ظرفیت پذیرش و کد رشته محل کارشناسی ارشد مجموعه فيزيك

روزانه 21826 دانشگاه اراك 8 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21827 دانشگاه اراك 10 - گرايش حالت جامد

روزانه 21828 دانشگاه اراك 5 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21829 دانشگاه اراك 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21830 دانشگاه اروميه 10 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21831 دانشگاه اروميه 8 - گرايش حالت جامد

روزانه 21832 دانشگاه اروميه 6 - گرايش نظري

روزانه 21833 دانشگاه اروميه 6 - گرايش هسته اي

روزانه 21834 دانشگاه اصفهان 21 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21835 دانشگاه اصفهان 21 - گرايش ماده چگال (حالت جامد)

روزانه 21836 دانشگاه اصفهان 4 - گرايش هسته اي

روزانه 21837 دانشگاه اصفهان 3 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

روزانه 21838 دانشگاه الزهرا(س) 5 - فقط زن - فيزيك اتمی مولكولي

روزانه 21839 دانشگاه الزهرا(س) 14 - فقط زن - گرايش بنيادی (نظري)

روزانه 21840 دانشگاه الزهرا(س) 3 - فقط زن - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21841 دانشگاه الزهرا(س) 20 - فقط زن - گرايش ماده چگال

روزانه 21842 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 3 - فقط زن - گرايش حالت جامد - فاقد خوابگاه

روزانه 21843 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 3 - فقط زن - گرايش اتمی و مولكولی - فاقد خوابگاه

روزانه 21844 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 1 - فقط زن - گرايش هسته ای - فاقد خوابگاه

روزانه 21845 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 4 - فقط مرد - گرايش اتمی و مولكولی - فاقد خوابگاه

روزانه 21846 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 4 - فقط مرد - گرايش حالت جامد - فاقد خوابگاه

روزانه 21847 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 1 - فقط مرد - گرايش هسته اي- فاقد خوابگاه

روزانه 21848 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 2 - گرايش فيزيك نجومي- فاقد خوابگاه

روزانه 21849 دانشگاه بيرجند 5 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21850 دانشگاه بيرجند 6 - گرايش حالت جامد

روزانه 21851 دانشگاه بيرجند 3 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21852 دانشگاه بيرجند 8 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21853 دانشگاه بيرجند 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21854 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 8 - گرايش اتمی ومولكولي

روزانه 21855 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 5 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21856 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 3 - گرايش حالت جامد

روزانه 21857 دانشگاه تبريز 5 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه پلاسما

روزانه 21858 دانشگاه تبريز 6 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر

روزانه 21859 دانشگاه تبريز 10 - گرايش حالت جامد

روزانه 21860 دانشگاه تبريز 10 - گرايش فيزيك بنيادی (نظري)

روزانه 21861 دانشگاه تبريز 5 - گرايش فيزيك نجومی (اخترفيزيك)

روزانه 21862 دانشگاه تبريز 3 - گرايش هسته اي

روزانه 21863 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 6 - گرايش فيزيك نجومی ويژه فرهنگيان شاغل رسمی يا پيمانی وزارت آموز ش و

روزانه 21864 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 13 - گرايش ماده چگال (حالت جامد) پرورش

روزانه 21865 دانشگاه تربيت مدرس 5 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21866 دانشگاه تربيت مدرس 5 - گرايش حالت جامد

روزانه 21867 دانشگاه تربيت مدرس 8 - گرايش ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها

روزانه 21868 دانشگاه تفرش 3 - گرايش ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها

روزانه 21869 دانشگاه تفرش 4 - گرايش هسته اي

روزانه 21870 دانشگاه تهران 4 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21871 دانشگاه تهران 5 - گرايش حالت جامد

روزانه 21872 دانشگاه تهران 5 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21873 دانشگاه تهران 7 - گرايش گرانش و فيزيك نجومي

روزانه 21874 دانشگاه تهران 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21875 دانشگاه جامع امام حسين(ع) 12 - فقط مرد - گرايش اتمی و مولكولی - شرايط در انتهای دفترچه

روزانه 21876 دانشگاه جامع امام حسين(ع) 12 - فقط مرد - گرايش هسته ای - شرايط در انتهای دفترچه

روزانه 21877 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 4 - گرايش حالت جامد

روزانه 21878 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 4 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21879 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 4 - گرايش هسته اي

روزانه 21880 دانشگاه خليج فارس بوشهر 4 - گرايش حالت جامد

روزانه 21881 دانشگاه خليج فارس بوشهر 4 - گرايش هسته اي

روزانه 21882 دانشگاه خليج فارس بوشهر 4 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21883 دانشگاه خوارزمی تهران 4 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر نظری - محل تحصيل كرج

