نمونه سوالات ضمن خدمت 128 ساعته دوره بدو انتصاب مدیران- معاونین

نمونه سوال سند تحول بنیادین 
۱-مبانی نظری تحول بنیادین آموزش پرورش شامل کدام مورد می باشد؟
الف-فلسفه ی تعلیم و تربیت    ب- فلسفه ی تعلیم و تربیت رسمی عمومی 
 ج- رهنامهی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی  د *-همه موارد
۲- در بیانه ارزش ها استمرار فرهنگ اسلامی-ایرانی بر اساس نظام معیار اسلامی از این طریق پیش بینی شده است .
الف تدوین فرهنگ متناسب نیازهای جامعه   ب *- ارزیابی آگاهانه و تعامل با سایر فرهنگ ها
ج- ارزیابی و به کار بستن فرهنگ های دیگر        د- ارایه تصویری روشن از واقعیت های فرهنگی جامعه
۳- موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به شمار می رود:
الف *- معلم     ب- دانش آموز     ج ) اولیا     د ) برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت
۴- در سند تحول کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه های تربیتی به شمار می رود:
الف - کلاس      ب*- مدرسه      ج - مراکز پژوهشی      د- اماکن کارگاهی
۵ - در بیانیه ی ماموریت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در سنین لازم التعلیم در چند دوره تحصیلی
 تعریف شده است ؟    الف - سه دوره چهار ساله        ب - دو دوره شش ساله  
    ج - یک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله         د *- چهار دوره سه ساله
۶ - مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ جلوه ای است از :
الف*- تحقق مراتب حیات طیبه  ب- علم و دانش مستمر تربیتی 
ج - رشد همه جانبه ظرفیت ها            د - تحول روز افزون امکانات و تجهیزات
 7 – مدرسه در افق چشم انداز ،زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین
وتعالی پیوسته ی هویت آنان بر اساس ...... است .
الف- نیازهای فردی و اجتماعی          ب*-نظام معیار اسلامی 
    ج- تغییر کارکردهای اجتماعی       د- تصمیم برنامه ریزان آموزشی
8 – در دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی برای آموزش و پرورش توسط کدام گروه باید محقق شود؟
الف- صاحب نظران تعلیم و تربیت           ب- متخصصان حوزه ی تربیتی 
 ج- بهترین طراحان نظام های آموزشی   د*- بهترین و برجسته ترین فکرها
9 – راهبردهای کلان در سند تحول بنیادین بر اساس ..... در این سند مدون شده است .
الف – بیانیه ارزش ها     ب- بیانیه ی مأموریت    ج- چشم انداز     د*- هدف های کلان
10 –گسترش و تأمین همه جانبه ی عدالت آموزشی و تربیتی یکی از .... در سند تحول بنیادین به شمار می رود .
الف *- راهبردهای کلان      ب- هدف های کلان      ج – هدف های عملیاتی       د – مأموریت های ضروری
11 – یکی از هدف های کلان در سند تحول کسب......و ارتقای فزاینده ی جایگاه تعلیم و تربیتی ایران
در سطح جهانی تعیین شده است .
الف – جایگاه شایسته ی آموزشی و علمی فرهنگی در داخل    ب*- موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام
ج – جایگاه ممتاز جهانی در فرایندهای تربیتی          د – موقعیت قابل قبول در عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی
12-ارتقای جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر کدام مورد صورت می گیرد ؟
الف – تثبیت موقعیت ها و تایید آن ها    ب- توسعه ی نظر پردازی های علمی
ج*- حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم      د – توانمندیسازی جنبه های تربیتی ، علمی و حرفه ای
۱۳- یکی از راهبردهای کلان در سند تحول توسعه ی مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی،
علمی و حرفه ای ....... است .
الف- دانش آموزان       ب *- فرهنگیان     ج- صاحب نظران     د- مردم
14- متناسب سازی حجم و محتوای کتاب های درسی، ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها
و ویژگی های دانش آموزان در راستای طراحی،تدوین و اجرای ......شکل گرفته است ؟
الف- دوره های تحصیلی جدید  ب- نظام های نوین آموزشی
ج*- برنامه های درسی ملی د – موقعیت های محلی ،منطقه ای  
15- آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در این دوره به عنوان یک راهکار در پرورش تربیت یافتگان مورد توجه قرار گرفته است .
الف- دوره ابتدایی   ب*- دوره متوسطه اول     ج- دوره متوسطه دوم      د – دوره پایانی تحصیلات
16 – ایجاد سازو کارهای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری،روحیه ی جهادی و انتظار و زمینه سازی
 استقرار دولت عدل مهدی"عج" با بهره گیری از این ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است :  
الف *- حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان      ب- کانون های فرهنگی و مؤسسات علمی و فرهنگی
ج – نهاد های دینی و تربیتی         د- رسانه های فرهنگی و نقش الگویی معلمان
 17 – گسترش و تنوع دادن به حرفه ها و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه ریزی شده ی
آن در کدام دوره ی تحصیلی به آن توجه شده است .
الف- ابتدایی       ب –متوسطه اول      ج – متوسطه دوم      د* - همه ی دوره های تحصیلی
18- ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی رسانه ها و تولید کنندگان کتب و مواد آموزشی، لوازم التحریر
 و تجهیزات آموزشی و تربیتی می تواند در جهت تحقق این هدف عملیاتی مؤثر واقع شود:
الف *- ترویج و تعمیق فرهنگ حیا،عفاف و حجاب    ب- تقویت بنیان خانواده 
افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون پیشرفت تحصیلی د- ایجاد فرصت برخورداری از عدالت اجتماعی
19- هدف عملیاتی تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت در این راهکار آمده است .
الف- تنظیم و اجرای برنامه ی جامع کار آفرینی    ب- ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری
ج- ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری 
 د *- اختصاص حداقل 10 و حداکثر 20% از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها
20 – تنظم و اجرای برنامه های جامع کار آفرینی و مهارت آموزی تا پایان برنامه ی
پنجم توسعه در برنامه درسی  و آموزشی راهکار مناسب برای هدف عملیاتی زیر است:
الف افزایش نقش مدرسه  ب- توسعه فعالیت های علمی
ج *- تنوع بخشی به محیط یادگیری   د- تأمین وبسط عدالت
21- ایجاد سازو کارهای مناسب برای حفظو ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین و
خیرین مدرسه ساز در  جهت تحقق این هدف عملیاتی است .
