آموزان با نحوه و چگونگی تستهای پایان ترم

آذرماه

سوم

جلسه سوم

–       ارزشیابی پایانی (ثلث اول)

–       سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و وصول به هدفهای آموزشی کاربرد آموخته ها در عمل

-      پیش بینی و تهیه وسایل ارزیابی

-      توجیه و آشنا کردن دانش آموزان با نحوه و چگونگی تستهای پایان ترم

آذرماه

چهارم

جلسه چهارم

–       ارزشیابی پایانی (ثلث)

–       سنجش و قیاس پیشرفت علمی و عملی دانش آموزان و رسیدن به هدفهای موردنظر آموزشی و پرورش

–       کاربرد دانش و معلومات در تست موردنظر

-      تهیه وسایل ارزشیابی

-      مشخص نمودن برای دانش آموزان در مورد نحوه و چگونگی تستهای پایان ترم

 

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

دی

اول

جلسه اول

-      ارزشیابی پایانی (ثلث اول)

سنجش و برگذاری ارزشیابی برای تعیین پیشرفت علمی و عملی و تحصیلی و دست یابی به هدفهای موردنظر پرورشی و آموزشی

-      تهیه وسایل ارزشیابی

دی

دوم

جلسه دوم

امتحاتات ثلث اول

دی

سوم

جلسه سوم

دی

چهارم

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

بهمن

اول

جلسه اول

-      سرویس ساده از پهلو

-      آمادگی جسمانی

-      امکان شروع سریع بازی و آموزش یک تکنیک آغازین

-      امکان امتیاز گیری

-      یادگیری دانش آموزان و بالا رفتن اطلاعات ورزشی آنها

-      بالا بردن سلامت جسمانی دانش آموزان و کمک در یادگیری بهتر

-      آموزش تئوری آن و مشخص کردن وضعیت بدن نسبت به تور در این سرویس

-      و همچنین وضعیت پاها

-      حرکت دورانی دادن به توپ در سرویس

-      انجام عملی در حیاط و انجام آن توسط دانش آموزان به صورت انفرادی و در حین بازی

-      توضیح خواستن و سوال از دانش آموز

بهمن

دوم

جلسه دوم

-      تکرار سرویس ساده از پهلو و بازی پشت تور

-      انجام تمرین و تکرار آن برای فراگیری بهتر و بیشتر و برطرف شدن اشکالات

-      انجام مهارت بدون اشکال

-      فراگیری بهتر از این تکنیک در حین بازی

-      یادآوری مفاهیم و نکات اصلی و ضروری ذکر شده در قبل

-      انجام تکرار باعث تبحر دانش آموزان و رفع اشکالات آنها می گردد

-      درخواست و سوال از دانش آموزان به صورت تئوری و کتبی

-      انجام عملی آن به صورت انفرادی

-      کنترل و رفع اشکال در حین بازی

بهمن

سوم

جلسه سوم

–       آموزش سرویس چکشی

–       آموزش تکنیک و فراگیری آن توسط دانش آموز

–       تعیین محل اصابت توپ در زمین مقابل قبل از زدن سرویس برای مهارت بیشتر

–       انجام این مهارت بدون خطا

–       امتیازگیری خوب (توسط انجام سرویس)

-      آموزش تئوری (استفاده از گچ، تخته و ماژیک)

-      سوالات شفاهی از دانش آموزان

-      انجام در حیاط به صورت عملی به صورت انفرادی و گروهی توسط دانش آموزان

-      استفاده از تمرینات پیشنهادی در جهت پیشرفت تکنیک

-      (انجام سرویس توسط دانش آموزان به نقاط تعیین شده)

بهمن

چهارم

جلسه چهارم

–       تکرار سرویس چکشی و آموزش اسپک درجا

–       تکرار و تمرین برای بالا بردن کیفیت و آموزش جامع و کامل و سرعت انجام آن تکنیک

–       بالا بردن قدرت حمله و امتیازگیری

–       آموزش تکنیک مهم و کلیدی و امتیاز آن

–       بالا بردن قدرت و سرعت چابکی دانش آموزان

–       فراگیری مهارت

–       یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی آموزش داده شده

-      تکرار و تمرین وکار در سرویس چکشی و انجام آن توسط دانش آموزان در حین بازی

-      آموزش ابتدا به صورت تئوری از کلیه وسایل موجود در کلاس و خارج کلاس مانند کتاب، عکس، اسلاید و پوستر

