سوالات تستی تاریخ شناسی به تفکیک دروس

« درس اول»      مرکز پیش دانش دانشگاهی امام سجاد (ع)

·    مشاهده غیر مستقیم با استفاده از ........................ انجام می پذیرد .           آثار              تجربه حسی                         اخبار و آثار                   اخبار

·    پدیده های تاریخ از نوع ....................   هستند .      تجربه غیر قابل تکرار                 تجربه قابل تکرار                مشاهده مستقیم                        تجربه حسی                  

·    رابطه میان گذشته و حال را چه کسی بر قرار می کند ؟          واقعه نویس                       نقال                          مورخ                  قصه گو

·    هر نوع گفتاری که از گذشته ها حکایت کند ،  ........................  نامیده می شود .       منقولات           مکتوبات      سرگذشت                     تاریخ

·    اسطوره ها جزء کدام دسته از منابع اطلاعاتی هستند .        محسوسات                  معقولات                      منقولات                             مکتوبات

·    در چه دوره ای حافظه نقالان ، مهم ترین عامل حفظ و توجه انسان به تاریخ بود ؟

    زمان سنت گرایی              تا اختراع خط                دوره واقعه نویسی              تا بوجود آمدن محسوسات

·    بدون کدام ویژگی یا صفت ، کار مورخ بیهوده و بی فایده خواهد بود ؟     راست گویی      اندیشه و تفکر    دانش گسترده                   حقیقت جویی

·    دقت و حوصله جزء کدام مرحله از مراحل کار مورخ می باشد ؟        تنظیم مطالب           انتخاب موضوع         سنجش و گزینش                    نگارش

·  تاریخ در لغت به چه معنایی است ؟      ثبت وقایع و رخدادها         بررسی اتفاقات گذشته        داوری در مورد رویدادها         تعیین وقت وقوع یک رویداد

·         کدام روش مطالعه در تاریخ با استفاده از اخبار و آثار صورت می گیرد ؟     تجربه حسی      مشاهده مستقیم      مطالعه مستقیم        مشاهده غیر مستقیم

·          کدام یک از موارد زیر ، از صفات یک مورخ نیست ؟      امانت داری         عدم قضاوت        توانایی درست نوشتن                     حقیقت جویی

·          رابط بین حوادث و وقایع گذشته و حال می باشد .          تاریخ         وقایع تاریخی                      مورخ                    اسناد و مدارک

 « درس دوم  »        مرکز پیش دانش دانشگاهی امام سجاد (ع)

·        مهم ترین عمل هوشمندانه در تاریخ ، زمان شماری است . این سخن از کیست ؟      روژه دیون       ویکو        مارتین نیلسون        اسکار منتلیوس   

·  تقویم رایج در ایران بر اساس  ......................... است .    تقویم دوازده حیوانی               تقویم اوستایی                 تقویم جلالی               تقویم بابلی

·  در دوره هخامنشی استفاده از کدام تقویم باستانی در ایران رواج داشت ؟    تقویم قیصری     گاه شماری مصری      شمسی قمری بابلی       جلالی   

·    نام ماه های سال شمسی از کدام تقویم باستانی در ایران اقتباس شده است ؟         اوستایی          مصری          دوازده حیوانی        بابلی قمری

·  پاپ گرگوار سیزدهم در اروپا به کدام مورد اقدام کرد ؟ 

اصلاح تقویم قیصری           ساختن تقویم جدید مسیحی           مبنی قرار دادن تقویم مصری           مبنی قرار دادن تقویم قیصری

·      تقويم رسمي كشور هجري شمسي بر پايه ي تقويم  .................   است .

دوازده ي حيواني                      اوستايي                         جلالي                          بابلي

·       بر طبق تقویم هجری شمسی که بر پایه تقویم ............ تدوین گردیده اسامی ماه های سال ............. است

یزدگردی ـ بابلی                یزدگردی ـ اوستایی                جلالی ـ بابلی               جلالی ـ اوستایی

·  کدام مورد به نظر مورخان در بازسازی یک رویداد اهمیت دارد؟

         طالع بینی                  زمان                    یکجانشینی                     پدیده های طبیعی

· در اوائل حکومت داریوش یکم هخامنشی چه نوع گاه شماری رایج شد؟

               بابلی                  قمری شمسی                 اوستایی                    قیصری

·  در میان دو رود چه نوع گاه شماری مرسوم بوده است ؟ خورشیدی قمری                بابلی                   مصری                  اوستایی

·      هدف اصلی اصلاح گاه شماری در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی چه بود ؟

         اجرای کبیسه                تثبیت نوروز               دریافت مالیات ها               عدم توجه به هجرت پیامبر

·      در گاه شماری بابلیان ، مبداء شمارش سال ها .........................  بود.

