طرح درس تلفیقی برای درس علوم و هنر

طرح درس تلفیقی برای درس علوم و هنر

موضوع : مهرداران ( پستاندران ، دوزیستان، پرندگان، خزنده گان )

معلم می تواند پس از تدریس مبحث مربوط به جانوران مهره دار برای درگیر کردن بهتر دانش آموزان با موضوع درس از آنها می خواهد که چند جانور مهره دار در دفتر علوم یا دفتر نقاشی خود بکشد . بعد از نقاشی کردن جانوران مهره داراز آنها می خواهد  که هر جانوار مهره دار را در گروه خود که شامل پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان ، می باشد طبقه بندی کند مثلاً جانورانی که ویژگی های جانوران پستانداررا دارند در گروه پستانداران قرار دهد و سعی کند به همراه نقاشی و طبقه بندی ویژگی های که او را در این گروه قرار داده بنویسد و سایر گروها و جانوران مهره دار یعنی پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان را این چنین در گروه قرار دهد . با این روش دانش آموزان بهتر با درس در گیر می شوند و موجب تثبیت یادگیری مطلب در ذهن آنها می شود و به راحتی می توانند جانوران مهره دار را در محیط اطراف خود شناسایی می کنند . و هم چنین جانوران خزنده را نشان دهد که می توان آن را تلفیقی از درس هنر و ورزش دانست.

                            زینب نعمتی پارسا                                          


مطالب مشابه :


روان شناسي مثبت نگر

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت به‌طور خلاصه جنبش روانشناسي مثبت‌نگر بر سه اصل تأكيد
طرح درس تلفیقی برای درس علوم و هنر

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
درمان درد كليه

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
کمرویی در دآنش آموزان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
خیالبافی کودکان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
اصلاح الگوی مصرف

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
فعالیت های فوق برنامه ومکمل

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
همه چیز در باره gprs

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
راه کارهای پیشگیری از ترس و پرخاش گری در کودکان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
تفكر خلاق

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
برچسب :