روزانه 21884 دانشگاه خوارزمی تهران 7 - گرايش اتمی و مولكولی - پلاسما - محل تحصيل كرج

روزانه 21885 دانشگاه خوارزمی تهران 10 - گرايش حالت جامد - محل تحصيل كرج

روزانه 21886 دانشگاه خوارزمی تهران 10 - گرايش فيزيك نجومی - محل تحصيل كرج

روزانه 21887 دانشگاه دامغان 9 - گرايش حالت جامد

روزانه 21888 دانشگاه دامغان 6 - گرايش هسته اي

روزانه 21889 دانشگاه دامغان 4 - گرايش فيزيك نجومی (اخترفيزيك)

روزانه 21890 دانشگاه رازی كرمانشاه 1 - فقط زن - گرايش اتمی مولكولي

روزانه 21891 دانشگاه رازی كرمانشاه 4 - فقط زن - گرايش حالت جامد

روزانه 21892 دانشگاه رازی كرمانشاه 5 - فقط زن - گرايش فيزيك بنيادی (نظري)

روزانه 21893 دانشگاه رازی كرمانشاه 3 - فقط زن - گرايش هسته اي

روزانه 21894 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط مرد- گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21895 دانشگاه رازی كرمانشاه 8 - فقط مرد - گرايش حالت جامد

روزانه 21896 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط مرد - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21897 دانشگاه رازی كرمانشاه 5 - فقط مرد - گرايش فيزيك بنيادی (نظري)

روزانه 21898 دانشگاه زنجان 11 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه اپتيك

 روزانه 21899 دانشگاه زنجان 11 - گرايش حالت جامد (ماده چگال)

روزانه 21900 دانشگاه زنجان 11 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21901 دانشگاه زنجان 3 - گرايش هسته اي/در دوره پژوهشی كه با همكاری مؤسسات تهران می باشد خوابگاه داده نمی شود

روزانه 21902 دانشگاه سمنان 10 - گرايش حالت جامد

روزانه 21903 دانشگاه سمنان 7 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21904 دانشگاه سمنان 7 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21905 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 9 - گرايش حالت جامد

روزانه 21906 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21907 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4 - گرايش هسته اي

روزانه 21908 دانشگاه شاهد 4 - گرايش فيزيك بنيادی (نظري) - شرايط در انتهای دفترچه

روزانه 21909 دانشگاه شاهرود 12 - گرايش حالت جامد

روزانه 21910 دانشگاه شاهرود 7 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21911 دانشگاه شاهرود 14 - گرايش هسته اي

روزانه 21912 دانشگاه شاهرود 4 - گرايش اتمی و مو لكولی (پلاسما)

روزانه 21913 دانشگاه شاهرود 6 - گرايش اتمی و مو لكولی (پلاسما) - شيوه آموزش محور

روزانه 21914 دانشگاه شهركرد 5 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21915 دانشگاه شهركرد 8 - گرايش حالت جامد

روزانه 21916 دانشگاه شهركرد 2 - شيوه آموزش محور - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21917 دانشگاه شهركرد 3 - شيوه آموزش محور - گرايش حالت جامد

روزانه 21918 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 5 - زمينه محاسبات و اطلاعات كوانتومي

روزانه 21919 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 6 - فيزيك نظری (ذرات بنيادی - سيستم های پيچيده)

روزانه 21920 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 4 - گرايش اتمی ومولكولی زمينه اپتيك وليزر

روزانه 21921 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 6 - گرايش اتمی و مولكولی (پلاسما)

روزانه 21922 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 7 - گرايش حالت جامد

روزانه 21923 دانشگاه شهيد آيت اله مدنی - تبريز 5 - گرايش گرانش و فيزيك نجومي

روزانه 21924 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2 - زمينه ژئوديناميك

روزانه 21925 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 8 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21926 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2 - گرايش فيزيك بنيادي

روزانه 21927 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1 - گرايش فيزيك ذرات بنيادي

روزانه 21928 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3 - گرايش فيزيك نجوم و گرانش

روزانه 21929 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2 - گرايش هسته اي

روزانه 21930 دانشگاه شهيد بهشتی 4 - زمينه سيستم های پيچيده و ديناميك غيرخطي

روزانه 21931 دانشگاه شهيد بهشتی 7 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر

روزانه 21932 دانشگاه شهيد بهشتی 7 - گرايش ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها

روزانه 21933 دانشگاه شهيد بهشتی 11 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21934 دانشگاه شهيد بهشتی 4 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه پلاسما

