نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت

میزان حقوق بازنشستگی

میزان حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی و صندوق شهرداریها به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 ق.ا.ک و ماده 43 آئین نامه استخدامی شهرداریها و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1379 برابر است با :

میزان حقوق بازنشستگی

 = سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر 30 سال) *معدل حقوق و مزایا * 30/1

معدل حقوق ومزایـــــــا

 = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در 2سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق

سنوات خدمت قابل قبول

 = سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می گیرد .

با توجه به ماده 4 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/06/1373 حداقل حقوق بازنشستگی همواره برابر حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمین شاغل می باشد .

به موجب ماده 98 ق.ا.ک و تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتیکه ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند .

با توجه به مفاد ماده 100 و 124 ق.ا.ک مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق بازنشستگی و یا وظیفه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد . این امر در مورد کارکنان شهرداریها تصریح ندارد .

به موجب بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، حقوق بازنشستگی و وظیفه از پرداخت مالیات معاف می باشد .

1-اختيار تفويض شده به آن سازمان / وزارتخانه / شركت صرفاً قابل تفويض به ادارات كل تابعه مستقر در مراكز استانها و همچنين استانداريها مي باشد ليكن در مورد وزارت آموزش و پرورش تفويض اختيار به مناطق بيست گانه آموزش و پرورش تهران بلامانع است.


2-آن مدت از ايام خدمت قابل قبول مستخدم مشمول تعيين بدهي كسور بازنشستگي مي باشد كه بابت آن حق بيمه و يا كسور بازنشستگي كسر نشده است لذا چنانچه بابت ايام خدمت مورد نظر حق بيمه يا كسور بازنشستگي كسر و به صندوق تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي ديگري غير از صندوق بازنشستگي كشوري واريز گرديده باشد در اينصورت بايد بر حسب مورد طبق قانون نقل و انتقالات حق بيمه و يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي و يا بخشنامه هاي شماره 46/10 و 47/10 مورخ 22/1/1368 سازمان بازنشستگي كشوري عمل گردد.


3-ميزان بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي و زير پرچم قابل احتساب مستخدمين كه در زمان اشتغال خواستار پرداخت بدهي كسور بازنشستگي متعلقه مي باشند كماكان با استفاده از فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين فرم ع- 70        (6-63) سازمان امور اداري و استخدامي كشور محاسبه و تعيين خواهد شد.


4-واحد كارگزيني پس از دريافت تقاضاي كتبي مستخدم مبني بر احتساب بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و زير پرچم ، ميزان بدهي كسور بازنشستگي مربوط را با رعايت كامل مقررات موضوعه و با توجه به راهنماي محاسبه بدهي كسور بازنشستگي محاسبه و تعيين نموده و سپس فرم فوق الذكر را تكميل مي نمانيد.

 
5-واحد كارگزيني پس از تكميل فرم پيش گفته نسخه حسابداري فرم را جهت اقدام در مورد كسر بدهي كسور بازنشستگي تعيين شده به واحد حسابداري دستگاه اجرائي متبوع ارسال مي كند.


6-بدهي كسور بازنشستگي تعيين شده بنابر تمايل مستخدم يكجا به اقساط مدت خدمت غير رسمي و زير پرچم همه ماهه از حقوق و مزاياي مستخدم كسر خواهد شد.


7-واحد حسابداري پس از استهلاك كامل بدهي مراتب كسر و واريز بدهي بحساب صندوق بازنشستگي كشوري را ضمن ارسال مدارك مستند مربوطه و نسخ كارگزيني و حسابداري و سازمان بازنشستگي كشوري فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي فوق الذكر را به اداره كل درآمد و هزينه سازمان بازنشستگي كشوري اعلام خواهد نمود.


8-اداره كل درآمد و هزينه در صورت صحت مدارك مذكور مراتب وصول كسور بازنشستگي را تائيد و نسخ كارگزيني و حسابداري فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي را ممهور به مهر مربوطه نموده و بهمراه مدارك پيش گفته جهت ضبط در پرونده استخدامي به دستگاه اجرائي ذيربط اعاده مي نمايد.