الف- ارتقاء منزلت اجتماعی افراد   ب *- جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثربخش عمومی و غیر دولتی
ج- روحیه ی تعون و همکاری متقابل      د – ترسیم باورهای اجتماعی لازم
22- استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با چه رویکردی می باشد ؟
الف- ارتقاء جایگاه ساختار مرکزی علمی   ب * - آموزش تخصصی و حرفه ای تربیت محور
ج- اصلاح ساز و کارهای فعلی مرکزی      د – آموزش مستمر و ویزه فرهنگیان
23-طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش با تاکید بر این بخش صورت گرفته است؟
الف – حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس   ب- ارتباط با نهادهای علمی و پژوهشی
ج – امکان کسب تجربیات واقعی از کلاس و محیط های آموزشی   د-*- هموه موارد سه گانه
24- در امر تربیت تخصصی،حرفه ای و دینی معلمان و کارشناسان با همکاری دانشگاه
فرهنگیان جلب مشارکت این  نهاد مورد توجه قرار گرفته است.
الف *- دانشگاههای برتر و حوزه های علمیه    ب – نهادهای فرهنگی و رسانه ها
ج- دانشگاهها و رسانه های ملی        د- حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی
 25- در هدف عملیاتی باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر، برنامه ی
درسی تربیت معلم و مشارکت فعال در تعاملات بین المللی ،اولویت با کدام مورد می باشد.
الف –کشورهای منطقه   ب- کشورهای آسیایی    ج *- جهان اسلام   د- کشورهای هم پیمان
26- فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کار آمد
دوره ابتدایی در راستای تحقق این هدف است ؟
الف *-برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی    ب- ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی
ج- ایجاد انگیزه در دوره های متفاوت تحصیلی    د – استقرار نظام تعلیم و تربیت رو به روشد
27 راهکار گسترش و تقویت مدارس و مجموعه های آموزشی و تربیتی خاص علوم انسانی
 در سراسر کشور در جهت این هدف عملیاتی است .
الف- تنوع بخشی در ارایه خدمات آموزشی ب *- اصلاح محتوا، ارتقای جایگاه و کارآمدی علوم انسانی
ج- رشد همزمان همه رشته های تحصیلی د- تغییر ساختار رشته های موجود و توجه به علوم انسانی
28- این راهکار در راستای ارایه خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی متناسب با مصالح جامعه و
 علایق دانش آموزان طراحی شده است .
الف *- رعایت اقتضائات هویت جنسیتی  ب- اصلاح طراحی و معماری فضاهای آموزشی
ج- گسترش و تدوین برنامه های خاص آموزشی   د- متناسب سازی فرهنگ سازمانی
29- این راهکار در جهت ارتقا منزلت لجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با
 تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم است :
الف *- طراحی و استقرار نظام خاص باز نشستگی فرهنگیان  ب- تبیین دستاوردهای علمی و فنی تمدن اسلامی
ج- توسعه مشارکت بخش های دولتی و غیر دولتی   د- برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی- پژوهشی
30 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در .....به تصویب نهایی رسیده است:
الف- شورای عالی آموزش و پرورش   ب *- شورای عالی انقلاب فرهنگی
ج- مجلس شورای اسلامی        د – وزارت آموزش و پرورش
31- در بیانیه ی ارزش ها ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت از این ویژگی برخوردارند:
الف*- جامعیت ،یکپارچگی و توجه متوازن به آن ها ب- ترجیح بعضی از ساحت ها بر دیگر موارد
ج – اجرای مورد ی ساحت ها در صورت ضرورت   د- تدوین راهکارهای علمی در تحقق ساحت ها به تشخیص برنامه ریزان
32- فرایند ترمیم سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در بازده های
 زمانی چند ساله پیش بینی شده است :
الف – سالانه   ب- دو ساله    ج سه ساله    د *- پنج ساله
 33- کدام مورد به عنوان یک هدف عملیاتی به شمار می رود .
الف * - استقرار نظام ارزش یابی و تضمین کیفیت   ب- ایجاد نظام رتبه بندی مدارس
ج- ساماندهی ساعات کار مربیان      د – استقرار نظام مکان یابی مدارس
34- ارتقاء جایگاه ایران در ارزیابی های کیفیت جهانی در چار چوب معیارهای اسلامی
راهکار مناسبی برای هدف عملیاتی زیر است :
الف – تامین تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی    ب *- استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
ج- مدیریت بهینه منابع و مصارف    د – ارزیابی از طرح های آموزشی داخلی
35- تولید به کار گیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیازدانش آموزان و مدارس راهکار ی برای تحقق هدف عملیاتی زیر است ؟
الف تغییر نظام آموزشی فعلی    ب- اهتمام به طراحی و اصلاح محتوا
ج- تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی   د *- استفاده هوشمندانه از فناورهای نوین در ارتقا کیفیت
36 – بازنگری و باز مهندسی ساختارها، ویه ها و روش هابا کدام راهکار زیر همخوانی ندارد.
الف – اصلاح و بازنگری ساختار دوه های آ؛موزشی  ب – استقرار نظام مکان یابی مدارس
ج *- بهینه سازی و بهره برداری از منابع مادی و فیزیکی   د- استقرار و استفاده از نظام« دوری»
37- اولویت بخشی به رویکرد مدیریت مجتمع های آموزشی و تربیتی به این منظور صورت گرفته است :
الف *- اعمال مدیریت یکپارچه تربیتی در طول مدت تحصیلی   ب- هماهنگی بیشتر بخش های آموزشی
ج- تغییر در ساختار نظام آموزشی فعلی       د – تعدد کمتر در ساختار و افزایش عملکرد
38- طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی- حرفه ای برای منابع انسانی در راستای تحقق هدف عملیاتی زیر است :
الف – باز مهندسی ساختار ها و رویه ها    ب *- استقرار نظام ارزش یابی و تضمین کیفیت
ج- استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی د – ارتقا و بهبود مستمر کیفیت مدیریت و راهبرد ی آموزشی
39- مسئو لیت بررسی ،تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی ساز و کار، تحقق اهداف،
اصلاح ساختارها و ....توسط کدام نها د انجام می شود ؟
الف – وزارت آموزش و پرورش     ب – شورای عالی آموزش و پرورش
ج * - شورای عالی انقلاب فرهنگی        د – هیأت دولت
40 – وزارت آموزش و پرورش در تحقق اهداف و مفاد سند چه مسئولیتی دارد :
الف سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان  ب * - نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش
ج – تصویب و ابلاغ سیاست اجرایی     د – اصلاح ساختار ها و فرایند های مربوط
 
