نمونه هایی از پروژه های ساختمانی اسکلت فلزی شهر همدان

پروژه اول
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- با توجه به آنکه یک طبقه از سازه به صورت زیرزمین است و در این طبقه دیوار حایل با اتصال به سازه به صورت برشی اجرا گردیده است، نباید در این طبقه از بادبند استفاده میشد که این امر رعایت نگردیده است.
- در بادبندهای Y شکل عضو قطری جهت جلوگیری از کمانش جانبی به تیر طبقه اتصال داده نشده است.
- میزان پوشش بتن روی میلگردهای پی با توجه 5 سانتیمتر انتخاب گردیده است که با توجه به مجاورت پیها با دیواره خاکی و آب وهوایی سرد شهر همدان مقدار کمی باشد و این مقدار بر اساس ضوابط آبا عدد 7.5 سانتیمتر پیشنهاد میگردد.
- در اتصال دستکها به نوک تیر، دستک به گوشه ورق اتصال داده شده است؛ حال آنکه با توجه به عدم وجود طول جوش عمودی باید این اتصال به وسط طول افقی ورق مستطیلی انجام شود.
- اتصال بادبندها به صفحه ستون نامناسب است.
- ورقهای بادبندی کوچک میاشد. همچنین با توجه به تغییر زاویه بادبندها ابعاد این ورقها تغییر نکرده است و ابعاد آن به ثابت میباشد.
- دتایل اتصال ورق بادبندی به جان ستون موجود نیست
- دتایل جوش ورقهای تقویتی در محل اتصال تیر به ستون و ورق تقویتی به ستون موجود نیست
- بار مرده بام 400 کیلوگرم بر متر مربع ذکر گردیده است که با توجه به وجود شیببندی در بام این بار حدود 500 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.
- بار زنده راه پله ها 350 کیلوگرم بر متر مربع میباشد که این بار 200 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است
- توضیحات نقشه ناقص است. به طور مثال مقدار طول خم 90 در جه آرماتورها در محل قطع ارایه نشده است.
- دتایل اتصالات تیر به ستون در نقشه ها موجود نیست
- دتایل اجرایی تیرهای شمشیری موجود نیست
- جزییات جوشکاری ستونها ارایه نشده است
اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- در بارهای دینامیکی برون از مرکزیت اتفاق نادیده گرفته شده است
- در ترکیب بارها اثر همزمانی 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد نادیده گرفته شده است
- در طراحی بادبندها ضریب کاهش تنش فشاری مجاز (B) مطابق با ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 اعمال نشده است.
- در طراحی ستونهای دهانه بادبندی ترکیب بارهای بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 اعمال نشده است.
- بار دیوارهای پیرامونی کم اختیار شده است.
- ضریب طول 0.67 برای محاسبه بار کمانش بادبندها برای کمانش در جهت جانبی قاب اعمال نشده است.
- در برخی قسمتها مقطع نرم افزار با مقطع استفاده شده در نقشه متفاوت است. این مساله در مورد بخشهایی از سازه که در سختی جانبی سازه موثرند باعث تغییر در نحوه توزیع بارهای جانبی و تقسیم بین اعضای مقاوم میشود.
با توجه به عدم دسترسی به فایل طراحی پی در این زمینه نمیتوان اظهار نظر کرد.