9-برخورداري مستخدم از مزاياي پيش بيني شده در قوانين ذيربط منوط به استهلاك كامل بدهي كسور بازنشستگي تعيين شده خواهد بود .

خدمت غير رسمي و زير پرچم


الف) خدمت غير رسمي :
خدمت غير رسمي عبارت از خدمتي است كه تحت عناويني نظير دونپايگي ، حكمي ، روزمزدي ، پيماني ، قراردادي ، خريد خدمت حق التدريسي و ... در وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها انجام شده و بايت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه كسر نگرديده است. و به موجب ماده 151 قانون استخدام كشوري شرط پذيرش سابقه خدمت غير رسمي مستخدمين ذيربط دولتي و تمام وقت بودن خدمت مي باشد.


ب) خدمت زير پرچم :
باستناد ماده 34 قانون استخدام كشوري مدت خدمت زيرپرچم كليه كاركنان دولت جزء سابقه خدمت دولتي محسوب مي شود.


نحوه محاسبهبدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و زير پرچم


1- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي مستخدمين تطبيق وضع يافته موضوع ماده 133 قانون استخدام كشوري و اعضاء رسمي هيات علمي و دارندگان پايه قضائي در صورتيكه طبق مقررات وقت ( قبل از 1/1/47) مبناي دريافت رتبه يا پايه قرار گرفته باشد بشرح زير محاسبه و تعيين مي گردد :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي = حقوق زمان ( ايام خدمت غير رسمي )× نرخ كسور بازنشستگي زمان مربوط × مدت خدمت غير رسمي


و در صورتيكه مبناي دريافت رتبه با پايه قرار نگرفته باشد عبارت خواهد بود از :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي = حقوق بعلاوه تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل ( يا عناوين مشابه) كه مستخدم در تاريخ 1/1/47 دارا بوده است × 9% × مدت خدمت غير رسمي


2- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم مستخدمين تطبيق وضع يافته موضوع ماده 133 قانون استخدام كشوري كه در طول خدمت ( قبل از 1/1/47) از ترفيع پايه ناشي از احتساب خدمت زير پرچم استفاده كرده اند بشرح زير محاسبه و تعيين مي گردد :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = حقوق پايه ايكه مستخدم قبل از گرفتن ترفيع پايه خدمت زير پرچم دارا بوده بعلاوه كمك قانوني ( در صورت دريافت) × نرخ كسور بازنشستگي زمان مربوطه × مدت خدمت زير پرچم


3- محاسبه بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم مستخدمين تطبيق وضع يافته موضوع ماده 133 قانون استخدام كشوري كه قبل از 1/1/47 از ترفيع پايه ناشي از احتساب خدمت زير پرچم استفاده نكرده باشند چنانچه مدت خدمت زير پرچم در ترفيع پايه آنان در تاريخ 1/1/47 موثر واقع شده باشد بشرح زير مي باشد :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = حقوق يك پايه كمتر از پايه ايكه در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري براي مستخدم تشخيص شده بعلاوه تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مربوطه × 9% × مدت خدمت زير پرچم .


و در صورت عدم تاثير از لحاظ پايه بشرح زير خواهد بود :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = حقوق پايه ايكه در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري براي مستخدم تشخيص شده بعلاوه تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مربوطه × 9% × مدت خدمت زير پرچم

4- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم دارندگان پايه قضائي و اعضاء رسمي هيات علمي كه در تاريخ 1/1/47 در استخدام رسمي بوده و خدمت زير پرچم آنان قبل از تاريخ مذكور از لحاظ رتبه يا پايه علمي يا قضائي موثر واقع شده است عبارت مي باشد از :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = حقوق رتبه يا پايه علمي يا قضائي كه مستخدم قبل از احتساب خدمت زير پرچم دارا بوده است × نرخ كسور بازنشستگي زمان مربوطه × مدت خدمت زير پرچم


و در غير اينصورت عبارت خواهد بود از :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = حقوق رتبه يا پايه علمي يا قضائي كه مستخدم در تاريخ 1/1/47 دارا بوده بعلاوه فوق العاده مخصوص ( شغل ) ×9% × مدت خدمت زير پرچم


5- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و زير پرچم مستخدمين تبدل وضع يافته موضوع ماده 137 قانون استخدام كشوري بشرح زير محاسبه و تعيين مي گردد :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي يا زير پرچم = حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري × 9% × مدت خدمت غير رسمي و يازير پرچم


6- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غيررسمي و زير پرچم اعضاء رسمي هيات علمي و دارندگان پايه قضائي و مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه بعد از تاريخ 31/3/45 به استخدام رسمي پذيرفته شده اند عبارت مي باشد از :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي يا زيرپرچم = حقوق گروه (رتبه) و پايه متعلقه در تاريخ استخدام رسمي ( با احتساب ايام خدمت غير رسمي يا زير پرچم ) بعلاوه فوق العاده شغل ( يا فوق العاده مخصوص ) مربوطه × 9% × مدت خدمت غير رسمي يا زير پرچم


7- نحوه محاسبه بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و زير پرچم آن عده از مستخدميني كه بطور غير رسمي مشغول خدمت بوده و يا آنكه از لحاظ استخدامي و بازنشستگي و وظيفه مشمول مقرراتي غير از مقررات قانون استخدام كشوري بوده ليكن بعد از  1/1/47 طبق مجوز قانوني در شمول قانون استخدام كشوري قرار گرفته يا آنكه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري گرديده اند چنانچه در مجوز قانوني مربوط مقرراتي در زمينه نحوه محاسبه بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و زير پرچم آنان پيش بيني نشده بشرح زير مي باشد.


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي يا زير پرچم = حقوق گروه و پايه ايكه مستخدم با احتساب ايام خدمت غير رسمي و يا زير پرچم در تاريخ شمول قانون استخدام كشوري و يا مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري دارا گرديده بعلاوه تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مربوطه × 9% × مدت خدمت غير رسمي يا زير پرچم


توضيح :
بدهي كسور بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غير دولتي مشمول آموزش رايگان مصوب 19/5/56 و لايحه قانوني راجب  تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان غير رسمي واحدهاي آموزشي غير دولتي مصوب 24/3/59 طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين مذكور محاسبه و تعيين خواهد شد.

 
8- بموجب ماده واحده قانون تفسير تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 

27/6/1322 شمسي و باستناد ماده 125 قانون استخدام كشوري چنانچه مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام كشوري در حين خدمت به خدمت زير پرچم اعزام شود ايام خدمت زير پرچم وي بدون پرداخت كسور  بازنشستگي جزو سنوات خدمت رسمي مستخدم منظور خواهد شد.


9- بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 كه بعد از تاريخ 10/9/58 به استخدام شركت درآمده و در اجراي مصوبه مورخ 10/9/58 شوراي انقلاب از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري گرديده اند و در حين خدمت رسمي به خدمت زير پرچم اعزام شده اند عبارت مي باشد :


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم = آخرين حقوق گروه و پايه و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم قبل از اعزام به خدمت زير پرچم × 9% × مدت خدمت زير پرچم


و چنانچه چنين مستخدميني داراي سابقه خدمت غير رسمي و يا زير پرچم قبل از استخدام

رسمي باشند بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي و يا زير پرچم آنان بشرح زير محاسبه و تعيين مي گردد.


بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي يا زير پرچم = حقوق گروه و پايه و فوق العاده شغل مستخدم در بدو استخدام رسمي ( با احتساب مدت خدمت غير رسمي يا زير پرچم ) × 9% × مدت خدمت غير رسمي يا زير پرچم

ايام مرخصيبدون حقوق


بموجب تبصره 4 ماده 49 قانون استخدام كشوري مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز وزارتخانه يا موسسه مربوط مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب مي شود بنابراين مرخصي بدون حقوق مستخدمين بشرطي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سنوات خدمت آنان قابل احتساب
مي باشد كه :


1- بمنظور ادامه تحصيلات عالي و تخصصي بوده باشد.
2- رشته تحصيلي و تخصصي مورد نياز موسسه متبوع مستخدم باشد و مستخدم پس از فراغت از تحصيل در موسسه مذكور بخدمت خود ادامه داده باشد.