41- مهمترین نهاد تعلیم و تبت رسمی عمومی در بیانیه ی مأموریت ......است :
الف -  شورای عالی آموزش و پرورش    ب - شورای عالی انقلاب فرهنگی       
ج *- وزارت آموزش و پرورش      د- کمسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش
42- در افق چشم انداز 1404 این مجموعه دارای ظرفیت تصمیم سازی برای تعلیم و تربیت رسمی عمومی است .
الف  - وزارت آموزش و پرورش          ب – فرهنگ سراها        ج *- مدرسه      د – مراکز تربیتی
43- در دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی برای آموزش و پرورش توسط کدام گروه باید محقق شود >
الف – صاحب نظران تعلیم و تربیت      ب- متخصصان حوزه ی تربیتی
ج- بهترین طراحان نظام های آموزشی      د *- بهترین و برجسته ترین فکرها
44- تعامل اثر بخش وفعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط به ویژه نهاد خانواده
و رسانه با تأکید بر چه اصلی صورت گرفته است ؟
الف *- کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی   ب- فرهنگ سازی مناسب توسط این نهادها
ج- تغییر رفتار لازم در مخاطبان       د- انتقال پیام های مؤثر
45- در یکی از هدف های کلان،بهسازی و تحول در نظام ........پیش بینی شده است .

الف – برنامه ریزی آموزشی و درسی   ب- مالی و اداری     ج- زیر ساخت های کالبدی  د *- همه موارد