روزانه 21935 دانشگاه شهيد بهشتی 11 - گرايش حالت جامد

روزانه 21936 دانشگاه شهيد چمران اهواز 4 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21937 دانشگاه شهيد چمران اهواز 3 - گرايش بنيادي

روزانه 21938 دانشگاه شهيد چمران اهواز 6 - گرايش حالت جامد در زمينه تجربي

روزانه 21939 دانشگاه شهيد چمران اهواز 2 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21940 دانشگاه شهيد چمران اهواز 2 - گرايش حالت جامد (در زمينه نظري)

روزانه 21941 دانشگاه شيراز 6 - گرايش اتمی و مولكولی (اپتك وليزر)

روزانه 21942 دانشگاه شيراز 8 - گرايش حالت جامد

روزانه 21943 دانشگاه شيراز 9 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21944 دانشگاه شيراز 9 - گرايش فيزيك نجومی (اخترفيزيك و كيهان شناسي)

روزانه 21945 دانشگاه شيراز 3 - گرايش هسته اي

روزانه 21946 دانشگاه صنعتی اروميه 2 - فقط زن - گرايش حالت جامد

روزانه 21947 دانشگاه صنعتی اروميه 2 - فقط مرد - گرايش حالت جامد

روزانه 21948 دانشگاه صنعتی اصفهان 6 - فقط زن - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21949 دانشگاه صنعتی اصفهان 13 - فقط زن - گرايش ماده چگال

روزانه 21950 دانشگاه صنعتی اصفهان 5 - فقط زن - گرايش هسته اي

روزانه 21951 دانشگاه صنعتی اصفهان 6 - فقط مرد - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21952 دانشگاه صنعتی اصفهان 13 - فقط مرد - گرايش ماده چگال

روزانه 21953 دانشگاه صنعتی اصفهان 6 - فقط مرد - گرايش هسته اي

روزانه 21954 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - زمينه انرژی های بالا

روزانه 21955 دانشگاه صنعتی اميركبير 7 - زمينه مهندسی كيهان شناسي

روزانه 21956 دانشگاه صنعتی اميركبير 7 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21957 دانشگاه صنعتی اميركبير 1 - گرايش ماده چگال

روزانه 21958 دانشگاه صنعتی اميركبير 4 - محاسباتي

روزانه 21959 دانشگاه صنعتی بابل 5 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر و پلاسما

روزانه 21960 دانشگاه صنعتی بابل 4 - گرايش بنيادي

روزانه 21961 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 13 - گرايش حالت جامد

روزانه 21962 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 8 - گرايش هسته اي

روزانه 21963 دانشگاه صنعتی سهند تبريز 10 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه پلاسما

روزانه 21964 دانشگاه صنعتی سهند تبريز 3 - گرايش حالت جامد

روزانه 21965 دانشگاه صنعتی سهند تبريز 3 - گرايش ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها

- روزانه 21966 دانشگاه صنعتی شريف 25

روزانه 21967 دانشگاه علم و صنعت ايران 12 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21968 دانشگاه علم و صنعت ايران 14 - گرايش حالت جامد

روزانه 21969 دانشگاه فردوسی مشهد 7 - گرايش حالت جامد

روزانه 21970 دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرايش حالت جامد (با زمينه نانوفيزيك)

روزانه 21971 دانشگاه فردوسی مشهد 8 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21972 دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21973 دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21974 دانشگاه قم 4 - فقط زن - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21975 دانشگاه قم 4 - فقط زن - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 21976 دانشگاه قم 6 - فقط مرد - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21977 دانشگاه قم 7 - فقط مرد - گرايش ماده چگال

روزانه 21978 دانشگاه كاشان 8 - گرايش حالت جامد

روزانه 21979 دانشگاه كاشان 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21980 دانشگاه كاشان 4 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21981 دانشگاه كاشان 7 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21982 دانشگاه كردستان 13 - گرايش بنيادی (نظري)

روزانه 21983 دانشگاه كردستان 6 - گرايش حالت جامد

روزانه 21984 دانشگاه گلستان - گرگان 2 - گرايش حالت جامد

روزانه 21985 دانشگاه گلستان - گرگان 2 - گرايش هسته اي

روزانه 21986 دانشگاه گيلان - رشت 1 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21987 دانشگاه گيلان - رشت 7 - گرايش بنيادی (نظري)

روزانه 21988 دانشگاه گيلان - رشت 17 - گرايش حالت جامد

روزانه 21989 دانشگاه گيلان - رشت 5 - گرايش هسته اي

روزانه 21990 دانشگاه لرستان - خرم آباد 5 - فقط زن

روزانه 21991 دانشگاه لرستان - خرم آباد - 5 فقط زن - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21992 دانشگاه لرستان - خرم آباد - 5 فقط زن - گرايش حالت جامد

