فرم شهر ساری

عوامل موثر بر شكل‌گيري منطقه تاريخي

يكي از ويژگي‌هاي شهر پويايي آن مي‌باشد يعني هيچگاه شكل تمام شده‌اي  را براي شهر نمي توان تعريف كرد. زيرا شهر در فرايند توسعه براي انطباق خود با شرايط محيطي، اجتماعي – اقتصادي و … همواره در حال دگرگون شدن مي‌باشد. با اين حال مي‌توان مقاطعي از تاريخ شكل‌گيري شهر را كه داراي پايداري نسبي مي‌باشد تعريف نمود.

شهر تاريخي ساري از قديمي ترين روزهاي پيدايش خود به عنوان مركز ايالت شناخته شده است. انتخاب جايگاه آن (در جوار يكي از شهرهاي باستاني)، از طرفي به سبب موقعيت جغرافيايي – سياسي يعني مركزيت آن نسبت به بقيه زير حوزه‌هاي حكومتي بوده و از طرف ديگر شرايط طبيعي مساعد از جمله همجواري با رودخانه تجن، و حاصل خيزي جلگة ميان كوه البرز و درياي مازندران فرصت مناسبي را براي بناي شهر ايجاد نموده است.

با تشكيل شهر- قلعه فئودالي (دهه هشتم قمري) چهار دروازه شهر، دروازه بابل، دروازه گرگان، دروازه دريا و دروازه كهستان نيز بر پا مي‌شود.

در بررسي‌هاي تاريخي و گونه شناسي بافت  عوامل شكل‌گيري الگوي شهر و عناصر و اجراي شهري به تفصيل آمده است. آنچه قابل توجه است  پايداري الگوي شهر در دوران مختلف مي‌باشد.

شناخت الگوي شهر تاريخي ساري در فرايند توسعه

الگوي شهر تاريخي ساري از نوع ستاره‌اي  .الگوي شهري و شبكه معابر ماهيتاً فرم ستاره اي را حفظ مي‌نمايد با اين تفاوت  كه كميت و كيفيت عرصه‌هاي زندگي توسعه يافته و ماهيتاً دگرگون مي‌شوند. ازدياد جمعيت،  خدمات شهري جديد و استفاده از وسايط نقليه موتوري عمده‌ترين عوامل تحولات مي‌باشد.

سازمان كالبدي

سازمان كالبدي مجموعه اي است از شبكه ارتباطات، رابطه فضاي پر وخالي و نحوه استقرار بنا در پلاك، دانه‌بندي، تراكم و ارتفاعات، نمادهاو نشانه‌هاي عيني و ذهني، عناصر ارزشمند، گره هاو….

شناسايي سازمان كالبدي

با توجه به الگوي شكل‌گيري و توسعه شهر، بافت قديم همچنان هستة مركزي شهر باقي مانده است. اين هسته در حال حاضر همچنان مركز ثقل شهر و واجد خوانايي ذهني نزد مردم مي‌باشد. نزديكي و مجاورت كانون مركزي مسجد جامع و بازار به كانون و گره اصلي ميدان ساعت و پيوستگي عملكردي آن دو، يك كانون فعاليتي، اجتماعي بزرگتر را با حوزه نفوذ سطح شهر ايجاد نموده است.

روند تاريخي توسعه شهر ساري

شهرها، ارگانیسم هایی زنده و پویا هستند که هيچگاه شكل تمام شده‌اي را براي آنها نمي توان متصور شد. زيرا شکل شهر در فرآيند توسعه براي انطباق با شرايط محيطي، اجتماعي – اقتصادي همواره در حال دگرگون شدن مي‌باشد. با اين حال مي‌توان مقاطعي تاریخی از شكل‌ شهر را كه داراي پايداري نسبي مي‌باشد تعريف نمود.

دوره های تاریخی توسعه کالبدی شهر ساری را برحسب وقوع تغییرات مؤثر بر روند توسعه های کالبدی آتی ، می توان به سه دوره "هسته اولیه شهر تاریخی تا دوره قاجار" ، " پهلوی" و " دوران معاصر" تقسیم نمود.