لينک دانلود پروژه:
http://persiandrive.net/159472

-------------------------------------------------------------

پروژه دوم
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 5
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 15.2
زیربنا: 1021
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- در بادبندهای Y شکل عضو قطری جهت جلوگیری از کمانش جانبی به تیر طبقه اتصال داده نشده است.
- میزان پوشش بتن روی میلگردهای پی با توجه 5 سانتیمتر انتخاب گردیده است که با توجه به مجاورت پیها با دیواره خاکی و آب وهوایی سرد شهر همدان مقدار کمی باشد و این مقدار بر اساس ضوابط آبا عدد 7.5 سانتیمتر پیشنهاد میگردد.
- در اتصال دستکها به نوک تیر، دستک به گوشه ورق اتصال داده شده است؛ حال آنکه با توجه به عدم وجود طول جوش عمودی باید این اتصال به وسط طول افقی ورق مستطیلی انجام شود.
- چیدمان ورقهای سخت کننده در اتصالات صفحه ستون مناسب نیست
- اتصال بادبندها به صفحه ستون نامناسب است.
- ورقهای بادبندی کوچک میاشد. همچنین با توجه به تغییر زاویه بادبندها ابعاد این ورقها تغییر نکرده است و ابعاد آن به ثابت میباشد.
- دتایل اتصال ورق بادبندی به جان ستون موجود نیست
- دتایل جوش ورقهای تقویتی در محل اتصال تیر به ستون و ورق تقویتی به ستون موجود نیست
- در جزییات اتصالات تیر به ستون تعداد لچکیهای استفاده شده در زیر نشیمن باید متناسب با تعداد تیرهایی باشد که بر روی آن نشیمن قرار میگیرند و باید در صورت نیاز در زیر جان هر تیر یک یک سخت کننده تعبیه شود که این مساله در این نقشه نادیده گرفته شده است.
اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- حالت بار EYY در برنامه به اشتباه در جهت x و با ضریب زلزله 0.1 به جای 0.125 وارد شده است
- خرپشته مدل نگردیده است
- ترکیب 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت و 30 درصد در جهت دیگر در ترکیب بارها اعمال نشده است
- تشدید برون از مرکزیت اتفاقی مطابق ضوابط آیین نامه 2800 انجام نگردیده است.
- در برخی قسمتها مقطع مورد استفاده در مدل کامپیوتری با مقطع نشانداده شده در نقشه متفاوت است
- کاهش تنش مجاز بر اساس ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 در طراحی بادبندها در نظر گرفته نشده است
- ضریب K در بادبندهای ضربدری که در جهت جانبی باید عدد 0.67 اعمال شود همان پیش فرض برنامه یعنی 1 در نظر گرفته شده است.
- ترکیب بار ویژه بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 جهت کنترل ستونها اعمال نشده است
- بولتهای استفاده شده در محل اتصال ستون پای بادبند در محور 3 برای کنترل نیروهای آپلیفت ضعیف میباشند. علی الخصوص با توجه به آنکه این بولتها نسبت به آکس ستون نامتقارن توزیع شده اند.
با توجه به عدم دسترسی به فایل طراحی پی در این زمینه نمیتوان اظهار نظر کرد.