روزانه 21993 دانشگاه لرستان - خرم آباد - 5 فقط مرد

روزانه 21994 دانشگاه لرستان - خرم آباد 5 - فقط مرد - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21995 دانشگاه لرستان - خرم آباد 5 - فقط مرد - گرايش حالت جامد

روزانه 21996 دانشگاه مازندران - بابلسر 10 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 21997 دانشگاه مازندران - بابلسر 12 - گرايش حالت جامد

روزانه 21998 دانشگاه مازندران - بابلسر 4 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 21999 دانشگاه مازندران - بابلسر 10 - گرايش فيزيك نجومي

روزانه 22000 دانشگاه مازندران - بابلسر 10 - گرايش هسته اي

روزانه 22001 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 8 - حالت جامد

روزانه 22002 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 20 - گرايش بنيادی (نظري)

روزانه 22003 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 8 - گرايش هسته اي

روزانه 22004 دانشگاه ملاير 8 - گرايش حالت جامد

روزانه 22005 دانشگاه نيشابور 6 - گرايش حالت جامد

روزانه 22006 دانشگاه نيشابور 6 - گرايش هسته اي

روزانه 22007 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 5 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر

روزانه 22008 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 15 - گرايش حالت جامد

روزانه 22009 دانشگاه ياسوج 6 - گرايش حالت جامد

روزانه 22010 دانشگاه يزد 7 - گرايش اتمی و مولكولي

روزانه 22011 دانشگاه يزد 10 - گرايش حالت جامد

روزانه 22012 دانشگاه يزد 7 - گرايش ذرات بنيادي

روزانه 22013 دانشگاه يزد 6 - گرايش هسته اي

روزانه 22014 دانشگاه يزد 10 - گرايش اتمی مولكولی - شيوه آموزش محور

روزانه 22015 دانشگاه يزد 7 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

روزانه 22016 دانشگاه يزد 10 - گرايش ذرات بنيادی - شيوه آموزش محور

روزانه 22017 دانشگاه يزد 11 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

روزانه 22018 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بناب 10 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه اپتيك ليزر

روزانه 22019 مركز تحصيلات تكميلی در علوم پايه - زنجان 27 - گرايش حالت جامد (ماده چگال)

روزانه 22020 مركز تحصيلات تكميلی در علوم پايه - زنجان 5 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22021 دانشگاه اراك 4 - گرايش اتمی مولكولي

شبانه 22022 دانشگاه اراك 6 - گرايش حالت جامد

شبانه 22023 دانشگاه اراك 3 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22024 دانشگاه اراك 3 - گرايش هسته اي

شبانه 22025 دانشگاه اروميه 5 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22026 دانشگاه اروميه 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22027 دانشگاه اروميه 2 - گرايش نظري

شبانه 22028 دانشگاه اروميه 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22029 دانشگاه الزهرا(س) 4 - فقط زن - گرايش بنيادی (نظري)- شيوه آموزش محور

شبانه 22030 دانشگاه الزهرا(س) 6 - فقط زن - گرايش اتمی و مولكولی - شيوه آموزش محور

شبانه 22031 دانشگاه الزهرا(س) 3 - فقط زن- گرايش فيزيك نجومی - شيوه آموزش محور

شبانه 22032 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 1 - گرايش اتمی و مولكولی - فاقد خوابگاه

شبانه 22033 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 2 - گرايش حالت جامد - فاقد خوابگاه

شبانه 22034 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 1 - گرايش فيزيك نجومی - فاقد خوابگاه

شبانه 22035 دانشگاه بوعلی سينا - همدان 1 - گرايش هسته ای - فاقد خوابگاه

شبانه 22036 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 5 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22037 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 3 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22038 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 3 - گرايش حالت جامد

شبانه 22039 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 4 - گرايش اتمی و مولكولی - شيوه آموزش محور

شبانه 22040 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 4 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

شبانه 22041 دانشگاه بين المللی امام خميني(ره) - قزوين 4 - گرايش فيزيك نجومي- شيوه آموزش محور

شبانه 22042 دانشگاه تبريز 1 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه پلاسما

شبانه 22043 دانشگاه تبريز 3 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر

شبانه 22044 دانشگاه تبريز 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22045 دانشگاه تبريز 4 - گرايش فيزيك بنيادی (نظري)

شبانه 22046 دانشگاه تبريز 2 - گرايش فيزيك نجومی (اخترفيزيك)

شبانه 22047 دانشگاه تبريز 1 - گرايش هسته اي

شبانه 22048 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 2 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22049 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 4 - گرايش ماده چگال (حالت جامد)

