چگونه یک شلوار مناسب داشته باشیم - شلوار مناسب برای پاهای پرانتزی

چگونه یک شلوار مناسب داشته باشیم

▪ شلوار جینی با جلوه انتخاب کنید
ـ فقط به این دلیل که می خواهید نوع کلاسیکی را خریداری کنید، حتما نباید شلوار جینی خسته کنــنده را برگزینید.

شلوار مناسب برای پاهای پرانتزی , شلوار مناسب پای پرانتزی

شلوار مناسب برای پاهای پرانتزی

ـ مدل های کلاسیک شیک در عین حال می توانند جلوه نیز داشته باشند. مثلا می توانید نوع راسته، مخروطی شکل و یا پاچه گشاد آن را انتخاب کنید.
▪ شلواری کاملا اندازه را خریداری نمایید
فرقی نمی کنـد شلوار جینی که انتخاب می نمایید چقدر زیبا و شیک باشد، اگر برایتان بزرگ یا کوچـک بـاشد، بـاعـث خنـده دارشدن شما خواهد شد. ابتـدا مطمئن شوید که پاچه و کمر آن زیاد تنگ نبـاشد. همچنـین بـاید در آیـنه ببینید که پشت شلوار هم خوب ایستاده باشد. یادتان باشد، اگر به شما نمی آید، یکی دیگر را امتحان کنید.
به عـلاوه چون شلوارهای جین ممکن است آب رفته و کوچک شوند بهتر است که کمی قدش را بلند تر انتخاب کنید. این کار به شما امکان می دهد پـاچه شـلوار را کمی بالازده و یا هرگونه اصلاح مطابق با میل خود را اعمال کنید.
▪ وضعیت تن خور شلوار را بسنجید
بهترین روش برای آزمودن ارزش شلوار جین شما این است که آن را به طور آزمایشی بـر تن کنید. کمی با آن در فروشگاه قدم زده و مـقدار حـجـم جیـب و میـزان راحتـی اش را هنـگام نشستن بررسی کنید.همچنین باید آن را با کمربندی که همیشه می بندید امتحان کنید. این باعث می شود تا از اندازه کمر و تطابق کمربند با شلوار اطمینان حاصل نمایید.در نهایت، شلوار را با کفش هایی که همیشه می پوشید امتحان کنـیـد و به یـاد داشـتـه بـاشید که علاوه بر اطمینان از هماهنگی رنـگ آن دو، بایـد ببـیـنید کـه شـلـوار خـوب روی کفش قرار می گیرد یا خیر.
اگر قد شلوار کمی بلند تر بود، آن را تـا بزنیـد. انـتـهای پـاچه شلوار باید با قسمت بالایی کفی کفش هم تراز باشد.
▪ مطمئن شوید که از قبل کوچک شده است
هر کسی می داند که وقتی شلوار جین مورد علاقه اش کوچک می شود چقـدر بـاعـث عصبانیت می شود. اطـمینان یافتن از اینکه شلوار قبلا کوچک شده است، ضرر و زیان را کاهش خواهد داد و در آینده این مقدار کوچک به حداقل خواهد رسید. با این حال به خاطر داشته باشید که اندازه شلوار را کمی بلندتر از حد نیاز انتخاب کنید.
▪ مراقبت از شلوار جین
پیش از تو زدن آن را بشویید
قبل از اینکه پاچه شلوار را تو بزنید آن را بشویـیـد تـا ابـتـدا بـه انـدازه واقعی در آید. برای اطمـیـنان خـاطر بیشتر مقداری کمتر از اندازه مورد نیاز تو بزنید تا اگر باز هـم شلـوار آب رفت قدش کوتاه نشود.
▪ شلوار را پشت و رو بشویید
اولیـن بـاری کـه می خواهیـد شلوار جین خود را بشویید، آن را جـدا از لـبـاس هـای دیـگر شست وشو دهید. دفعات بعد بهتر است برای حفظ رنگ و ظاهر کلی آن را پشت رو کرده و سپس بشویید.همیشه شلوار جین خود را برای خشک کردن روی بــند و یا روی پایه های مخصوص قرار داده و مطمئن شوید که روی هم تا نخورده باشد.
▪ شلوار جین شیک برای جوانان
همیشه پیداکردن شلوار جین مناسب آسان نیست، به خصوص برای مردان که ترجیح می دهند ساعت های طولانی برای خرید لباس وقت صرف نکنند. با این حال با به خاطر سپردن این نکات می توانید شلوار جین مناسب خود را به راحتی بیابید.