لينک دانلود:
http://persiandrive.net/186139

-----------------------------------------------------------
پروژه سوم:
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 4
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 12.1
زیربنا: 640
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- با توجه به استفاده از بلوک سیمانی در دتایل سقف وزن مرده سقفهای طبقات و بام به ترتیب باید حدود 500 و 600 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود که بارهای ذکر شده در نقشه 50 کیلوگرم کمتر از این مقدار است
- توضیحات درج شده در نقشه ناقص است.
- چیدمان سخت کننده ها در صفحه ستونها نامناسب است
- دتایل ارایه شده برای صفحه ستونهای کناری ضعیف به نظر میرسد.
- جزییات خاموتهای پی از لحاظ طول و میزان خم ها موجود نیست.
- در دتایلهای اتصال دستکها، اتصال آنها به جای آکس صفحه اتصال به گوشه اتصال ترسیم گردیده است.
- محل قطع ورقهای تقویتی ستونها پایینتر از محل مناسب انتخاب شده است. این محل تنها 30 سانتیمتر بالاتر از تراز نشیمن انتخاب شده است که برخی موارد علی الخصوص محل اتصال ورقهای بادبندی به ستون نامناسب است.
- بعد جوشهای ارایه شده برای اتصالات ورقهای بادبندی به ستون و تیر در برخی موارد که آنها به جان ستون متصل میشوند با توجه به جان نازک ستونها نامناسب است و لازم بود برای این حالتهای خاص بعد جوش کمتر انتخاب میشد و یا آنکه دتایل جداگانه ای ارایه میشد.
- جزییات جوش ورقهای تقویتی ستونها در مجاورت اتصال تیرها و ورقهای بادبندی که باید به صورت پیوسته باشد ارایه نگردیده است.
- میزان پوشش بتن روی میلگردهای پی با توجه 5 سانتیمتر انتخاب گردیده است که با توجه به مجاورت پیها با دیواره خاکی و آب وهوایی سرد شهر همدان مقدار کمی باشد و این مقدار بر اساس ضوابط آبا عدد 7.5 سانتیمتر پیشنهاد میگردد.
- در دتایل صفحه ستون BP3 بولتها به طور مناسبی چیده نشده اند و دتایل غیراجرایی است
- جزییات نحوه پوشش سوراخهای مجاور تکیه گاه در تیرهای لانه زنبوری موجود نیست
اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- در معرفی بارهای زلزله برون از مرکزیت اتفاقی در نظر گرفته نشده است
- ترکیب 30 درصد زلزله در یک جهت با 100 درصد نیرو در جهت متعامد در نظر گرفته نشده است
- ترکیب بارهای استفاده شده کلآ با مبحث دهم و مبحث ششم مغایرت دارد
- برخی از تیرها جوابگو نمیباشند. از جمله تیر محور B بین محورهای 1 و 3 در تمامی طبقات و تیر در قسمت کنسول بین محورهای B و D
- برای بادبندهای ضربدری ضریب طول ستون در جهت عمود بر صفحه بادبند به جای عدد 0.67 عدد 1 که پیش فرض برنامه است مورد قبول قرار گرفته شده است
- ترکیب بارهای ویژه بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 برای ستونهای دهانه های بادبندی کنترل نشده است
- ضریب کاهش تنش مجاز در طراحی بادبندها مطابق ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 اعمال نگردیده است
اشکالات مشاهده شده در مدل کامپیوتری SAFE
- در ترکیب بارها ضریب بارهای زلزله به اشتباه وارد شده است. این ضریب باید عدد 1.4 وارد شود
- در آنالیز سازه نیروهای کششی در زیر پی حذف نشده اند
- آرماتورهای قرار داده شده در نقشه بسیار کمتر از مقادیر محاسبه شده در مدل کامپیوتری هستند. به طور مثال در محور 3 در زیر ستونی که در تقاطع محور B قرار دارد نیاز به 34 آرماتور قطر 16 میباشد. این در حالی است که در نقشه تنها 5 آرماتور 16 و 5 آرماتور 18 تعبیه گردیده است که حتی از نصف مقدار مورد نیاز هم کمتر است.
- مدل کامپیوتری با آنچه در نقشه موجود است همخوانی ندارد و برخی از نوارهای مایل در مدل کامپوتری مدل نشده اند.
- برش پانچ کنترل نگردیده است. برای این منظور لازم است که برای بارهای نقطه ای سایزی معادل میانگین ابعاد ستون و صفحه ستون ارایه گردد.
لينک دانلود:
http://civiljafari.persiangig.ir/3.rar