----------------------------------------------------

نمونه سوالات همراه با پاسخ مهارتهای بدو انتصاب مدیر مدرسه ابتدایی ( آیین نامه اجرایی مدارس )  پاسخ ها در انتهای سوالات     1- مدیر مدرسه موظف است با مشارکت ...........و..........برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش وپرورش تنظیم نماید. الف: معاونین مدرسه و شورای مدرسه ج: اولیا ءدانش آموزان و نظرات خود مدیر ب:کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان د:شورای معلمان و شورای مدرسه 2- بر نامه سالانه پس از تنظیم باید به تائید کدام رکن از ارکان مدرسه برسد . الف :انجمن اولیاء ج: مدیر و انجمن اولیاء ب: شورای معلمان د:شورای مدرسه 3- مسئولیت ابلاغ شرح و ظایف کارکنان برعهده کیست. الف:اداره آموزش وپرورش محل ج: مدیر مدرسه ب: مسئول آموزش اداره د: شورای مدرسه 4- مدت فعالیت شوراها وانجمن اولیا ء و مربیان ................ الف: تا تشکیل و انتخابات مجدد ج: تا یک سال تحصیلی کامل ب: تا تشکیل و انتخابات مجدد در سال بعد د: تایک سال آموزشی 5- بهبود فرآیند تصمیم گیری و ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری و تدوین برنامه های سالانه مدرسه بر عهده . الف: مدیر ج: شورای مدرسه ب: شورای معلمان د: انجمن اولیاء ومربیان 6- یک نفراز مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه عضو الف: انجمن اولیا ء و مربیان ج: شورای معلمان ب: شورای معلمان و شورای مدرسه د: شورای مدرسه 7- تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان بر عهده الف : مدیر مدرسه ج: شورای معلمان ب : شورای مدرسه د: مدیر و شورای معلمان     8- نحوه انتخاب دبیر شورای مدرسه الف: توسط مدیر ج: در اولین جلسه از بین اعضاء ب: توسط مدیر و شورای معلمان د: توسط شورای معلمان 9- همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه بر عهده الف: مدیر و شورای مدرسه ج: شورای مدرسه ب: انجمن اولیا ء ومربیان د: شورای دانش آموزی 10- ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیاز ، استعداد و علایق آنان از وظایف الف: شورای مدرسه ج: مدیر ب: انجمن اولیا ء و مربیان د: شورای معلمان 11- همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه الف: شورای دانش آموزی ج: انجمن اولیاء و مربیان ب:شورای مدرسه یا شورای معلمان د: مدیر و شورای مدرسه 12- زمان ارسال گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیا ء به اداره آموزش وپرورش محل الف: هر ماه یکبار ج: هر دو ماه یکبار ب: هر سه ماه یکبار د: هر سه جلسه یک بار 13- پذیرش دانش آموز بصورت مستمع آزاد . الف: با نظر شورای مدرسه مجاز است ج: با نظر رئیس اداره محل مجاز است ب: با موافقت کمسیون خاص مجاز است د : ممنوع است 14- وقفه تحصیلی و غیبت موجه الف: ترک تحصیل محسوب می شود ج: ترک تحصیل محسوب نمی شود ب: سه ماه بیشتر ترک تحصیل محسوب می شود د: کمتر از سه ماه ترک تحصیل نمی شود     15 – انتقال دانش آموز از یک منطقه آموزشی به منطقه دیگر آموزشی در جریان سال تحصیلی الف: با موافقت کمسیون خاص مبدا بلامانع است ج: با موافقت شورای معلمان مقصد بلا مانع است ب: با موافقت آموزش وپرورش مقصد بلامانع است د: با موافقت مدیر مدرسه مبدا بلامانع است 16 - مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا............... پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید. الف: هفته دوم مهرماه هر سال ج: قبل از شروع سال تحصیلی ب: هفته سوم آبان هر سال د: حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی 17- ثبت نام از دانش آموزی که به دلایل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودی یا مشروطی بیش از دفعات مجاز و نظایر آن برعهده. الف : امتحانات ادارات محل ج: کمسیون خاص اداره آموزش و پرورش ب: آموزش ادارات محل د : شورای مدرسه 18- برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه نیست از وظایف: الف : امتحانات اداره ج: مدیر مدرسه ب: شورای معلمان مدرسه د: کمسیون خاص 19- شورای مالی مدرسه متشکل از الف) مدیر،رئیس انجمن اولیاء ،نماینده شورای معلمانج: مدیر ،رئیس انجمن اولیا ،نماینده شورای مدرسه ب: مدیر ،نماینده معلمان،حسابدار د: مدیر،نماینده شورای مدرسه،حسابدار 20- ورود افراد متفرقه وکسانی که از طرف سایر دستگاههاو سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند. الف: مجاز نیست ج: به اختیار مدیر می باشد ب: پس از هماهنگی با اداره محل بلامانع است د: مجاز است و نیاز به هماهنگی ندارد 21-درسهایی که دانش آموزبا گذراندن آنها پایه علمی یا عملی مناسبی برای ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل در سطوح عالی تر رادر یک رشته یا گرایش خاص کسب می کند. الف: دروس عمومی ج: استاندارد مهارت ب: دروس اختصاصی د: دروس انتخابی 22-درسهایی که به منظور افزایش سطح اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به محیط کار صرفا به دانش آموز شاخه کار دانش ارائه می شود الف: دروس اختیاری ج: استاندارد مهارت ب: دروس انتخابی د: تکمیل مهارت 23- این دانش آموز از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف است ونمره بخش تئوری به عنوان نمره این درس برای وی منظور می گردد. الف: غایب موجه با ارائه گواهی پزشکی ج: دانش آموز استعدادهای درخشان ب: دانش آموز استثنایی د: دانش بیماری خاص 24-ثبت نام کدام دانش آموز باید با حضور پدر یا مادر یا ولی وی صورت پذیرد. الف: به دلیل مشکلات رفتاری ج: ورودی سال اول متوسطه ب: عدم ثبت نام در موعد مقرر د: دانش آموز نهایی سال سوم 25-صدورتاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده. الف: مدیر مدرسه ج:اداره آموزش وپرورش منطقه ب: اداره ارزشیابی و امتحانات استان د: دایره آموزش متوسطه منطقه 26-به منظور تقویت اعتماد به نفس ،تحکیم آموخته ها – پرورش روحیه تحقیق ،تفکر ،تلاش ،ابتکار و فعالیت گروهی انجام می شود. الف:ارزشیابی تراکمی یا پایانی ج : ارزشیابی مستمر ب: ارزشیابی تکوینی د: موارد ب وج 27-به منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدفهای آموزشی وپرورشی انجام می شود. الف:ارزشیابی آغازین ج: ارزشیابی تراکمی ب: ارزشیابی تکوینی یا مستمر د: هیچکدام 28-ارزشیابی از این دروس به صورت مستمر بوده و از مجموعه فعالیت های دانش آموز در طول هر نوبت انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد. الف: درسهای تکمیل مهارت ج: دروس پرورشی ب: درسهای انتخابی د: دروس عمومی 29- حداکثر مهلت تحویل نمرات به دفتر واحد آموزشی توسط معلم مربوطه به ترتیب در ارزشیابی تکوینی و پایانی عبارت است از الف: هر یک دو هفته مهلت دارد ج: دو هفته و یک هفته ب: یک هفته ودو هفته د: حداکثر برای هرکدام یک هفته بعد از آزمون 30- حداکثر زمان اعلا م نمرات امتحانات نهایی از سوی رئیس حوزه تصحیح و اداره آموزش وپرورش محل به واحد آموزشی. الف:: یک هفته پس از آخرین امتحان ج: سه روز پس از آخرین تصحیح اوراق نهایی ب: حداکثر دو هفته بعد از آخرین امتحان د: ده روز می باشد 31-نمره این دروس اگر از10 کمتر باشد این نمره از دانش آموز پذیرفته می شود ودر معدل سالانه و شرایط ارتقا ء دانش آموز تاثیر ندارد ولی در معدل کل محاسبه می شود. الف: دروس پرورش ج: دروس تکمیل مهارت ب: دروس انتخابی د: دروس اختیاری 32- مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی یا شهریور یا دی ماه اعم از نهایی و غیر نهایی الف: حداکثر 3 روز ج: حداکثر در داخلی 3 روز و نهایی 7 روز ب: حداکثر 7 روز د: حداکثر 5 روز 33-نمره کدام دروس غیر قابل اعتراض بوده و نمره اعلام شده قطعی خواهد بود الف: عملی (غیر کتبی ) کارگاهی ج: دروس شفاهی ب: عملی استاندارد مهارت د: هر سه مورد 34- اخذ امتحان از دانش آموز غایب موجه در سهای غیر نهایی درنوبت دوم یا شهریور با درخواست ولی دانش آموز و موافقت مدیر واحد آموزشی حداکثر تا........... پس از آخرین امتحان از درس یا دروس مربوطه مجاز می باشد. الف: 5 روز ج: یک هفته ب: دو هفته د: 3 روز 35- زمان تغییر رشته یا شاخه در دوره روزانه حداکثر تا پایان ........امکان پذیر است الف: پایان خرداد سال اول متوسطه ج: پایان شهریور سال دوم متوسطه ب: پایان خرداد سال دوم متوسطه د: پایان شهریور سال اول متوسطه     1-ب 2-د 3-ج 4-ب 5-ج 6-د 7-ب 8-ج 9-ب 10-د 11-الف 12-ب 13-د 14-ج 15-ب 16-د 17-ج 18-د 19-الف 20-ب   21- ب 22-د 23-ب 24-ج 25-ج 26-د 27-ج 28-ب 29-ج 30-د 31ب 32-د 33-د 34-ب 35-ج  