منبع: روزنامه تهران امروز

ـ مدل های کلاسیک شیک در عین حال می توانند جلوه نیز داشته باشند. مثلا می توانید نوع راسته، مخروطی شکل و یا پاچه گشاد آن را انتخاب کنید.
▪ شلواری کاملا اندازه را خریداری نمایید
فرقی نمی کنـد شلوار جینی که انتخاب می نمایید چقدر زیبا و شیک باشد، اگر برایتان بزرگ یا کوچـک بـاشد، بـاعـث خنـده دارشدن شما خواهد شد. ابتـدا مطمئن شوید که پاچه و کمر آن زیاد تنگ نبـاشد. همچنـین بـاید در آیـنه ببینید که پشت شلوار هم خوب ایستاده باشد. یادتان باشد، اگر به شما نمی آید، یکی دیگر را امتحان کنید.
به عـلاوه چون شلوارهای جین ممکن است آب رفته و کوچک شوند بهتر است که کمی قدش را بلند تر انتخاب کنید. این کار به شما امکان می دهد پـاچه شـلوار را کمی بالازده و یا هرگونه اصلاح مطابق با میل خود را اعمال کنید.
▪ وضعیت تن خور شلوار را بسنجید
بهترین روش برای آزمودن ارزش شلوار جین شما این است که آن را به طور آزمایشی بـر تن کنید. کمی با آن در فروشگاه قدم زده و مـقدار حـجـم جیـب و میـزان راحتـی اش را هنـگام نشستن بررسی کنید.همچنین باید آن را با کمربندی که همیشه می بندید امتحان کنید. این باعث می شود تا از اندازه کمر و تطابق کمربند با شلوار اطمینان حاصل نمایید.در نهایت، شلوار را با کفش هایی که همیشه می پوشید امتحان کنـیـد و به یـاد داشـتـه بـاشید که علاوه بر اطمینان از هماهنگی رنـگ آن دو، بایـد ببـیـنید کـه شـلـوار خـوب روی کفش قرار می گیرد یا خیر.
اگر قد شلوار کمی بلند تر بود، آن را تـا بزنیـد. انـتـهای پـاچه شلوار باید با قسمت بالایی کفی کفش هم تراز باشد.
▪ مطمئن شوید که از قبل کوچک شده است
هر کسی می داند که وقتی شلوار جین مورد علاقه اش کوچک می شود چقـدر بـاعـث عصبانیت می شود. اطـمینان یافتن از اینکه شلوار قبلا کوچک شده است، ضرر و زیان را کاهش خواهد داد و در آینده این مقدار کوچک به حداقل خواهد رسید. با این حال به خاطر داشته باشید که اندازه شلوار را کمی بلندتر از حد نیاز انتخاب کنید.
▪ مراقبت از شلوار جین
پیش از تو زدن آن را بشویید
قبل از اینکه پاچه شلوار را تو بزنید آن را بشویـیـد تـا ابـتـدا بـه انـدازه واقعی در آید. برای اطمـیـنان خـاطر بیشتر مقداری کمتر از اندازه مورد نیاز تو بزنید تا اگر باز هـم شلـوار آب رفت قدش کوتاه نشود.
▪ شلوار را پشت و رو بشویید
اولیـن بـاری کـه می خواهیـد شلوار جین خود را بشویید، آن را جـدا از لـبـاس هـای دیـگر شست وشو دهید. دفعات بعد بهتر است برای حفظ رنگ و ظاهر کلی آن را پشت رو کرده و سپس بشویید.همیشه شلوار جین خود را برای خشک کردن روی بــند و یا روی پایه های مخصوص قرار داده و مطمئن شوید که روی هم تا نخورده باشد.
▪ شلوار جین شیک برای جوانان
همیشه پیداکردن شلوار جین مناسب آسان نیست، به خصوص برای مردان که ترجیح می دهند ساعت های طولانی برای خرید لباس وقت صرف نکنند. با این حال با به خاطر سپردن این نکات می توانید شلوار جین مناسب خود را به راحتی بیابید.

منبع: روزنامه تهران امروز


شلوار مناسب پای پرانتزی ,