       آغاز فصل پائیز                 آغاز فصل بهار                 جلوس پادشاهان                  طوفان نوح

·      مبنای تقویم یولیایی و تقویم میلادی امروز ، بر اساس کدام تقویم است .

                بابلی                   اوستایی                     رومی                     مصری

  درس سوم

•      در میان عوامل طبیعی تاثیر گذار بر زندگی انسانی ، نقش .................. از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ؟

                 آب و هوا                 وضعیت  جغرافیایی               راه های ارتباطی              منابع طبیعی

•      کلمه  مرز  در کدام دوره به ادبیات سیاسی و نظامی ما وارد شده است ؟

از دوره صفویه               از دوره رنسانس            از دوره باستان              از دوره معاصر

•       در آغاز مرزها و سرحدات به مفهوم اولیه خود ، شکل  ................... داشت .  

         مصنوعی                   نظامی                 طبیعی                     سیاسی و اداری

•     به تاثیرات متقابل انسان و محیط بر یکدیگر می پردازد ؟

              جغرافیای طبیعی            پدیده های جغرافیایی               جغرافیای تاریخی                  جغرافیای انسانی

•      کدام کشور به تمدن دریایی شهرت دارد ؟

            هند                  مصر                  کارتاژ                      گرجستان

•      کدام یک ، زمینه ساز ایجاد یک « درک بصری پیرامون یک رویداد تاریخی » است ؟

               مدل                    فرهنگ                      پدیده های مکانی                نقشه

•      کدام مورخ اروپایی برای تالیف اثر تاریخی خود و مشاهده ی بسترجغرافیایی رویدادها ی تاریخی  مورد نظر خویش   به مسافرت  های دور و درازی دست زد؟                                                                                                                                                                       توین بی                هرودوت                گیبون                  مارتین نیلسون

•      « جغرافیای تاریخی ، نوعی جغرافیای انسانی است که به گذشته توجه دارد.» این جمله از کیست؟

        روژدیون             ویکو                           هانتینگتن               هرودوت

•   ازچه زمانی خلیج فارس ، نقش جهانی یافت و به یکی از گذرگاه های مهم ارتباطی اروپابه آسیا تبدیل شد

 پیش از پیدایش رنسانس در اروپا             بعد از انقلاب صنعتی              با شروع دریانوردی و تجارت دریایی             از زمان حضور پرتغالی ها

 

•  کدام مورخ مسلمان برای تالیف کتاب های خود و مشاهده محل وقوع رویدادهای تاریخی به سفر پرداخت ؟

          مسعودی               ناظم الاسلام کرمانی                   طبری                   ابن حوقل  

  درس چهارم

  در کدام مورد به مکان و زمان پدیده ها توجهی نمی شود ؟

              اطلس تاریخی              افسانه ها           جغرافیای تاریخی             مرزهای فرهنگی

  حماسه ها بیان شاعرانه اعمال :

        پهلوانی             رزمی و بزمی              پهلوانی و بزمی                 افسانه ای

  « افسانه ها در اصل راست و جدی بوده اند ، اما بعدها دستخوش تغییر شده اند .»  این سخن از کیست ؟

                           هردودت                 هانتینگتن                    روژ دیون                 ویکو  

•      داستان جنگ شهر تروا که خرابه های آن در آسیای صغیر بدست آمده مربوط به افسانه های کدام تمدن باستانی است ؟

                          هند                         چین                             یونان                     آشور

•      اولین فرمانروایی که لقب پیشدادی گرفت ، چه نام داشت ؟

                 تهمورث                   کیومرث              سیامک               هوشنگ

•               کدام رشته کمک فراوانی به اسطوره شناسی کرده است ؟

             باستان شناسی                  ادبیات                  جامعه شناسی                روان شناسی

•            يكي از دلايل حضور بينش هاي افسانه اي و اسطوره اي در تاريخ بشر  ....................   است .

           حاكميت فرهنگ شفاهي                   كتابت             حافظه                  تحول فرهنگ

•      در فرهنگ ملت ها همواره ........... نقش بسیار مهمی در حفظ جوامع از خطراتی که آن ها را تهدید می کرد، ایفا کرده اند.