-----------------------------------------------------------------

براساس مصوبه ی مربوط، دوره ی پیش دبستانی شامل کدام یک از گروه های زیر می شود؟
1) 4 تا 5 ساله
2) 5 تا 6 ساله
3) 4 تا 6 ساله
4) 5 تا 7 ساله

2- رسیدگی به تخلفات امتحانی در امتحانات داخلی، بر عهده ی کدام مرجع است؟
1) شورای مدرسه
2) شورای معلمان
3) مدیر مدرسه
4) کمیسیون خاص مناطق

3- بر اساس آیین نامه ی ارزشیابی دوره ی ابتدایی (توصیفی) دانش آموزی برای ارتقا به پایه بالاتر در امتحانات خردادماه باید کدام سطح زیر را در نوبت سوم برای کلیه دروس به دست آورد؟
1) خیلی خوب
2) خوب
3) قابل قبول
4) نیاز به تلاش بیشتر دارد.

4- در مدارس کم جمعیت که امکان تشکیل انجمن اولیا و مربیان نیست، وظایف انجمن به کدام مورد واگذار می شود؟
1) مدیر مدرسه
2) شورای مدرسه
3) یک نفر از اولیا به نمایندگی از سایرین
4) شورای معلمان

5- با دانش آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود به سر می برد و تقاضای استفاده از کلاس درس را دارد، چگونه برخورد می شود؟
1) مستمع آزاد تلقی شده و حضور وی در کلاس ممنوع است.
2) باید از وی به صورت رسمی ثبت نام شود، سپس از کلاس استفاده کند.
3) در صورت موافقت شورای مدرسه و معلمان، می تواند از کلاس استفاده کند.
4) با ارایه گواهی تحصیلی و معرفی نامه اداره، می تواند شرکت کند.

6- در دوره متوسطه ضریب نمرات ارزشیابی مستمر اول و دوم در محاسبه ی نمره هر درس، به ترتیب کدام است؟
1) به ترتیب 1و 2 است.
2) در هر دو ارزشیابی 2 است.
3) در هر دو ارزشیابی 1 است.
4) به ترتیب 1 و 3 است.

7- کدام گزینه، در مورد ضوابط تحصیل داوطلبان آزاد درست نیست؟
1) داوطلبان آزاد، نمره انضباط ندارند.
2) داوطلبان آزاد از گذراندن دورس انتخابی و تربیت بدنی، معاف هستند.
3) تحصیل به صورت داوطلب آزاد از نظر نظام وظیفه همانند بزرگسالان تلقی می شود.
4) افرادی که درخواست اخذ دیپلم مجدد داشته باشند، صرفاً از طریق داوطلبان آزاد اجازه شرکت دارند.

8- دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک دوره پیش دانشگاهی شیوه سالی واحدی کدام دروس را باید به صورت امتحان نهایی بگذرانند؟
1) ادبیات فارسی - زبان خارجه - فیزیک - هندسه تحلیلی و جبر خطی
2) ادبیات فارسی - معارف اسلامی - فیزیک - حساب دیفرانسیل و انتگرال

3) معارف اسلامی - ادبیات عرب - حساب دیفرانسیل - هندسه تحلیلی و جبر خطی
4) معارف اسلامی - زبان خارجه - شیمی - حساب دیفرانسیل و انتگرال

-------------------------------------------------------------------------------------------


