طرح درس تربیت بدنی پایه چهارم

بسمه تعالی

 

نام ونام خانوادگی آموزگار: احمد محمدی استان : کرمانشاه         شهرستان :سرپل زهاب       عنوان :تربیت بدنی   مقطع ابتدایی   پایه چهارم    مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی   سنوات  12سال     کد پرسنلی:    71121751     تعداد دانش آموزان :  15     آموزشگاه : گلزار   سال تحصیلی 91/ 90موضوع درس : آموزش تکنیک پنجه در والیبال      مدت زمان : 40دقیقه   شماره تلفن همراه : 09188342088

هدف کلی :کسب مهارت در مقدمات رشته های ورزشی آموزشگاهی

هدف جزئی:شناختی ،مهارتی ،نگرشی

حیطه شناختی: آشنایی با تکنیک پنجه در والیبال

حیطه مهارتی :کسب مهارت اجرای تکنیک پنجه در والیبال

حیطه نگرشی: علاقه مند شدن به فراگیی تکنیک های مقدماتی والیبال

فاکتور آمادگی جسمانی : چابکی دو36متر

نکته :آموزش برای دانش آموزان در مدت زمان 40دقیقه می باشد که در صورت نیاز در جلسات بعد تکرار وتمرین می گردد.پس برنامه درسی را بر اساس 40 دقیقه یعنی یک زنگ کامل بر گزار می کنیم.

وسایل مورد نیاز توپ –تور-توپ به تعداد

 

مراحل تدریس

دقیقه

سازمانی : بعد ازسلام واحوال پرسیبا وضعیت عمومی فراگیران آشنا شده سپس حضور غیاب کرده واز فراگیران می خواهیم لباس ورزشی خود را بپوشند.

آمادگی

5دقیقه

راه رفتن آهسته –از دانش اموزان می خواهیم آهسته بدوند وبا صدای سوت سریع بدوند وانجام حرکات ورزشی در حین دویدن

آمادگی عمومی بدنی

5دقیقه

انواع حرکات کششی مخصوص رشته ورزشی که بیشتر عضلات د ر گیر هستندوسپس دو36متر جهت انجام تست چابکی

بازی جیر جیرک   مدت تمرین2تا3دقیقه    

3تا5نفر دانش آموز به عنوان شکار چی یا تعقیب کننده انتخاب می شوند با شروع بازی دانش آموزان پراکنده می شوند وشکارچی آنهارا تعقیب می کندهریک از دانش آموزان  که توسط شکارچی زده شوند به پشت دراز می کشد ودست وپای خود را به نشانه زخمی شدن تکان می دهد او زمانی می تواند به بازی برگردد که یک دانش آموز پای اورا لمس کند وزخمش خوب شود .پس از خاتمه تمرین تعقیب کننده عوض می شود.

اختصاصی

24  دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 دقیقه

هدف از تدریس این درس آموزش پنجه والیبال به دانش آموزان جهت فراگیری آن دربازی و ورزش والیبال می باشد .لذا موارد زیر را به عنوان آموزش اجرا می کنیم :

ابتدا آشتایی با توپ: دانش آموزان توپ را به دور کمر می چرخانند سپس آن ذپراروی زمین با یک دست هل می دهند وسپس با دودست به زمین می زنند ومی گیرند وسپس حالت پنجه را نشان می دهیم.حالت گرفتن دست ها به این قراراست که دست ها جلوی پیشانی قرلر می گیرد .پا ها به اندازه عرض شانه ها باز است .مفاصل زانو وران کمی خم است شانه ها رو به هدف قرار می گیرند با انگشتان دست سوراخی به شکل پنجره درست می شود .وبازیکن ازمیان این سوراخ توپ رازیر نظر دارد.

بعد مراحل زیر را جهت آموزش به دانش آموزان یاد می دهیم :

1- توپ را به بالا پرتاب می کند وسپس با پنجه دریافت می کند.

2-دونفر روبروی هم قرار می گیرند .بازیکن شماره 1 توپ را با دقت به محلی که دانش آموز شماره 2 قرار داردپرتاب می کند بازیکن شماره 2با آمادگی قبلی وحالت دست ها جلوی صورت  پاها به صورت جلو وعقب وزانوها کمی خم توپ رادر قسمت بالای پیشانی می گیرد.

