معافيت هاي مالياتي در بخش دولتي :

علاوه بر موارد ذكر شده در ماده

82 تا 91 قانون مالياتهاي مستقيم كه ضميمه جزوه مي باشد , موارد زير نيز در بخش دولتي از پرداخت ماليات معاف است:

الف

) اتومبيل اختصاص به كاركنان بخش دولتي ب) عائله مندي و حق اولاد

معافيت هاي مالياتي بخش خصوصي و دولتي طبق ماده

91 و 92 قانون مالياتهاي مستقيم :

ماده

92ـ 50% ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معاف مي باشد.

ماده

91 : 1- حقوق بازنشستگي و وظيفه مستمري و پايان خدمت , خسارت اخراجي , باز خريد خدمت , وظيفه و مستمري پرداخت به وارث , حق سنوات , حقوق ايام مرخصي استفاده نشده در زمان بازنشستگي و يا از كار افتادگي .

2-

هزينه سفر , فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

3-

مسكن واگذاري در محل كارگاه يا خانه هاي ارزان قيمت.

4-

وجوه دريافتي از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه.

5-

عيدي و پاداش سالانه تا ميزان .

معافيت سالانه عيدي

000 2270= × 454 × 400 × 150

6-

خانه هاي سازماني كه با اجازه قانون در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود.

7-

وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه ي حقوق بگير يا افراد تحت تكفل آنها به حقوق بگير مي دهد.

8-

مزاياي غير نقدي پرداختي به كارگران حداكثر معادلمعافيت سالانه

. 000/540/4= 150 × 400 × 454 ×

9-

در آمد حقوق پرسنل نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي و مشمولين استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.

10-

با استناد به مصوبه هيأت وزيران كه طي آن ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1386 مبلغ 445ريال تعيين گرديده و با توجه به مفاد اصلاحيه ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27/11/1380 مبني بر معافيت درآمد سالانه كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع تا ميزان 150 برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت, حداقل معافيت ماهيانه حقوق و دستمزد از تاريخ 1/1/1386 بشرح زير مي باشد:

تا ميران مبلغ

000ر270ر2 ريال درآمد حقوق ماهيانه ( سالانه 000ر240ر27 ريال ) از پرداخت ماليات معاف است.

معافيت سالانه ـ ريال

000ر240ر27 = 454× 400 × 150 برابر

11-

از تاريخ 27/11/1380 فوق العاده هاي بدي آب و هوا , محروميت از تسهيلات زندگي , محل خدمت , اشتغال خارج از مركز , شرايط محيط كار , نوبت كاري , كشيك , جذب , مزاياي ارزي و اشتغال مأموران در خارج از كشور, مزاياي غير نقدي و يا وجوهي كه بابت مزاياي غير نقدي در بخشهاي عمومي و خصوصي به حقوق بگيران پرداخت مي شود همانند ساير درآمد هاي حقوق مشمول ماليات مي باشند كه حسب مورد عين وجوه نقد و يا بهاي مزاياي غير نقدي طبق مقررات قانون به ساير درآمدهاي حقوق اضافه و عندالاقتضاء در محاسبه ماليات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. البته مزاياي غير نقدي تا سقف 000ر320ر4 ريال در سال از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

12-

بر اساس ماده بند 15 ذيل ماده 91 اصلاحيه قانون جديد مالياتهاي مستقيم , جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف هستند. تأخيرات و جرائم مالياتي :

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند

, ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون طبق قانون محاسبه نموده و ظرف مدت سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن اسامي دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند چنانچه ماليات مكسوره ظرف مدت مقرر به حساب مخصوص وزارت امور اقتصاد و دارائي واريز نشود به ازاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات متعلقه 5/2 درصد جريمه تعلق خواهد گرفت. چنانچه كارفرمايان از تسليم صورت(ليست حقوق و دستمزد) با قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي در موعد مقرر به حوزه مالياتي خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايد جريمه متعلقه در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2 درصد حقوق پرداختني.

نکته

: كارفرما يا مسئولين شركتها موظفند ظرف 30 روز ماليات محاسبه شده را به اداره ي دارائي پرداخت نمايند . ملاك محاسبه ي زمان پرداخت ماليات از تاريخ پرداخت حقوق يا تخصيص حقوق (ثبت در دفاتر ) هر كدام زودتر انجام شده است.

در ماده

197 و 199 قانون ماليتهاي مستقيم: راجع به جرائم عدم پرداخت ماليات حقوق توضيح داده شده است.

عدم تسليم اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص حقوقي

40% مالياتهاي متعلقه جريمه دارد.

عدم تسليم فهرست يا قرارداد حقوق و يا مشخصات و يا بر خلاف واقع بودن آن

2% حقوق و در خصوص پيمانكاران 1% كل مبلغ قرارداد جريمه دارد.

عدم كسر ماليات از حقوق كاركنان

20% ماليات پرداخت نشده ي جريمه دارد.

ماده

199 قانون ماليا تهاي مستقيم: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال (وصل كردن) ماليات مؤديان ديگر در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد داشت.

تبصره

1:در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات وزارتخانه , شركت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

تبصره

2: مكلفين به كسر ماليات به شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوطه علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلقه به حبس تأديبي از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.

اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت مالياتهاي مذكور به سازمان امور مالياتي كشور تأمين سپرده اند نخواهد بود

.

تبصره

3: چنانچه كسر كننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از 3 ماه تا 2 سال محكوم مي شود.

جدول خلاصه ماده ي

131 اصلاحي در خصوص محاسبه ماليات حقوق كل سال 1386(ماهانه)

تا مبلغ

000

ر270ر2

در آمد مشمول ماليات حقوق ماهانه

معاف

تا مبلغ

000

ر770ر5

درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه نسبت به مازاد

000ر270ر2 ريال

به نرخ

10%

تا مبلغ

10.603.333

درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه نسبت به مازاد

000ر660ر5 ريال

به نرخ

20%

تا مبلغ

23.103.333

درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه نسبت به مازاد

333ر493ر10 ريال

به نرخ

25%

تا مبلغ

85.603.333

درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه نسبت به مازاد

333ر993ر22 ريال

به نرخ

30%

نسبت به مازاد

85.603.333

درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه

به نرخ

35%
       

    


مطالب مشابه :


معافيت هاي مالياتي در بخش دولتي :

طبق ماده 91 و 92 قانون مالياتهاي 92 ـ 50% ماليات حقوق كاركنان ماليات حقوق كل سال
جدول مالیات حقوق سال 1388

جدول مالیات حقوق سال 1388 به شرح (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 001/000/92. 000/000/100.
سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 91 ماهانه 550 هزار تومان پیشنهاد شد

سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری 483 هزار تومان نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال88

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال هاي مقرر در قانون مالياتهاي اخيرالذکر تا 92.000 .000. 42.000.000
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارائي استان در خصوص بخشودگي مالياتي سنوات و مانده مرخصي صرفاً در زمان ب

آموزش حسابداری حقوق قانون مالياتهاي مستقيم نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

فرمول محاسبه حقوق و كسر 131 قانون مالياتهاي به ازاي هر سال خدمت يك ماه حقوق
شرحي بر قانون كار

آموزش حسابداری حقوق و كه ناشي از ماده 131 قانون مالياتهاي ماموریت در سال 92.
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ماده 169 مکرراصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي حقوق سال 92.
نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سالانه

نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سقف حقوق معاف از مالیات سال 92 . و131 قانون مالياتهاي
حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

رسمي شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جرايد کثيرالانتشار قبل از دي ماه سال مالياتهاي حقوق 1391
برچسب :