1-كدام مورد از اركان و شوراهاي مدرسه نمي باشد الف:-شوراي معلمان ب: مدير مدرسه ج شوراي تربيت بدني مدرسه د:شوراي دانش آموزان 2-تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمايي در پايه هاي اول تا سوم مناطق شهري با روستايي چند سال است؟ الف -يك سال ب دو سال ج سه سال د چهارسال 3-انتقال دانش اموز از يك منطقه به منطقه اي ديگر تا چه زماني قبل از امتحانات امكان پذير است؟ الف -يك روز ب يك هفته ج يك ماه د دو هفته 4-حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمايي تحصيلي(جامع)چندسال ذتمام مي باشد؟ الف 16 سال ب 17سال ج 18سال د 19سال 5-مدير مدرسه موظّف است حدّاكثر تاچه زماني پس از شروع سال تحصيلي پرونده تمامي دانش آموزان را بررسي نمايد؟ الف يك هفته ب يك ماه ج دو ماه د دوهفته 6-ادامه تحصيل دانش آموزان ازدواج كرده به صورت دانش آموزعادّي و روزانه چگونه است؟ الف در مدارس روزانع عادي نمي تواند ادامه تحصيل دهد ب فقط به صورت متفرقه مي تواند ادامه تحصيل بدهد ج با رعايت سادگي و خودداري از ابراز مسائل ازدواج مي تواند ادامه تحصيل بدهد د استفاده از وسايل زينتي منعي ندارد 7-صدور تاييديه ارزش تحصيلي بر عهده كدام مرجع است الف مدرسه و شخص مدير ب اداره آموزش و پرورش منطقه ج اداره كل آموزش و پرورش د تمام موارد 8-انجام بازديدهاي علمي ،تفريحي و تربيتي از چه ايّامي ممنوع مي باشد؟ الف در ايام برگزاري امتحانات رسمي و از يك هفته قبل ب درايّام برگزاري امتحانات رسمي و از يك ماه قبل ج درهيچ زمان ممنوعيت ندارد د بانظروتشخيص مديردر هرزماني امكان پذير است. 9-كداميك از درآمدهاي مدرسه بايد به حساب بانكي مدرسه واريز و تحت نظر شوراي مالي مدرسه هزينه شود؟ الف سرانه دانش آموزي ب وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ج كمكهاي مردمي د هرسه مورد 10-اعزام دانش آموزان براي بازديد و اردو به خارج از محدوده شهرستان نياز به موافقت كدام مراجع ذيل نيست؟ الف اداره آموزش و پرورش محل ب شوراي مدرسه ج اولياء دانش آموزان د شوراي دانش آموزي 11-غيبت غير موجّه سه ماه متوالي و بيشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظيفه چگونه است؟ الف ترك تحصيل تلقي مي شود ب ترك تحصيل تلقي نمي شود ج وقفه تحصيلي محسوب مي شود د هيچكدام 12-به هنگام مشاهده علائم بيماري در دانش آموز، مدير مدرسه موظّف است : الف مراتب را به اطلاع ولي دانش اموز برساند ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نمايد ج دانش آموز را به مرخصي بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد 13-درمورد دانش آموزي كه تاخير ورود مكرّر و غيبت بيش از حدّدارد،مدير مدرسه با نظر كدام مرجع مفاد ماده 76 را اجرا مي كند؟ الف انجمن اولياء و مربيان ب شوراي معاونين اداره ج شوراي دانش اموزي د: شوراي مدرسه 14-در مورد تشويق دانش اموزان،رعايت كدام مورد صحيح نيست الف ملاك اصلي تشويق سعي و كوشش وي در مقايسه با وضع قبلي خود مي باشد ب تشويق هيچ دانش آموزي نبايد سبب تحقير دانش آموز ديگري شود ج نياز به درج تشويق هاي مهم در پرونده تحصيلي دانش آموز نيست د: تشويق بايد به گونه اي باشد كه علت آن براي دانش آموز و سايرين مشخص باشد 15-در اجراي ماده 76كدام مورد نياز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟ الف انتقال به مدرسه ديگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و مدّت سه روز ج اخطار كتبي به دانش اموز د مدير نيازي به موافقت اداره اموزش و پرورش در اين زمينه را ندارد. 16-مدّت فعاليت شوراها و انجمن اولياءو مربيان تا چه زماني مي باشد؟ الف دو سال متوالي مي باشد ب تا تشكيل شوراها و انجمن سال تحصيلي بعد مي باشد ج با نظر رئيس اداره و مدير مدرسه مي باشد د براساس آراء و نظر اعضاء مي باشد 17-در مواردي كه تصميم هاي اتّخاذ شده در انجمن اولياءمربيان يا هر يك از شوراهاي مدرسه ،با نظر مدير مغاير باشد: الف نظر مدير در اولويّت قرار دارد و اجرا مي شود ب مدير موضوع را به اداره منعكس كرده و نظر رئيس اداره اجرا مي شود ج راي و نظر شوراي مربوط اولويّت داشته و اجرا مي شود. د از شوراي معاونين اداره استعلام مي شود و اجرا مي شود 18-مدرسه با موافقت كميسيون خاصّ،علاوه بر مندرجات آيين نامه اجرايي چه تسهيلاتي براي دانش آموزان قائل مي شود؟ الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در كلاس از دانش آموزي كه به علّت بسيار خاصّ قادر به حضور در كلاس نمي باشد. ب اخذ امتحان از دانش آموزي كه در امتحانات هماهنگ غيبت غير موجّه داشته است. ج برگزاري امتحان غير نهايي در خارج از مدرسه از دانش آموزي كه قادر به حضور در جلسه امتحاني نيست. د موارد 1و3 صحيح است. 19-اگر مدير مدرسه در طول سال تحصيلي متوجّه شد كه دانش آموزي در همان سال يا سالهاي قبل بر خلاف مقرّرات ثبت نام شده است،بايد چه اقدامي انجام دهد؟ الف بلافاصله دانش آموز را اخراج كند. ب مدير شخصا" در اين باره تصميم گيري كند. ج شوراي معلمان دراين باره تصميم مي گيرند د موضوع را به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش كند. 20-سن متعارف براي ثبت نام دانش آموزان در پايه هاي اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمايي به ترتيب چندسال است؟ الف 12،13،14سال ب 11،12،13سال ج 10،11،12سال د 12،14،16سال 21-حدّاكثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمايي در مدرسه روستايي چند سال است؟ الف 15سال ب 16سال ج 17سال د 18سال 22-محدوده زماني مناسب براي تشكيل اولين شوراي معلمان كدام گزينه مي باشد؟ الف پس از پست بندي دبيران و ثبل از سال تحصيلي ب 15مهر لغايت 30مهرماه ج حتّي الامكان قبل از بازگشايي مدارس و حدّاكثر تا ده روزپس از بازگشايي د در پايان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئوليّت مدير مدرسه 23-دانش آموزي كه داراي معلوليت جسمي است و قصد ثبت نام در پايه سوم مدرسه استثنايي اميدخرامه را داردحدّاكثرسن ّاوچندسال بايد باشد؟ الف 16سال ب 17سال ج 18سال د 19 سال 24-ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزي كه داراي مدارك تحصيلي خارجي وي براي ارزشيابي ناقص مي باشد با تاييد كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي و اخذ معرّفي نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور تا چه زماني بلامانع است؟ الف قبل از شروع امتحانات پاياني ب پايان امتحانات نوبت اول ج پايان سال تحصيلي د يك ماه پس ازشروع سال تحصيلي 25-پايه تحصيلي دانش آموزي كه به عللي مانندعدم دسترسي به مدرسه، بيماري و يا اقامت در خارج از كشور نتوانسته است به موقع وارد مدرسه شود در دوره راهنمايي بامعرّفي صورت مي گيرد. الف شوراي مدرسه ب اداره آموزش و پرورش محل ج مدير مدرسه د كميسيون خاص 26-انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگسالان تا بلامانع است؟ الف تا پايان امتحانات نوبت اول ب تا يك ماه پس از شروع سال تحصيلي ج تا يك ماه قبل از برگزاري امتحانات پاياني مدارس بزرگسالان د محدوديّي ندارد 27- كدام گزينه صحيح مي باشد؟ الف ثبت نام و شركت داوطلبان پسر مشمول نظام وظيفه در امتحانات متفرقه بلامانع مي باشد. ب ثبت نام و شركت داوطلبان پسر مشمول نظام وظيفه در امتحانات بلامانع مي باشد ليكن براي آنهامعافيت تحصيلي صادر نخواهدشد ج شركت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظيفه وقفه ي تحصيلي محسوب مي شود. د مدير مدرسه موظف است حدّاكثر تا پايان سال تحصيلي پرونده تمامي دانش اموزان را بررسي نمايد و چنانچه مغايرتي مشاهده نمود اقدام قانوني انجام دهد. 28-صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در كلاس براي دانش آموزي كه به علّت بيماري خاصّ قادر به حضور در كلاس نمي باشد برعهده كيست؟ الف كميسيون خاصّ اداره ب مديرمدرسه ج دايره امتحانات اداره د معاون آموزشي منطقه 29-ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پايه اي كه قبول شده است،منطبق با كدام گزينه است؟ الف مجاز نمي باشد ب صرفا" در مدارس غيرانتفاعي ج به صورت متفرقه د موارد"ب وج" 30-آيين نامه اجرايي مدارس مصوّب چندمين جلسه ي شوراي عالي آموزش و پرورش مي باشد؟ الف 652 ب 750 ج 590 د 562 31-كداميك از گزينه هاي زير از وظايف انجمن اولياءو مربيان نمي باشد؟ الف تامين مشاركت فكري،فرهنگي،عاطفي،و آموزشي اولياء و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزش خانه و مدرسه ب بررسي و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ي مشاركت موسسات و دستگاههاي آموزشي خارج از مدرسه و آموزشهاي علمي دانش آموزان ج مشاركت و همكاري با شوراي معلمان در برگزاري كلاسهاي فوق برنامه د برنامه ريزي و تصميم گيري براي تشكيل جلسات اموزش خانواده 32-مدير مدرسه در موارد استثنايي حدّاكثر تا چه زمان مجاز است از دانش آموزاني كه فاقد شناسنامه و مدارك تحصيلي مي باشند از وي به صورت مشروط ثبت نام نمايد؟ الف قبل از امتحانات نوبت امتحاني ب حدّاكثر مدّت يك ماه ج: با موافقت كميسيون خاص تا پايان اسفندماه د تا15مهرهرسال 33-ملاك ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زماني خواهدبود؟ الف اول مهرماه ب دوم مهرماه ج اول فروردين ماه د روزتاريخ تولد 34-اركان شوراي مدرسه عبارتنداز: الف مديرمدرسه،معاون مدرسه،رئيس شوراي معلمان،نماينده انجمن اولياءمربيان،شوراي دانش آموزي ب مديرمدرسه،معاونين مدرسه،نماينده شوراي معلمان،،نماينده انجمن اولياءمربيان، نماينده شوراي دانش آموزي ج مديرمدرسه،معاون مدرسه، نماينده شوراي معلمان،دو نفر از دبيران منتخبنماينده اي از اداره د مدير مدرسه،شوراي مدرسه،انجمن اولياءمربيان،شوراي معلمان ،شوراي دانش آموزي 35-حدّاقل سن ّ تحصيل در مدارس بزرگسالان در دوره راهنمايي چند سال مي باشد؟ الف 13 سال ب 14سال ج 15سال د محدوديتي ندارد 36-دانش آموزي كه به علت تخلّف از مدرسه اي به مدرسه ديگر منتقل شود و نهايتا تشخيص داده شودكه نظم آموزشي و تربيتي را برهم مي زندو موجب انحراف و گمراهي دانش آموزان ديگر مي شود: الف با تاييد شوراي مدرسه در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه يا ناحيه محروم مي شود. ب با موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم مي شود. ج با تاييد شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم مي شود. د با تاييد شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت دوم از حضور در مدرسه محروم مي گردد. 37-كداميك از موارد تشويق توسط مدير صورت مي گيرد؟ الف تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير از طرف اداره آموزش و پرورش ب تشويق كتبي و شفاهي در كلاس و اعلام آن به ولي دانش آموز ج تشويق شفاهي در كلاس در حضور دانش آموزان د همه موارد فوق 38-استفاده از كمكهاي مردمي براي تشويق كاركنان ،معلمان و مربيان مدرسه بايستي با موافقت مدرسه انجام پذيرد.؟ الف شوراي مالي مدرسه ب اداره آموزش و پرورش ج شوراي معلمان مدرسه د انجمن اولياء و مربيان 39-ورود بازرسان و ناظران اعزامي و افرادي كه مورد شناخت مدير هستند در ورود به مدرسه الف ممنوع مي باشد ب با مجوّز اداره باشد ج بلامانع است د براي بار اوّل اشكالي ندارد 40-آيين نامه اجرايي مدارس در چه ماهي و سالي به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد؟ الف تيرماه78 ب مردادماه79 ج: تيرماه 80 د مردادماه78 41-غايبين موجّه شهريورماه مي توانند در امتحانات داخلي با تاييد و در امتحانات هماهنگ باتاييد در امتحانات غايبين شركت نمايند. الف شوراي مدرسه-كميسيون خاص ب شوراي مدرسه –شوراي مدرسه ج: كميسيون خاص-شوراي مدرسه د كميسيون خاص-كميسيون خاص 42-كدام جمله غلط است؟ الف تشويق هيچ دانش آموزي نبايد موجب تحقير دانش آموز ديگري بشود. ب ملاك اصلي در تشويق ،سعي و تلاش دانش آموز و ميزان پيشرفت وي در مقايسه با وضع قبل مي باشد. ج:سوابق و تخلفات دانش آموز بايد در دفتر محرمانه ثبت گردد و درصورت تغيير مدير ،به مدير بعدي تحويل نمايد. د تنبيه بايد روشنگرانه و آگاه كننده باشد.