توضيح :
انتقال مستخدم از موسسه متبوع به موسسه ديگر مانع احتساب ايام مرخصي بدون حقوق نخواهد بود.
3- منجر به اخذ مدرك تحصيلي و تخصصي شده باشد.


ضمناً نحوه محاسبه بدهي كسور بازنشستگي ايام مرخصي بدون حقوق بمنظور ادامه تحصيلات عالي و تخصصي بشرح زير مي باشد.


بدهي كسور بازنشستگي ايام مرخصي بدون حقوق = آخرين حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل قبل از مرخصي بدون حقوق × 9% × مدت مرخصي بدون حقوق كه مستخدم به تحصيلات عالي و تخصصي اشتغال داشته است.

 
تذكر :
صرفاً آن مدت از ايام مرخصي بدون حقوق كه مستخدم به تحصبلات عالي و تخصصي اشتغال داشته است با پرداخت كسور بازنشستگي جزو سنوات خدمت وي قابل احتساب مي باشد.


دوران تحصيل


دوران تحصيل قبل از استخدام كاركنان دولت بشرطي جزو سنوات خدمت آنان قابل احتساب مي باشد كه در اين زمينه مجوز قانوني لازم پيش بيني شده باشد در غير اينصورت احتساب دوران تحصيل اين قبيل كاركنان محل قانوني ندارد.


محاسبه بدهيكسور بازنشستگي دوران تحصيل


1- محاسبه بدهي كسور بازنشستگي مشمولين قانون الحاق دو ماده به قانوني اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 23/2/1354 مجلس
بموجب تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق دو ماده به قانون تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي ، مدت تحصيل فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم ( از قبيل مراكز تربيت مربي كودك و دانشسراهاي عشايري ، مقدماتي ، راهنمايي تحصيل و دانشسراهاي عالي و هنر سراهاي مقدماتي و مراكز تربيت دبير حرفه اي و يا هر موسسه آموزشي كه وزارت آموزش و پرورش براي تربيت معلم و دانش آموز زياد دانشجو معرفي نموده است ) كه تعهد خود را انجام داده باشند جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب مي گردد مشروط بر آنكه بدهي كسور بازنشستگي مدت مذكور را كه نحوه محاسبه آن بشرح زير مي باشد به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند.


بدهي كسور بازنشستگي دوران تحصيل = حقوق گروه و پايه كه با احتساب مدت تحصيل در بدو استخدام قطعي به مستخدم تعلق گرفته است بعلاوه فوق العاده شغل × 9% × مدت تحصيل


2- محاسبه بدهي كسور بازنشستگي مشمولين قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/69 مجلس
با توجه به ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش و تبصره ذيل آن مدت تحصيل پذيرفته شدگان قبل از سال 1354 كه از دانشگاه تربيت معلم ، هنرسراي عالي ، دانشسراي مقدماتي ، دانشسراي كشاورزي، دانشسراي عشاير و مراكز تحصيلي مشابه ( به تشخيص وزارت آموزش و پرورش ) و رشته هاي دبيري دانشگاهها فارغ التحصيل شده و تا تاريخ 8/3/69 از خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده اند بدون سند تعهد جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب مي شود مشروط بر آنكه بدواً كسور بازنشستگي مربوطه را كه نحوه محاسبه آن بشرح زير مي باشد به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند.

بدهي كسور بازنشستگي دوران تحصيل = حقوق گروه و پايه كه با احتساب مدت تحصيل در بدو استخدام رسمي به مستخدم تعلق مي گيرد بعلاوه فوق العاده شغل مربوط × 9% × مدت تحصيل


