دعای ام الصبیان کبیر

 دعای ام الصبیان کبیر 

9Q6XP.jpg

در روایت وارد شده از حضرت رسول «ص»که حضرت سلیمان بن داود«ع»وقتی به صحرا  

میرفت درکوهها وبیابانهارسید شخصی را دیدند هیبت لرزه به اندام مبارکش افتاد و خوف 

 براو غلبه کرد واهمه نمود که به جانب اونگاه کند دید چشمانش مانند برق میدرخشید و 

موهایش ریخته پس حضرت سلیمان فرمودند تو کیستی و نام تو چیست؟؟

عرض کرد:یانبی الله مرا نام ام الصبیان است و دختر ابلیس لعینم و کارمن این است که  

نزد زنان حامله روم و شکم خود را به آنها نشان دهم وپری از پرهای خود را به شکم ایشان 

 بمالم فرزند اوخون شود و منزل من درسرراه ها و خرابهاباشد درخواب می ترسانم که  

نتوانندحرفی بزنند و ایشان را بخشکانم وچند چیز دیگر نیز ازمن برمی آید که زن و مرد را  

به دیوانگی اندازم.

پس اورا گرفتند وگفت مرا نکشید که من دوا برده نام دارم که هرکه باخود دارد اذیت نبیند

«« هذا دعاء ام الصبیان »»

جلیوس جلیوس ادن شاهون جنون طوس هود نافرز نافردنا اشبیهون افیهون

و هذا کتاب من الله العلی العظیم عزمت علیکم ارواح الجنیة من الجن والانس وکل بناء  

وغواص من فی الارض وصاحب هذا الدعاء الاول و التوابع والغلیان وام الصبیان و جمیع 

 حشرات الارض و اعوذ بک من شرور الجن والانس و بحق خاتم امیرالمومنین«ع»

لا ا ا ا امم ا ا هو سلام قولا من رب رحیم هـ هـ هـ هـ  هـ ء ء ء ء ء ء ء ء ء و هـ من  

سلام علی آل یس


مطالب مشابه :


دعای ام صبیان - آزار و اذیت اجنه کودکان

معجزه قران و ادعیه - دعای ام صبیان - آزار و اذیت اجنه کودکان - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع
دعای ام الصبیان برای دفع اجنه و شیاطین

دعای ام الصبیان: برای دفع جن و پری وشیاطین به گردن زن حامله بسته باشد و نیز در گردن طفل بسته
دعای ام الصبیان کبیر

دعای ام الصبیان کبیر در روایت وارد شده از حضرت رسول «ص»که حضرت سلیمان بن داود«ع»وقتی به صحرا
دعای ام الصبیان کبیر

دعای ام الصبیان کبیر در روایت وارد شده از حضرت رسول «ص»که حضرت سلیمان بن داود«ع»وقتی به صحرا
دعای ام الصبیان کبیر

بزرگترین مرکز علوم غریبه و ادعیه قرآنی - دعای ام الصبیان کبیر - ×× عرفان × علوم غریبه
برج های زنان و مردان!

با هرکه وفا کند جفا بیندو دعای شوهر آمده اذیت به بچه پری رسانده دعای ام الصبیان و
برچسب :