                 حماسه                 اسطوره ها                        افسانه ها                   جوانمردی                                                                                                      

•      « گیل گامش » از افسانه های تاریخی کدام تمدن قدیمی است ؟

                 سومر                     یونان                        آشور                            هند

•      کدام گزینه جزء مهم ترین عوامل تغییر اخبار و داستانها در فرهنگ شفاهی نمی باشد؟

        تعصبات اعتقادی و قومی              گذشت زمان              کتابت                  اِعمال سلیقه

•      درکدام مرحله از گذشته ی ملت های بزرگ و قدیمی، وقایع تاریخی کمابیش بدون تغییر باقی مانده ند؟

              تاریخی                        حماسی                    افسانه ای                      باستانی

•      مورخان بر مبنای آن ، تاریخ را به دو دوره ی پیش از تاریخ و تاریخی تقسیم کرده اند؟

  دوره اساطیری                 خط                   دوره افسانه ای                         زمان

 

درس پنجم     پیش دانشگاهی امام سجاد (ع) اسفند88

       

1)تا قبل از کشف آثار باستانی  مربوط به دوره ی .....................و مطالعه  برروی آنها ، تاریخ این سلسله ایرانی  در هاله ای از ابهام بود.

  دوره اشکانیان              دوره صفاریان            دوره ی ساسانیان               دوره ی سامانیان

2) قدمت و سن قدیمی ترین اجساد انسانی به دست آمده در قاره افریقا با قدمت 5/2 تا 4 میلیون سال با کدام روش ، سال یابی شده است ؟                                                                                                                                  کربن 14       بر اساس حلقه های تنه درختان          پتاسیم – آرگون           استفاده از شواهد نوشتاری

3) موزه ارميتاژ در كجا قرار دارد ؟

   سن پترزبورگ                   نيويورك                      پاريس                        بريتانيا

4)دومین مرحله علمیات باستان شناسی چیست ؟                                                                           کشف مکان های تاریخی          تنظیم اطلاعات               کاوش و حفاری                مطالعه آثار باستانی

5)روش عکس برداری هوائی و استفاده از دوربین های بسیار قوی جزو کدام مرحله از کار باستان شناس می باشد ؟

 کاوش و حفاری           کشف و شناسائی          استخراج و تنظیم اطلاعات            جستجو

6)مهم ترین موزه آثار تاریخی ایران کدام است ؟

 موزه رضا عباسی        موزه هنرهای معاصر       گنجینه ی ملی ایران       موزه مجلس شورای اسلامی

7)این روش یکی از مشهورترین روش های مورد استفاده باستان شناسان است که در اواسط قرن بیستم ابداع شده است .

 سال یابی پتاسیم ـ آرگون         کربن 14         استفاده از شواهد جغرافی دانان           بر اساس حلقه تنه درختان

8) کدام مرحله از کار باستان شناس « حساس و مهم » می باشد؟

       حفاری                  استخراج                     کشف                    شناسایی

9) سابقه تشکیل موزه ها برای نگهداری و نمایش آثار باستانی به چه قرنی می رسد؟

           19 میلادی                   20 میلادی                18 میلادی                  17 میلادی

10 ) تاریخ گذاری آثار ، مربوط به کدام مرحله از مراحل کار باستان شناس است ؟

        استخراج و تنظیم اطلاعات              کشف و شناسایی              حفاری                کاوش

درس ششم       پیش دانشگاهی امام سجاد (ع) اسفند88

1)   سکه طلا ی رایج در دوره هخامنشی چه نامیده می شد ؟        الکتروم               دریک                 دینار                 شِکِل                    

2)در این مرحله کار تخصصی سکه شناس آغاز می شود .      شناسایی                طبقه بندی                پاک کردن                 یافتن

3)در دوره اسلامی ، کدام واحدهای پولی ریشه « هندی » داشته اند ؟                                                                                                                                      تومان – آقچه           منات – ریال – لیره              مُهر- تنگه               دینار- درهم – فلس

4)کهن ترین سکه ی پیدا شده در جهان متعلق به دوره این سلسله باستانی می باشد .                                                                                                     آشور                       لودیه               سومر                     بابل

5)سکه ی کروزسی در دوره کدام پادشاه هخامنشی رواج یافت ؟           کمبوجیه                  کوروش              داریوش              سناخریب

6)کدام گزینه جزء مراحل کار سکه شناس نیست ؟        طبقه بندی                نام گذاری                 شناسایی                  پاک کردن