3-بازیکن شماره 1 توپ رابرای بازیکن شماره 2 پرتاب می کند به طوری که محل فرود توپ کمی جلوتر از او باشد بازیکن شماره 2 به طرف توپ حرکت می کند ومتناسب با ارتفاع توپ (بلند –متوسط-کوتاه )قرار گرفته وتوپ را در بالای پیشانی دریافت می کند.

4-دوبازیکن روبروی هم قرار گرفته بازیکن شماره 1 توپ را کمب به سمت (راست-چپ) می فرستد بازیکن شماره 2 با برداشتن چند قدم در جهت توپ ،توپ را با پنجه به سمت بازیکن شماره 2 بر می گرداند.

5- بازیکن در حال حرکت توپ را بالای سر پنجه می زند وسپس آن رادریافت می کند .

6- بازیکن مقابل دیوار می ایستد وبا وضعیت (بلند متوسطوکوتاه )پنجه لبالای سر می زند.

7- بازیکن پی در پی به توپ پنجه می زند وآن رابالای سر خود می فرستد او هر بار با شنیدن صدای سوت ودیدن علامت دست معلم جهت حرکت خود راعوض می کند.

8-بازیکن روبروی دیوار می ایستد وتوپ را بالای سر خود وسپس به طرف محدوده ای که با گچ روی دیوار مشخص شده است پنجه می زند.

9-بازیکن شماره 1 و2 روبروی هم قرار می گیرند دانش آموز 1 توپ را با پنجه برای بازیکن شماره 2 می فرستد وبازیکن شماره 2 با پاس پنجه روی سر خود توپ را برای بازیکن شماره 1 می فرستد واو نیز با دو پاس پنجه روی سر حرکت  را تکرار می کنذپد.

10-بازیکنان روبروی هم در مقابل تور قرار می گیرند وچند دقیقه پاس پنجه بازی می کنند.

وضعیت صحیح هنگام ضربه پاس پنجه که قبل از مورد 9و10 با دانش آموزان گفته می شود : 

الف) دست ها به شکل توپ قرار می گیرند –دست ها در قسمت پایین توپ با آن تماس حاصل می کنند –ناحیه تماس انگشتان دست با توپ در قسمت مفاصل بالایی است – مفلصل دست وپا باز می شونددست ها رو به هدف قرار می گیرند

ب)وضعیت صحیح بعد از ضربه پاس وپنجه :دست وپا به طرف هدف توپ باز می شوند –وزن بدن به طرف هدف منتقل می شود –بازیکن در جهت توپ حرکت می کند.

 

 

برای ارزشیابی چند سوال از دانش آموزان در مورد وضعیت قرار گرفتن دست ها وپاها ونحوه گرفتن توپ ودریافت  وارسال توپ می پرسیم

دربازگشت به حالت اولیه دانش آم.زان ابتدا آهسته راه می روند وسپس حرکات کششی را انجام می دهند وچند نکته بهداشتی به دانش آموزان گفته می شود.

ازجمله :شستن واستحمام بعد از تمرین –تعویض لباس ورزشی بعد از تمرین

 

هدف آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی وبازگشت به حالت اولیه

 

 

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

باسمه تعالی طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان:18نفر سال
طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

باسمه تعالی طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان:18نفر سال
طرح درس تربیت بدنی پایه چهارم

طرح درس تربیت بدنی پایه چهارم تربیت بدنی مقطع ابتدایی پایه چهارم هفته سوم
تربیت بدنی

باسمه تعالی. طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان: سال تحصیلی 91/1390
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با نفر سوم به تربیت بدنی; آموزش ابتدایی
طرح درس تربیت بدنی پایه دوم ابتدایی

تربیت بدنی در مدارس - طرح درس تربیت بدنی پایه دوم ابتدایی طرح درس تربیت بدنی پایه دوم
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92 - - تربیت بدنی در (نفر سوم)
طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه اول ابتدایی

طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه اول ابتدایی طرح درس سالانه درس تربیت بدنی هفته سوم.
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی. طرح درس بخوانیم و بنویسیم چهارم طرح درس تربیت بدنی
برچسب :