شبانه 22050 دانشگاه تهران 2 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22051 دانشگاه تهران 3 - گرايش حالت جامد

شبانه 22052 دانشگاه تهران 2 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22053 دانشگاه تهران 4 - گرايش گرانش و فيزيك نجومي

شبانه 22054 دانشگاه تهران 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22055 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 2 - گرايش حالت جامد

شبانه 22056 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 2 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22057 دانشگاه حكيم سبزواری - سبزوار 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22058 دانشگاه خوارزمی تهران 10 - گرايش اتمی و مولكولی – پلاسما - محل تحصيل تهران

شبانه 22059 دانشگاه خوارزمی تهران 5 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر - محل تحصيل كرج

شبانه 22060 دانشگاه خوارزمی تهران 5 - گرايش حالت جامد - محل تحصيل كرج

شبانه 22061 دانشگاه خوارزمی تهران 5 - گرايش فيزيك نجومی - محل تحصيل كرج

شبانه 22062 دانشگاه دامغان 2 - گرايش حالت جامد

شبانه 22063 دانشگاه دامغان 2 - گرايش فيزيك نجومی (اخترفيزيك)

شبانه 22064 دانشگاه دامغان 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22065 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط زن - گرايش حالت جامد

شبانه 22066 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط زن - گرايش فيزيك بنيادی (نظري)

شبانه 22067 دانشگاه رازی كرمانشاه 1 - فقط زن - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22068 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط مرد - گرايش حالت جامد

شبانه 22069 دانشگاه رازی كرمانشاه 3 - فقط مرد - گرايش فيزيك بنيادي(نظري)

شبانه 22070 دانشگاه زنجان 5 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه اپتيك

شبانه 22071 دانشگاه زنجان 5 - گرايش حالت جامد (ماده چگال)

شبانه 22072 دانشگاه زنجان 5 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22073 دانشگاه زنجان 2 - گرايش هسته اي/در دوره پژوهشی كه با همكاری مؤسسات تهران می باشد خوابگاه داده نمی شود

شبانه 22074 دانشگاه سمنان 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22075 دانشگاه سمنان 4 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22076 دانشگاه سمنان 4 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22077 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22078 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22079 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22080 دانشگاه شاهد 3 - گرايش فيزيك بنيادی (نظري) - شرايط در انتهای دفترچه

شبانه 22081 دانشگاه شاهرود 6 - گرايش حالت جامد

شبانه 22082 دانشگاه شاهرود 4 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22083 دانشگاه شاهرود 6 - گرايش هسته اي

شبانه 22084 دانشگاه شاهرود 2 - گرايش اتمی و مو لكولی (پلاسما)

شبانه 22085 دانشگاه شاهرود 5 - گرايش اتمی و مو لكولی (پلاسما) - شيوه آموزش محور

شبانه 22086 دانشگاه شهركرد 2 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22087 دانشگاه شهركرد 2 - گرايش حالت جامد

شبانه 22088 دانشگاه شهركرد 2 - شيوه آموزش محور - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22089 دانشگاه شهركرد 2 - شيوه آموزش محور - گرايش حالت جامد

شبانه 22090 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1 - زمينه ژئوديناميك

شبانه 22091 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1 - گرايش فيزيك بنيادي

شبانه 22092 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2 - گرايش فيزيك نجوم و گرانش

شبانه 22093 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22094 دانشگاه شهيد چمران اهواز 2 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22095 دانشگاه شهيد چمران اهواز 2 - گرايش حالت جامد در زمينه تجربي

شبانه 22096 دانشگاه شهيد چمران اهواز 1 - گرايش فيزيك بنيادي

شبانه 22097 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 - فقط زن - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22098 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط زن - گرايش ماده چگال

شبانه 22099 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 - فقط زن - گرايش هسته اي

شبانه 22100 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 - فقط مرد - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22101 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 - فقط مرد - گرايش ماده چگال

شبانه 22102 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط مرد - گرايش هسته اي

شبانه 22103 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط زن - گرايش ذرات بنيادی - شيوه آموزش محور

شبانه 22104 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط زن - گرايش ماده چگال - شيوه آموزش محور

شبانه 22105 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط زن - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

شبانه 22106 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط مرد - گرايش ذرات بنيادی - شيوه آموزش محور

شبانه 22107 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط مرد - گرايش ماده چگال - شيوه آموزش محور

شبانه 22108 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط مرد - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

شبانه 22109 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - در زمينه فيزيك محاسباتي