7)نتایج کار سکه شناس پس از طبقه بندی به صورت  .................................. منتشر می گردد.                                                                                  کتاب                    مقاله                       فیلم                     فهرست

8)سکه کروزسی در دوره کدام پادشاه هخامنشی رواج یافت ؟   کمبوجیه              کوروش             داریوش               اردشیر اول

9)اگر در کشوری حاکم یک ایالت سکه طلا ضرب می کرد ، معنای آن ...... .  بود

توان اقتصادی بالا           استقلال طلبی             گسترش روابط تجاری               امنیت در جامعه

 

درس 7    پیش دانشگاهی امام سجاد (ع)

 

1) طبق نظر محققان قدیمی‌ترین هنری که انسان آفریده، چیست؟

       الف) مجسمه‌سازی               ب) نقاشی              ج) حجاری                  د) موسیقی

2) کدام‌یک از غارهای زیر از کهن‌ترین حجاری‌های شناخته شده نمی‌باشد؟

       الف) کاپ بلان          ب)فون‌دوگوم               ج) کمبارل                د) لاسکو

3) نقوش اساطیری موجود در تخت جمشید مؤید چیست؟

        الف) نوع لباس و آرایش         ب)معضل کم آبی         ج) عقاید دینی           د) محصولات اقتصادی

4) هنر تآتر نخستین بار در کجا بوجود آمد؟    

     الف) یونان                  ب) روم                 ج) مصر                د) ایران

5) شاخص‌ترین نمایش آیینی ایرانی چیست؟

       ال‍ف) قتل گئوماتای مغ      ب) نمایش سوگ سیاووش      ج) جنگ‌های پهلوانی      د) تعزیه‌خوانی یا شبیه خوانی

6) نمایش‌های عصر مشروطه بیانگر چه مسایلی می‌باشند؟

     الف) موقعیت اقشار و طبقات مختلف              ب) معضلات و مشکلات جامعه

     ج) معرفی شخصیت‌های بزرگ                       د) روشن کننده تاریخ هنر آن زمان

7) نخستين فیلم متحرک در کجا به نمایش در آمد؟ 

       الف) لندن              ب) مسکو                 ج) واشنگتن                د) پاریس

8) عکاسی از چه قرنی برای به تصویر کشیدن صحنه‌های زندگی مورد استفاده واقع شد؟     

      الف) قرن هفدهم               ب) قرن هجدهم           ج) قرن نوزدهم               د) قرن بیستم

9) در فیلم و سینما مهمترین عامل تحریف محتوای یک اثر چیست؟

          الف) رتوش                 ب) صداگذاری              ج) بازیگر                 د)مونتاژ

10) با انتخاب عکس‌ها می‌توان ......................................................  

   ال‍ف) به ترسیم حوادث پرداخت                                 ب) به تفسیر حوادث و رویدادها پرداخت

 ج) به تدوین یک اثر تاریخی پرداخت                            د) به فرضیه تاریخی پاسخ داد

11)در کدام نوع از فیلم ها ، مستقیم ترین منابع و شواهد از وقایع مختلف سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و .........  در اختیار مورخان قرار می گیرد ؟

                     خبری             مستند                    سینمایی                 خبری و مستند

12 ) اختراع ..............    به مثابه ی تحقق آرزوی دیرین مورخان جهت دیدن رویدادها ی گذشته است .

                  عکاسی                نمایش                    فیلم و سینما                     نقاشی و مجسمه سازی

13)   نمایش‌های عصر مشروطه بیانگر چه مسایلی می‌باشند؟

  الف) موقعیت اقشار و طبقات مختلف                            ب) معضلات و مشکلات جامعه

 ج) معرفی شخصیت‌های بزرگ                                     د) روشن کننده تاریخ هنر آن زمان

 

 

درس 8   پیش دانشگاهی امام سجاد (ع)

 

1) قصیده‌ی نامه‌ی اهل خراسان اثر کیست؟

الف) عبید زاکانی         ب) عطار نیشابوری             ج)  سعدی شیرازی               د) انوری ابیوردی

2) موضوع اصلی شاهنامه چه بود؟

الف) خلق اثر ادبی                ب) خلق اثر حماسی           ج) نوشتن تاریخ                د) بیان واقعیات

3) آداب الملوک کدامیک از افراد زیر مورد پذیرش ملکشاه سلجوقی قرار گرفت؟

الف) شرف‌الملک                 ب) مجدالملک                   ج)تاج‌الملک                     د) نظام‌الملک