----------------------------------
پروژه شماره 4
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 7
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 21.4
زیربنا: 937
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- صفحه ستون تیپ BP4 و BP3 نظر میرسد و به سخت کننده های بیشتری نیاز دارد
- در صفحه ستون تیپ BP3 یکی از بولتها خیلی نزدیک به ورقهای سخت کننده است و غیراجرایی میباشد
- در دتایل تیرچه های کرمیت طول اتصال مناسب بین میلگرد قطری و ورق پایین جهت اتصال وجود ندارد.
- دتایل اتصال دستکها به ورق مناسب نیست. این اتصال نسبت به آکس ورق خارج از محور است
- جزییات خاموتها و طول آنها و طول خم آنها ارایه نگردیده است
- ورقهای تقویتی تا طول مناسبی پس از نبشی نشیمن ادامه نیافته اند.
- برای ستون مجاور چاله آسانسور دتایل مناسب برای اتصال صفحه ستون انتخاب نگردیده است
- در بادبندهای نوع chevron اتصال دو بادبند با دو ورق جداگانه انجام شده است که این مساله باعث ایجاد برون از مرکزیت بادبندها نسبت به آکس ورق میشود و در جوشها به علت برون از مرکزیت لنگر خمشی ایجاد مینماید
- ورقهای بادبندی همگی دارای ابعادی کوچک میباشند
- ورق بادبند اتصال ستون به صفحه ستون نامناسب است و با توجه به عدم وجود طول جوش افقی باید با ارتفاعی بسیار بیسشتر از حالت موجود در نظر گرفته میشدند.
- ابعاد نوشته شده بر روی ورقهای بادبندی به وسیله خطوط اندازه با ابعاد نوشته شده بوسیله نوت با هم مغایرت دارد
- نحوه قرارگیری ستونها در نقشه نمایش داده نشده است
- بعد جوش 7 میلیمتر که در نقشه برای اتصالات بادبندها به تیر و ستون در نقشه نوشته شده است در صورت اتصال بادبند به جان ستون به علت ضخامت کم جان ستون نامناسب میباشد
- برخی جزییات نظیر جزییات ورقهای داخل جان تیرهای زنبوری در تکیه گاه و جزییات نحوه جوش ورقهای تقویتی ستونها در مجاورت اتصال تیر به ستون و ورق بادبندی به ستون در نقشه موجود نیست
- توضیحات نقشه کامل نیست
اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- با توجه به ارتفاع بیش از 18 متر سازه و نامنظم بودن سازه لازم است که تحلیل سازه به روش دینامیکی انجام گردد که در اینجا این تحلیل به صورت استاتیکی انجام گردیده است
- در تعریف بارها تنها برون از مرکزیت اتفاقی با مقدار مثبت معرفی گردیده است و مقدار منفی تعریف نشده است
- برون از مرکزیت اتفاقی لازم است بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 تشدید گردد که در اینجا این مساله نادیده گرفته شده است.
- لازم است که در هر ترکیب بار 100 درصد نیروی زلزله در هر جهت با 30 درصد نیروی زلزله جهت متعامد ترکیب گردد که در اینجا نادیده گرفته شده است.پ
- ضریب بارهای مرده در ترکیب بارها به جای عدد یک عدد 1.2 وارد شده است.
- بار دیوارهای محیطی حدود 200 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است که کم میباشد
- مقاطع نرم افزار با مقاطع استفاده شده در نقشه در بسیاری از موارد متفاوت است.
- در بادبندهای ضربدری مقدار ضریب K برای کمانش در صفحه قاب بادبندی شده عدد 0.5 وارد شده است، در حالیکه با توجه به اینکه خود نرم افزار ضریب طول مهارنشده (unbraced length ratio) را عدد 0.5 در نظر میگیرد که در این صورت دیگر نیازی به اعمال دوباره عدد 0.5 نیست که در اینجا با اعمال دوباره این عدد عملآ ضریب کمانش بادبند در صفحه اصلی برابر 0.25 شده است
- در ترکیب بارها ضریب بارهای زلزله برابر 1.5 وارد شده است که باعث طراحی دست بالای بادبندهای غیر از نوع chevron و بقیه اجزای سازه ای که به نوعی زلزله بر آنها موثر است میگردد.
- ترکیب بارهای ویژه پیوست 2 آیین نامه 2800 برای کنترل ستونهای دهانه بادبندی اعمال نگردیده است
- ضریب B مطابق پیوست 2 آیین نامه 2800 برای کاهش تنش مجاز فشاری بادبندها اعمال نگردیده است.
اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی SAFE
- در ترکیب بارها ضریب بارهای زلزله به جای عدد 1.4 عدد 1 که پیش فرض برنامه است مورد قبول قرار گرفته است
- برخی از نوارهای مایل در مدل کامپیوتری ایجاد نگردیده اند
- در برخی از قسمتها آرماتورهای به کار رفته در نقشه اختلاف قابل ملاحظه ای با مقدار گزارش شده توسط نرم افزار دارد. در این زمینه میتوان به مقدار آرماتورهای نوار محور افقی 5 اشاره نمود.
- برش پانچ در مدل کامپیوتری کنترل نگردیده است.