-      آموزش به صورت عملی در حیاط و انجام آن توسط دانش آموزان

-      آموزش سایه زنی : در ابتدا به صورت ایستاده روی زمین بعد  در حالت پرش

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

اسفند

اول

جلسه اول

-      تکرار اسپک درجا و بازی پشت تور

-      تکرار برای اطمینان از یادگیری و اهمیت آن و همچنین مشکل بودن این تکنیک برای برطرف شدن هر نوع اشغال

-      انجام آن توسط دانش آموز

-      آموزش در حین و جریان بازی (آموزش عملی)

-      یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی گذشته

-      توضیحات تکمیل کننده و اجرا به صورت عملی در حیاط

-      انجام آن توسط دانش آموزان و رفع اشکالات آنها

-      آموزش در حین بازی در پشت تور

-      تمرینات کششی و نرمشها در جهت قوی شدن عضلات ناحیه پا و همین طور دست و شانه باید باشد

اسفند

دوم

جلسه دوم

-      آموزش فریب دادن (جاخالی – انداختن توپ پشت دفاع)

-      آموزش مهارت دفاع روی تور

-      آموزش به دست آوردن مهارت در موقعیتهای مناسب و کسب امتیاز (چابکی و تیزهوشی و سرعت)

-      بالا بردن و کیفیت و کارآیی دفاع یا به عبارتی آموزش و تأمین دفاع اولیه و انجام آن توسط دانش آموز

-      آموزش به صورت تئوری با وسایل موجود در کلاس (گچ، تخته، ماژیک، عکس، اسلاید، پوستر)

-      درخواست از داتش آموز برای توضیح شفاهی

-      اجرای آن در حیاط به صورت عملی و بازی در پشت تور

اسفند

سوم

جلسه سوم

–       مرور و تمرین اسپک، دفاع روی تور و جا خالی به صورت ترکیبی

–       بهبود و پیشرفت در دو مهارت دفاع روی تور و جاخالی

–       مهارت در انجام حرکت اسپک

–       تأمین دفاع قوی و مطمئن و افزایش سرعت آن

–       تأمین مجاهمی سریع و چابک و مطمئن و همچنین بالا رفتن سرعت آن

–       یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی ذکر شده در قبل و اشاره مجدد به آن

-      برای تأمین پیشرفت در دو تکنیک مذکور این جلسه و جلسه بعد به تمرین این مهارتها پرداخته شود تا از یادگیری توسط دانش آموزان مطمئن گردیم.

-      استفاده از تعدادی توپ و زمین والیبال و دانش آموزان و صندلی (تأمین فضا و توپ مناسب برای تمرین و تکرار حرکت اسپک)

اسفند

چهارم

جلسه چهارم

–       آشنایی با مناطق ششگانه زمین والیبال و اصول تاکتیکی بازی

–       بازی پشت تور

–       آموزش قوانین مربوط به توقفهای بازی

–       فراگیری مناطق اصلی در زمین و طرز قرار گرفتن در آنها

–       فراگیری وظایف هر فرد در منطقه خود

–       فراگیری اصول تاکتیکی : سرویس، دریافت، حمله، دفاع

–       فراگیری زمان توقفهای قانونی و چگونگی اجرای آن در حین بازی و بکارگیری آنها

-      آموزش تئوری و عملی (وسایل موجود در کلاس)

-      آموزش عملی در حیاط

-      آموزش در حین بازی

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

فروردین

اول

جلسه اول

عید نوروز

فروردین

دوم

جلسه دوم

فروردین

سوم

جلسه سوم

–       آموزش جاگیری بازیکنها

–       آموزش چرخش و بازی پشت تور

–       آمادگی جسمانی

–       داشتن آرنج صحیح در حین بازی

--      برگذاری بازی بدون اشکال با جایگیری و چرخش قانونی

–       توان مشخص نمودن بازیکن خط جلو و عقب

–       یادگیری جهت چرخش بازیکنان

–       کاربرد آموخته ها در عمل حفظ آمادگی بدن و چابکی

-      آموزش به صورت تئوری و عملی (وسایل کلاس مانند تخته، گچ، ماژیک) و آموزش در حیاط