4) کدامیک از آثار زیر بهترین نمونه اندرزنامه ها به شمار می‌روند؟

 الف) سیاستنامه                   ب) قابوسنامه                  ج) تاریخ بیهقی                د) لباب‌الالباب

5) محتوای غزل‌های عصر مشروطه بیشتر چیست؟    

الف) احساسات عاشقانه     ب) بیان اوضاع اجتماعی    ج) بیان انقلابات سیاسی و اجتماعی            د) زندگی پادشاهان قاجار

6) گویاترین اثر در مورد تاخت و تاز غُزان در شهرهای خراسان چه منبعی است؟

 الف) نامه‌های اهل خراسان       ب) راحه‌الصدور راوندی         ج) نامه ابیوردی               د) تاریخ خراسان

7) شاعران برای در امان ماندن جان خود اشعار خود را چگونه بیان می‌کردند و سرآمد آنها چه کسی است؟

 الف) حکایت – ناصر خسرو        ب) طنز- ناصر خسرو       ج) حکایت - عبید زاکانی         د) طنز – عبید زاکانی

8) کدام‌یک به واسطه نگارش منشآت معروف می‌باشد؟

  الف) انوری                               ب) راوندی                    ج) خاقانی                     د) نزاری

9) نخستین شهرآشوب در وصف کدام شهر سروده شده است؟  

  الف) لاهور                               ب) مرو                       ج) سمرقند                    د) هرات

10) موضوع اصلی منظومه‌ها چیست؟ 

 الف) نوشتن شرح حال شاهان و پادشاهان          ب) بیان وقایع حماسی       ج) خلق اثر ادبی         د) نوشتن تاریخ

11) نویسنده کتاب « صنایع البدایع » چه کسی است ؟                                                                                                                                                   سیفی بخاری                   عطار نیشابوری              لسانی شیرازی               راوندی

12) ادبیات رمزی در چه دوره ای پدید آمده است ؟                                                                                                                                                                                       نبود آزادی های سیاسی               آشوب های اجتماعی                دوره مغول            دوره معاصر

13)     از نظر مضمون و محتوا ، مُنشآت مربوط به نامه های مکاتبات اداری چه نامیده می شوند ؟                                                                                          دیوانیات               سلطانیات                    اخوانیات                مکتوبات

14)    برای تحقیق در کدام زمینه ، پژوهشگر باید به سراغ پژوهش میدانی برود؟

        ادبیات عامیانه              آداب الملوک                ادبیات رمزی                    شهر آشوب

 

 


مطالب مشابه :


سوالات تستی تاریخ شناسی

+نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:23 توسط گروه تاریخ ابهر |
سوالات تستی تاریخ شناسی به تفکیک دروس

دبیر تاریخ .شادگان - سوالات تستی تاریخ شناسی به تفکیک دروس - تاریخی و مطالب متنوع - دبیر تاریخ
سوالات تستی تاریخ شناسی

از هردری سخنی - سوالات تستی تاریخ شناسی - آموزش رایانه - مطالب سودمند -پرسش وپاسخ - از هردری سخنی
سوالات تستی تاریخ شناسی درس اول تا درس هشتم به تفکیک دروس

دبير تاريخ آب‌پخش- دشتستان - سوالات تستی تاریخ شناسی درس اول تا درس هشتم به تفکیک دروس
سوالات تستی تاریخ شناسی سال چهارم انسانی

دبیر تاریخ .شادگان - سوالات تستی تاریخ شناسی سال چهارم انسانی - تاریخی و مطالب متنوع - دبیر
سوالات تستی درس 1 تا 15 کتاب تاریخ شناسی پیش دانشگاهی- رشته انسانی با پاسخنامه

نمونه سوالات تستی درس 1 تا 15 کتاب تاریخ شناسی پیش دانشگاهی- رشته انسانی برای دریافت فایل بر
سوالات تستی درس 1 تا 15 کتاب تاریخ شناسی پیش دانشگاهی- رشته انسانی با پاسخنامه

گروه تاریخ مرند - سوالات تستی درس 1 تا 15 کتاب تاریخ شناسی پیش دانشگاهی ایران شناسی; تاریخ
سوالات تستی زیست شناسی و آزمایشگاه 1و2

سوالات تستی زیست شناسی بررسی متون عمومی و تخصصی زیست شناسی بانک سوالات زیست شناسی
برچسب :