لينک دانلود:
http://civiljafari.persiangig.com/4.rar

-----------------------------------------------

پروژه شماره 5
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 6
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 18.3
زیربنا: 572
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- صفحه ستونها دارای چیدمان مناسب سخت کننده نیستند
- صفحه ستونها دارای ضخامت کم (1.5 سانتیمتر) میباشند و در برخی از آنها تعداد لچکیها کم به نظر میرسد
- توضیحات نقشه ناقص است
- جزییات خاموتها از قبیل طول خاموتها و میزان خم انتهای آنها مشخص نشده است
- صفحه ستون تیپ BP2 برای ستونهای کناری پای بادبند با توجه به برون از مرکزیت ستون نسبت به محور صفحه ستون و نیروهای کششی قابل توجه دارای تعداد و قطر بولت مناسب نیست
- در معرفی جنس بلوکهای سقف کرومیت تناقض وجود دارد. این بلوکها در یک جا بلوک یونولیتی و در جای دیگر بلوک سیمانی معرفی گردیده است
- در دتایل تیرچه های کرومیت طول جوش لازم جهت اتصال میلگرد قطری به ورق پایین وجود ندارد.
- جزییات نحوه پوشش سوراخها در تیرهای زنبوری موجود نیست
- ابعاد ورقهای بادبندی علی الخصوص در محل اتصال به صفحه ستون کوچک است.
- در دستکها اتصال آنها به ورق اتصال نسبت به آکس ورق خارج از محور است.

اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- با توجه به نامنظمی سازه و ارتفاع بیش از 18 متر آن لازم است که تحلیل سازه به روش دینامیکی انجام گردد که مساله انجام نگرفته است
- مقدار برون از مرکزیت اتفاقی به اشتباه به جای 5 درصد 0 وارد شده است و در عمل هیچ برون از مرکزیتی اعمال نشده است.
- سقف خرپشته مدل نشده است
- از بار مرده گسترده اعمال شده به سقف وزن دال بتنی مدل شده در سقف که توسط نرم افزار محاسبه میگردد کسر نگردیده است
- وزن دیوارهای محیطی حدود 225 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است که کم میباشد.
- در بادبندهای ضربدری مقدار ضریب k برای کمانش در صفحه جانبی قاب باید عدد 0.67 وارد شود که در اینجا عدد 1 که پیش فرض برنامه است مورد قبول قرار گرفته شده است.
- در طراحی بادبندها ضریب B مطابق با ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 اعمال نشده است.
- ستونهای دهانه های بادبندی برای ترکیب بارهای ویژه بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 کنترل نشده اند

اشکالات موجود در فایل محاسباتی نرم افزار SAFE
فایل موجود نمیباشد

لينک دانلود:
http://civiljafari.persiangig.ir/5.rar
-------------------------------------------
پروژه شماره 6
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 5
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 15.2
زیربنا: 680
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- بخش توضیحات نقشه ناقص است
- با توجه به آنکه بلوکهای سقف سیمانی هستند وزن مرده سقف طبقات و بام با احتساب بار معادل تیغه ها باید حداقل برابر 650 و 600 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود که مقدار در نظر گرفته شده مطابق با نقشه 50 کیلوگرم در هر متر مربع کمتر از این حداقل است.
- در جزییات تیرچه های کرمیت میلگردهای قطری به ورق پایین تیرچه دارای طول جوش کافی جهت اتصال نیستند.
- پوشش دو سوراخ از تیرهای لانه زنبوری در محل تکیه گاهها که در نقشه موجود است برای پلها با توجه به برش قابل توجه آنها کم و غیرکافی است.
- در دتایلهای صفحه ستونها در تمامی موارد سخت کننده به میزان کافی قرار داده نشده است و صفحه ستونها ضعیف به نظر میرسند
- در دتایل صفحه ستون نوع P3 موقعیت برخی بولتها نامناسب و غیراجرایی است و این بولتها به فاصله بسیار کمی نسبت به سخت کننده ها اجرا شده اند.
- ورقهای اتصال بادبندی علی الخصوص در محل اتصال بادبند به صفحه ستون کوچک است.
- در دتایلهای اتصال دستکها، آنها به مرکز اتصال یعنی وسط ورق اتصال داده نشده اند و به گوشه ورق متصل شده اند.
- در ترسیم ستونها محل قطع ورق تقویتی زیر تراز نشیمن نشان داده شده است
- در ستون مجاور چاله آسانسور ، دتایل در نظر گرفته شده برای صفحه ستون به گونه ای است که بخشی از صفحه ستون وارد محدوده چاله آسانسور میگردد.
- در دتایلهای فونداسیون جزییات طول و خم آرماتورهای خاموتها ترسیم نگردیده است
- در نقشه ها نحوه قرارگیری ستونها مشخص نشده است.
- طول ورقهای تقویتی تیرها کم است.
- طول آرماتورهای تقویتی پی در برخی قسمتها کم و کمتر از حداقل طول لازم برای مهار آرماتور در دو طرف میباشد.

اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی ETABS
- در محاسبه جرم موثر سازه جهت محاسبه نیروی زلزله جرم ناشی از نصف وزن دیوارهای پیرامونی آخرین طبقه نادیده گرفته شده است.
- برون از مرکزیت اتفاقی در این پروژه نادیده گرفته شده است
- ترکیب بار 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت و 30 درصد در جهت متعامد نادیده گرفته شده است.
- مقطع محاسباتی و مقاطع قرار داده شده در نقشه در برخی قسمتها با هم متفاوت است. به طور مثال بادبند طبقه آخر در فایل محاسباتی دوبل ناودانی 8 و در نقشه ها دوبل ناودانی 10 میباشد.
- در طراحی بادبندها ضریب B برای کاهش تنش مجاز فشاری بادبندها اعمال نگردیده است.
- در طراحی ستونهای دهانه بادبندی ترکیب بار ارایه شده در بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 نادیده گرفته شده است.

اشکالات مشاهده شده در فایل محاسباتی SAFE
- مقدار پوشش روی آرماتورها حدود 5 سانتیمتر فرض شده است که این مقدار کمتر از حد مجاز آیین نامه آبا است
- در طراحی آرماتورهای پی از همان ترکیب بارهای طراحی اسکلت فلزی که بر اساس روش طراحی تنش مجاز میباشد، استفاده شده است.
لينک دانلود:
http://civiljafari.persiangig.ir/7.rar