-      آموزش در حین بازی

-      سوال دبیر به صورت ارزشیابی پایانی تمرین تستهای آمادگی جسمانی و کار گروهی

فروردین

چهارم

جلسه چهارم

–       آموزش تاکتیک دریافت سرویس به روش W

–       آموزش قوانین مربوط به توپ و ترکیب تیمی

–       آموزش قوانین مربوط به زدن توپ

–       داشتن سیستم دفاعی مطمئن

–       آموزش تاکتیک جمعی

–       ایجاد حس همکاری و تعاون

–       جلوگیری از امتیازگیری حریف

–       بازسازی حمله مناسب و خوب

–       تشخیص توپ مناسب از نامناسب و دانستن مشخصات قانونی توپ

–       دانستن مشخصات قانونی ترکیب تیمهای والیبال

–       اطلاع از تعداد نفرات تیم کامل

–       آشنایی با کاپیتان

–       توان تشریح زدن توپ توسط دانش آموز (تعداد تماسهای مجاز هر تیم با توپ) و خطاهای هنگام تماس با توپ

-      آموزش تئوری

-      استفاده از وسایل موجود در کلاس (گچ، تخته، ماژیک، اسلاید، عکس)

-      بازی در حیاط (در صورت بروز خطا نگه داشتن بلافاصله بازی و گوشزد به دانش آموزان) آموزش عملی

-      سوالات تئوری

-      صحبت درباره قوانین تماس با توپ

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

اردیبهشت

اول

جلسه اول

-      آموزش موارد نفوذ پاسور از مناطق مختلف زمین به جلو و پاس دادن به روش W

-      آمادگی جسمانی

-      همواره داشتن پاسور مناسب در جریان بازی در هر لحظه و در هر منطقه و در نتیجه داشتن دفاع و حمله ای مناسب و عالی

-      کسب موفقیت در جریان بازی

-      کسب موفقیت در عمل نفوذ پاسور

-      داشتن آرنجی صحیح

-      ایجاد حس تعاون و همکاری  و مسئولیت پذیری

-      تلاش برای کسب آمادگی جسمانی و تندرستی

-      آموزش تئوری و عملی و وسایل موردنیاز آن (در کلاس و حیاط )

-      انجام عملی بازی و آموزش عملی در حین بازی

-      آشنا کردن دانش آموزان با نحوه و چگونگی تستهای پایان ترم

اردیبهشت

دوم

جلسه دوم

-      آکوزش قوانین والیبال (قانون دفاع)

-      آموزش قوانین والیبال (هیئت داوران)

-      آمادگی جسمانی

-      تعریف و درک مفهوم دفاع و اهمیت آن و قوانینش

-      جلوگیری از امتیازگیری تیم حریف

-      شناخت دانش آموزان از ترکیب هیئت داوران (نام، وظایف، محل استقرار)

-      کسب آمادگی جسمانی (ایجاد سلامت و تندرستی و چابکی و بهینه سازی مهارتها)

-      لوازم مورد نیاز برای آموزش تئوری و عملی

-      لوازم موجود در کلاس (گچ، ماژیک، تخته، عکس، پوستر و حیاط)

-      کار تمرین درباره تستهای پایانی

اردیبهشت

سوم

جلسه سوم

–       ارزشیابی پایانی (ثلث دوم)

–       سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و نیل به هدفهای آموزشی

-      پیش بینی و تهیه وسایل و ابزار ارزشیابی

اردیبهشت

چهارم

جلسه چهارم

–       ارزشیابی پایانی ثلث دوم)

–       سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و نیل به هدفهای آموزشی

-      پیش بینی و تهیه وسایل و ابزار ارزشیابی

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

خرداد

اول

جلسه اول

-      ارزشیابی پایانی( ثلث دوم)

-      قیاس و ستجش میزان پیشرفت علمی و عملی و رسیدن به هدفهای موردنظر آموزشی و پرورشی

-      تدارک وسایل ارزیابی

خرداد

دوم

جلسه دوم

امتحانات پایانی( ثلث دوم)

خرداد

سوم

جلسه سوم

خرداد

چهارم

جلسه چهارم

 


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه درس تربیت بدنی جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه نمونه ای از طرح درس شماره جلسه هفتگی:
طرح درس تربیت بدنی مادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )

طرح درس تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی ثبت طرح درس تربیت بدنی . های هفتگی
طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه) والیبال

طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی مدرک کارشناسی تربیت بدنی و کارشناس
طرح درس روزانه ( هفتگی ) برای مقاطع متوسطه اول و دوم

نمونه طرح درس روزانه ( هفتگی ) حسینعلی کشته گر سرگروه درس تربیت بدنی . برچسب‌ها:
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی برنامه هفتگی
هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶مهر الی۲آبان )

گرامی باد روز تربیت بدنی، روز اندیشیدن به نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی
طرح درس یک جلسه رشته شنا (کرال پشت)

عنوان درس: تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
برچسب :