 

 و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر

دوره های توسعه کالبدی شهر ساری

هسته اولیه تا پایان قاجار

( دوره رشد ارگانیک شهرها)

دوران حکومت پهلوی

 ( آغاز شهرسازی مدرن در ایران)

دوران متآخر

 (قرن اخیر تا دهه 70)

نوع الگوی توسعه

ستاره‌اي (شعاعی) ارگانیک

ستاره‌اي (شعاعی) هندسی

تركيبي از شعاعی و حلقوي

نقطه كانوني (کالبدی ـ عملکردی)

مركز شهر با تاسيسات مذهبي و خدماتي (مسجد جامع و بازار)

ميدان ساعت – مجاور كانون قبلي

ميدان ساعت ـ خیابان جمهوری

شعاع‌ها

محورهاي ارتباطي مركز شهر به دروازه‌ها با عبور از محله‌ها

خيابان‌هاي ارتباطي بين شهري و ميدان ساعت

محورهاي ارتباطي میدان ساعت به محورهای ارتباطی برون شهری

تراكم (کالبدی ـ عملکردی)

تراكم زياد در محدوده بازار، متوسط حول شعاع‌ها، كم در محدوده‌هاي مياني

تراكم زياد حول ميدان ساعت و خيابان‌های منتهی به آن

تراکم زياد حول ميدان ساعت، خيابان‌ها و محدوده بافت مرکزی شهر و متوسط در بافت میانی و کم در بافت پیرامونی 

شبکه ارتباطی و دسترسی

تمركز رفت و آمد اصلي روي گذرها و راسته های محلات

رفت و آمد اصلي روي خيابان‌های شعاعی منتهی به میدان ساعت

رفت و آمد اصلي روي خيابان‌های شعاعی منتهی به میدان ساعت و روی حلقه های اتصال دهنده شعاع ها

فضاي باز شهري

در مرکز محلات و حول عناصر ساختاري مرکز شهر

فضاي ميدان ها و خيابان‌هاي اصلي

فضاي ميدان و خيابان‌هاي اصلي

نفوذ پذيري

دسترسي به خدمات و درون بافت روشن و قابل تشخيص از طريق شعاع‌ها

دسترسي به خدمات قوي و به درون بافت محدوده

دسترسي به خدمات قوي  به درون بافت ضعيف

قابليت ادراک

شناخت و قابليت تجسم بسيار قوي از تماميت شهر و فعاليت‌هاي اصلي

مخدوش شدن شناخت و قابليت تجسم از تماميت شهر

شناخت و قابليت تجسم ضعيف از تمامیت شهر

كيفيت بصري

سازگاری و تناسب میان بوم اقلیم با فرم و مصالح ابنیه

آغاز سبک مدرنیسم ( بین المللی) در معماری ابنیه و مخدوش شدن هویت معماری بومی شهر

ناهمگوني و تمایز بصری ميان بافت تاريخي و توسعه‌هاي جديد

11244456162908110025.jpg

26234649705484856707.jpg گونه شناسی بافت کالبدی ساری

03135776665619804532.jpg 

 

منبع:

طرح تفضیلی مسکن و شهر سازی ساری

 


مطالب مشابه :


مناسب سازی محیط شهری

شهرسازی مدرن - مناسب سازی محیط شهری - شهرسازی مدرن
آمل اقلیم بزرگان است

هزارسنگر ، شهر من آمل - آمل اقلیم بزرگان است آمل شهر ششم بهمن سال60،آمل شهر که سیر ساری و
جدول استان های ایران

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - جدول استان های ایران - - جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)
پایان نامه های مصوب کارشناسی ارشد و دکتری

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - پایان نامه های مصوب کارشناسی ارشد و دکتری - - جغرافياي طبیعی
شهرستانهای مازندران

جغرافياي طبیعی (اقلیم شهر ساري را در قرن اول به دودانگه ساری و از جنوب از
فرم شهر ساری

دوره های توسعه کالبدی شهر ساری. سازگاری و تناسب میان بوم اقلیم با فرم و مصالح
ارزیابی شرایط اقلیم آسایش درجهت توسعه گردشگری ساحلی شهر انزلی

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - ارزیابی شرایط اقلیم آسایش درجهت توسعه گردشگری ساحلی شهر
تاریخچه خانه کلبادی

خانه ی کلبادی واقع در محله ی آب انبار نو که از محله های قدیمی شهر ساری ساخته شده در دوران
برچسب :