------------------------------------------------
پروژه شماره 7
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 8
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 19.4
زیربنا: 2047
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات مشاهده شده در نقشه سازه:
- در جهت عرضی سازه (جهت Y ) تنها از دو دهانه بادبندی با طول دهانه بسیار کم (2 متر) استفاده شده است و بر این اساس در این جهت سازه بسیار ضعیف میباشد. با توجه به این موضوع میتوان در این سازه مقدار تغییر شکلهای جانبی زیاد، آپلیفت بسیار زیاد، اثر پی دلتا، پیچش زیاد را پیش بینی نمود.
- با توجه به قطع بادبندها در دو طبقه اول قاب بادبندی BR 5,6 و نیروهای زیادی که در آنها وجود دارد لازم است که دیافراگم سقف در محل قطع آنها به نحو مناسبی تقویت میشد.
- صفحه ستونهای مربوط به ستونهای دهانه بادبندی جهت عرضی سازه (جهت Y ) با توجه به نیروهای محوری بسیار زیادی که در آنها مورد انتظار است بسیار ضعیف هستند و علی الخصوص این صفحه ستونها در زمینه مقابله با نیروهای UPLIFT دارای بولت به تعداد و قطر کافی نیستند.
- بخش توضیحات نقشه ناقص است
- طول خم بولتهای صفحه ستون کمتر از 12 برابر قطر بولت میباشد
- صفحه ستونها به علت عدم استفاده کافی از سخت کننده ها ضعیف میباشند.
- ورقهای اتصالات بادبندی علی الخصوص در محل اتصال بادبند به صفحه ستون کوچک میباشند.
- دتایل اتصالات بادبندی موجود نیست.
- در دتایل دستکها محل اتصال آکس دستک با آکس ورق اتصال خارج از محور میباشد.
- در سقف کامپوزیت استفاده شده ضخامت دال سقف کم میباشد (5 سانتیمتر). قابل ذکر است که در مدل کامپیوتری این ضخامت 10 سانتیمتر در نظر گرفته شده است که با نقشه مغایرت دارد
- در سقف کامپوزیت برشگیرها به جای ناودانی از نبشی استفاده شده است.
- در سقف کامپوزیت فاصله بین آرماتورهای حرارتی زیاد انتخاب شده است (30 سانتیمتر)
- در پلانهای تیرریزی ورقهای تقویتی به مقیاس نوشته شده در زیر نقشه ترسیم نگردیده اند.
- طول ورقهای تقویتی تیرها در برخی قسمتها کم مباشد.
- در صفحه ستونهای تیپ P1 و P3 که برای ستونهای کناری مورد استفاده قرار گرفته است، موقعیت برخی بولتها غیراجرایی و چسبیده به ورقهای سخت کننده میباشد.
- در ترسیمات ستونها محل قطع ورق تقویتی در زیر تراز نبشی ترسیم گردیده است
- جزییات صفحه ستونها برای ستونهای با مقطع دوبل IPE و چهار نبشی به طور یکسان ترسیم گردیده است.
- جزییات جوش ستونها دیده نمیشود.
- جزییات جوشکاری تیرها ناقص است.
- در برخی قسمتها از جمله دتایلهای I,j,k مربوط به تیرورقها از علایم استاندارد جهت نمایش جوش استفاده نشده است
- در دتایلهای I,j,k مربوط به تیرورقها با توجه به ضخامت جان آنها که 10 میلیمتر است استفاده از جوش به بعد 10 میلیمتر در دو طرف جان جهت اتصال جان به بال زیاد است و حداکثر مقدار مجاز آن 75 درصد ضخامت قطعه است. ضمن آنکه مشخص نیست که جوش به صورت سراسری است یا منقطع
- با وجود آنکه در طبقات اول و دوم روی صفحه ستون (زیرزمین اول و دوم) از دیوار برشی استفاده شده است ، در این طبقات از بادبند هم استفاده شده است که یک سیستم سازه ای ترکیبی غیر قابل قبول با توجه به آیین نامه 2800 میباشد.
- دتایل نحوه پوشش سوراخها در تیرهای لانه زنبوری در محل تکیه گاه در نقشه موجود نیست.
- در جزییات پیها جزییات خاموتها و طول خم آنها در انتها داده نشده است.
- در فونداسیون طول برخی از آرماتورهای تقویتی کم است به گونه ای که در این آرماتورها طول مهاری لازم در انتها به اندازه تعیین شده مطابق ضوابط مبحث نهم (بخش مهار و وصله) موجود نیست.
- دتایلهای اتصال صلب از لحاظ ترسیمی با نقشه همخوانی ندارد. (به طور مثال ستون به صورت I شکل ترسیم شده است که با ستونهای به کار رفته در نقشه همخوانی ندارد)
- در دتایل اتصال صلب، جوش ورق اتصال به بال بالای تیر به جای جوش گوشه با جوش نفوذی معرفی گردیده است که از لحاظ اجرایی امکانپذیر نیست.
- در دتایل اتصال صلب برش b-b ترسیم نگردیده است.
- دتایل وصله ستونها و تیرها و علی الخصوص وصله ستونهای غیرهمسایز در نقشه موجود نیست.
- جزییات اتصال ستونها به دیوارهای برشی موجود نیست.