1-غيبت غير موجّه سه ماه متوالي و بيشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظيفه چگونه است؟

 

الف ترك تحصيل تلقي مي شود ب ترك تحصيل تلقي نمي شود ج وقفه تحصيلي محسوب مي شود د هيچكدام

2-به هنگام مشاهده علائم بيماري در دانش آموز، مدير مدرسه موظّف است : الف مراتب را به اطلاع ولي دانش اموز برساند ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نمايد ج دانش آموز را به مرخصي بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد

3-درمورد دانش آموزي كه تاخير ورود مكرّر و غيبت بيش از حدّدارد،مدير مدرسه با نظر كدام مرجع مفاد ماده 76 را اجرا مي كند؟

الف انجمن اولياء و مربيان ب شوراي معاونين اداره ج شوراي دانش اموزي د: شوراي مدرسه

4-در مورد تشويق دانش اموزان،رعايت كدام مورد صحيح نيست الف ملاك اصلي تشويق سعي و كوشش وي در مقايسه با وضع قبلي خود مي باشد ب تشويق هيچ دانش آموزي نبايد سبب تحقير دانش آموز ديگري شود ج نياز به درج تشويق هاي مهم در پرونده تحصيلي دانش آموز نيست د: تشويق بايد به گونه اي باشد كه علت آن براي دانش آموز و س


مطالب مشابه :


لیست دورههای ضمن خدمت اینترنتی(غیرحضوری)

ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش ارزوئیه شروع ثبت نام ضمن خدمت دورههای بدو انتصاب مدیران
دوره‌ آموزشي(ضمن خدمت)با عنوان آموزش و توسعه اصول اعتقادي اسلام برگزار مي‌گردد

ضمن خدمت اداره 1.ضروری است هنگام ثبت نام نسبت به درج ضمن خدمت دورههای بدو
نمونه سوالات ضمن خدمت 128 ساعته دوره بدو انتصاب مدیران- معاونین

نمونه سوالات ضمن خدمت 128 ساعته دوره بدو نمونه سوالات ضمن خدمت 128 17- ثبت نام از
دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان آموزش وپرورش

دوره توجیهی بدو خدمت شمرده شده و ضمن توجه به تربیت رسانی و ثبت نام دانش آموزان
مجوزبرگزاری دوره 70ساعته بدواستخدام

دوره های ضمن خدمت سامانه جامع ثبت نام ضمن خدمت دوره 70 ساعته بدو استخدام همكاران
برگزاری 6دوره آموزشی کوتاه مدت فرهنگی وبصیرتی

ضمن خدمت اداره عنایت فرمایند لیست ثبت نام ضمن خدمت دورههای بدو
شیوه نامه دوره بدوخدمت نیرو های قرار دادای با مدرک فوق دیپلم و بالاتر

درس دوره بدو خدمت مدارک لازم ثبت نام های ضمن خدمت
اطلاعیه خیلی مهم

ضمن خدمت اداره فعال می باشند ثیت نام نماید مهمتر از همه ضمن خدمت دورههای بدو
قابل توجه سرباز معلمان و معلمان پیمانی بدو خدمت :

پیش ثبت نام پیمانی بدو خدمت و بدو خدمت کارکنان اداری و ضمن خدمت بررسی و تحلیل
استخدام برای آموزش و پرورش استان (تبریز -مراغه-بستان آـباد) توسط شرکت خصوصی طرف قرار داد

آموزش و پرورش می باشد اقدام به ثبت نام برای آموزشی بدو خدمت : آموزشی ضمن خدمت :
برچسب :