شبانه 22110 دانشگاه صنعتی اميركبير 1 - زمينه انرژی های بالا

شبانه 22111 دانشگاه صنعتی اميركبير 4 - زمينه مهندسی كيهان شناسي

شبانه 22112 دانشگاه صنعتی اميركبير 3 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22113 دانشگاه صنعتی اميركبير 1 - گرايش فيزيك بنيادي

شبانه 22114 دانشگاه صنعتی بابل 2 - گرايش اتمی و مولكولی در زمينه ليزر و پلاسما

شبانه 22115 دانشگاه صنعتی بابل 2 - گرايش بنيادي

شبانه 22116 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 3 - گرايش حالت جامد

شبانه 22117 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 2 - گرايش هسته اي

شبانه 22118 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 13 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

شبانه 22119 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 8 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

- شبانه 22120 دانشگاه صنعتی شريف 5

شبانه 22121 دانشگاه علم و صنعت ايران 4 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22122 دانشگاه علم و صنعت ايران 5 - گرايش حالت جامد

شبانه 22123 دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22124 دانشگاه فردوسی مشهد 2 - گرايش حالت جامد (با زمينه نانوفيزيك)

شبانه 22125 دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22126 دانشگاه فردوسی مشهد 1 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22127 دانشگاه فردوسی مشهد 1 - گرايش هسته اي

شبانه 22128 دانشگاه كاشان 3 - گرايش حالت جامد

شبانه 22129 دانشگاه كاشان 3 - گرايش هسته اي

شبانه 22130 دانشگاه كاشان 2 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22131 دانشگاه كاشان 3 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22132 دانشگاه گلستان - گرگان 2 - گرايش حالت جامد

شبانه 22133 دانشگاه گلستان - گرگان 1 - گرايش هسته اي

شبانه 22134 دانشگاه گيلان - رشت 1 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22135 دانشگاه گيلان - رشت 3 - گرايش بنيادی (نظري)

شبانه 22136 دانشگاه گيلان - رشت 7 - گرايش حالت جامد

شبانه 22137 دانشگاه گيلان - رشت 3 - گرايش هسته اي

شبانه 22138 دانشگاه مازندران - بابلسر 5 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22139 دانشگاه مازندران - بابلسر 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22140 دانشگاه مازندران - بابلسر 2 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22141 دانشگاه مازندران - بابلسر 6 - گرايش فيزيك نجومي

شبانه 22142 دانشگاه مازندران - بابلسر 4 - گرايش هسته اي

شبانه 22143 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 2 - حالت جامد

شبانه 22144 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 5 - گرايش بنيادی (نظري)

شبانه 22145 دانشگاه محقق اردبيلی - اردبيل 3 - گرايش هسته اي

شبانه 22146 دانشگاه ملاير 5 - گرايش حالت جامد

شبانه 22147 دانشگاه نيشابور 5 - گرايش حالت جامد

شبانه 22148 دانشگاه نيشابور 5 - گرايش هسته اي

شبانه 22149 دانشگاه ياسوج 4 - گرايش حالت جامد

شبانه 22150 دانشگاه يزد 4 - گرايش اتمی و مولكولي

شبانه 22151 دانشگاه يزد 5 - گرايش حالت جامد

شبانه 22152 دانشگاه يزد 3 - گرايش ذرات بنيادي

شبانه 22153 دانشگاه يزد 3 - گرايش هسته اي

شبانه 22154 دانشگاه يزد 7 - گرايش اتمی مولكولی - شيوه آموزش محور

شبانه 22155 دانشگاه يزد 6 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

شبانه 22156 دانشگاه يزد 8 - گرايش ذرات بنيادی - شيوه آموزش محور

شبانه 22157 دانشگاه يزد 8 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

پيام نور 22158 دانشگاه پيام نور - مركز اروميه 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22159 دانشگاه پيام نور - مركز اروميه 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22160 دانشگاه پيام نور - مركز اهواز 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22161 دانشگاه پيام نور - مركز اهواز 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22162 دانشگاه پيام نور - مركز تبريز 8 - گرايش فيزيك بنيادي

پيام نور 22163 دانشگاه پيام نور - مركز تبريز 15 - گرايش فيزيك بنيادی - شيوه آموزش محور

پيام نور 22164 دانشگاه پيام نور - مركز تهران 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22165 دانشگاه پيام نور - مركز تهران 8 - گرايش فيزيك نجومي

پيام نور 22166 دانشگاه پيام نور - مركز تهران 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22167 دانشگاه پيام نور - مركز تهران 15 - گرايش فيزيك نجومی - شيوه آموزش محور

پيام نور 22168 دانشگاه پيام نور - مركز تهران (واحد پرند) 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22169 دانشگاه پيام نور - مركز تهران (واحد پرند) 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22170 دانشگاه پيام نور - مركز شيراز 8 - گرايش اتمی و ملكولي