اشکالات مشاهده شده در مدل کامپیوتری ETABS
- با توجه به نامنظمی سازه و ارتفاع بیش از 18 متر آن از تراز پایه تحلیل سازه باید به روش دینامیک انجام گیرد که در اینجا این مساله به صورت استاتیکی انجام گرفته است.
- دیوارهای برشی مدل شده در نرم افزار با نقشه همخوانی ندارد. به طور مثال در محورهای F و G دیوارهایی در مدل کامپیوتری است که در نقشه حذف شده است.
- در ترکیب بارها اثر همزمان 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت و 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد نادیده گرفته شده است.
- در محاسبه جرم موثر سازه برای به دست آوردن برش پایه اثر نصف وزن دیوارهای طبقه آخر که جزیی از وزن طبقه بام است نادیده گرفته شده است.
- بار در نظر گرفته شده برای دیوارهای پیرامونی کم میباشد.
- ترکیب بارهای شامل فقط بار مرده و بار زلزله نادیده گرفته شده است.
- کنسولها در مدل کامپیوتری نادیده گرفته شده اند.
- خرپشته در مدل کامپیوتری مدل نشده است
- با توجه به مقدار بار گسترده وارد شده به دالها در مدل کامپیوتری، ظاهرآ بار معادل تیغه ها به صورت گسترده اثر داده نشده است. با این حساب و مشاهده بار وارده بر برخی تیرهایی که تیغه بر روی آنها قرار گرفته اند مشاهده میشود که بار تیغه ها به صورت موضعی هم اثر داده نشده است.
- مقدار برون از مرکزیت اتفاقی بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 تشدید نگردیده است.
- ضوابط ویژه طرح لرزه ای پیوست 2 آیین نامه 2800 نظیر ترکیب بارهای بند 5 پیوست 2 برای کنترل ستونهای دهانه بادبندی و ضریب کاهش تنش مجاز بادبندها (B) در این پروژه نادیده گرفته شده اند.
- مقدار تغییر شکلهای جانبی سازه در جهت Y بسیار بیشتر از حد مجاز آیین نامه 2800 است
- در طراحی دیوارهای برشی ضرایب اصلاح سختی به آنها مطابق ضوابط آیین نامه 2800 و مبحث نهم اعمال نگردیده است.
- در طراحی بادبندهای ضربدری در نرم افزار ضریب طول در جهت اصلی عدد 0.5 وارد شده است که با توجه به آنکه ضریب دیگری هم تحت عنوان UNBRACED LENGTH RATIO(major) توسط خود برنامه به طور پیش فرض برابر 0.5 وجود دارد عملآ از حاصلضرب این دو عدد ضریب طول بادبند به جای 0.5 عدد 0.25 در نظر گرفته میشود.

اشکالات مشاهده شده در مدل کامپیوتری SAFE
- در مدل کامپیوتری ضخامت پی به اشتباه به جای 85 سانتیمتر ، 900 سانتیمتر معرفی شده است.
- میزان پوشش روی آرماتورها کمتر از حد مورد نیاز مطابق با ضوابط مبحث نهم در نظر گرفته شده است.
- داکت آسانسور در پی به صورت OPENING مدل نشده است.
- اثر دیوارهای برشی محیطی در پی نادیده گرفته شده است.
- با وجود استفاده از آیین نامه CSA ترکیب بارهای مورد استفاده همان ترکیب بارهای پیش فرض برنامه است و ترکیب بارهای مبحث نهم جایگزین نشده است.
- در ترکیب بارهای طراحی پی ، ترکیب 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت با 30 درصد نیروی زلزله در حهت متعامد نادیده گرفته شده است.

لينک دانلود:
http://civiljafari.persiangig.ir/8.rar


مطالب مشابه :


مزایای فنی سقف کامپوزیت کرومیت

کاهش وزن سقف: سقف کامپوزیت با ۲۱۰kg/m2 در مقایسه با سقف کامپوزیت معمولی (۲۶۰kg/m2) و تیرچه بلوک
جزئیات و بارگذاری سقفهای کرومیت و کامپوزیت و تیرچه بلوک

السلام علیک یا هادی النقی علیه السلام - جزئیات و بارگذاری سقفهای کرومیت و کامپوزیت و تیرچه
سقف کرمیت و مزایای آن

معمار و معماری - سقف کرمیت و مزایای آن - مطالب علمی و پژوهشی,عکسها,راندوها,دتایل ها,طرح و
مصالح سقف عرشه فولادی

اجرای انوع سقف عرشه فولادی و کرومیت و کامپوزیت وانواع اسکلت 02122779431 -02122590478- 09123304515
سقف کُرمیت

دانلود دتایل ساختمانت پلاستیکی در سالهای 1365 به بعد در اولین سقف های کامپوزیت کُرمیت به
نمونه هایی از پروژه های ساختمانی اسکلت فلزی شهر همدان

- دتایل اتصال ورق بادبندی به جان ستون - در سقف کامپوزیت استفاده شده ضخامت دال سقف کم
سوالاتی در مورد سقفهای از نوع عرشه فولادی(متال دک)

بدلیل رعایت ضوابط طراحی تیر های کامپوزیت در دتایل عرشه نوع سقف مانندسیستم کامپوزیت
دانلودطراحی سقف های کامپوزیت در ایتبز

وبلاگ مهندسی عمران و معماری - دانلودطراحی سقف های کامپوزیت در ایتبز - دانلودمقاله مهندسی
برچسب :