بنابراين مادامي كه مستخدم كسور بازنشستگي دوران مذكور را پرداخت نكند احتساب دوران تحصيل او جزو سنوات خدمت وي محمل قانوني ندارد.
شايان ذكر است كه طبق تصريح تبصره ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش احتساب دوران تحصيل آن عده از پذيرفته شدگان قبل از سال 1354 مراكز آموزشي پيش گفته كه در تاريخ تصويب اين قانون (8/3/69) به دلايلي نظير بازنشستگي ،از كارافتادگي ، اخراج، استعفا، دائم، انتقال و غيره از خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده اند مجوزي ندارد.
ضمناً چون بموجب ماده 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش افراديكه با رعايت قانون مذكور به تحصيل اشتغال مي ورزند از آغاز تحصيل خود به استخدام رسمي آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار مي گردند لذا وزارتخانه ياد شده مكلف مي باشد از بدو تحصيل ( استخدام آزمايشي ) آنان نسبت به كسر كسور بازنشستگي اعم از سهم كارمند و كارفرمايي و واريز آن به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام نمايد.


خدماتدستياري و كارآموزي قضائي


1- مدت خدمت دستياري در دانشگاه اعم از اينكه حقوق پرداخت شده يا بدون حقوق ( افتخاري ) بوده باشد حداكثر بمدت 4 سال جزو خدمت دولتي مستخدم محسوب مي شود.
خدمت مذكور در حكم خدمت غير رسمي بوده و بدهي كسور بازنشستگي مربوط بر حسب وضعيت استخدامي مستخدم طبق ضوابط پيش بيني شده در خصوص محاسبه بدخي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي مستخدمين محاسبه و تعيين خواهد شد.


2- بدهي كسور بازنشستگي دوره كارآموزي قضائي دارندگان پايه قضائي بشرح زير محاسبه مي گردد :
بدهي كسور بازنشستگي ايام كارآموزي قضائي = حقوق پايه قضائي مستخدم كه در بدو استخدام رسمي ( پس از طي دوره كارآموزشي قضائي) دارا بوده بعلاوه فوق العاده مخصوص (شغل) × نرخ كسور بازنشستگي زمان مربوطه × مدت كارآموزشي قضائي

بديهي است در صورتيكه تاريخ استخدام رسمي مستخدم بعد از 31/3/1345 باشد نرخ كسور بازنشستگي ( سهم كارمند) 9% خواهد بود.


محاسبه بدهي كسور بازنشستگي مدت اسارت آزادگاني كه پس از خاتمه اسارت به استخدام در آمده اند
بموجب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/68 مجلس شوراي اسلامي مدت اسارت آزادگان كه بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال بعنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است كسور بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.
بنابراين چنانچه آزاده اي كه پس از خاتمه اسارت به استخدام رسمي پذيرفته شده و از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون استخدام كشوري مي باشد در صورت تمايل تقاضا نمايد كه دوران اسارت وي جزو سنوات خدمت او منظور گردد در اينصورت بدهي كسور بازنشستگي ايام اسارت چنين مستخدميني بشرح زير محاسبه و تعيين خواهد شد.

بدهي كسور بازنشستگي مدت اسارت = حقوق گروه و پايه يا رتبه مستخدم كه با احتساب دوران اسارت در بدو استخدام رسمي دارا گرديده است بعلاوه فوق العاده شغل ( مخصوص ) مربوطه × 9% ×2× مدت اسارت


و طبق مفاد ماده قانوني مذكور بدهي كسور بازنشستگي مدت اسارت توسط دستگاه اجرائي محل خدمت مستخدم در قانون بودجه سال بعد پيش بيني و سپس به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

 

تنظم کننده : محسن آقاجری  مدیر مالی


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت

كسور بازنشستگي خدمات غير از فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان

كسور بازنشستگي خدمات غير از فرم محاسبه بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين
خدمت غير رسمي و زير پرچم

بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي مستخدمين محاسبه و بيشتر، خدمات
گزارش کار در شهرداری...

الف ـ شركت در تنظيم برنامه موجودي برداري و طرح و بررسي فرم كسور بازنشستگي و رسمي از طريق
سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه)

دستمزد غير ليست حقوق و دستمزد يك فرم چند ستوني است كه و سازمان بازنشستگي، سازمان خدمات
مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي ايثارگران(قسمت سوم)فصل دوم

پرداخت كسور بازنشستگي سهم مأخذ 27% محاسبه و طبق فرم نمونه بدهي و مدارك
برچسب :