پيام نور 22171 دانشگاه پيام نور - مركز شيراز 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22172 دانشگاه پيام نور - مركز شيراز 15 - گرايش اتمی و ملكولی - شيوه آموزش محور

پيام نور 22173 دانشگاه پيام نور - مركز شيراز 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22174 دانشگاه پيام نور - مركز فريمان 8 - گرايش هسته اي

پيام نور 22175 دانشگاه پيام نور - مركز فريمان 15 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

پيام نور 22176 دانشگاه پيام نور - مركز مشهد 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22177 دانشگاه پيام نور - مركز مشهد 8 - گرايش هسته اي

پيام نور 22178 دانشگاه پيام نور - مركز مشهد 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

پيام نور 22179 دانشگاه پيام نور - مركز مشهد 15 - گرايش هسته ای - شيوه آموزش محور

پيام نور 22180 دانشگاه پيام نور - مركز مياندواب 8 - گرايش حالت جامد

پيام نور 22181 دانشگاه پيام نور - مركز مياندواب 15 - گرايش حالت جامد - شيوه آموزش محور

- غيرانتفاعی 22182 مؤسسه غيرانتفاعی خيام - مشهد 18

غيرانتفاعی 22183 مؤسسه غيرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان 18 - گرايش فيزيك نجومي

( -1204 مهندسی هسته ای (كد گرايش 1

روزانه 22184 دانشگاه اصفهان 2 - گرايش راكتور - با ضرايب فيزيك

روزانه 22185 دانشگاه اصفهان 4 - گرايش كاربرد پرتوها - با ضرايب فيزيك

روزانه 22186 دانشگاه اصفهان 3 - گرايش گداخت هسته ای - با ضرايب فيزيك

روزانه 22187 دانشگاه اصفهان 3 - گرايش راكتور- با ضرايب فيزيك - شيوه آموزش محور

روزانه 22188 دانشگاه اصفهان 4 - گرايش كاربرد پرتوها - با ضرايب فيزيك - شيوه آموزش محور

روزانه 22189 دانشگاه اصفهان 3 - گرايش گداخت هسته اي- با ضرايب فيزيك - شيوه آموزش محور

روزانه 22190 دانشگاه شهيد بهشتی 6 - گرايش پرتوپزشكی - با ضرايب فيزيك

روزانه 22191 دانشگاه شهيد بهشتی 4 - گرايش كاربرد پرتوها - با ضرايب فيزيك

روزانه 22192 دانشگاه شهيد بهشتی 4 - گرايش راكتور - با ضرايب فيزيك

روزانه 22193 دانشگاه شيراز 2 - گرايش پرتوپزشكی - با ضرايب فيزيك

روزانه 22194 دانشگاه شيراز 2 - گرايش راكتور - با ضرايب فيزيك

روزانه 22195 دانشگاه صنعتی اميركبير 4 - گرايش پرتوپزشكی - با ضرايب فيزيك

روزانه 22196 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - گرايش راكتور - با ضرايب فيزيك

روزانه 22197 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - گرايش گداخت هسته ای - با ضرايب فيزيك

روزانه 22198 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - گرايش كاربرد پرتوها - با ضرايب فيزيك

روزانه 22199 دانشگاه صنعتی شريف 3 - گرايش پرتوپزشكي

روزانه 22200 دانشگاه صنعتی شريف 2 - گرايش مهندسی راكتور

با ضرايب ف يزيك - با ضوابط دانشكده مهندس  ي

انرژی (با برنامه درسی متفاوت با كدرشته

روزانه 22201 دانشگاه صنعتی شريف 3 - گرايش كاربرد پرتوها و راديو ايزوتوپ ها امتحاني) مدرك فارغ التحصيلی مهندسی هسته اي

شبانه 22202 دانشگاه صنعتی اميركبير 1 - گرايش گداخت هسته اي/با ضرايب فيزيك (در چارچوب دانشكده مهندسی هسته ای و فيزيك)

شبانه 22203 دانشگاه صنعتی اميركبير 2 - گرايش كاربرد پرتوها - با ضرايب فيزيك

( -1204 مهندسی سيستم های انرژی (كد گرايش 1

روزانه 22204 دانشگاه صنعتی شريف 1 - گرايش انرژی - محيط زيست

روزانه 22205 دانشگاه صنعتی شريف 1 - گرايش سيستم های انرژي

با ضرايب ف يزيك – با ضوابط دانشكده مهند س ی انر ژ ی (با

برنامه درسی متفاوت با كدرشته امتحاني) مدرك

روزانه 22206 دانشگاه صنعتی شريف 1 - گرايش فناوری های انرژی فارغ التحصيلی مهندسی سيستم های انرژي

( -1204 مهندسی پلاسما (كد گرايش 1

روزانه 22207 دانشگاه تبريز 4 - باضرايب فيزيك

روزانه 22208 دانشگاه تحصيلات تكميلی صنعتی كرمان 7 - با ضرايب فيزيك

روزانه 22209 دانشگاه شهيد بهشتی 15 - با ضرايب فيزيك

شبانه 22210 دانشگاه تبريز 2 - با ضرايب فيزيك

( -1204 مهندسی انرژی های تجديد پذير (كد گرايش 1

روزانه 22211 دانشگاه اصفهان 1 - با ضرايب فيزيك

روزانه 22212 دانشگاه اصفهان 2 - با ضرايب فيزيك - شيوه آموزش محور

( -1204 علوم و فناوری نانو - نانوفيزيك (كد گرايش 2

- روزانه 22213 دانشگاه اراك 5

- روزانه 22214 دانشگاه اصفهان 10

روزانه 22215 دانشگاه اصفهان 6 - شيوه آموزش محور

- روزانه 22216 دانشگاه تهران 4

روزانه 22217 دانشگاه خوارزمی تهران 4 - محل تحصيل كرج

روزانه 22218 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط زن

روزانه 22219 دانشگاه رازی كرمانشاه 2 - فقط مرد

- روزانه 22220 دانشگاه زنجان 7

- روزانه 22221 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 10

- روزانه 22222 دانشگاه شاهرود 6

روزانه 22223 دانشگاه صنعتی مالك اشتر 11 - محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر - شرايط در انتهای دفترچه

روزانه 22224 دانشگاه كاشان 8

روزانه 22225 دانشگاه لرستان - خرم آباد 4 - فقط زن

روزانه 22226 دانشگاه لرستان - خرم آباد - 4 فقط مرد

5 - محل برگزاری سايت ماهان در كرمان

مركز بين المللی علوم و تكنولوژی پيشرفته و علوم

محيطی - كرمان

روزانه 22227

- روزانه 22228 مركز تحصيلات تكميلی در علوم پايه - زنجان 7

- شبانه 22229 دانشگاه تهران 2

شبانه 22230 دانشگاه خوارزمی تهران 3 - محل تحصيل كرج

- شبانه 22231 دانشگاه زنجان 3

- شبانه 22232 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5

- شبانه 22233 دانشگاه شاهرود 3

شبانه 22234 دانشگاه صنعتی مالك اشتر 9 - محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر - شرايط در انتهای دفترچه

- شبانه 22235 دانشگاه كاشان 3

( -1204 آموزش فيزيك (كد گرايش 3

روزانه 22236 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 10 - ويژه فرهنگيان شاغل رسمی يا پيمانی وزارت آموزش و پرورش

- شبانه 22237 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران 3مطالب مشابه :


خدمات

سیستم گلستان دانشگاه پیام نور. دانشگاه پيام نور اروميه. جامع دانشگاه پيام نور
اطلاعاتي در مورد برج ميلاد

مهندسي شهرسازي پيام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان; مهندسي شهرسازي اروميه;
دانلود

مهندسي شهرسازي پيام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان; مهندسي شهرسازي اروميه;
"سرگيجه" هميشه يک مشکل ساده نيست

سیستم جامع دانشگاه پيام نور پيام نور اروميه. فشارخون و بيماريهاي سيستم ايمني
شنوايي بهتر با سمعكهاي ديجيتال وهوشمند نسل جديد

سیستم جامع دانشگاه پيام نور سیستم جامع دانشگاه پيام نور اروميه. سيستم open fit از
بررسي ويژگيهاي شهر مطلوب، فرصت ها و تهديدها در دانشگاه پيام نور شيراز

سيستم جامع گلستان; به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، نشست (شهردار اروميه )
طراحی شهری چیست؟

مهندسي شهرسازي پيام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان; مهندسي شهرسازي اروميه;
ظرفیت پذیرش و کد رشته محل کارشناسی ارشد مجموعه فيزيك

روزانه 21875 دانشگاه جامع امام سيستم های پيام نور 22159 دانشگاه پيام نور - مركز اروميه 15
ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم

مهندسي شهرسازي پيام نور تبريز بوسيله حكومت قانون و سيستم سيستم جامع دانشگاهي گلستان;
منابع خارجی خشکسالی

هاي spi، di، edi و سيستم ارس ودرياچه اروميه ومطالعه ضريب دانشگاه پيام نور
برچسب :